Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0371(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0130/2015

Predkladané texty :

A8-0130/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 5
CRE 28/04/2015 - 5

Hlasovanie :

PV 28/04/2015 - 7.5
CRE 28/04/2015 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0101

Prijaté texty
PDF 344kWORD 69k
Utorok, 28. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek ***II
P8_TA(2015)0101A8-0130/2015
Uznesenie
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2015 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05094/1/2015 – C8-0064/2015),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. februára 2014(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 3. apríla 2014(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0761),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0130/2015),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  schvaľuje svoje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

5.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 214, 8.7.2014, s. 40.
(2) Ú. v. EÚ C 174, 7.6.2014, s. 43.
(3) Prijaté texty, 16.4.2014, P7_TA(2014)0417.


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Európskeho parlamentu

Európsky parlament berie na vedomie vyhlásenie Komisie k prijatiu dohody, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek.

Ako Komisia uviedla vo svojej dôvodovej správe, cieľom jej pôvodného návrhu bolo „obmedziť negatívne vplyvy na životné prostredie, najmä z hľadiska ich odhadzovania, podporiť predchádzanie vzniku odpadu a efektívnejšie využívanie zdrojov a zároveň pritom obmedziť negatívne sociálno-ekonomické vplyvy. Konkrétnejším cieľom návrhu je obmedziť spotrebu plastových tašiek s hrúbkou menšou ako 50 mikrónov (0,05 mm) v Európskej únii.“

Európsky parlament sa nazdáva, že text, na ktorom sa spoluzákonodarcovia dohodli, je v plnom súlade s cieľmi návrhu Komisie.

Komisia vo svojom posúdení vplyvu dospela k záveru, že „alternatíva, ktorá spája celoúnijný preventívny cieľ s výslovným odporúčaním používať cenové opatrenie, a skutočnosť, že členské štáty majú možnosť uplatňovať trhové obmedzenia na základe odchýlok od článku 18 [...], má najvyšší potenciál dosiahnuť vysoké ciele v oblasti životného prostredia a dosiahnuť pritom pozitívne ekonomické vplyvy a obmedziť negatívne vplyvy na zamestnanosť so zaistením akceptovania vo verejnosti a môže prispieť k väčšej informovanosti o udržateľnej spotrebe“.

Európsky parlament sa nazdáva, že konečný dohodnutý text vychádza z uprednostňovanej alternatívy, ktorú Komisia určila v samotnom posúdení vplyvu, a poskytuje členským štátom vhodné ustanovenia, aby mohli zabezpečiť účinné zníženie spotreby plastových tašiek v celej Únii.

Európsky parlament ďalej pripomína, že podľa odseku 30 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z roku 2003, patrí do právomoci spoluzákonodarcov rozhodnúť, či by sa pred prijatím akejkoľvek podstatnej zmeny malo uskutočniť posúdenie vplyvu.

Európsky parlament pripomína, že podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o EÚ „inštitúcie navzájom v plnej miere spolupracujú“. Európsky parlament oceňuje úsilie, ktoré Komisia vyvinula, zamerané na uzavretie medziinštitucionálnych rokovaní. Vyjadruje však poľutovanie nad tým, že vyhlásenie Komisie sa sústreďuje na otázky, ktoré sa už adekvátne riešili v priebehu legislatívneho procesu.

Napokon Európsky parlament pripomína, že Komisia je ako strážkyňa zmlúv v plnej miere zodpovedná za správne uplatňovanie práva Únie členskými štátmi.

Právne oznámenie