Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2013(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0138/2015

Indgivne tekster :

A8-0138/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 28/04/2015 - 7.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0098

Vedtagne tekster
PDF 251kWORD 64k
Tirsdag den 28. april 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Ændringsbudget nr. 2/2015: Ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020
P8_TA(2015)0098A8-0138/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2015 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2015 for regnskabsåret 2015, Sektion III – Kommissionen (07660/2015 – C8-0098/2015 – 2015/2013(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, endeligt vedtaget den 17. december 2014(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3) (FFR-forordningen),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 2/2015, vedtaget af Kommissionen den 20. januar 2015 (COM(2015)0016),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 2/2015, vedtaget af Rådet den 21. april 2015 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 22. april 2015 (07660/2015),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/623 af 21. april 2015 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0138/2015),

A.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 2/2015 vedrører forslaget til Rådets forordning om ændring af FFR-forordningen (COM(2015)0015), jf. artikel 19 i nævnte forordning;

B.  der henviser til, at artikel 19 i FFR-forordningen foreskriver en revision af den flerårige ramme i tilfælde af forsinket vedtagelse af regler eller programmer under delt forvaltning ved at overføre de bevillinger, der ikke blev udnyttet i 2014, til efterfølgende år, ud over de tilsvarende udgiftslofter;

C.  der henviser til, at de forpligtelsesbevillinger under delt forvaltning i henhold til artikel 19 i FFR-forordningen, der udløb i 2014, udgjorde 21 043 639 478 EUR i løbende priser, der svarer til de trancher af programmerne for 2014, for hvilke der hverken kunne indgås forpligtelser eller foretages fremførsel for til 2015;

D.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 2/2015 gør det muligt at overføre den største del af disse bevillinger til 2015-budgettet med mindre overførsler, der skal integreres i budgetforslagene for 2016 og 2017;

E.  der henviser til, at det i forslag til ændringsbudget nr. 2/2015 foreslås at øge forpligtelsesbevillingerne i 2015 med 16 476,4 mio. EUR til de forskellige fonde under delt forvaltning under underudgiftsområde 1b og udgiftsområde 2 og 3;

F.  der henviser til, at det i forslag til ændringsbudget nr. 2/2015 også foreslås at tilføre yderligere 2,5 mio. EUR til instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II) under udgiftsområde 4 for at sikre ligebehandling af bidrag fra udgiftsområde 4 og underudgiftsområde 1b til Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) – europæiske territoriale samarbejdsprogrammer;

1.  noterer sig forslag til ændringsbudget nr. 2/2015, som forelagt af Kommissionen, og Rådets holdning hertil;

2.  minder om, at en sådan revision af FFR-forordningen er en standardprocedure ved begyndelsen af hver FFR-periode, og at det tilsvarende ændringsbudget skal tilpasses til denne revision;

3.  minder om, at det er afgørende for europæiske borgere og økonomierne i alle medlemsstater, at de bevillinger, der ikke blev udnyttet i 2014, kan overføres til efterfølgende år for at bidrage til skabelse af arbejdspladser og vækst;

4.  glæder sig over, at de uudnyttede bevillinger for 2014 i videst muligt omfang blev overført til regnskabsåret 2015, idet dette vil forhindre uretfærdig behandling af visse medlemsstater, regioner og operationelle programmer, fremskynde gennemførelsen og udførelsen af samhørighedspolitikken og bidrage til at undgå en koncentration af betalinger ved slutningen af FFR-perioden;

5.  er dog bekymret over de langsigtede konsekvenser, som denne etårige udsættelse år vil have på den generelle situation for betalinger; opfordrer derfor Kommissionen til nøje at overvåge gennemførelsen og gøre alt for at undgå ophobningen af ubetalte regninger ved at fremsætte hensigtsmæssige forslag til at justere de årlige niveauer af betalingsbevillinger, hvis det bliver nødvendigt, jf. de relevante bestemmelser i FFR-forordningen;

6.  gør opmærksom på, at beslutningen om at overføre størstedelen af de uudnyttede bevillinger fra 2014 til 2015 kan kræve en fleksibel tilgang fra Kommissionens side for at håndtere eventuelle vanskeligheder som følge af en uensartet finansiel profil, der kan medføre uudnyttede forpligtelser i perioden 2014-2020; opfordrer Kommissionen til at foreslå passende foranstaltninger, hvis en sådan situation skulle opstå, baseret på tilsvarende tidligere erfaringer, der tog hensyn til den sene godkendelse af programmerne;

7.  understreger behovet for at vedtage dette forslag til ændringsbudget i rette tid for at muliggøre en hurtig vedtagelse af alle de berørte programmer;

8.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 2/2015;

9.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 1/2015 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Revisionsretten, Regionsudvalget samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 69 af 13.3.2015.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 103 af 22.4.2015, s. 1.

Juridisk meddelelse