Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0288(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0025/2015

Ingivna texter :

A8-0025/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 4
CRE 28/04/2015 - 4

Omröstningar :

PV 28/04/2015 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0100

Antagna texter
PDF 244kWORD 304k
Tisdagen den 28 april 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och direktivet om förnybara energikällor ***II
P8_TA(2015)0100A8-0025/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 april 2015 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10710/2/2014 – C8‑0004/2015),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 april 2013(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2) en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0595),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 1 april 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen i enlighet med artikel 294.8 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 69 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0025/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid andra behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 198, 10.7.2013, s. 56.
(2) Antagna texter av den 11 september 2013, P7_TA(2013)0357.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 28 april 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/… om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor
P8_TC2-COD(2012)0288

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2015/1513.)

Rättsligt meddelande