Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2013(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0138/2015

Texte depuse :

A8-0138/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 28/04/2015 - 7.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0098

Texte adoptate
PDF 252kWORD 75k
Marţi, 28 aprilie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015: Modificare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020
P8_TA(2015)0098A8-0138/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 28 aprilie 2015 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, secțiunea III – Comisia (07660/2015 – C8-0098/2015 – 2015/2013(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 41,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, adoptat definitiv la 17 decembrie 2014(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3) („Regulamentul privind CFM”),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015, adoptat de Comisie la 20 ianuarie 2015 (COM(2015)0016),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015, adoptată de Consiliu la 21 aprilie 2015 și transmisă Parlamentului European la 22 aprilie 2015 (07660/2015),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2015/623 al Consiliului din 21 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(5),

–  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizul Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0138/2015),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015 este asociat propunerii de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului privind CFM (COM(2015)0015), în conformitate cu articolul 19 din regulamentul respectiv;

B.  întrucât articolul 19 din Regulamentul privind CFM prevede o revizuire a cadrului financiar multianual în situația adoptării tardive a normelor sau a programelor în gestiune partajată, cu scopul de a transfera în exercițiile următoare, peste plafoanele corespunzătoare pentru cheltuieli, alocările neutilizate în 2014;

C.  întrucât, în ceea ce privește creditele de angajament alocate programelor în gestiune partajată în sensul articolului 19 din Regulamentul privind CFM, în 2014 a fost anulată suma de 21 043 639 478 EUR în prețuri actuale, care corespunde tranșelor din 2014 ale programelor care nu au putut fi angajate în 2014 și nici reportate în 2015;

D.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015 prevede transferarea în bugetul 2015 a celei mai mari părți din alocările neutilizate, urmând ca în proiectele de buget aferente exercițiilor 2016 și 2017 să fie transferate sume mai mici;

E.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015 propune o majorare cu 16 476,4 milioane EUR a creditelor de angajament în 2015 pentru diferitele fonduri care fac obiectul gestiunii partajate de la subrubrica 1b, rubrica 2 și rubrica 3;

F.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015 propune, de asemenea, o majorare de 2,5 milioane EUR a fondurilor alocate Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) la rubrica 4, pentru a păstra un tratament similar între contribuțiile de la rubrica 4 și subrubrica 1b către Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) – Programele de cooperare teritorială europeană (CTE),

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015 prezentat de Comisie, precum și de poziția Consiliului privind proiectul respectiv;

2.  reamintește faptul că actuala revizuire a Regulamentului privind CFM reprezintă o procedură standard la începutul fiecărei perioade CFM și că proiectul de buget rectificativ corespunzător trebuie să fie în concordanță cu acest proces de revizuire;

3.  reamintește că posibilitatea de a transfera creditele neutilizate din bugetul exercițiului 2014 în bugetele exercițiilor următoare este vitală pentru cetățenii europeni și pentru economia tuturor statelor membre, deoarece în acest mod se poate aduce o contribuție la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică;

4.  salută faptul că au fost adoptate măsuri pentru a transfera în bugetul 2015 un volum cât mai mare din creditele neutilizate în 2014, pentru a evita astfel diferențele de tratament între anumite statele membre, regiuni și programe operaționale, pentru a accelera punerea în aplicare a politicii de coeziune și îndeplinirea obiectivelor acesteia și a evita concentrarea plăților la sfârșitul perioadei CFM;

5.  își exprimă totuși îngrijorarea în legătură cu impactul pe termen lung pe care îl va avea amânarea cu un an a angajării creditelor asupra situației globale a plăților; invită, prin urmare, Comisia să monitorizeze îndeaproape execuția bugetară și să depună toate eforturile necesare pentru a evita acumularea unui volum tot mai mare de facturi neplătite, prezentând, în acest scop, propuneri adecvate menite să ajusteze nivelul anual al creditelor de plată dacă acest lucru se dovedește necesar, în conformitate cu dispozițiile relevante ale Regulamentului privind CFM;

6.  atrage atenția asupra faptului că decizia de a transfera majoritatea creditelor neutilizate din exercițiul 2014 în exercițiul 2015 ar putea necesita o abordare flexibilă din partea Comisiei, pentru a face față posibilelor dificultăți rezultate dintr-un profil financiar inegal, care ar putea duce la angajamente neutilizate în perioada 2014-2020; invită Comisia să propună, în cazul în care ar surveni o astfel de situație, măsuri adecvate bazate pe experiențe anterioare similare în cadrul cărora s-a ținut cont de faptul că programele au fost aprobate cu întârziere;

7.  subliniază necesitatea de a ajunge în timp util la un acord cu privire la prezentul proiect de buget rectificativ, pentru a permite adoptarea rapidă a tuturor programelor relevante;

8.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 1/2015 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi, Comitetului Regiunilor, precum și parlamentelor naționale.

(1) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 69, 13.3.2015.
(3) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(5) JO L 103, 22.4.2015, p. 1.

Notă juridică