Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2013(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0138/2015

Teksty złożone :

A8-0138/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 28/04/2015 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0098

Teksty przyjęte
PDF 399kWORD 72k
Wtorek, 28 kwietnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Projekt budżetu korygującego nr 2/2015: zmiana wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020
P8_TA(2015)0098A8-0138/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2/2015 na rok budżetowy 2015, sekcja 3 – Komisja (07660/2015 – C8-0098/2015 – 2015/2013(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 17 grudnia 2014 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(3) („rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych”),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 2/2015 przyjęty przez Komisję dnia 20 stycznia 2015 r. (COM(2015)0016),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 2/2015 przyjęte przez Radę dnia 21 kwietnia 2015 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu w dniu 22 kwietnia 2015 r. (07660/2015),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2015/623 z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(5),

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0138/2015),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 2/2015 odnosi się do wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie w sprawie WRF (COM(2015)0015) zgodnie z jego art. 19;

B.  mając na uwadze, że art. 19 rozporządzenia w sprawie WRF przewiduje rewizję wieloletnich ram finansowych w przypadku późnego przyjęcia zasad lub programów w ramach zarządzania dzielonego celem przeniesienia środków niewykorzystanych w 2014 r. na kolejne lata, powyżej odnośnych pułapów wydatków;

C.  mając na uwadze, że w 2014 r. wygasły środki na zobowiązania w kwocie 21 043 639 478 EUR w cenach bieżących przeznaczone na programy objęte zarządzaniem dzielonym w rozumieniu art. 19 rozporządzenia w sprawie WRF, co odpowiada transzom programów na 2014 r., które nie mogły zostać rozdysponowane w 2014 r. ani przeniesione na 2015 r.;

D.  mając na uwadze, że w projekcie budżetu korygującego nr 2/2015 przewiduje się przesunięcie największej części tych środków do budżetu na 2015 r. i mniejsze przesunięcia do projektów budżetów na lata 2016 i 2017;

E.  mając na uwadze, że w projekcie budżetu korygującego nr 2/2015 zaproponowano zwiększenie środków na zobowiązania w 2015 r. o 16 476,4 mln EUR w odniesieniu do poszczególnych funduszy objętych zarządzaniem dzielonym w poddziale 1b, dziale 2 i 3;

F.  mając na uwadze, że w projekcie budżetu korygującego nr 2/2015 zaproponowano również zwiększenie środków na Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) w dziale 4 o 2,5 mln EUR w celu utrzymania podobnego traktowania wkładów z działu 4 i poddziału 1b na rzecz programów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – Europejskiej współpracy terytorialnej;

1.  przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 2/2015 przedłożony przez Komisję oraz stanowisko Rady w sprawie tego projektu;

2.  przypomina, że taka rewizja rozporządzenia w sprawie WRF to standardowa procedura na początku każdego okresu WRF oraz że odnośny projekt budżetu korygującego należy dostosować do tej rewizji;

3.  przypomina, jak ważne jest dla obywateli europejskich i dla gospodarek wszystkich państwach członkowskich, by niewykorzystane środki na 2014 r. można było przesunąć na kolejne lata w celu wsparcia wzrostu i tworzenia miejsc pracy;

4.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że niewykorzystane środki na 2014 r. zostały przesunięte w największym możliwym zakresie na rok budżetowy 2015, ponieważ umożliwi to uniknięcie niesprawiedliwego potraktowania niektórych państw członkowskich, regionów i programów operacyjnych, przyspieszenie wdrażania i realizacji polityki spójności oraz uniknięcie koncentracji płatności pod koniec okresu WRF;

5.  jest jednak zaniepokojony długoterminowym wpływem tego jednorocznego odroczenia na ogólną sytuację w zakresie płatności; dlatego wzywa Komisję do ścisłego monitorowania wdrażania i do dołożenia wszelkich starań, aby uniknąć efektu kuli śnieżnej dotyczącego niezapłaconych rachunków dzięki przedstawianiu w razie potrzeby odpowiednich wniosków o dostosowanie rocznych poziomów środków na płatności, zgodnie z odnośnymi przepisami rozporządzenia w sprawie WRF;

6.  zwraca uwagę na fakt, że decyzja o przesunięciu większości niewykorzystanych środków z 2014 na 2015 r. może wymagać od Komisji elastycznego podejścia w celu pokonania ewentualnych trudności wynikających z nierównego profilu finansowego, co mogłoby skutkować niewykorzystaniem środków na zobowiązania w okresie 2014–2020; wzywa Komisję do zaproponowania odpowiednich środków, na wypadek gdyby taka sytuacja zaistniała, w oparciu o podobne doświadczenia z późnym zatwierdzeniem programów z przeszłości;

7.  podkreśla potrzebę uzgodnienia tego projektu budżetu korygującego w odpowiednim czasie, aby umożliwić szybkie przyjęcie wszystkich odnośnych programów;

8.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 2/2015;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 1/2015 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu, Komitetowi Regionów oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 69 z 13.3.2015.
(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(5) Dz.U. L 103 z 22.4.2015, s. 1.

Informacja prawna