Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2013(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0138/2015

Predkladané texty :

A8-0138/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/04/2015 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0098

Prijaté texty
PDF 260kWORD 72k
Utorok, 28. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Návrh opravného rozpočtu č. 2/2015: Zmena VFR na roky 2014 – 2020
P8_TA(2015)0098A8-0138/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2015 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2015 na rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia (07660/2015 – C8-0098/2015 – 2015/2013(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015 prijatý s konečnou platnosťou 17. decembra 2014(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3) (nariadenie o VFR),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 2/2015, ktorý Komisia prijala 20. januára 2015 (COM(2015)0016),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2015, ktorú Rada prijala 21. apríla 2015 a postúpila Európskemu parlamentu 22. apríla 2015 (07660/2015),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2015/623 z 21. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(5),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0138/2015),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 2/2015 sa týka návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie o VFR (COM(2015)0015), ako je uvedené v jeho článku 19;

B.  keďže v článku 19 nariadenia o VFR sa stanovuje revízia viacročného finančného rámca v prípade neskorého prijatia pravidiel alebo programov v rámci zdieľaného hospodárenia na prenos rozpočtových prostriedkov nevyužitých v roku 2014 do nasledujúcich rokov nad rámec príslušných výdavkových stropov;

C.  keďže suma viazaných rozpočtových prostriedkov na programy v rámci zdieľaného hospodárenia v zmysle článku 19 nariadenia o VFR, ktorá prepadla v roku 2014, dosahuje výšku 21 043 639 478 EUR v bežných cenách, čo zodpovedá tranžiam programov na rok 2014, ktoré nemohli byť v roku 2014 pridelené na záväzky ani prenesené do roku 2015;

D.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 2/2015 obsahuje presun najväčšieho podielu týchto pridelených rozpočtových prostriedkov do rozpočtu na rok 2015, pričom menšie presuny sa začlenia do návrhov rozpočtov na roky 2016 a 2017;

E.  keďže v návrhu opravného rozpočtu č. 2/2015 sa navrhuje zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov v roku 2015 pre rôzne fondy v rámci zdieľaného hospodárenia v podokruhu 1b, okruhu 2 a okruhu 3 o 16 476,4 milióna EUR;

F.  keďže v návrhu opravného rozpočtu č. 2/2015 sa tiež navrhuje zvýšenie prostriedkov pre nástroj predvstupovej pomoci (IPA II) v okruhu 4 o 2,5 milióna EUR, aby bolo zachované podobné zaobchádzanie s príspevkami z okruhu 4 a podokruhu 1b do Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na programy Európskej územnej spolupráce;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 2/2015 tak, ako ho predložila Komisia, a pozíciu Rady k nemu;

2.  pripomína, že takáto revízia nariadenia o VFR je štandardný postup na začiatku každého obdobia VFR a že príslušný návrh opravného rozpočtu sa s ňou musí zosúladiť;

3.  pripomína, že pre európskych občanov a ekonomiky všetkých členských štátov je mimoriadne dôležité, aby sa rozpočtové prostriedky nevyužité v roku 2014 mohli presunúť do nasledujúcich rokov a prispieť k tvorbe pracovných miest a rastu;

4.  víta skutočnosť, že rozpočtové prostriedky nevyužité v roku 2014 boli v najvyššej možnej miere presunuté do rozpočtového roku 2015, keďže sa tým zabráni nespravodlivému zaobchádzaniu s určitými členskými štátmi, regiónmi a operačnými programami, urýchli vykonávanie a plnenie politiky súdržnosti a pomôže zabrániť koncentrácii platieb na konci obdobia VFR;

5.  je však znepokojený dlhodobým vplyvom tohto jednoročného odkladu na celkovú situáciu v oblasti platieb; vyzýva preto Komisiu, aby pozorne monitorovala vykonávanie a urobila všetko pre to, aby sa zabránilo lavínovému narastaniu nezaplatených účtov tým, že bude v prípade potreby predkladať vhodné návrhy na úpravu ročnej úrovne platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia o VFR;

6.  upozorňuje na skutočnosť, že rozhodnutie previesť väčšinu nevyužitých rozpočtových prostriedkov z roku 2014 do roku 2015 by si mohlo vyžadovať flexibilný prístup zo strany Komisie, aby bolo možné vyriešiť prípadné problémy spôsobené nerovnomerným finančným profilom, ktorý by mohol viesť k nevyužitým záväzkom v období rokov 2014 – 2020; vyzýva Komisiu, aby v prípade, že k tejto situácii dôjde, predložila návrhy príslušných opatrení, ktoré budú vychádzať z podobných predchádzajúcich skúseností, v rámci ktorých sa zohľadnilo neskoré schválenie programov;

7.  zdôrazňuje, že je potrebné dohodnúť sa na tomto návrhu opravného rozpočtu včas s cieľom umožniť rýchle prijatie všetkých príslušných programov;

8.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2015;

9.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil, že opravný rozpočet č. 1/2015 bol prijatý s konečnou platnosťou, a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov, Výboru regiónov a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 103, 22.4.2015, s. 1.

Právne oznámenie