Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2013(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0138/2015

Predložena besedila :

A8-0138/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 28/04/2015 - 7.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0098

Sprejeta besedila
PDF 252kWORD 71k
Torek, 28. april 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Predlog spremembe proračuna št. 2/2015: sprememba večletnega finančnega okvira za obdobje 2014-2020
P8_TA(2015)0098A8-0138/2015

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2015 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2015 za proračunsko leto 2015, Oddelek III – Komisija (07660/2015 – C8-0098/2015 – 2015/2013(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 41 Uredbe,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, ki je bil dokončno sprejet 17. decembra 2014(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3) (uredba o večletnem finančnem okviru),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 2/2015, ki ga je Komisija sprejela 20. januarja 2015 (COM(2015)0016),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 2/2015, ki ga je Svet sprejel 21. aprila 2015 in ga 22. aprila 2015 posredoval Evropskemu parlamentu (07660/2015),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2015/623 z dne 21. aprila 2015 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(5),

–  ob upoštevanju člena 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun ter mnenja Odbora za regionalni razvoj (A8-0138/2015),

A.  ker se predlog spremembe proračuna št. 2/2015 nanaša na predlog uredbe Sveta o spremembi uredbe o večletnem finančnem okviru (COM(2015)0015), kot je določeno v členu 19 te uredbe;

B.  ker člen 19 uredbe o večletnem finančnem okviru omogoča revizijo tega okvira v primeru poznega sprejetja pravil ali programov v okviru deljenega upravljanja za prenos dodeljenih sredstev, ki niso porabljena v letu 2014, na naslednja leta, in sicer dodatno na ustrezne zgornje meje odhodkov;

C.  ker so odobritve za prevzem obveznosti za programe v okviru deljenega upravljanja v smislu člena 19 uredbe o večletnem finančnem okviru v letu 2014 zapadle v znesku 21 043 639 478 EUR v trenutnih cenah, kar ustreza tranšam programov za leto 2014, za katere v letu 2014 ni bilo mogoče prevzeti obveznosti ali pa jih prenesti v leto 2015;

D.  ker predlog spremembe proračuna št. 2/2015 omogoča prenos največjega deleža teh dodeljenih sredstev v proračun za leto 2015, pri čemer bodo manjši prenosi vključeni v predloga proračuna za leti 2016 in 2017;

E.  ker je v predlogu spremembe proračuna št. 2/2015 predlagano povečanje odobritev za prevzem obveznosti za 16 476,4 milijona EUR za leto 2015 za različne sklade v okviru deljenega upravljanja za podrazdelek 1b, razdelek 2 in razdelek 3;

F.  ker je v predlogu spremembe proračuna št. 2/2015 predlagano tudi povečanje v višini 2,5 milijona EUR za instrument za predpristopno pomoč (IPA II) v razdelku 4, da se bo ohranila podobna obravnava prispevkov iz razdelka 4 in podrazdelka 1b za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – programi evropskega teritorialnega sodelovanja;

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 2/2015, kot ga je predložila Komisija, in s stališčem Sveta o tem predlogu;

2.  opominja, da je takšna revizija uredbe o večletnem finančnem okviru standarden postopek na začetku vsakega obdobja večletnega finančnega okvira in da mora biti ustrezen predlog spremembe proračuna usklajen s to revizijo;

3.  opominja, da je za evropske državljane in gospodarstva v vseh državah članicah bistveno, da se lahko neporabljene odobritve za leto 2014 prenesejo v naslednja leta, da bi tako prispevali k ustvarjanju delovnih mest in rasti;

4.  pozdravlja dejstvo, da so bile neporabljene odobritve za leto 2014 v največji možni meri prenesene v proračunsko leto 2015, saj se bomo s tem izognili nepravični obravnavi nekaterih držav članic, regij in operativnih programov, pospešili izvajanje kohezijske politike in doseganje rezultatov pri njej ter pripomogli k preprečevanju kopičenja plačil ob koncu obdobja večletnega finančnega okvira;

5.  vendar je zaskrbljen zaradi dolgoročnega učinka, ki ga bo imela ta enoletna odložitev na splošno stanje glede plačil; zato poziva Komisijo, naj pozorno spremlja izvajanje in naredi vse, kar je v njeni moči, da bi se izognila kopičenju neplačanih računov, tako da predstavi ustrezne predloge za prilagoditev letnih ravni odobritev plačil, če bi bilo to potrebno, v skladu z ustreznimi določbami iz uredbe o večletnem finančnem okviru;

6.  opozarja, da lahko odločitev o prenosu večine neporabljenih odobritev iz leta 2014 v leto 2015 od Komisije zahteva prilagodljiv pristop, da se bodo lahko obravnavale morebitne težave, ki bi nastale zaradi neenakomernega finančnega profila, kar bi lahko vodilo do neporabljenih obveznosti v obdobju 2014–2020; poziva Komisijo, naj v primeru, da se pojavi tak položaj, predlaga ustrezne ukrepe na podlagi podobnih preteklih izkušenj, ki so upoštevale pozno odobritev programov;

7.  poudarja, da je treba pravočasno doseči dogovor o tem predlogu spremembe proračuna, da bi omogočili hitro sprejetje vseh programov, na katere se nanaša;

8.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 2/2015;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 1/2015 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču, Odboru regij ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(2) UL L 69, 13.3.2015.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(4) UL C 373, 20.12.2013, str. 1
(5) UL L 103, 22.4.2015, str. 1.

Pravno obvestilo