Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2013(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0138/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0138/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 28/04/2015 - 7.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0098

Elfogadott szövegek
PDF 257kWORD 73k
2015. április 28., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
2/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A 2014-2020. évre vonatkozó többéves pénzügyi keret módosítása
P8_TA(2015)0098A8-0138/2015

Az Európai Parlament 2015. április 28-i állásfoglalása az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 2/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról (07660/2015 – C8-0098/2015 – 2015/2013(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1), és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2014. december 17-én fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel a Bizottság által 2015. január 20-án elfogadott, 2/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2015)0016),

–  tekintettel a Tanács által 2015. április 21-én elfogadott és az Európai Parlamentnek 2015. április 22-én továbbított, a 2/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (07660/2015),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendeletet módosításáról szóló, 2015. április 21-i (EU, Euratom) 2015/623 tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A8-0138/2015),

A.  mivel a 2/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletnek az e rendelet 19. cikke szerinti módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2015)0015) kapcsolódik,

B.  mivel a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 19. cikke rendelkezik a többéves pénzügyi keret új szabályok vagy a megosztott igazgatással végrehajtott programok késedelmes elfogadása esetén történő felülvizsgálatáról annak érdekében, hogy lehetővé váljon a 2014-ben fel nem használt források következő évekre történő, a megfelelő felső kiadási határokat meghaladó mértékű átvitele,

C.  mivel 2014-ben a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 19. cikke szerinti megosztott igazgatással végrehajtott programokra vonatkozóan a kötelezettségvállalási előirányzatok folyó árakon számítva 21 043 639 478 euró összegben megszűntek, amely megfelel a programok azon 2014-ben esedékes részeinek, amelyeket nem sikerült sem 2014-ben lekötni, sem 2015-re átvinni,

D.  mivel a 2/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet ezen előirányzatok legnagyobb részének a 2015-ös költségvetésbe történő átviteléről rendelkezik, kisebb átvitt részeket pedig a 2016-os és a 2017-es költségvetési tervezetekbe építene be,

E.  mivel a 2/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet javasolja az 1b. alfejezet, a 2. fejezet és a 3. fejezet alatti különböző megosztott irányítású alapokra vonatkozó 2015-ös kötelezettségvállalási előirányzatok 16 476,4 millió euróval történő növelését,

F.  mivel a 2/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet javasolja továbbá a 4. fejezet alatti Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) 2,5 millió euróval történő növelését, a 4. fejezetből és az 1b. alfejezetből az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – európai területi együttműködés (ETC) programjai számára biztosított hozzájárulások hasonló módon történő kezelésének megőrzése érdekében,

1.  tudomásul veszi a 2/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által benyújtott formájában, valamint a Tanács erről szóló álláspontját;

2.  emlékeztet arra, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet ilyen felülvizsgálata a többéves pénzügyi keretidőszakok kezdetén szokásos eljárás, valamint hogy a kapcsolódó költségvetés-módosítási tervezetet e felülvizsgálathoz kell igazítani;

3.  emlékeztet arra, hogy az európai polgárok és a tagállamok gazdaságai számára létfontosságú, hogy a 2014-es év fel nem használt előirányzatait át lehessen vinni a következő évekre a munkahelyteremtés és a növekedés elősegítése érdekében;

4.  üdvözli, hogy a 2014-es évben fel nem használt előirányzatokat a lehető legnagyobb mértékben átvitték a 2015-ös pénzügyi évre, mivel ez megelőzi a bizonyos tagállamokkal, régiókkal és operatív programokkal szembeni tisztességtelen elbánást, felgyorsítja a kohéziós politika végrehajtását és teljesítését, valamint elősegíti a kifizetések többéves pénzügyi keretidőszak végére történő koncentrálódásának elkerülését;

5.  aggodalommal tölti el azonban ennek az egyéves halasztásnak a kifizetések általános helyzetére gyakorolt hosszú távú hatása; felszólítja ezért a Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon a végrehajtást és tegyen meg minden tőle telhetőt a kifizetetlen számlák miatti lavinahatás elkerülése érdekében, szükség esetén a kifizetési előirányzatok éves szintjének kiigazítására irányuló megfelelő javaslatok révén, összhangban a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet vonatkozó rendelkezéseivel;

6.  felhívja a figyelmet arra, hogy a fel nem használt előirányzatok nagy részének 2014-ről 2015-re való átvitelére vonatkozó döntés rugalmas hozzáállást kívánhat meg a Bizottságtól az egyenlőtlen pénzügyi profilból adódó lehetséges nehézségek megoldása érdekében, amelyek a 2014–2020 közötti időszakban fel nem használt kötelezettségvállalásokhoz vezethetnek; kéri a Bizottságot, hogy a hasonló múltbéli tapasztalatok alapján, amelyek figyelembe vették a programok késői jóváhagyását, javasoljon megfelelő intézkedéseket arra az esetre, ha ilyen helyzet állna elő;

7.  hangsúlyozza, hogy erről a költségvetés-módosítási tervezetről megfelelő időben meg kell állapodni az érintett programok gyors elfogadásának lehetővé tétele érdekében;

8.  jóváhagyja a 2/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

9.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy az 1/2015. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, a Régiók Bizottságának, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(2) HL L 69., 2015.3.13.
(3) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(4) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(5) HL L 103., 2015.4.22., 1. o.

Jogi nyilatkozat