Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2599(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0240/2015

Debatter :

PV 12/03/2015 - 6.1
CRE 12/03/2015 - 6.1

Omröstningar :

PV 12/03/2015 - 8.1

Antagna texter :

P8_TA(2015)0071

Antagna texter
PDF 147kWORD 65k
Torsdagen den 12 mars 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
IS/Daish senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier
P8_TA(2015)0071RC-B8-0240/2015

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2015 om de angrepp och bortrövanden som på senaste tiden förövats av IS/Daish i Mellanöstern, framför allt mot assyrier (2015/2599(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 18 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av artikel 9 i 1950 års europeiska konvention om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av artikel 18 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av FN:s förklaring från 1981 om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering på grund av religion och tro,

–  med beaktande av FN:s förklaring om rättigheterna för personer som tillhör nationella eller etniska religiösa eller språkliga minoriteter från 1992,

–  med beaktande av FN:s internationella konvention för skydd av alla påtvingade försvinnanden,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Irak, Syrien, Libyen och Egypten, särskilt resolutionen av den 10 oktober 2013 om de senaste fallen av våld mot och förföljelse av kristna, särskilt i Maaloula (Syrien) och Peshawar (Pakistan) och fallet med pastor Saeed Abedini (Iran)(1), av den 18 september 2014 om situationen i Irak och Syrien och IS/Daish offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter(2), och av den 12 februari 2015 om den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS/Daish(3),

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om främjande och skydd av religions- och trosfriheten,

–  med beaktande av uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om våld mot och förföljelse av kristna och andra befolkningsgrupper i Mellanöstern, framför allt uttalandet av den 16 februari 2015 om att 21 koptiska kristna från Egypten halshuggits i Libyen,

–  med beaktande av uttalandet från kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant om inslagen i en regional EU-strategi för Syrien och Irak samt om hotet från IS/Daish,

–  med beaktande av uttalandet från FN:s säkerhetsråd av den 25 februari 2015 med dess fördömande av att över 100 assyrier bortförts av Isil,

–  med beaktande av rapporten från FN:s oberoende internationella undersökningskommission om Arabrepubliken Syrien av den 14 november 2014 Rule of Terror: Living under ISIS in Syria,

–  med beaktande av de årliga rapporterna och interimsrapporterna från FN:s särskilde rapportör om frihet i fråga om religion eller övertygelse,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Främjandet av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter är grundläggande principer och målsättningar för Europeiska unionen och utgör en gemensam grund för dess förbindelser med tredjeländer.

B.  Enligt internationell människorätt och artikel 18 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter har var och en rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Detta innefattar frihet att byta religion eller trosuppfattning och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom gudstjänst, iakttagande av religiösa sedvänjor, andaktsutövning eller undervisning. Enligt FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna skyddar religions- och trosfriheten alla trosuppfattningar, både teistiska, icke-teistiska och ateistiska.

C.  Europeiska unionen har upprepade gånger uttryckt sitt stöd för tankefrihet, samvetsfrihet samt religions- och trosfrihet och betonat att regeringarna är skyldiga att garantera dessa friheter överallt i världen.

D.  FN och andra internationella organisationer har rapporterat om att IS/Daish och grupper som hör ihop med den i stor skala har förövat allvarliga kränkningar av internationella mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, framför allt mot etniska och religiösa minoriteter, bland annat i form av målinriktade dödanden, tvångsomvändelser, bortföranden, handel med kvinnor, förslavande av kvinnor och barn, rekrytering av barn såsom självmordsbombare, sexuella och fysiska övergrepp och tortyr. Det råder en allvarlig oro för hur det står till för dem som fortfarande sitter fast i områden som kontrolleras av IS/Daishs styrkor, eftersom knappast något internationellt humanitärt bistånd alls når ut till dessa områden.

E.  IS/Daish har inlett en kampanj för att utplåna alla spår av andra religioner eller trossamfund än dem som företräder deras egen tolkning av islam, genom att döda eller fördriva deras anhängare och förstöra deras heliga platser, historiska platser och verk av människohand, bland dem också exempel på unikt och oersättligt kulturarv som av Unesco erkänts såsom världskulturarv. Allt detta har organisationen beskrivit såsom ”kulturell utrensning”.

F.  I de områden som IS/Daish behärskar kräver organisationen en oacceptabel och oersättlig tribut från tusenåriga civilisationer. I synnerhet i Irak och Syrien, men också annorstädes inom Mellanöstern överlag, är situationen för kristna sådan att själva deras existens hotas. Om de kristna skulle försvinna skulle detta innebära att en avsevärd del av de berörda ländernas religiösa arv gick förlorad.

G.  Framför allt kristna har under ett flertal år avsiktligen tagits som måltavla av olika extremistiska eller jihadistiska grupper, så att över 70 procent av de kristna i Irak och över 700 000 av de kristna i Syrien tvingats fly från sina länder.

H.  I Irak utgör de 250 000 kaldéerna/assyrierna/syriakerna en särskild etnisk-religiös grupp och i Syrien fanns det uppskattningsvis 40 000 assyrier innan inbördeskriget bröt ut i landet under 2011.

I.  Den 15 februari 2015 publicerade IS/Daish en video som visade hur 21 koptiska kristna från Egypten halshöggs i Libyen. Dessa kopter var migrerande arbetstagare från en utfattig del av Egypten och hade bortrövats i Sirte i Libyen.

J.  Den 23 februari 2015 bortrövades uppskattningsvis 220 assyrier av IS/Daish i närheten av Tell Tamer på södra stranden av floden Khabur i nordöstra Syrien. Under samma kampanj förstörde extremisterna också egendom och heliga platser för de kristna. Tusentals assyrier dödades under IS/Daish-angrepp. IS/Daish sägs ha utfärdat en förklaring i februari 2015 där assyriska byar i provinsen Hasaka i Syrien avkrävdes jizya, en skatt som tas ut av icke-muslimer och går tillbaka till den första tiden av islamskt herravälde och avskaffades i hela det ottomanska riket 1856, samt uppfordrades att omvända sig till islam eller mista livet. Alltsedan den 9 mars 2015 rapporteras IS/Daish ha förövat större angrepp på assyrisk-kristna städer i området kring floden Khabur.

K.  Sedan den 1 mars 2015 har IS/Daish frisläppt flera tiotals assyrier, merendels spädbarn och åldringar, efter förhandlingar med ledare för olika stammar, men de flesta assyrierna hålls fortfarande fångna och terroristerna har hotat döda dem om inte koalitionen upphör med sina bombanfall.

L.  Som ett led i en medveten politik för kulturell och religiös utrensning lär IS/Daish ha förstört över 100 kyrkor i Irak och minst 6 kyrkor i Syrien, samt ett antal shiitiska moskéer i Irak. I februari 2015 offentliggjorde IS/Daish-kämparna avsiktligen att de i museet i Mosul förstört statyer och andra verk av människohand som stammar från de forna assyriska och ackadiska rikena. Därefter jämnade IS/Daish den antika assyriska staden Nimrud med marken och på allra senaste tiden sägs IS/Daish ha förstört Hatra, som ingår i Unescos världsarv. Den syriska regimen sägs ha riktat granateld mot kyrkor i områden som kontrolleras av oppositionen, exempelvis i Homs 2012 och i Idlib 2013.

M.  IS/Daish fortsätter att förfölja, stympa och mörda medlemmar av etniska och religiösa minoriteter, journalister, krigsfångar, aktivister och andra och ibland sker detta på extremt grymma och ofattbara sätt. Krigsförbrytelser och andra kränkningar av internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning förövas fortsättningsvis varje dag och i stor skala av andra konfliktparter tillika, bland dem framför allt Assadregimen.

N.  En av de bakomliggande orsakerna till allt våld som förövas av IS/Daish är salafismen, framför allt den extrema wahhabitiska tolkningen av islam.

1.  Europaparlamentet reagerar med chock och smärta på de brutala handlingar som begåtts av IS/Daish-extremisterna mot assyrierna i Syrien och kopterna i Libyen och uttalar sin fullständiga förkastelsedom över illdåden. Parlamentet uttrycker sin solidaritet med offrens anhöriga och med den assyrisk-kristna befolkningsgruppen i Syrien och den koptisk-kristna befolkningsgruppen i Egypten samt med alla andra grupper och personer som drabbats av det våld som IS/Daish utövar.

2.  Europaparlamentet fördömer skarpt IS/Daish och dess avskyvärda övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, eftersom sådant är liktydigt med brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser enligt Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och kan kallas folkmord. Parlamentet är oerhört oroat över att denna terroristgrupp avsiktligen inriktat sig på kristna, jazider, turkmener, shiiter, shabaker, kakaer och sunniter som inte delar deras tolkning av islam, såsom ett led i sina strävanden att utrota alla religiösa minoriteter i de områden som står under dess kontroll. Parlamentet understryker att de som förövat dessa illdåd absolut inte får gå ostraffade och att de ansvariga bör ställas inför Internationella brottmålsdomstolen. Parlamentet erinrar i detta sammanhang om det fortfarande ouppklarade fallet med att biskoparna Yohanna Ibrahim och Paul Yazigi bortrövats av väpnade rebeller i provinsen Aleppo i Syrien den 22 april 2013.

3.  Europaparlamentet fördömer vidare IS/Daish försök att exportera sin extremistiska och totalitära ideologi och sitt våld till andra länder i och utanför regionen.

4.  Europaparlamentet stöder de internationella insatserna mot IS/Daish, inberäknat den internationella koalitionens militära insatser under Förenta staternas samordning, och uppmanar de EU-medlemsstater som ännu inte gjort det att överväga hur de skulle kunna bidra till dessa insatser, bland annat genom att spåra upp och förbjuda hemliga fonder som Isis förfogar över utomlands.

5.  Europaparlamentet uppmanar den internationella koalitionen att göra mer för att förhindra bortrövanden som riktar sig mot minoriteter, som när hundratals assyriska kristna bortrövats i norra Syrien. Parlamentet understryker att kaldéerna, assyrierna, syriakerna och övriga i riskzonen på Nineveslätten i Irak måste beredas en säker tillflyktsort. De lever i ett område där många etniska och religiösa minoriteter under historiens gång varit markant företrädda och bott sida vid sida under fredliga förhållanden.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att inta ett utvecklingsföregripande synsätt för att avvärja hotet om att IS/Daish ska expandera till länder och regioner bortom Irak och Syrien. Mot bakgrund av detta är parlamentet ytterligt oroat över situationen i Libyen, inte minst på grund av den geografiska närheten både till EU och till konfliktområden i Afrika.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater, samt partnerna inom Nato, att åtgärda frågan om den ambivalenta roll som vissa länder spelar i konflikten, framför allt när dessa länder, antingen aktivt eller passivt, bidragit eller bidrar till att IS/Daish och andra extremistgrupper vuxit till sig. Parlamentet är med tanke på detta ytterligt oroat över att olika offentliga och privata enheter i Gulfregionen bekostar spridningen av den wahhabitiska tolkningen av islam och uppmanar dessa länder att sluta med detta. Parlamentet uppmanar dessutom länderna att sluta upp med att finansiera terrororganisationer från sina territorier och uppmanar Turkiet att spela en positiv roll i kampen mot IS/Daish och omedelbart låta kristna minoriteter och andra förföljda som flyr från Syrien gå över gränsen till Turkiet och söka skydd där.

8.  Europaparlamentet uppmuntrar till samarbete med de nya framväxande regionala och lokala krafterna, såsom den kurdiska regionala regeringen i Irak, kurdiska grupper på annat håll, såsom den roll som spelats av YPG vid befrielsen av Kobane, och av det syriakiska militärrådet, samt av enheter av typ lokala självstyrelseorgan i regionen, vilka visat ett starkare engagemang för mänskliga rättigheter och demokrati än härskarna i sina länder. Parlamentet hyllar framför allt de kurdiska Peshmerga-styrkorna för deras mod när de gjort så mycket för att skydda hotade minoriteter.

9.  Europaparlamentet är oroat över det som rapporteras om att kristna minoriteter inte har tillträde till flyktingläger i regionen eftersom detta skulle vara alltför farligt för dem. Parlamentet begär att EU ska se till att dess utvecklingsbistånd inriktas på alla minoritetsgrupper som blivit fördrivna under konflikten. Parlamentet uppmuntrar EU att använda den erfarenhet och de väletablerade nätverk som finns hos de lokala och regionala kyrkorna, samt hos kyrkornas internationella hjälporganisationer, för att tillhandahålla ekonomiskt stöd och annat stöd för att alla minoritetsgrupper ska kunna dra nytta av det skydd och stöd som det europeiska biståndet erbjuder.

10.  Europaparlamentet anser att rådet och Europeiska utrikestjänsten ovillkorligen måste börja arbeta med internationella och regionala partner om vad som ska ske efter IS/Daish, och då ta hänsyn till det trängande behovet av kulturell och religiös dialog och försoning.

11.  Europaparlamentet fördömer att IS/Daish förstört kulturminnesmärken och verk av människohand i Syrien och Irak, eftersom detta innebär ett angrepp på kulturarvet hos alla invånare i dessa länder, och på mänsklighetens kulturarv överlag.

12.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att samarbeta med internationella och regionala partner för att skydda så mycket som möjligt av kulturarvet och det religiösa arvet, både efter Assyrien och efter andra kulturer och religioner, på de territorier som ockuperas av IS/Daish. Parlamentet uppmanar vidare rådet med kraft att vidta åtgärder mot den illegala handeln med antikviteter från dessa territorier.

13.  Europaparlamentet bekräftar och stöder den oförytterliga rätten för alla religiösa och etniska minoritetsgrupper i Irak och Syrien att fortsätta att leva i värdighet, jämlikhet och trygghet där de historiskt och traditionellt alltid har levt och att fritt utöva sina religioner. Parlamentet uppmanar mot bakgrund av detta med kraft FN:s medlemsstater att tydligt ta avstånd från våldet och uttala sitt stöd för särskilt minoriteters rättigheter. Parlamentet anser att för att lindra lidandet och bromsa kristnas och andra urbefolkningars massflykt från regionen måste regionala politiska och religiösa ledare tydligt och entydigt uttala sitt stöd för dessa personers fortsatta närvaro och deras fulla och lika rättigheter som medborgare i sitt land.

14.  Europaparlamentet avvisar utan förbehåll det kalifat som utropats av IS/Daishs ledarskap, i de områden som IS/Daish kontrollerar, och betraktar det som lagstridigt. Parlamentet poängterar att bildandet och utbredningen av ”islamiska kalifatet”, samt andra extremistgruppers verksamhet i Irak och Syrien, utgör ett direkt hot mot säkerheten, såväl i regionen som i europeiska länder.

15.  Europaparlamentet bekräftar sitt engagemang till förmån för tankefrihet, samvetsfrihet och religions- eller trosfrihet, eftersom det är en grundläggande mänsklig rättighet som garanterats av internationella rättsliga instrument som flertalet av världens länder utfäst sig följa och som erkänns vara ett allmängiltigt värde.

16.  Europaparlamentet stöder alla initiativ, också inom EU, vars mål är att främja dialog och respekt mellan befolkningsgrupper. Parlamentet uppmanar alla religiösa ledare att arbeta för tolerans och ta initiativ mot hat och våldsam och extrem radikalisering.

17.  Europaparlamentet uppmanar EU med kraft att ytterligare undersöka vad som skulle kunna göras mot terrorismen, med iakttagande av de mänskliga rättigheterna, förutom det som redan görs, samt att fortsätta arbeta med medlemsstaterna för att förbättra de strategier som på EU:s mark motverkar radikalisering och spridning av hatpropaganda och anstiftan till våld på internet. Parlamentet uppmanar dessutom med kraft EU:s medlemsstater att arbeta tillsammans med FN:s säkerhetsråd och FN:s generalförsamling för att runtom i världen hejda spridningen av extremistisk och jihadistisk ideologi.

18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Syriens nationella koalition, Iraks regering och parlament, Kurdistans regionala regering i Irak, Arabrepubliken Egyptens president, deputeraderådet i Tobruk i Libyen och Libyens regering, Arabförbundet, FN:s generalsekreterare och FN:s råd för mänskliga rättigheter.

(1) Antagna texter, P7_TA(2013)0422.
(2) Antagna texter, P8_TA(2014)0027.
(3) Antagna texter, P8_TA(2015)0040.

Rättsligt meddelande