Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2950(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0214/2015

Texte depuse :

B8-0214/2015

Dezbateri :

PV 10/03/2015 - 23
CRE 10/03/2015 - 23

Voturi :

PV 11/03/2015 - 9.14
CRE 11/03/2015 - 9.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0066

Texte adoptate
PDF 256kWORD 107k
Miercuri, 11 martie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Procesul de integrare europeană a Kosovo
P8_TA(2015)0066B8-0214/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 11 martie 2015 referitoare la procesul de integrare europeană a Kosovo (2014/2950(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere concluziile președinției Consiliului European de la Salonic, din 19-20 iunie 2003, privind perspectivele țărilor din Balcanii de Vest de a deveni membre ale Uniunii Europene,

–  având în vedere Primul acord cu privire la principiile aplicabile normalizării relațiilor, semnat la 19 aprilie 2013 de prim-miniștrii Hashim Thaci și Ivica Dacic, precum și Planul de acțiune și punere în aplicare din 22 mai 2013,

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 28 iunie 2013 de adoptare a Deciziei de autorizare a deschiderii negocierilor privind un acord de stabilizare și de asociere între UE și Kosovo,

–  având în vedere decizia Consiliului din 22 octombrie 2012 de autorizare a Comisiei în vederea deschiderii negocierilor referitoare la acordul-cadru cu Kosovo privind participarea la programele Uniunii,

–  având în vedere rapoartele Secretarului General al Națiunilor Unite privind activitățile în curs de desfășurare ale Misiunii administrației interimare a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo și evoluțiile aferente, inclusiv ultimul raport publicat la 31 octombrie 2014,

–  având în vedere Decizia 2014/349/PESC a Consiliului din 12 iunie 2014 de modificare a Acțiunii comune 2008/124/PESC privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo, EULEX KOSOVO,

–  având în vedere concluziile reuniunii Consiliului Afaceri Generale din 7 decembrie 2009, 14 decembrie 2010 și 5 decembrie 2011, care au subliniat și reafirmat că, fără a aduce atingere poziției exprimate de statele membre cu privire la statutul său, Kosovo ar trebui să beneficieze, de asemenea, de perspectiva unei eventuale liberalizări a vizelor, odată cu îndeplinirea tuturor condițiilor;

–  având în vedere lansarea dialogului privind vizele în ianuarie 2012, foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor din iunie 2012 și cel de-al doilea raport al Comisiei din 24 iulie 2014 privind progresele înregistrate de Kosovo în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor prevăzute de foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor (COM(2014)0488),

–  având în vedere cea de-a treia reuniune a Dialogului structurat privind statul de drept din 16 ianuarie 2014,

–  având în vedere Rezoluția 1244(1999) a Consiliului de Securitate al ONU, Avizul consultativ al Curții Internaționale de Justiție din 22 iulie 2010 privind conformitatea cu dreptul internațional a declarației unilaterale de independență a Kosovo, precum și rezoluția 64/298 din 9 septembrie 2010 a Adunării Generale a ONU, care a luat act de conținutul avizului și a salutat disponibilitatea UE de a înlesni dialogul dintre Belgrad și Pristina,

–  având în vedere decizia Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei din 11 iunie 2014 de a acorda Kosovo calitatea de membru al Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei; având în vedere numirea a doi experți din Kosovo în cadrul Comisiei de la Veneția în septembrie 2014,

–  având în vedere declarațiile comune ale reuniunilor interparlamentare PE-Kosovo din 28-29 mai 2008, 6-7 aprilie 2009, 22-23 iunie 2010, 20 mai 2011, 14-15 martie 2012 și din 30-31 octombrie 2013,

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 16 octombrie 2013 privind Strategia de extindere și principalele provocări 2013-2014 (COM(2013)0700),

–  având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Generale din 16 decembrie 2014 privind extinderea și procesul de stabilizare și de asociere,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare,

–  având în vedere activitatea lui Ulrike Lunacek din cadrul Comisiei pentru afaceri externe, în calitate de raportoare privind Kosovo,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât independența Kosovo este recunoscută de 110 dintre cele 193 de state membre ale ONU, inclusiv 23 dintre cele 28 de state membre ale UE;

B.  întrucât negocierile privind Acordul de stabilizare și asociere (ASA) UE-Kosovo au fost încheiate în mai 2014, iar ASA a fost parafat în iulie 2014;

C.  întrucât orice țară (potențial) candidată va fi evaluată pe baza propriilor merite și întrucât calendarul aderării este determinat de viteza și calitatea cu care face reformele necesare;

D.  întrucât misiunea UE de observare a alegerilor a evaluat alegerile legislative anticipate din 25 mai și 8 iunie 2014 ca fiind transparente și bine organizate, consolidând progresele realizate la alegerile municipale din 2013; întrucât reuniunea constitutivă a Adunării din Kosovo a fost încheiată abia la 8 decembrie 2014, iar guvernul a fost votat la 9 decembrie 2014;

E.  întrucât progresele în ceea ce privește derularea politicii de securitate și apărare comune (PSAC) implică, printre altele, dorința de a examina realizările din trecut și de a desprinde învățăminte utile din problemele identificate, inclusiv în domeniul gestionării misiunilor din teren; întrucât EULEX reprezintă cea mai amplă misiune desfășurată, fiind în derulare de peste șase ani,

1.  salută faptul că s-a pus capăt blocajului politic de șase luni de după alegeri, prin constituirea Adunării și numirea noului guvern; este îngrijorat cu privire la numirea unor persoane neconsensuale, a căror experiență ar putea ridica semne de întrebare; regretă numărul inutil de mare de miniștri și miniștri-adjuncți în noul guvern, fapt ce are implicații de natură bugetară, precum și proporția scăzută a femeilor în rândul miniștrilor; remarcă faptul că o prezență mai mare a femeilor în rândul miniștrilor ar putea fi valorificată drept stimulent generator de progres pentru întreaga societate; subliniază că este extrem de urgent ca noul guvern să continue reformele necesare cu devotament și hotărâre; subliniază că performanța conducerii din Kosovo poate fi cel mai bine evaluată prin rezultatele concrete obținute în fața cetățenilor din Kosovo și a partenerilor europeni și internaționali; încurajează reprezentanții aleși ai minorității sârbe din Kosovo să participe și să își asume responsabilitatea în cadrul noului guvern de coaliție din Pristina;

2.  încurajează noul guvern să-și continue cursul european și subliniază că s-a angajat să urmărească cu hotărâre, inclusiv prin legislație, o serie de aspecte prioritare, incluzând măsuri pentru întărirea și afirmarea statului de drept, stabilirea unui model pentru sistemul judiciar, pe baza principiilor independenței, profesionalismului și eficacității acestuia, precum și combaterea sistematică și efectivă a corupției și a criminalității organizate la toate nivelurile; invită autoritățile să combată în mod sistematic și efectiv șomajul, să promoveze reforme economice structurale și dezvoltarea sustenabilă prin instituirea unui cadru de reglementare și crearea de stimulente pentru întreprinderile mici și mijlocii, și să continue reforma, atât de necesară, a sistemului de protecție socială, pentru a reduce ratele ridicate în mod persistent ale sărăciei, inclusiv nivelurile inacceptabile ale sărăciei în rândul copiilor; subliniază faptul că implementarea reformelor este esențială; subliniază că instituirea și funcționarea Tribunalului special și cooperarea cu acesta ar trebui să constituie o prioritate și va ajuta Kosovo să își soluționeze și să își depășească problemele legate de trecutul său; subliniază că planurile legislative și de politici trebuie să reflecte în mod realist resursele necesare și recomandă implementarea acestora într-un mod mai transparent;

3.  evidențiază necesitatea consolidării rolului de supraveghere al Adunării, îndeosebi al Comisiei pentru integrare europeană, în cadrul procesului de integrare a Kosovo; îndeamnă Adunarea să adopte rapid un nou regulament de procedură care să fie compatibil cu bunele practici europene și să reflecte dimensiunea egalității de gen;

4.  subliniază necesitatea de a accelera acțiunile destinate luptei împotriva grupurilor infracționale care fac posibilă migrația ilegală; de asemenea, subliniază faptul că sunt necesare progrese economice și crearea de noi locuri de muncă pentru a pune capăt tendinței de imigrație ilegală și a restabili încrederea și speranța cetățenilor că își pot construi un viitor în țara lor; insistă asupra necesității abordării cauzelor profunde ale migrației ilegale, utilizând toate instrumentele UE de politică și de asistență;

5.  salută consolidarea treptată și coordonarea tot mai mare dintre organizațiile societății civile, în special cele din domeniul femeilor și persoanelor LGBTI; subliniază, de asemenea, necesitatea găsirii unei soluții la amenințările și atacurile îndreptate împotriva activiștilor care încearcă să consolideze drepturile persoanelor LGBTI; solicită autorităților din Kosovo să își consolideze mecanismele de consultare a societății civile, care până în prezent s-a desfășurat în mod ad-hoc, îndeosebi prin punerea la dispoziția Consiliului consultativ comun a tuturor resurselor necesare; consideră că, pentru a asigura deschiderea și transparența guvernării, organizațiile reprezentative ale societății civile ar trebui incluse în consultările cu caracter legislativ; solicită, de asemenea, comunității donatoare, în special UE, să implice în continuare și să consulte societatea civilă în activitatea de programare;

6.  observă că au fost realizate anumite progrese în ce privește legislația care reglementează sistemul judiciar și organizarea acestuia, în special cu privire la etapele de parcurs pentru adaptarea structurilor la noul mandat al EULEX și la comitetele mixte; observă, cu toate acestea, că există, în continuare, mari îngrijorări în ce privește independența, responsabilitatea, imparțialitatea și eficiența judecătorilor și a procurorilor și funcționarea Consiliului judiciar din Kosovo, sistemul penitenciar, precum și performanța generală a sectorului statului de drept; subliniază că trebuie depuse eforturi suplimentare pentru a pregăti transferul deplin de responsabilități de la EULEX la Kosovo; invită autoritățile politice să își demonstreze în mod clar sprijinul deplin pentru independența judecătorilor și a procurorilor care continuă să fie luați în colimator în încercarea de a se influența anchetele și procedurile judiciare în curs;

7.  își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa oricăror progrese semnificative în ce privește combaterea corupției la nivel înalt și a criminalității organizate, un obstacol semnificativ în calea dezvoltării democratice, sociale și economice a Kosovo; subliniază necesitatea unui semnal clar din partea guvernului, potrivit căruia Kosovo combate în mod sistematic corupția la toate nivelurile și luptă împotriva crimei organizate; solicită adoptarea unor măsuri suplimentare pentru a se împiedica orice legătură între crima organizată și lucrătorii din administrația publică; este, de asemenea, îngrijorat de posesia ilegală, pe scară largă, a armelor de foc și invită guvernul Kosovo să pună în aplicare în mod eficient programele existente de colectare a acestora, în special strategia națională și planul de acțiune privind controlul și colectarea armelor de calibru mic și a armamentului ușor (SALW) pentru perioada 2013-2016; invită Kosovo să coopereze cu grupul de experți al UE privind traficul de arme și cu țările învecinate cu privire la adoptarea de măsuri preventive, solicitând UE să asigure orice formă de asistență tehnică necesară în acest scop;

8.  salută participarea Kosovo în cadrul coaliției pentru combaterea terorismului, modificările aduse legislației penale a Kosovo destinate luptei împotriva combatanților străini și acțiunile întreprinse de autorități pentru a-i aduce în fața justiției pe cei implicați în recrutarea de tineri în grupuri extremiste; ia act cu îngrijorare de relatările privind radicalizarea crescândă în rândul tinerilor din Kosovo, unii dintre ei alăturându-se grupărilor teroriste de combatanți din Siria și Irak; solicită UE să contribuie la soluționarea problemelor sociale care explică în parte de ce grupurile radicale reușesc să recruteze tineri în Kosovo;

9.  observă că una dintre prioritățile noului guvern este înființarea forțelor armate ale Kosovo, care vor funcționa în litera Constituției și sub control civil total; înțelege principiul apărării teritoriale ca pe un aspect al suveranității naționale, dar solicită ca forțele armate să fie compatibile cu UE, și consideră că ar trebui depuse mai multe eforturi în direcția înzestrării poliției kosovare cu resurse suplimentare, în vederea îmbunătățirii imediate a eficacității performanței acesteia;

10.  constată lipsa progreselor în ceea ce privește punerea în aplicare a cadrului strategic pentru reforma administrației publice și a planului de acțiune; invită Kosovo să finalizeze cadrul legislativ pentru funcția administrația publică, asigurând depolitizarea serviciului și incluzând evaluări ale performanței;

11.  invită autoritățile să adopte cu promptitudine o legislație cuprinzătoare împotriva discriminării și să se concentreze, de asemenea, asupra măsurilor de prevenire și de sensibilizare; salută faptul că prima „Paradă a mândriei” (Pride parade) a avut loc la 17 mai 2014, precum și constituirea Grupului consultativ și de coordonare pentru drepturile comunității LGBT;

12.  salută progresele înregistrate în domeniul drepturilor femeilor și al egalității de gen, de exemplu legislația modificată în vederea recunoașterii supraviețuitorilor violenței legate de conflict, cum ar fi violurile în război; subliniază că provocările persistă, în special în domeniul violenței domestice și al violenței pe criterii de gen, al drepturilor de proprietate și al reprezentării femeilor în poziții de conducere;

13.  solicită să se adopte măsuri menite să abordeze cu fermitate provocările și problemele legate de violența domestică și de violența bazată pe gen; subliniază necesitatea unei acțiuni cuprinzătoare de colectare de date referitoare la amploarea violenței domestice și a violenței bazate pe gen;

14.  invită Kosovo să adopte un cadru legislativ și instituțional eficient și cuprinzător privind mass-media și, mai presus de toate, să implementeze mai eficient legile existente, astfel încât să garanteze libertatea de exprimare; rămâne îngrijorat cu privire la amenințările și atacurile împotriva jurnaliștilor, și la lipsa de transparență din mass-media; reiterează importanța libertății și independenței mass-mediei, aceasta fiind una dintre valorile esențiale ale UE și o piatră de temelie în orice democrație, și contribuie la întărirea statului de drept; solicită autorităților să elimine rapid lacunele sistematice din legislație, asigurând libertatea mass-mediei, având în vedere mai ales transparența proprietății mass-media și în ce privește problema calomniei, și să garanteze independența și sustenabilitatea radiodifuzorilor publici și să evite orice imixtiune politică, după un proces de consultare publică minuțios și cuprinzător; încurajează autoritățile din Kosovo să întreprindă noi măsuri pentru prevenirea și combaterea discursului de incitare la ură, a amenințărilor și a apelurilor la violență;

15.  reiterează că implementarea legislației privind protecția minorităților etnice și a drepturilor culturale rămâne o provocare în Kosovo, în ciuda înregistrării anumitor progrese; insistă asupra necesității continue a unor eforturi serioase în ceea ce privește punerea pe deplin în aplicare a legislației care include dispoziții referitoare la drepturilor minorităților etnice, în scopul evitării discriminării directe și indirecte; constată că îndeosebi comunitățile de rromi, egipteni și așkali se confruntă în continuare cu provocări în domeniul socioeconomic, al educației și al asistenței medicale; așteaptă cu interes noul cadru al noului guvern de ameliorare a situației rromilor, egiptenilor și a membrilor comunității așkali, îndeosebi prin instituirea unei protecții egale în materie de securitate și sănătate; evidențiază importanța facilitării repatrierii rromilor, egiptenilor și membrilor comunității așkali; recomandă ca drepturile comunității gorani din regiunile Zhupa și Gora să fie consacrate în legislație și asigurate în practică;

16.  invită autoritățile de la nivel național și local să pună în aplicare pe deplin legislația adaptată și să contribuie astfel la dezvoltarea în continuare a unei societăți pe deplin multietnice, îndeosebi în domeniul educației și al ocupării forței de muncă; recomandă luarea de măsuri practice care să implice din ce în ce mai mult reprezentanții minorităților etnice în organismele de conducere la nivel local și național;

17.  reamintește autorităților din Kosovo de responsabilitatea acestora de a respecta, conserva și proteja monumentele sârbe, ca și alte monumente culturale și religioase ce fac parte din patrimoniul cultural și istoric european comun; salută măsurile luate în acest sens;

18.  îndeamnă Kosovo să consulte Comisia de la Veneția din cadrul Consiliului Europei, al cărei membru a devenit în iunie, pentru avizul și sprijinul său în elaborarea noii legislații;

19.  salută parafarea ASA în iulie 2014, care prevede un dialog politic mai intens, o integrare comercială mai strânsă și noi forme de cooperare; invită Consiliul să adopte cât mai curând posibil, și, în orice caz, nu mai târziu de jumătatea anului 2015, decizia privind semnarea și încheierea ASA, deoarece acesta va constitui un stimulent puternic pentru implementarea și instituționalizarea reformelor și va crea noi posibilități pentru Kosovo de a-și consolida relațiile cu vecinii săi și a contribui la stabilizarea regiunii; invită, în plus, Consiliul să adopte decizia privind semnarea și încheierea acordului-cadru privind participarea Kosovo la programele UE, care va întări cooperarea dintre Kosovo și UE în diferite sectoare și consideră că aceste programe ar trebui axate pe domenii specifice care corespund obligațiilor asumate de Kosovo pe calea sa europeană și ar trebui implementate cu transparență și fără întârziere;

20.  încurajează restul de cinci state membre să procedeze la recunoașterea Kosovo; subliniază că aceasta va facilita în continuare normalizarea relațiilor dintre Belgrad și Pristina; invită toate statele membre ale UE să facă tot ce le stă în putință pentru a facilita contactele economice și interpersonale, precum și relațiile sociale și politice dintre cetățenii lor și cei din Kosovo;

21.  apreciază activitatea Grupului special de investigații (SITF) care, în cadrul concluziilor sale de anchetă publicate în iulie 2014, a identificat dovezi copleșitoare împotriva anumitor funcționari de rang superior ai KLA, dar nu și împotriva KLA în ansamblul său; salută faptul că solicitarea de înființare a unei Curți speciale, care să își desfășoare activitatea în cadrul sistemului de justiție din Kosovo, dar având o cameră în Țările de Jos, a fost prezentată guvernului olandez și acceptată de acesta; invită Adunarea din Kosovo să adopte cât mai curând posibil pachetul legislativ necesar; și solicită autorităților din Kosovo să continue cooperarea cu SITF;

22.  salută progresele înregistrate de Kosovo în ceea ce privește înființarea propriei sale Unități de protecție a martorilor și sprijinirea cadrelor juridice și administrative, precum și progresele realizate odată cu încheierea de acorduri de cooperare cu statele membre ale UE, însă subliniază că este necesar un sprijin suplimentar pentru a facilita mutarea viitorilor martori în țări terțe;

23.  este serios îngrijorat cu privire la recentele acuzații de corupție din cadrul EULEX; consideră că EULEX a avut, ar trebui și ar putea încă să aibă un rol important în Kosovo și salută, prin urmare, reacția promptă a VP/ÎR Federica Mogherini de a numi un expert independent care să cerceteze în mod aprofundat tratarea acestor acuzații; solicită o transparență deplină în cadrul acestei investigații și îndeamnă toate persoanele în cauză să coopereze sub toate aspectele, astfel încât investigația să fie finalizată rapid; subliniază că este important să se asigure că expertul este în măsură să realizeze o anchetă cuprinzătoare care să vizeze toate aspectele cazului; este îngrijorat de faptul că unele documente sensibile cu privire la acuzații de corupție în cadrul EULEX au dispărut; solicită o anchetă amănunțită și cuprinzătoare; subliniază că este de cea mai mare importanță să se restabilească credibilitatea UE în Kosovo și în străinătate, iar în viitoarele misiuni să se țină cont de lecțiile învățate; observă că atât Avocatul Poporului, cât și OLAF au hotărât să demareze investigații independente privind presupusele abuzuri din cadrul EULEX și invită toți anchetatorii să-și coordoneze în mod efectiv acțiunile și să facă schimb de informații; consideră, totuși, că este necesară o analiză amplă și aprofundată pentru a evalua eficacitatea globală a EULEX și adecvarea rezultatelor sale, fiind necesară actualizarea raportului publicat în octombrie 2012 de Curtea de Conturi Europeană;

24.  invită EULEX să depună eforturi reînnoite pentru a-și exercita mandatul; subliniază importanța vitală a transparenței și responsabilității totale și a eficienței sporite pentru activitatea acesteia, prin rezultate mai concrete și la înalt nivel și prin comunicări periodice și complete privind activitățile și deciziile ei; subliniază faptul că EULEX joacă un rol important adresându-se autorităților locale și încurajându-le să-și respecte angajamentele privind reformele în domeniul statului de drept, dreptul de proprietate și introducerea de amendamente legislative pentru instituirea de proceduri judiciare strămutate; invită autoritățile kosovare să respecte în continuare mandatul EULEX și să sprijine exercitarea mandatului său executiv;

25.  remarcă progresele înregistrate de Kosovo în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor prevăzute de foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor; invită autoritățile să depună eforturi suplimentare și să facă dovada angajamentului lor de a pune în aplicare recomandările, inclusiv prin adoptarea celor patru texte legislative încă neadoptate; îndeamnă Comisia să depună toate eforturile în vederea accelerării procesului de liberalizare a vizelor pentru Kosovo, ultima țară din regiune căreia i se impune obligativitatea vizelor; își exprimă profunda preocupare cu privire la creșterea semnificativă din ultimul timp a numărului cetățenilor care părăsesc Kosovo pentru țări din UE, printre aceștia numărându-se rromi, așkali și albanezi; invită autoritățile de la Pristina să întreprindă acțiuni eficace împotriva rețelelor de criminalitate implicate în traficul de ființe umane și, cu ajutorul Biroului Uniunii Europene de la Pristina, să explice clar publicului larg că sunt puține șanse ca cererile de azil să fie acceptate; subliniază necesitatea abordării cauzelor profunde ale faptului că cetățenii părăsesc Kosovo, inclusiv prin investiții într-un învățământ de calitate, îndeosebi pentru comunitățile minoritare și marginalizate;

26.  invită autoritățile sârbe și cele din Kosovo să instituie mecanisme de cooperare în vederea combaterii și destructurării rețelelor de criminalitate care controlează, exploatează și fac trafic cu migranții ilegali din Kosovo către unele state membre ale UE, tranzitând Serbia;

27.  invită autoritățile din Kosovo să adopte noua strategie și noul plan de acțiune privind drepturile copiilor, subliniind importanța investițiilor în educație, în sănătate și alimentație, în special pentru comunitățile minoritare și marginalizate; evidențiază importanța Legii privind protecția copilului, în vederea instituirii unui sistem funcțional de protecție a copilului; subliniază importanța întăririi responsabilității instituțiilor la nivel central și local pentru monitorizarea punerii în aplicare a drepturilor copiilor;

28.  ia act cu îngrijorare de ratele ridicate ale șomajului, în special în rândul tinerilor și de discriminarea bazată pe gen de pe piața muncii; constată că progresele înregistrate în domeniul drepturilor de proprietate sunt în continuare lente, fapt ce reprezintă un obstacol în calea creșterii economice pe termen lung; ia act de reducerea semnificativă a investițiilor străine directe în cel de-al treilea trimestru al anului 2014; invită guvernul Kosovo să depună eforturi vizând îmbunătățirea mediului de afaceri, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii și să creeze un mediu sigur care să atragă mai multe investiții străine în beneficiul tuturor locuitorilor din Kosovo; invită Comisia să acorde asistență tinerilor antreprenori în cadrul fondurilor IPA, inclusiv prin măsuri care să faciliteze legăturile cu întreprinzători din statele membre ale UE;

29.  constată cu îngrijorare că punerea în aplicare a Legii muncii este în continuare nesatisfăcătoare, la fel ca și punerea în aplicare a Legii privind grevele; constată că rata șomajului în Kosovo atinge aproape 30% și afectează mai ales participarea femeilor pe piața muncii;

30.  regretă că, din cauza alegerilor din cele două țări, ritmul negocierilor la nivel înalt dintre Kosovo și Serbia s-a încetinit; salută reluarea reuniunilor dintre Belgrad și Pristina la 9 februarie 2015, la Bruxelles; observă, cu toate acestea, că au avut loc reuniuni la nivel tehnic și că s-au înregistrat anumite progrese, inclusiv privind libertatea de circulație; regretă că majoritatea acordurilor semnate de cele două părți nu au fost implementate pe deplin și invită Serbia și Kosovo să implementeze integral acordurile deja încheiate, cu o hotărâre reînnoită; subliniază că este important să se explice populației semnificația și implicațiile acestor acorduri; subliniază că dezvoltarea unor bune relații de vecinătate poate servi intereselor ambelor țări;

31.  reiterează că este important să se asigure atribuirea, cât mai curând posibil, a unui indicativ telefonic internațional propriu pentru Kosovo, care va contribui la creșterea vizibilității sale pe plan internațional;

32.  salută cu căldură ratificarea deciziei Comitetului Internațional Olimpic privind recunoașterea deplină a Comitetului Național Olimpic din Kosovo și îndeamnă alte federații sportive să procedeze în mod similar, permițând, astfel, sportivilor și sportivelor din Kosovo să participe la competiții sportive europene și internaționale ca cetățeni ai țării lor;

33.  subliniază faptul că aderarea la organizațiile și mecanismele regionale și internaționale ar trebui să fie o prioritate pentru Kosovo; solicită actualizarea la statutul de membru cu drepturi depline a relațiilor și a reprezentării Kosovo în organizațiile regionale, în agenții și organisme internaționale precum Consiliul Europei, precum și în instituții culturale și responsabile cu patrimoniul, și actualizarea reprezentării sale în organizații mass-media europene și internaționale, de asemenea, pentru a permite artiștilor kosovari să participe la toate evenimentele culturale internaționale, inclusiv în cadrul concursului muzical Eurovision; reamintește, în acest context, importanța respectării acordului încheiat în ceea ce privește cooperarea regională;

34.  invită agențiile de asigurare a respectării legii și forțele de poliție din Kosovo să fie active și să conlucreze cu omologii lor europeni pentru a asigura o mai bună coordonare a luptei împotriva terorismului și a activității de combatere a traficului de droguri și a traficului de persoane și subliniază, în acest context, importanța statutului de membru cu drepturi depline al Kosovo în Europol și Interpol;

35.  observă că au fost realizate anumite progrese în nord, în special odată cu alegerea primarilor prin alegeri la nivelul întregului Kosovo și prin intermediul unui număr mai mare de proiecte finanțate de UE în nord; subliniază, cu toate acestea, că este necesară continuarea procesului de înființare a Asociației municipalităților sârbe, care ar trebui să reducă în continuare necesitatea unor structuri paralele; constată în același timp că vor fi necesare eforturi suplimentare constante pentru a apropia și mai mult comunitățile de etnici albanezi și sârbi; solicită găsirea unei soluții comune la problema podului din Mitrovica, care în prezent împiedică libera circulație a persoanelor;

36.  reiterează necesitatea unei transparențe totale în comunicarea rezultatelor dialogului dintre Belgrad și Pristina și a implicării parlamentelor și a societăților civile în procesul de implementare;

37.  invită autoritățile din Serbia să furnizeze asistență deplină în vederea repatrierii corpurilor persoanelor kosovare dispărute și descoperite în Serbia și să continue lucrările de excavație în zonele identificate sau în zone în care se presupune că există gropi comune în care se presupune că sunt îngropate persoane dispărute;

38.  sprijină continuarea urmăririi crimelor de război la nivel național, și evidențiază importanța urmăririi penale a cazurilor de viol de război;

39.  solicită Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant și statelor membre să extindă mandatul Reprezentantului Special al UE în Kosovo după data de 28 februarie 2015;

40.  ia act cu îngrijorare de faptul că explozia din 6 iunie 2014 de la centrala electrică Kosovo A este o dovadă a fragilității sistemului și îndeamnă din nou ca centrala să fie dezafectată până cel târziu în 2017; este convins că guvernul Kosovo ar trebui să conceapă o politică energetică viabilă și clară, care va fi esențială pentru dezvoltarea sa economică; subliniază necesitatea promovării eficienței energetice și a efectuării de studii de evaluare a nevoilor energetice înainte de darea în exploatare a unor noi centrale electrice;

41.  salută eforturile depuse în vederea diversificării surselor de energie și a dezvoltării de surse regenerabile de energie, în special în ceea ce privește începerea lucrărilor de construire a trei noi centrale hidroelectrice; subliniază, în acest sens, importanța adoptării și a aplicării integrale a standardelor de mediu ale UE; reamintește din nou autorităților de importanța respectării în mod consecvent a normelor de mediu atunci când elaborează strategia de dezvoltare a țării;

42.  își exprimă îngrijorarea cu privire la cantitatea mare de resturi radioactive sub formă lichidă și solidă care se află continuare în municipalități de pe întreg cuprinsul Kosovo, fără o protecție specială; invită Comisia să ofere asistență și să colaboreze îndeaproape cu autoritățile din Kosovo în vederea găsirii unei soluții permanente la această problemă;

43.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, precum și guvernului și Adunării Naționale ale Kosovo.

Notă juridică