Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0084(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0137/2015

Внесени текстове :

A8-0137/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/04/2015 - 7.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0103

Приети текстове
PDF 453kWORD 62k
Вторник, 28 април 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Европейската статистика ***II
P8_TA(2015)0103A8-0137/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 април 2015 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (05161/2/2015 – C8-0073/2015 – 2012/0084(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05161/2/2015 – C8‑0073/2015),

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Конгреса на депутатите на Кралство Испания, Сената на Кралство Испания и Федералния съвет на Република Австрия в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 6 ноември 2012 г.(1),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2012)0167),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 76 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0137/2015),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател на предаде настоящата позиция на съвета, Комисията и националните парламенти.

(1) ОВ C 374, 4.12.2012 г., стр. 2.
(2) Приети текстове от 21 ноември 2013 г., P7_TA(2013)0505.

Правна информация