Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2573(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0215/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0077

Teksty przyjęte
PDF 303kWORD 74k
Czwartek, 12 marca 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Stosunki UE z Ligą Państw Arabskich oraz współpraca w zwalczaniu terroryzmu
P8_TA(2015)0077RC-B8-0215/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12marca 2015 r. w sprawie stosunków UE z Ligą Państw Arabskich i współpracy w zwalczaniu terroryzmu (2015/2573(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rezolucję w sprawie zagrożeń dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego spowodowanych przez akty terroryzmu (rezolucja 2178 (2014)), przyjętą przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w dniu 24 września 2014 r.,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie z Rygi po nieformalnym posiedzeniu ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, które odbyło się w Rydze w dniach 29 i 30 stycznia 2015 r.,

–  uwzględniając działania biura łącznikowego UE-LPA na Malcie, mające na celu ułatwienie dialogu między Komisją Europejską i Ligą Państw Arabskich,

–  uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając deklarację przyjętą na trzecim posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych UE-Liga Arabska, które odbyło się w dniach 10–11 czerwca 2014 r.,

–  uwzględniając podpisanie w dniu 19 stycznia 2015 r. przez wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (VP/HR) Federikę Mogherini, w imieniu Unii Europejskiej, i przez sekretarza generalnego Ligii Państw Arabskich Nabila El Araby’ego, w imieniu Ligi Państw Arabskich, protokołu ustaleń między UE i Ligą Państw Arabskich,

–  uwzględniając strategię bezpieczeństwa wewnętrznego UE przyjętą przez Radę w dniu 25 lutego 2010 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych dotyczące zwalczania terroryzmu, w szczególności z dnia 9 lutego 2015 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie środków zwalczania terroryzmu(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie sytuacji w Egipcie(2),

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje dotyczące krajów Ligi Państw Arabskich (LPA),

–  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Federiki Mogherini z dnia 19 stycznia 2015 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że terroryzm i brutalny ekstremizm stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i swobód w skali ogólnoświatowej, oraz mając na uwadze, że poszanowanie praw podstawowych jest czynnikiem o zasadniczym znaczeniu dla powodzenia polityki zwalczania terroryzmu;

B.  mając na uwadze, że terroryzm jest globalnym zagrożeniem, które należy wyeliminować w drodze skoordynowanych działań podejmowanych przez rządy krajowe, organizacje regionalne i międzynarodowe; podkreśla, że tym zagrożeniem można się skutecznie zająć tylko dzięki światowemu sojuszowi w pełnej zgodności z prawem międzynarodowym, podstawowymi wartościami i międzynarodowymi standardami z zakresie praw człowieka;

C.  mając na uwadze, że w dniu 19 stycznia 2015 r. wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federica Mogherini oraz sekretarz generalny Ligi Państw Arabskich (LPA) Nabil El Araby podpisali protokół ustaleń między Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ) i Sekretariatem Generalnym LPA;

D.  mając na uwadze, że treść protokołu ustaleń zawartego w 2015 r. między ESDZ a Sekretariatem Generalnym LPA nie została upubliczniona;

E.  mając na uwadze, że znalezienie trwałego rozwiązania zapewniającego pokój i stabilizację w regionie leży we wspólnym interesie UE i LPA; mając na uwadze, że celem protokołu ustaleń ma być wspieranie i zacieśnianie stosunków między państwami członkowskimi UE i członkami LPA w celu wzmocnienia struktur roboczych, wymiany doświadczeń i nasilenia dialogu, aby dążyć do osiągnięcia wspólnych celów w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

F.  mając na uwadze, że w najbliższych latach bojownicy z Europy będą prawdopodobnie nadal wyjeżdżać w różne miejsca świata, aby wziąć udział w dżihadzie, zatem zagrożenie, które mogą stanowić po powrocie do UE, będzie ciągle aktualne; mając na uwadze, że w następstwie wybuchu wojny i przemocy w Syrii, Iraku i Libii tysiące obywateli UE opuściło domy, aby zostać zagranicznymi bojownikami, stwarzając dodatkowe zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli UE; mając na uwadze, że niedawnych zamachów w Paryżu i Kopenhadze dokonali obywatele UE;

G.  mając na uwadze, że rozprzestrzenianie się propagandy terrorystycznej jest ułatwione dzięki wykorzystywaniu internetu i mediów społecznościowych; mając na uwadze, że cyberterroryzm umożliwia grupom terrorystycznym nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów bez przeszkód fizycznych w postaci granic, dlatego w coraz mniejszym stopniu potrzebują oni baz lub schronień w danym kraju;

H.  mając na uwadze poważne i systematyczne łamanie praw człowieka w państwach należących do Ligii Państw Arabskich;

I.  mając na uwadze, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które zdaniem UE korzystają z powszechnych praw człowieka i podstawowych wolności, są często kwalifikowane przez rządy państw LPA jako organizacje terrorystyczne; mając na uwadze, że coraz częściej zwalczanie terroryzmu i bezpieczeństwo narodowe są przytaczane jako powód, aby uzasadnić represje wobec opozycjonistów, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i dziennikarzy;

J.  mając na uwadze, że polityka zewnętrzna UE musi się przyczyniać do przeciwdziałania zagrożeniu terrorystycznemu, które nasila się na niektórych obszarach sąsiadujących z UE; mając na uwadze, że strategie zwalczania terroryzmu powinny się opierać na wszechstronnym podejściu bezpośrednio zmierzającym do zapobiegania przygotowywaniu ataków na terytorium UE, lecz także do uwzględnienia konieczności zwalczania pierwotnych przyczyn terroryzmu;

K.  mając na uwadze, że UE potępia stosowanie kary śmierci oraz okrutne i nieludzkie karanie na całym świecie, w tym też w stosunku do skazanych za akty terrorystyczne;

1.  wyraża głębokie przerażenie skalą cierpień ludzkich i liczbą osób, które poniosły śmierć w wyniku ataków terrorystycznych, oraz wyraża solidarność z rodzinami wszystkich niewinnych ofiar;

2.  podkreśla, że terroryzm bezpośrednio zagraża wszystkim państwom i ludziom, bez względu na pochodzenie etniczne, religię lub przekonania;

3.  domaga się opublikowania protokołu ustaleń, aby poddać jego treść demokratycznej i sądowej kontroli;

4.  wzywa Radę, aby wraz z wszystkimi państwami należącymi do LPA podjęła prace nad ujednoliconą, jednoznaczną definicją terroryzmu;

5.  podkreśla wagę, jaką ma współpraca w dziedzinie pomocy humanitarnej za pomocą wymiany informacji o sytuacjach kryzysowych; podkreśla, jak ważne jest dzielenie się, w stosownych przypadkach, ocenami i najlepszymi praktykami, oraz jak istotna jest współpraca przy określaniu praktycznych środków, które pomogą stawić czoła zagrożeniom, w tym skuteczniejszych działań zmierzających do przeciwdziałania radykalizacji, werbowaniu oraz podróżowaniu terrorystów i zagranicznych bojowników, a także jak ważne są środki podejmowane wobec bojowników powracających do miejsca wyjazdu;

6.  przypomina swoje stanowisko, zgodnie z którym w zwalczaniu terroryzmu należy się zajmować nie tylko skutkami, lecz także czynnikami powodującymi radykalizację, oraz podkreśla potrzebę kompleksowego międzysektorowego podejścia gwarantującego powiązania z wszystkimi odpowiednimi strategiami politycznymi, oraz podkreśla, że niezwykle ważne jest propagowanie kultury integracji i tolerancji, na przykład poprzez edukację, politykę społeczną i regionalną;

7.  zauważa, że jedną z głównych przyczyn obecnego zagrożenia terrorystycznego w UE i w państwach arabskich jest ekstremizm dżihadystów; popiera pogląd, według którego polityka mająca na celu przeciwdziałanie radykalizacji i zwalczanie terroryzmu nie może być skuteczna, jeżeli nie będzie opracowana w ścisłej współpracy z państwami pochodzenia;

8.  wzywa władze państw członkowskich UE i LPA do przestrzegania zakazu stosowania tortur, który jest wyraźnie zapisany w Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, którą to konwencję większość z tych państw podpisała i ratyfikowała; przypomina, że zeznania wymuszone torturami są nieważne;

9.  potwierdza, że w odpowiedzi na zagrożenia terrorystyczne należy utrzymać równowagę między wolnością a bezpieczeństwem oraz rozważyć wszelkie środki, jakie należy podjąć z punktu widzenia zgodności tych środków z praworządnością i wymogami praw podstawowych;

10.  ogólnie ujmując, z zadowoleniem odnosi się do współpracy i partnerstwa między UE a państwami trzecimi w przeciwdziałaniu terroryzmowi; z zadowoleniem przyjmuje utworzenie strategicznego dialogu UE–LPA, obejmującego wymiany w kwestiach politycznych i związanych z bezpieczeństwem, organizowanie regularnych posiedzeń z udziałem unijnego Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa oraz stałych przedstawicieli państw arabskich, oraz pochwala postępy w dziedzinie wczesnego ostrzegania i reagowania w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza pełne wdrożenie projektu w dziedzinie wczesnego ostrzegania i reagowania w sytuacjach kryzysowych;

11.  przypomina jednak, że nie należy nigdy nadużywać środków zwalczania terroryzmu, aby represjonować za uprawnione odmienne opinie lub łamać powszechne prawa człowieka; wzywa UE do ustanowienia wyraźnych gwarancji w ramach współpracy z państwami trzecimi, aby bezpośrednio ani pośrednio nie wspierać ani nie usprawiedliwiać w imię zwalczania terroryzmu represji stosowanych wobec organizacji i osób działających zgodnie z prawem;

12.  podkreśla, że ministrowie spraw zagranicznych UE i LPA postanowili również kontynuować prace nad wszechstronnym wdrożeniem globalnej strategii ONZ na rzecz zwalczania terroryzmu; przychylnie odnosi się do faktu, że z zadowoleniem przyjęli utworzenie Ośrodka ONZ ds. Walki z Terroryzmem oraz inicjatywę opiekuna dwóch świętych islamskich meczetów i poprosili o udzielenie wsparcie temu ośrodkowi, oraz że z zadowoleniem przyjęli pierwszą międzynarodową Konferencję ds. Zwalczania Terroryzmu, która odbyła się w marcu 2014 r. w Bagdadzie i była okazją do omówienia i poszukiwania odpowiednich środków i sposobów wspierania międzynarodowej współpracy oraz zwalczania terroryzmu na szczeblu regionalnym;

13.  potwierdza wagę, jaka ma współpraca między UE a LPA w dziedzinie praw człowieka, i podkreśla, jak duże znaczenie ma dalsze propagowanie i ochrona praw człowieka oraz obrona tych praw dla wszystkich ludzi, w tym prawa do rozwoju gospodarczego i społecznego, do wolności słowa, wolności religii lub przekonań, przy jednoczesnym propagowaniu wartości takich jak tolerancja i współistnienie różnych religii, odrzucanie wykluczenia, ekstremizmu, podburzania do nienawiści oraz szerzenia nienawiści i przemocy;

14.  wzywa Radę, aby sprawdziła, czy doszło do naruszeń Kodeksu postępowania UE w sprawie wywozu broni w odniesieniu do stosowania represji;

15.  wzywa UE do rozwinięcia, we współpracy z Ligą Państw Arabskich, ukierunkowanego mechanizmu mającego na celu ograniczenie zjawiska handlu bronią, koncentrując się zwłaszcza na krajach, w których rodzi się terroryzm oraz na krajach, w których terroryści są szkoleni; wzywa UE do ścisłego nadzorowania wywozu broni, w tym technologii podwójnego zastosowania, która ostatecznie może zostać instrumentalnie wykorzystana przez terrorystów; uważa, że finansowanie terroryzmu należy zwalczać w koordynacji z zainteresowanymi podmiotami, w tym LPA i jej członkami;

16.  uważa, że UE musi ponownie przemyśleć główne słabe punkty, które cechowały wcześniejszą współpracę w zwalczaniu terroryzmu prowadzoną z państwami pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia zagranicznych bojowników i środków służących ich wsparciu, w tym też z państwami należącymi do LPA;

17.  podkreśla, że wszechstronna strategia UE dotycząca środków zwalczania terroryzmu, opartych na podejściu łączącym dyplomację, narzędzia społeczno-gospodarcze, rozwój, zapobieganie konfliktom, budowanie pokoju oraz narzędzia zarządzania kryzysowego musi również w pełni wykorzystywać unijną politykę zagraniczną i politykę rozwoju, aby zwalczać ubóstwo, dyskryminację i marginalizację, zwalczać korupcję i propagować dobre rządy oraz zapobiegać konfliktom i rozwiązywać je, ponieważ wszystkie te zjawiska przyczyniają się do marginalizacji niektórych grup i warstw społeczeństwa, a tym samym czynią je bardziej podatnymi na propagandę grup ekstremistycznych;

18.  przypomina, że wspólnota międzynarodowa zobowiązała się do przyjęcia środków zapewniających wszystkim poszanowanie praw człowieka i zasad praworządności, które mają być absolutną podstawą zwalczania terroryzmu dzięki przyjęciu przez ONZ w rezolucji 60/288 globalnej strategii zwalczania terroryzmu;

19.  przypomina państwom członkowskim i agencjom UE, w tym Europolowi i Eurojustowi, o obowiązkach, jakie spoczywają na nich na mocy Karty praw podstawowych, międzynarodowych przepisów w dziedzinie praw człowieka oraz celów polityki zewnętrznej UE;

20.  przypomina swoje stanowisko, według którego prawa mniejszości religijnych są nierozerwalnie związane z poszanowaniem innych podstawowych praw człowieka i wolności, takich jak prawo do wolności, bezpieczeństwa, równych szans dla kobiet i mężczyzn oraz wolności słowa, a także wzywa LPA, ESDZ i państwa członkowskie obu organizacji do ochrony mniejszości religijnych w świecie arabskim oraz do pełnego wdrożenia wytycznych UE w sprawie propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań;

21.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Sekretarzowi Generalnemu Ligi Państw Arabskich.

(1) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0032.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0012.

Informacja prawna