Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2144(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0040/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0040/2015

Συζήτηση :

PV 25/03/2015 - 18
CRE 25/03/2015 - 18

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2015 - 20.9
CRE 25/03/2015 - 20.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0089

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 594kWORD 152k
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Ετήσια έκθεση για τη φορολογία
P8_TA(2015)0089A8-0040/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση για τη Φορολογία (2014/2144(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), τα άρθρα 26, 110 έως 115 και 120 καθώς και το άρθρο 241 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (COM(2013)0071),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του, της 3ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών(1),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) (COM(2011)0121),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του, της 19ης Απριλίου 2012, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την ΚΕΒΦΕ(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα (COM(2013)0348),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2011/96/EE σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών (COM(2013)0814),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (2013/0025(COD)),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF), του Φεβρουαρίου 2012(3), σχετικά με τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ (COM(2013)0721),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για το μέλλον του ΦΠΑ: Προς ένα απλούστερο, ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα ΦΠΑ προσαρμοσμένο στην ενιαία αγορά (COM(2011)0851),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη διπλή φορολόγηση στην ενιαία αγορά (COM(2011)0712),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής (COM(2012)0722),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τους συγκεκριμένους τρόπους για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, επίσης και σε σχέση με τρίτες χώρες (COM(2012)0351),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2012/772/ΕΕ της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό(4),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2012/771/ΕΕ της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2012 όσον αφορά μέτρα με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι τρίτες χώρες να εφαρμόζουν ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Απριλίου 2012, σχετικά με το αίτημα για συγκεκριμένες μεθόδους με σκοπό την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 10ης Φεβρουαρίου 2012, του Richard Murphy από την FCA, σχετικά με τη «Γεφύρωση του ευρωπαϊκού φορολογικού χάσματος»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Μαρτίου 2011, σχετικά με τη συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα(7),

–  έχοντας υπόψη την επικαιροποιημένη έκθεση, της 23ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τη Μελέτη για την ποσοτικοποίηση και την ανάλυση του χάσματος ΦΠΑ στην ΕΕ-27,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τη φορολογία των επιχειρήσεων(9) και την έκθεση που υπέβαλε στο Συμβούλιο η Ομάδα Εργασίας για τον Κώδικα Δεοντολογίας όσον αφορά τη Φορολογία των Επιχειρήσεων, της 20ής Ιουνίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο «Αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών (BEPS)» (2013), το σχέδιο δράσης του ΟΟΣΑ για την BEPS (2013), και την έκθεση του ΟΟΣΑ προς την ομάδα εργασίας της G20 για την ανάπτυξη, σχετικά με τον αντίκτυπο της BEPS στις χώρες χαμηλού εισοδήματος (2014)(10) καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε σχέση με επτά κύριες ενέργειες, της 16ης Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική «ΕΕ 2020» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ, της 15ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Απολογισμός της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»(11),

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν μετά τη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της Ομάδας G20 που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα στις 15-16 Φεβρουαρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν που εκδόθηκε σε συνέχεια της συνόδου των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της G20 στο Brisbane στις 15-16 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN της 8ης Ιουλίου 2014(12),

–  έχοντας υπόψη την «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2014» της Επιτροπής (COM(2013)0800),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της 22ας Μαΐου 2013, της 19ης-20ής Δεκεμβρίου 2013 και της 20ής-21ης Μαρτίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα έγγραφα της Επιτροπής για τη φορολογία, αρ. 43, σχετικά με τη φορολογία των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων(13), αρ. 44(14) και 45(15) σχετικά με την εταιρική φορολογία, και αρ. 48 σχετικά με τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ(16),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του ECOFIN σχετικά με την κάλυψη των κενών της νομοθεσίας σε σχέση με τη φορολογία των ομίλων επιχειρήσεων(17),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του ECOFIN σχετικά με την επέκταση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών(18),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Taxation trends in the European Union» (Οι τάσεις της φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση), του 2014(19),

–  έχοντας υπόψη τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 2014(20),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή οικονομία(21),

–  έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φορολογία: Ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για τους πολίτες(22),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014(23),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2014(24),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με ένα πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030(25),

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση του αρμόδιου για Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις, Φορολογία και Τελωνεία ορισθέντος Επιτρόπου, Pierre Moscovici, της 2ας Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτρόπου Ανταγωνισμού Margrethe Vestager, στις 6 Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις έρευνες των φορολογικών κρατικών ενισχύσεων,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας της Ιταλικής Προεδρίας του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη τα Λογιστικά Πρότυπα σχετικά με τη φορολογία, και συγκεκριμένα το IAS 12,

–  έχοντας υπόψη τη δημοσίευση των λεγόμενων εγγράφων «LuxLeaks» από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή των Υπουργών Οικονομικών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας προς τον Επίτροπο Pierre Moscovici, με την οποία ζητούσαν νομοθεσία για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διάβρωση της βάσης και η μεταφορά των κερδών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0040/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια δημοσίων εσόδων στην ΕΕ λόγω φορολογικής απάτης και φοροαποφυγής εκτιμάται σε ένα τρισεκατομμύριο EUR ετησίως(26)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια αυτή συνιστά μείζονα κίνδυνο για την αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη των φορολογικών συστημάτων της ΕΕ και αυξάνει τη φορολογική επιβάρυνση όλων των καλόπιστων πολιτών και εταιρειών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια αυτών των φορολογικών εσόδων σημαίνει ότι διατίθενται λιγότεροι δημόσιοι πόροι για επενδύσεις, γεγονός το οποίο με τη σειρά του σημαίνει ότι μπορούν να προωθηθούν λιγότερες ιδιωτικές επενδύσεις, τη στιγμή που η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι επικεντρώνεται στις θέσεις εργασίας, στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις μεθόδους φοροδιαφυγής(27) συγκαταλέγονται γενικά οι παράνομες συμφωνίες στο πλαίσιο των οποίων η φορολογική οφειλή αποκρύπτεται ή αγνοείται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φορολογική απάτη(28) αποτελεί μια μορφή σκόπιμης φοροδιαφυγής που συνιστά επίσης αδίκημα βάσει του Ποινικού Δικαίου ενώ, από την άλλη πλευρά, η φοροαποφυγή(29) αποτελεί νόμιμη αλλά αθέμιτη αξιοποίηση του φορολογικού καθεστώτος για περιορισμό ή αποφυγή των φορολογικών υποχρεώσεων, ενώ ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός(30) συνίσταται στην αξιοποίηση τεχνικών λεπτομερειών του φορολογικού συστήματος ή των αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων φορολογικών συστημάτων, με σκοπό τη μείωση της φορολογικής υποχρέωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φορολογικό χάσμα(31) ορίζεται συνήθως ως η διαφορά μεταξύ οφειλόμενου φόρου και των πραγματικά συλλεγέντων φορολογικών εσόδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το φορολογικό χάσμα οφείλεται στη φορολογική απάτη, τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικουρικότητα ισχύει και στη φορολογική νομοθεσία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη οι κύριες προτεραιότητες των διεθνών φορολογικών πολιτικών επικεντρώνονται σήμερα στην ανάπτυξη μιας συνολικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και στον καθορισμό ενός παγκόσμιου προτύπου για τη διοικητική συνεργασία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσίευση των επονομαζόμενων εγγράφων «LuxLeaks» από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων αναδεικνύει την ανάγκη για τη διεξαγωγή μιας διεξοδικής και ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με τις πρακτικές φορολογικών συμφωνιών των κρατών μελών και τη συμμόρφωσή τους προς τους ενωσιακούς κανόνες ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων και προς τις αρχές της ενιαίας αγοράς·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ έχει αναγνωριστεί ευρέως πως ένα ισόρροπο φορολογικό σύστημα, προσανατολισμένο στην ανάπτυξη, είναι καθοριστικό για τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης, δεν έχει αναληφθεί ανάλογη συγκεκριμένη δράση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα πολυεθνικές, διαρθρώνουν συχνά τη συνολική τους φορολογική θέση με τρόπο που να τους επιτρέπει τη διοχέτευση των κερδών σε δικαιοδοσίες με χαμηλότερη φορολογία ή προσπαθούν να εξασφαλίσουν προτιμησιακή μεταχείριση για να μειώσουν τους φόρους που πρέπει να καταβάλουν ή διαπραγματεύονται απευθείας με φορολογικές αρχές για να έχουν προτιμησιακή μεταχείριση και να μειώσουν τους φορολογικούς συντελεστές τους, με την ανοχή των αρχών και των κυβερνήσεων πολλών κρατών μελών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες σε ολόκληρη την Ένωση ζητούν από τους πολιτικούς ηγέτες τους να αναλάβουν δράση για να τεθεί τέρμα στις πρακτικές αυτές και τα σχετικά νομοθετικά παράθυρα, και εκτιμώντας ότι αυτές και άλλες κατακριτέες πρακτικές, όπως η φοροαποφυγή και ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός, πρέπει να χαρακτηριστούν παράνομες και να θεσπιστούν κατάλληλες σχετικές ποινές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ και τις μικρές επιχειρήσεις, και η εξάλειψη των φορολογικών εμποδίων στις διασυνοριακές δραστηριότητες προσφέρουν δυνατότητες για τόνωση της ανάπτυξης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φορολογική πολιτική που προωθεί τη συμμετοχικότητα, τη διαφάνεια και την αμεροληψία και ενθαρρύνει την ορθή διακυβέρνηση αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και τη μείωση της οικονομικής ανισότητας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα REFIT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Regulatory Fitness and Performance), το οποίο έχει ως στόχο την απλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τη μείωση του κανονιστικού βάρους με περαιτέρω μείωση του κανονιστικού κόστους, οδηγώντας σε ένα ξεκάθαρο, πιο απλό και σταθερό νομοθετικό πλαίσιο για τις ΜΜΕ· εκτιμώντας ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μια γενική ανάγκη απλούστευσης των φορολογικών συστημάτων που θα επιτρέπει τη μείωση των εξόδων για τις δημόσιες διοικήσεις, τους πολίτες και τις εταιρείες, καθώς και την αποτροπή της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής ή απλά σφαλμάτων, αλλά και τη διπλή (μη) φορολόγηση ή τις διπλές φορολογικές απαλλαγές·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο αποτελεί μηχανισμό για τον συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών·

Γενικά ζητήματα

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και τις προοπτικές για την ταχεία εφαρμογή της· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την οριστική κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου εντός της ΕΕ, τον Ιούνιο του 2015·

2.  ζητεί να συναφθούν φορολογικές συμφωνίες και με τρίτες χώρες, πριν από την 30ή Ιουνίου 2015, και καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με άλλες τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και με τη Σιγκαπούρη·

3.  ζητεί να ξεκινήσουν πειραματικά έργα για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικής φύσης πληροφοριών με αναπτυσσόμενες χώρες, για μια μεταβατική και μη αμοιβαία περίοδο, κατά την εφαρμογή του νέου παγκοσμίου προτύπου·

4.  τονίζει ότι η συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, είναι απαραίτητη για να επιδιωχθεί η εφαρμογή των προτύπων διαφάνειας σε σχέση με τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τα εν λόγω πρότυπα σε μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες·

5.  εμμένει στη γενική αρχή σύμφωνα με την οποία οι φόροι πρέπει να καταβάλλονται εκεί όπου καταναλώνονται οι δημόσιες υπηρεσίες· καταδικάζει έντονα τις επιθετικές φορολογικές πολιτικές που οδηγούν τους φορολογούμενους να μεταφέρουν τη φορολογική τους βάση εκτός των χωρών στις οποίες καταναλώνουν δημόσιες υπηρεσίες ή επωφελούνται από εργατικό δυναμικό που καταναλώνει τις υπηρεσίες αυτές·

6.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και των φορολογικών παραδείσων, καθώς και ένα βελτιωμένο πλαίσιο για τη σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς μέσω μιας αποτελεσματικής φορολογικής νομοθεσίας, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα με μια κοινή προσέγγιση· τονίζει ότι μια τέτοια κοινή προσέγγιση πρέπει, για καλύτερα αποτελέσματα, να προαχθεί όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο·

7.  υπενθυμίζει την ανάγκη ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών να είναι δίκαιος και διαφανής, προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα να παραμείνει ανταγωνιστικός σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή φόρων εκτός ΕΕ·

8.  καταδικάζει τις μυστικές συμφωνίες περί χορήγησης φορολογικών απαλλαγών που έχουν συνάψει ορισμένα κράτη μέλη με κάποιες πολυεθνικές επιχειρήσεις, με σκοπό την προσέλκυση επιχειρήσεων, σε βάρος των φορολογικών συστημάτων άλλων κρατών μελών και της ορθής λειτουργίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, της αποτελεσματικής διάθεσης πόρων, και της εσωτερικής αγοράς·

9.  τονίζει ότι οι διασυνοριακές επενδύσεις, και ιδίως οι ιδιωτικές επενδύσεις, είναι απαραίτητες για την οικονομία της ΕΕ· επισημαίνει ότι είναι απαραίτητη η δρομολόγηση φορολογικών πρωτοβουλιών ευνοϊκών για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου φορολογικού συστήματος που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται νέες μορφές αποδοτικής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, των μεταφορών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

10.  υπογραμμίζει ότι ένα χαμηλό επίπεδο φόρων είναι επιβεβλημένο όχι μόνο για την κοινωνική ευημερία των οικογενειών και νοικοκυριών αλλά και για την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας· τονίζει την ανάγκη για ελεγχόμενες και αποδοτικές δημόσιες δαπάνες και για σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών·

11.  υπογραμμίζει των καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ· τονίζει ότι οι φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ θα πρέπει, συνεπώς, να είναι σχεδιασμένες με τρόπο που θα ελαχιστοποιεί τα εμπόδια για τις ΜΜΕ, καθώς και ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την εξάλειψη των φορολογικών εμποδίων και του διοικητικού φόρτου για τις ΜΜΕ·

12.  υπογραμμίζει ότι με μεγαλύτερη εναρμόνιση των φορολογικών πολιτικών εξασφαλίζεται η συμβολή των φορολογικών πολιτικών των κρατών μελών στους ευρύτερους πολιτικούς στόχους της ΕΕ, όπως ορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· επισημαίνει ότι, σε μια εποχή υψηλού δημόσιου χρέους και εξόφθαλμης ανάγκης για επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αποτελεσματική φορολόγηση προσφέρει στα κράτη μέλη ένα στοιχειώδες επίπεδο εσόδων·

13.  συνιστά στην Επιτροπή, καθώς και στα μεμονωμένα κράτη μέλη, κατά τη διαμόρφωση ή την τροποποίηση της φορολογικής πολιτικής, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, να ξεκινήσουν σοβαρό διάλογο με επιχειρήσεις, κοινωνικούς παράγοντες και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η νομοθεσία για τη φορολογική πολιτική θα αντικατοπτρίζει την οικονομική πραγματικότητα και θα προωθεί την εκούσια φορολογική συμμόρφωση·

Αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της εσωτερικής αγοράς μέσω της φορολογικής πολιτικής

14.  καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τρόπους για την υπέρβαση των φορολογικών εμποδίων που περιορίζουν τη διασυνοριακή δραστηριότητα των προσώπων και των επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά, και να συνεχίσει να αναπτύσσει μέσα απλούστευσης και για την αύξηση της διαφάνειας σε σχέση με τους κανόνες και τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα στον φορολογικό τομέα τόσο στην ΕΕ όσο και στα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι αυτό θα μείωνε το κόστος για τις επιχειρήσεις, και ιδίως τις ΜΜΕ, για τους πολίτες και για τις δημόσιες διοικήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα βοηθούσε στην πρόληψη της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής ή απλά σφαλμάτων·

15.  σημειώνει ότι το σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ παρέχει σημαντικό μέρος των δημοσίων εσόδων της ΕΕ, που ανερχόταν στο 21% το 2009(32)· επισημαίνει ότι το τρέχον μοντέλο είσπραξης ΦΠΑ έχει παραμείνει αμετάβλητο από τότε που θεσπίστηκε, με αποτέλεσμα τα περιττά έξοδα συμμόρφωσης και η φοροαποφυγή να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα· τονίζει ότι, καθώς το μοντέλο είναι ξεπερασμένο, η συνεχιζόμενη χρήση του οδηγεί σε σημαντικές και περιττές ζημιές·

16.  εκφράζει βαθειά ανησυχία για την απώλεια 177 δισεκατομμυρίων EUR(33) από έσοδα ΦΠΑ λόγω μη συμμόρφωσης ή μη είσπραξης το 2012·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία στον τριμερή διάλογο σχετικά με την οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD) και τον κανονισμό για τις μεταφορές χρηματικών ποσών (ToFR)· κρίνει, ωστόσο, ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης και προτρέπει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν το διαθέσιμο περιθώριο ευελιξίας που προβλέπεται, ιδίως, στην AMLD, για τη χρήση ανοικτών δημόσιων μητρώων με πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο εταιρειών, καταπιστευμάτων, ιδρυμάτων και άλλων νομικών δομών·

18.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του ελλείμματος του ΦΠΑ, προκειμένου να καταπολεμήσει τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες προτάσεις που υιοθέτησε το Συμβούλιο·

19.  καλεί την Επιτροπή, ως βασικό στοιχείο για την οικοδόμηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, να παρουσιάσει μια πρόταση με την οποία θα επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα βιβλία –και πιθανώς και σε άλλα προϊόντα μέσων ενημέρωσης– που παρέχονται σε ψηφιακή μορφή· σημειώνει ότι η τρέχουσα κατάσταση, όπου μπορούν να εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές σε βιβλία μόνο αν παρέχονται σε έντυπη μορφή, δεν συμβαδίζει με την αρχή της υποβολής παρόμοιων αγαθών και υπηρεσιών στους ίδιους συντελεστές ΦΠΑ·

20.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την απλούστευση της νομοθεσίας σχετικά με την υποχρεώσεις επιστροφής ΦΠΑ, προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και να διευκολυνθεί το διασυνοριακό εμπόριο·

21.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο ώστε να εξασφαλίζεται ισότητα μεταξύ των ηλεκτρονικών προϊόντων και των αντίστοιχων προϊόντων σε υλική μορφή·

22.  εκφράζει τη λύπη του διότι τα έντεκα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας για τον φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ), δεν έχουν μέχρι τώρα υλοποιήσει τη δέσμευσή τους· υπενθυμίζει ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα πρέπει να έχει δίκαιη συνεισφορά στα δημόσια οικονομικά και σημειώνει την κοινή δήλωση των έντεκα κρατών μελών, της 27ης Ιανουαρίου 2015, καθώς και τη δέσμευσή τους για τη θέσπιση ενός ΦΧΣ με ευρύ πεδίο και χαμηλό φορολογικό συντελεστή, από 1ης Ιανουαρίου 2016· τονίζει την επείγουσα ανάγκη για δράση και τη σπουδαιότητα ενός φιλόδοξου ΦΧΣ· καλεί και τα άλλα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής του ΦΧΣ·

23.  ζητεί τα έσοδα από τον ΦΧΣ να αποτελέσουν μέρος ενός ίδιου πόρου στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ·

24.  καλεί τα κράτη μέλη να καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία σχετικά με μια ΚΕΒΦΕ, που θα είναι υποχρεωτική, αρχικά για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και, στη συνέχεια, για όλες τις άλλες εταιρείες εκτός από τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται στην προαναφερθείσα θέση του Κοινοβουλίου, της 19ης Απριλίου 2012, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)·

25.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά τις επιλογές για την καθιέρωση ελάχιστου συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων για την αναχαίτιση του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού·

26.  επισημαίνει ότι οι διαφορές στη φορολογική νομοθεσία σε όμορες χώρες ενδέχεται να προκαλούν προβλήματα για τους επιχειρηματίες σε παραμεθόριες περιοχές· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να ελέγξει την προτεινόμενη νομοθεσία ως προς τις συνέπειές της στις παραμεθόριες περιοχές·

Καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, και των φορολογικών παραδείσων

27.  αναμένει τη συνέχεια που θα δώσει η Επιτροπή στις δύο συστάσεις της σχετικά με «μέτρα με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι τρίτες χώρες να εφαρμόζουν ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα» και με τον «επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό», καθώς και τη συνέχεια που θα δώσουν τα κράτη μέλη στο επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης της Επιτροπής κατά της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

28.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Επιτροπή, κατά περίπτωση, θα πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στις συζητήσεις σχετικά με την καταπολέμηση της εικαζόμενης φορολογικής απάτης ή της επιθετικής φοροαποφυγής, στον ΟΟΣΑ, το παγκόσμιο φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους, και σε άλλα σχετικά παγκόσμια βήματα διαλόγου·

29.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω πρωτοβουλίες για την προώθηση της ορθής διακυβέρνησης σε σχέση με τα φορολογικά θέματα σε τρίτες χώρες, να αναχαιτίσει τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, και να αντιμετωπίσει τα ελλείμματα της διπλής (μη) φορολόγησης· πιστεύει ότι οι συμφωνίες για τη διπλή (μη) φορολόγηση μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών πρέπει να βασίζεται σε κοινά πρότυπα· επαναλαμβάνει ότι δεν θα πρέπει να συναφθούν συμφωνίες σχετικά με τη διπλή (μη) φορολόγηση με φορολογικούς παραδείσους και μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας και καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να συμπεριλάβει σε κάθε σχετική νομοθετική πρόταση έναν όρο ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι της νομοθεσίας δεν παρακάμπτονται μέσω φορολογικών δομών·

30.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, σε ετήσια βάση, έκθεση σχετικά με το έργο και τα επιτεύγματα της πλατφόρμας για ορθή φορολογική διακυβέρνηση·

31.  εκφράζει ικανοποίηση για τη συμφωνία σχετικά με τους αντικαταχρηστικούς κανόνες στην οδηγία για τις μητρικές και θυγατρικές επιχειρήσεις· προτρέπει τα κράτη μέλη να τους θέσουν γρήγορα σε εφαρμογή και να επεκτείνουν τη συμφωνία και στην οδηγία για τους τόκους και τα δικαιώματα·

32.  καλεί την Επιτροπή να θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και να υποβάλει ευρέος φάσματος και αποτελεσματικές προτάσεις κατά των φορολογικών παραδείσων και της φοροαποφυγής, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015·

33.  καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει, στο πλαίσιο αυτών των προτάσεων, μια δέσμευση -και εφικτούς στόχους- για τη μείωση του φορολογικού ελλείμματος έως το 2020(34), στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της παρακολούθησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

34.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη δημιουργία ενός διακυβερνητικού φορολογικού σώματος υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να συμμετάσχουν με ίσους όρους στην διατύπωση και μεταρρύθμιση των παγκόσμιων φορολογικών πολιτικών·

35.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί πλήρως με τον ΟΟΣΑ, την G20 και τις αναπτυσσόμενες χώρες για την αντιμετώπιση της BEPS και να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται· εκφράζει ικανοποίηση για το αναμενόμενο εντός του 2015 αναθεωρημένο σχέδιο δράσης της Επιτροπής σχετικά με τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση της BEPS, πριν από το τέλος Ιουνίου του 2015·

36.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επικαιροποιήσει το σχέδιο δράσης κατά της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, με βάση τις δεσμεύσεις των ηγετών της ομάδας G20 για την εξασφάλιση της δικαιοσύνης του διεθνούς φορολογικού συστήματος και την προστασία της εισοδηματικής βάσης των χωρών· πιστεύει ότι τα προγράμματα Fiscalis και Customs θα πρέπει επίσης να εστιάσουν στο ζήτημα του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

37.  εκφράζει ικανοποίηση για την ταχεία υλοποίηση της υποβολής ανά χώρα εκθέσεων για τις τράπεζες, όπως προσδιορίστηκε στην τέταρτη τροποποίηση της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις· καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει ως επόμενο βήμα την υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων ανά χώρα για τις διασυνοριακές επιχειρήσεις, εξαιρουμένων των ΜΜΕ, σε όλους τους τομείς και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούνται, περιλαμβανομένων των μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας και των φορολογικών παραδείσων, μέσω άμεσης αναθεώρησης της οδηγίας της ΕΕ για τη λογιστική, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου·

38.  ζητεί την ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών και τη λήψη δεσμευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιζήμιων πτυχών των φορολογικών κινήτρων που παρέχονται για το εισόδημα το οποίο προκύπτει από πνευματική ιδιοκτησία ή από φορολογικά καθεστώτα τα οποία είναι ευνοϊκά προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας·

39.  ζητεί να επεκταθεί αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών στις διασυνοριακές φορολογικές συμφωνίες (ruling), προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλες οι εταιρείες που λειτουργούν στην ΕΕ θα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα κράτη μέλη και να αυξηθεί η διαφάνεια· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ανταλλαγή πληροφοριών δεν θα πρέπει να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό·

40.  θεωρεί ότι οι φορολογικές συμφωνίες μπορεί να αποτελέσουν σημαντικό μέσο για τη δημιουργία ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για τον αδιαφανή τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτές οι συμφωνίες στα κράτη μέλη, μέσω του οποίου δημιουργούνται δυνατότητες για φοροαποφυγή και επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό·

41.  φρονεί ακόμα ότι οι εθνικοί νομοθέτες πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν, εμπιστευτικά, γνώση του περιεχομένου των φορολογικών συμφωνιών, με σκοπό τη δυνατότητα θέσπισης κατάλληλης εθνικής νομοθεσίας για την πρόληψη της φοροαποφυγής·

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοινωθείσα πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις διασυνοριακές φορολογικές συμφωνίες· είναι της γνώμης ότι η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την υποχρέωση των κρατών μελών για αμοιβαία ενημέρωση σχετικά με τις φορολογικές συμφωνίες που εγκρίνουν· φρονεί ακόμη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να υπέχουν υποχρέωση να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εν λόγω συμφωνίες, τις γενικές αρχές στις οποίες αυτές βασίζονται και τον ακριβή δημοσιονομικό αντίκτυπό τους στη φορολογική βάση, ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορεί να εκπληρώσει καλύτερα τον ρόλο της ως φορέα επιτήρησης του θεμιτού ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς·

43.  τονίζει ότι η ασφάλεια δικαίου για τους φορολογούμενους –μέσω της προβλέψιμης συμπεριφοράς των εθνικών φορολογικών αρχών και πολιτικών– θα πρέπει να εξακολουθεί να συνιστά προτεραιότητα· επισημαίνει το γεγονός ότι οι συμφωνίες και οι φορολογικές ρυθμίσεις δεν είναι επιβλαβείς από μόνες τους, αλλά ότι οι εθνικές φορολογικές αρχές θα πρέπει να κοινοποιούν με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο ποιες ρυθμίσεις είναι αποδεκτές και ποιες όχι·

44.  καταδικάζει έντονα τα κράτη μέλη που έχουν επιτρέψει ή ακόμη και ενθαρρύνει τις φορολογικές τους αρχές να προβαίνουν σε φορολογικές συμφωνίες οι οποίες έχουν οδηγήσει στην αποσύνδεση της φορολογίας και της οικονομικής δραστηριότητας και, ως εκ τούτου, έχουν συμβάλλει σημαντικά στην επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ερευνήσει όλες τις υποθέσεις φορολογικών συμφωνιών για να διαπιστώσει αν παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων μέσω επιλεκτικών φοροελαφρύνσεων για ορισμένες εταιρείες·

46.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις σε ορισμένα κράτη μέλη είχαν ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή στελέχωση και διάθεση πόρων στις εθνικές φορολογικές αρχές· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι δίνεται συχνά προτεραιότητα στη φοροαποφυγή μικρής κλίμακας, αντί σε επίπεδο μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τους αναγκαίους πόρους και τονίζει ότι η αύξηση του κόστους, ως αποτέλεσμα μιας επαρκέστερης στελέχωσης και διάθεσης πόρων, θα υπερκαλυφθεί από την αύξηση των φορολογικών εσόδων· σημειώνει ότι οι ηλεκτρονικές κρατικές φορολογικές υπηρεσίες μπορούν να οδηγήσουν σε αποτελεσματική χρήση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων·

47.  τονίζει ότι οι αποτελεσματικές, αποδοτικές και νόμιμες εθνικές φορολογικές πολιτικές απαιτούν τη σωστή λειτουργία των εθνικών φορολογικών αρχών (δηλ. την ορθή εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας)· τονίζει ότι οι εθνικές φορολογικές αρχές θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να μαθαίνουν η μία από την άλλη·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη διοικητική τους συνεργασία στον τομέα της άμεσης και έμμεσης φορολόγησης και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, καθώς και στον τομέα αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη των απαιτήσεων· αναγνωρίζει τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών και τα καλεί να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες των προγραμμάτων Fiscalis 2014-2020 και Customs 2014-2020·

49.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει, και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν, μια κοινή θέση της ΕΕ και ένα διευρυμένο σύνολο λεπτομερών κριτηρίων για τον ορισμό των φορολογικών παραδείσων, καθώς και να επιβάλλουν συντονισμένες κυρώσεις σε βάρος των μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας· ζητεί τη σύνταξη μιας μαύρης λίστας των εν λόγω φορολογικών παραδείσων και των χωρών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μέσω ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων, η οποία θα περιλαμβάνει και εκείνους που βρίσκονται εντός της ΕΕ, έως τις 30 Ιουνίου 2015·

50.  καλεί την Επιτροπή να προσφέρει συνεργασία και βοήθεια στις αναπτυσσόμενες τρίτες χώρες που δεν είναι φορολογικοί παράδεισοι, για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη φορολογική απάτη και τη φοροαποφυγή·

51.  καλεί τα κράτη μέλη να εφοδιάσουν τις αρμόδιες αρχές τους με τα απαραίτητα για τη διεξαγωγή αυστηρών και διεξοδικών ελέγχων και να ορίσουν κυρώσεις, όπως η αναστολή ή η ανάκληση των τραπεζικών ή συμβουλευτικών αδειών προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λογιστικές ή νομικές εταιρείες ή άλλους παρόχους χρηματοπιστωτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, αν αποδεικνύεται ότι έχουν συμβάλει σε φορολογική απάτη·

52.  ζητεί την επιβολή αυστηρών κυρώσεων για την αποτροπή της παραβίασης ή της παράκαμψης των φορολογικών προτύπων από τις επιχειρήσεις, με την άρνηση χορήγησης ενωσιακής χρηματοδότησης στις παραβάτριες εταιρείες ή τις εταιρείες που βρίσκονται σε φορολογικούς παραδείσους ή χώρες που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό παρέχοντας ευνοϊκές φορολογικές συνθήκες, και τον αποκλεισμό τους από κρατικές ενισχύσεις ή δημόσιες προμήθειες· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αποσύρουν κάθε είδους δημόσια στήριξη που παρέχεται σε εταιρείες όταν αυτές εμπλέκονται στην παραβίαση των φορολογικών προτύπων της ΕΕ·

53.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να δημοσιεύσουν μια εκτίμηση επιπτώσεων για τις Οντότητες Ειδικού Σκοπού και παρόμοιες νομικές δομές, καθώς και δεδομένα που δείχνουν τη ροή επενδύσεων μέσω αυτών των οντοτήτων στις χώρες τους· επιπλέον, καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν επαρκώς αυστηρές και ουσιαστικές απαιτήσεις για όλες αυτές τις οντότητες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για φορολογικούς σκοπούς·

54.  ζητεί από την Επιτροπή να εκμεταλλευθεί πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων, για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, και να αναγνωρίσει ότι οι πρακτικές αυτές είναι ουσιωδώς αντίθετες στον ανταγωνισμό και παρεμποδίζουν τη δυνατότητα των ευρωπαϊκών ΜΜΕ να ανταγωνίζονται με ίσους όρους·

55.  επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη που έχουν λάβει ή ζητούν να λάβουν οικονομική βοήθεια, έχουν υποχρέωση να εφαρμόσουν μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση και βελτίωση της ικανότητάς τους για συλλογή φόρων και την αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής· καλεί την Επιτροπή να διευρύνει την υποχρέωση αυτή ώστε να περιλάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

56.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν το απαραίτητο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ φορολογικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών, που προωθεί την κοινωνική ευθύνη και τη διαφάνεια· πιστεύει ότι μια τέτοια συνεργασία με έντιμους φορολογούμενους μπορεί να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα, ιδίως όσον αφορά τον εντοπισμό νέων τύπων απάτης και φοροδιαφυγής·

57.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κατάλληλα πρότυπα ή προτάσεις της ΕΕ, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας·

Προώθηση βιώσιμου φορολογικού συντονισμού για μια μακροπρόθεσμη, προσανατολισμένη στην ανάπτυξη οικονομική πολιτική

58.  υπενθυμίζει την έκκληση του Κοινοβουλίου(35) για ενίσχυση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την αξιοποίηση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ενσωματώνοντας τη στρατηγική για την κάλυψη του φορολογικού χάσματος στα ετήσια εθνικά προγράμματα σταθερότητας και ανάπτυξης, καθώς και στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων· καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να καταγράψουν και να αναλύσουν στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζουν όλες τις φοροαπαλλαγές που παρέχονται σε εταιρείες·

59.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει έναν ευρωπαϊκό κώδικα φορολογουμένων που θα ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές για την ενίσχυση της συνεργασίας, της ευθύνης και της εμπιστοσύνης μεταξύ των φορολογικών υπηρεσιών και των φορολογουμένων, για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φορολογουμένων και να ενθαρρυνθεί μια προσανατολισμένη προς την υπηρεσία προσέγγιση·

60.  υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να τηρήσουν και να εφαρμόσουν τις συστάσεις ανά χώρα, ιδίως στον δημοσιονομικό τομέα·

61.  ζητεί αναθεώρηση της εντολής της Ομάδας «Κώδικας Δεοντολογίας» προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά της και να επιτευχθούν φιλόδοξα αποτελέσματα, για παράδειγμα με τον ορισμό της υποχρέωσης δημοσίευσης των φοροαπαλλαγών και των επιδοτήσεων για τις εταιρείες· επιπλέον, ζητεί από την Ομάδα «Κώδικας Δεοντολογίας», να παράσχει και να δημοσιεύσει άμεσα μια έκθεση επισκόπησης αξιολογώντας κατά πόσον οι χώρες τηρούν τις συστάσεις που διατυπώνονται από την ομάδα στην εξαμηνιαία έκθεση προόδου προς τους υπουργούς Οικονομικών·

62.  πιστεύει ότι η ποσοτική μέτρηση των μακροοικονομικών στόχων θα πρέπει να συνοδεύεται από ποιοτικούς δείκτες, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι μακροπρόθεσμοι στόχοι· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει, κατά τη διάρκεια της διατύπωσης των συστάσεων ανά χώρα, μια διεξοδική μελέτη των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών και να εστιάσει στη σύγκριση μεταξύ κρατών μελών για να εντοπίσει τις βέλτιστες φορολογικές πρακτικές στον σχεδιασμό των φορολογικών πολιτικών·

63.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι παρέχονται επαρκής χρόνος και πόροι για τον σχεδιασμό, την έγκαιρη παρουσίαση και την παρακολούθηση των ανά χώρα συστάσεων, καθώς και να επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει δημοκρατικό έλεγχο·

64.  εκφράζει τη λύπη του για τη μέχρι σήμερα έλλειψη ουσιαστικής προόδου στον τομέα της φορολογίας και των φορολογικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του συμφώνου για το ευρώ+· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει πλήρως έναν ρεαλιστικό φορολογικό συντονισμό στον κύκλο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, στο πλαίσιο ενός πιο ενισχυμένου συντονισμού των οικονομικών πολιτικών·

65.  μέσα σε αυτό το πλαίσιο, παροτρύνει τα κράτη μέλη να απλοποιήσουν τα φορολογικά τους συστήματα, να εκσυγχρονίσουν τις φορολογικές διοικήσεις τους και να ενισχύσουν την φοροεισπρακτική επίδοσή τους, μεταξύ άλλων δημιουργώντας αποδοτικούς μηχανισμούς είσπραξης εσόδων με βάση τη σύγχρονη τεχνολογία και υποστηρίζοντας νέες στρατηγικές σχετικά με την εκούσια συμμόρφωση, την αξιολόγηση κινδύνου και την παρακολούθηση·

66.  καλεί τα κράτη μέλη να μετατοπίσουν τη φορολογική επιβάρυνση από την εργασία σε άλλες μορφές βιώσιμης φορολογίας, με στόχο την εξασφάλιση της δίκαιας συνεισφοράς όλων των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών τομέων και την προώθηση της ανάπτυξης και της δημιουργίας υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας·

67.  καλεί τα κράτη μέλη, όταν επιβάλλουν φόρους ακινήτων να λαμβάνουν υπόψη όλες τις παράπλευρες συνέπειες·

68.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μελετήσουν νέες και καινοτόμες μορφές φορολογίας, ευνοϊκές προς την ανάπτυξη και την απασχόληση·

69.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία μια εκ βάθρων αναθεώρηση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ· φρονεί ότι η διάθεση περισσότερων ιδίων πόρων με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την αυτονομία της Επιτροπής και θα οδηγήσει σε έναν περισσότερο διαφανή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό· αναμένει, συνεπώς, με ανυπομονησία τα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας υψηλού επιπέδου σχετικά με τους ίδιους πόρους·

o
o   o

70.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0312.
(2) ΕΕ C 258 E, 7.9.2013, σ. 134.
(3) http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
(4) ΕΕ L 338, 12.12.2012, σ. 41.
(5) ΕΕ L 338, 12.12.2012, σ. 37.
(6) ΕΕ C 258 E, 7.9.2013, σ. 53.
(7) ΕΕ C 199 E, 7.7.2012, σ. 37.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0205.
(9) ΕΕ C 2, 6.1.1998, σ. 2.
(10) http://www.oecd.org/tax/tax-global/part-1-of-report-to-g20-dwg-on-the-impact-of-beps-in-low-income-countries.pdf
(11) ΕΕ C 12, 15.1.2015, σ. 105.
(12) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EL&f=ST%2011644%202014%20INIT
(13) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_43.pdf
(14) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_44.pdf
(15) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_45.pdf
(16) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_48.pdf
(17) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/143709.pdf
(18) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/145105.pdf
(19) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-16062014-BP/EN/2-16062014-BP-EN.PDF
(20) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-623_el.htm
(21) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-604_el.htm
(22) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-416_el.htm
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0129.
(24) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0038.
(25) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0094.
(26) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/index_en.htm
(27) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/com_reports/taxation/com%282012%29351_el.pdf
(28) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/com_reports/taxation/com%282012%29351_el.pdf
(29) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/missing-part_el.htm
(30) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/c_2012_8806_el.pdf
(31) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0593+0+DOC+XML+V0//EL
(32) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με θέμα «Το μέλλον του ΦΠΑ – Προς ένα απλούστερο, ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα ΦΠΑ προσαρμοσμένο στην ενιαία αγορά» (COM(2011)0851).
(33) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_gap2012.pdf
(34) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το αίτημα για μετρήσιμη και δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην ΕΕ (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0593).
(35) Ψήφισμα σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση των προτεραιοτήτων του 2014 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0038) και ψήφισμα σχετικά με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0205).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου