Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2573(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0215/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0077

Texte adoptate
PDF 230kWORD 75k
Joi, 12 martie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Relațiile dintre UE și Liga Statelor Arabe și cooperarea pentru combaterea terorismului
P8_TA(2015)0077RC-B8-0215/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 12 martie 2015 referitoare la relațiile dintre UE și Liga Statelor Arabe în ceea ce privește cooperarea pentru combaterea terorismului (2015/2573(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluția adoptată de Consiliul de Securitate al ONU la 24 septembrie 2014 referitoare la amenințările la adresa păcii internaționale și securității reprezentate de actele teroriste (Rezoluția 2178(2014)),

–  având în vedere Declarația comună de la Riga rezultată în urma întâlnirii informale a miniștrilor de justiție și afaceri interne la Riga, la 29 și 30 ianuarie 2015,

–  având în vedere activitățile Biroului de legătură UE-LSA din Malta, menite să faciliteze dialogul dintre Comisie și Liga Statelor Arabe,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere declarația adoptată în cadrul celei de a treia reuniuni la nivelul miniștrilor de afaceri externe din UE și din țările Ligii Arabe, care a avut loc în 10 și 11 iunie 2014,

–  având în vedere semnarea, la 19 ianuarie 2015, a memorandumului de înțelegere între Vicepreședinta Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, și Secretarul General al Ligii Statelor Arabe, Nabil El Araby, reprezentând Uniune Europeană și, respectiv, Liga Statelor Arabe,

–  având în vedere Strategia de securitate internă a Uniunii Europene, astfel cum a fost adoptată de Consiliu la 25 februarie 2010,

–  având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe referitoare combaterea terorismului, în special cele din 9 februarie 2015,

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 februarie 2015 referitoare la măsurile de combatere a terorismului(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2015 referitoare la situația din Egipt(2),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind țările Ligii Statelor Arabe (LSA),

–  având în vedere declarația ÎR/VP Federica Mogherini din 19 ianuarie 2015,

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât terorismul și extremismul violent reprezintă amenințări majore la adresa securității și a libertăților la nivel mondial și întrucât respectarea drepturilor fundamentale este un element esențial al unor politici eficace de combatere a terorismului;

B.  întrucât terorismul reprezintă o amenințare mondială care trebuie combătută prin efortul coordonat al guvernelor naționale și al organizațiilor regionale și internaționale; subliniind că această amenințare poate fi combătută cu eficacitate numai de o alianță mondială, cu respectarea deplină a dreptului internațional, a valorilor fundamentale și a standardelor internaționale în materie de drepturile omului;

C.  întrucât, la 19 ianuarie 2015, Vicepreședinta Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, și Secretarul General al Ligii Statelor Araba (LSA), Dr. Nabil El Araby, au semnat un memorandum de înțelegere (MdI) între Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Secretariatul General al LSA;

D.  întrucât conținutul memorandumului de înțelegere din 2015 dintre SEAE și Secretariatul general al LSA nu este public;

E.  întrucât UE și LSA au un interes comun în găsirea unor soluții pe termen lung pentru a asigura pacea și stabilitatea în regiune; întrucât scopul acestui memorandum de înțelegere este cel de a susține și a consolida relațiile dintre statele membre ale UE și statele membre ale LSA în vederea îmbunătățirii structurilor lor funcționale, a schimburilor de experiență și a dialogului, pentru a atinge scopurile și obiectivele comune din domeniile de interes reciproc;

F.  întrucât fenomenul combatanților din Europa care călătoresc în diferite locuri pentru a lupta în Jihad și amenințarea la adresa securității pe care o pot reprezenta în UE atunci când se întorc sunt susceptibile de a continua și în următorii ani; întrucât mii de cetățeni ai UE au plecat din țara lor pentru a deveni combatanți străini odată cu izbucnirea războiului și a violențelor din Siria, Irak și Libia, fapt care creează o provocare suplimentară în privința securității cetățenilor UE; întrucât recentele acte teroriste din Paris și Copenhaga au fost comise de cetățeni ai UE;

G.  întrucât difuzarea propagandei teroriste este facilitată de utilizarea internetului și a platformelor de socializare online; întrucât terorismul cibernetic le permite grupărilor teroriste să stabilească și să mențină legături fără obstacolul fizic al frontierelor, reducând astfel nevoia de a avea baze sau centre într-o țară sau alta;

H.  întrucât se înregistrează încălcări grave și sistematice ale drepturilor omului în unele țări membre ale Ligii Statelor Arabe;

I.  întrucât organizații ale societății civile despre care UE consideră că își exercită drepturile universale ale omului și libertățile fundamentale sunt etichetate drept organizații teroriste de către guverne ale statelor membre ale Ligii Statelor Arabe; întrucât combaterea terorismului și securitatea națională sunt invocate tot mai frecvent pentru a conferi legitimitate acțiunilor de reprimare a personalităților de opoziției, a societății civile și a jurnaliștilor;

J.  întrucât politicile externe ale UE trebuie să contribuie la combaterea amenințării teroriste, care se intensifică în anumite zone din vecinătatea UE; întrucât strategiile preventive împotriva terorismului ar trebui să se bazeze pe o abordare multidimensională, care să vizeze în mod direct contracararea pregătirii unor atacuri pe teritoriul UE, dar și eradicarea cauzelor profunde ale terorismului;

K.  întrucât UE condamnă aplicarea pedepsei capitale și a pedepselor crude și inumane oriunde în lume, inclusiv în cazul persoanele condamnate pentru comiterea de acte de terorism,

1.  își exprimă consternarea profundă cu privire la amploarea suferințelor umane și a pierderilor de vieți omenești în urma atacurilor teroriste și își exprimă solidaritatea cu familiile tuturor victimelor inocente;

2.  subliniază că terorismul reprezintă o amenințare directă la adresa tuturor țărilor și a tuturor persoanelor, indiferent de originea lor etnică, de religia sau de convingerile lor;

3.  solicită ca MdI să fie făcut public, astfel încât conținutul său să poată fi supus controlului democratic și judiciar;

4.  invită Consiliul să conlucreze cu toate statele membre ale LSA pentru a stabili o definiție armonizată neambiguă a terorismului;

5.  subliniază importanța cooperării în materie de asistență umanitară prin intermediul schimbului de informații cu privire la situațiile de criză; subliniază importanța comunicării reciproce, după caz, a rezultatelor evaluărilor și a celor mai bune practici, precum și importanța cooperării pentru a determina măsurile practice care ar trebui luate pentru a contracara aceste amenințări, printre care o combatere mai eficace a radicalizării, recrutării și deplasării teroriștilor și a combatanților străini, precum și abordarea problemei combatanților care se întorc;

6.  își reiterează poziția potrivit căreia, în lupta împotriva terorismului, este esențial să se abordeze nu doar consecințele, ci și factorii care stau la baza radicalizării și subliniază necesitatea unei abordări transsectoriale cuprinzătoare, care să asigure implicarea tuturor politicilor relevante și care să țină seama de importanța promovării unei culturi a incluziunii și a toleranței, prin educație, de exemplu, și prin politicile sociale și regionale;

7.  constată că una dintre cauzele principale ale amenințării teroriste existente în prezent în UE și în statele arabe este extremismul jihadist; consideră că o politică a deradicalizării și combaterii terorismului nu poate fi eficace dacă nu este dezvoltată în strânsă cooperare cu țările de origine;

8.  solicită autorităților statelor membre ale UE și LSA să respecte interzicerea torturii, consacrată în special în Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante, pe care majoritatea au semnat-o și au ratificat-o; reiterează faptul că mărturisirile forțate sub tortură nu sunt valabile;

9.  reafirmă necesitatea de a menține un echilibru între libertate și securitate ca răspuns la amenințările teroriste, precum și de a analiza toate măsurile care trebuie adoptate din punctul de vedere al compatibilității acestora cu statul de drept și cu cerințele care decurg din drepturile fundamentale;

10.  salută, în general, cooperarea și parteneriatul dintre UE și țările terțe în combaterea terorismului; salută instituirea unui dialog strategic între UE și LSA, care include schimburi în domeniul politic și în cel al securității, precum și organizarea unor reuniuni periodice între Comitetul politic și de securitate al UE și reprezentanții permanenți ai statelor arabe, și salută progresele realizate în ceea ce privește alertele timpurii și reacția la situații de criză, îndeosebi implementarea integrală a Proiectului privind alerta timpurie și reacția la situații de criză;

11.  reamintește, cu toate acestea, că măsurile de combatere a terorismului nu trebuie niciodată folosite în mod abuziv pentru a reprima exprimarea legitimă a diferențelor de opinie sau pentru a încălca drepturile universale ale omului, invită UE să conceapă garanții clare în cooperarea sa cu țări terțe, pentru a se asigura că nu sprijină direct sau indirect și nu legitimează reprimarea unor organizații legitime sau persoane în numele luptei împotriva terorismului;

12.  subliniază că Miniștrii de Afaceri externe ai UE și ai LSA au convenit, de asemenea, să continue să acționeze pentru o implementare extinsă a Strategiei globale a ONU de combatere a terorismului; se declară în favoarea faptului că miniștrii au salutat constituirea Centrului ONU de combatere a terorismului, care s-a realizat inclusiv la inițiativa Custodelui celor două Moschei Sfinte, și au solicitat sprijinirea acestui centru; își exprimă, de asemenea, opinia favorabilă asupra faptului că miniștrii au salutat organizarea primei Conferințe internaționale privind combaterea terorismului la Bagdad, în martie 2014, aceasta fiind o oportunitate de a discuta și a identifica mijloace și căi adecvate pentru a promova cooperarea internațională și a combate terorismul la nivel regional;

13.  reafirmă importanța cooperării dintre UE și LSA în domeniul drepturilor omului și subliniază importanța continuării promovării, protecției și susținerii drepturilor omului pentru toate persoanele, inclusiv a dreptului la dezvoltare economică și socială, la libertatea de exprimare și la libertatea religioasă și de convingeri, promovând totodată valorile toleranței și coexistența diferitelor religii și respingând excluziunea, extremismul și incitarea și diseminarea urii și a violenței;

14.  invită Consiliul să verifice dacă s-au înregistrat încălcări ale Codului de conduită al UE privind exporturile de armament în ceea ce privește acte de represiune;

15.  invită UE să elaboreze, în colaborare cu Liga Statelor Arabe, un mecanism specific al cărui scop să fie eradicarea fenomenului traficului de arme și care să vizeze în special țările în care își are originea terorismul sau în care sunt instruiți teroriștii; invită UE să monitorizeze îndeaproape exporturile de arme, în special de tehnologii cu dublă utilizare care ar putea fi instrumentalizate de teroriști; consideră că este esențial să se combată finanțarea terorismului, în cooperare cu actorii relevanți, inclusiv LSA și membrii săi;

16.  consideră că UE trebuie să reanalizeze vulnerabilitățile principale care au caracterizat cooperarea anterioară în domeniul combaterii terorismului cu țările de origine, tranzit și destinație prin care au fost direcționați combatanții străini și resursele destinate susținerii acestora, care includ state membre ale LSA;

17.  subliniază că o strategie cuprinzătoare a UE privind măsurile de combatere a terorismului, bazate pe o concepție care îmbină instrumente diplomatice, socioeconomice, de dezvoltare, de prevenire a conflictelor, de construire a păcii și de management de criză, trebuie, de asemenea, să utilizeze la maximum politicile sale externe și de dezvoltare în vederea combaterii sărăciei, discriminării și marginalizării, combaterii corupției și promovării bunei guvernări, precum și prevenirii și soluționării conflictelor, toate aceste probleme contribuind la marginalizarea anumitor grupuri și sectoare ale societății și făcându-le, prin urmare, mai vulnerabile la propaganda grupurilor extremiste;

18.  reamintește că comunitatea internațională s-a angajat să adopte măsuri care să asigure respectarea drepturilor omului pentru toate persoanele și statul de drept, ca bază esențială a combaterii terorismului, prin adoptarea Strategiei globale a ONU de combatere a terorismului de către Adunarea Generală, în Rezoluția sa 60/288;

19.  reamintește statelor membre și agențiilor UE, inclusiv Europol și Eurojust, obligațiile ce le revin în temeiul Cartei drepturilor fundamentale și dreptului internațional în domeniul drepturilor omului, precum și obiectivele politicii externe a UE;

20.  își reafirmă poziția potrivit căreia drepturile minorităților religioase sunt inseparabil legate de respectarea celorlalte drepturi și libertăți fundamentale ale omului, cum ar fi dreptul la libertate, securitate, oportunități egale pentru bărbați și femei și libertatea de exprimare, și solicită LSA, SEAE și statelor sale ale ambelor organizații să protejeze minoritățile religioase din lumea arabă și implementeze în totalitate Orientările UE privind promovarea și protecția libertății religioase și a convingerilor;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și Secretarului General al Ligii Statelor Arabe.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2015)0032.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2015)0012.

Notă juridică