Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0371(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0130/2015

Ingivna texter :

A8-0130/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 5
CRE 28/04/2015 - 5

Omröstningar :

PV 28/04/2015 - 7.5
CRE 28/04/2015 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0101

Antagna texter
PDF 250kWORD 295k
Tisdagen den 28 april 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Minska användningen av tunna plastbärkassar ***II
P8_TA(2015)0101A8-0130/2015
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 april 2015 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (05094/1/2015 – C8‑0064/2015),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 26 februari 2014(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 3 april 2014(2),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0761),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0130/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner det uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 214, 8.7.2014, s. 40.
(2) EUT C 174, 7.6.2014, s. 43.
(3) Antagna texter från sammanträdet den 16 april 2014, P7_TA(2014)0417.


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Europaparlamentets uttalande

Europaparlamentet har tagit del av kommissionens uttalande om antagandet av avtalet om ändring av direktiv 94/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar.

Som kommissionen angav i sin motivering var syftet med det ursprungliga förslaget att ”begränsa de negativa effekterna på miljön, särskilt i fråga om nedskräpning, att uppmuntra förebyggande av avfall och en mer effektiv resursanvändning, samtidigt som man begränsar de negativa socioekonomiska effekterna. Närmare bestämt syftar förslaget till att minska förbrukningen av plastbärkassar med en tjocklek av mindre än 50 mikrometer (0,05 millimeter) i Europeiska unionen.”

Europaparlamentet anser att den text som medlagstiftarna enats om helt och hållet är i linje med målen i kommissionens förslag.

Kommissionen drog i sin konsekvensanalys slutsatsen att det alternativ som kombinerar ett EU-övergripande mål om förebyggande med en uttrycklig rekommendation att använda en prisåtgärd och en möjlighet för medlemsstaterna att införa saluföringsbegränsningar genom undantag från artikel 18 har störst potential att uppnå ambitiösa miljöresultat och positiva ekonomiska effekter, begränsa de negativa effekterna på sysselsättningen, säkerställa allmänhetens acceptans och bidra till ökad medvetenhet om hållbar förbrukning.

Europaparlamentet anser att den slutgiltiga överenskomna texten grundar sig på det alternativ som är att föredra enligt kommissionens egen konsekvensanalys, och att den innehåller lämpliga bestämmelser för hur medlemsstaterna ska säkerställa en effektiv minskning av förbrukningen av plastbärkassar i unionen.

Europaparlamentet påminner dessutom om att det enligt punkt 30 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning från 2003 är upp till medlagstiftarna att besluta om en konsekvensanalys bör utföras före antagandet av varje ändring i sak.

Europaparlamentet påminner om att institutionerna enligt artikel 13.2 i EU-fördraget ”ska samarbeta lojalt med varandra”. Parlamentet uppskattar de ansträngningar som kommissionen gjort för att slutföra de interinstitutionella förhandlingarna. Parlamentet beklagar dock att kommissionen i sin förklaring tar upp frågor som på ett adekvat sätt redan behandlats under lagstiftningsförfarandet.

Slutligen påminner parlamentet om att kommissionen, som fördragens väktare, är fullt ut ansvarig för att se till att medlemsstaterna tillämpar unionsrätten korrekt.

Rättsligt meddelande