Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0084(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0137/2015

Ingediende teksten :

A8-0137/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 28/04/2015 - 7.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0103

Aangenomen teksten
PDF 245kWORD 60k
Dinsdag 28 april 2015 - Straatsburg Definitieve uitgave
Europese statistiek ***II
P8_TA(2015)0103A8-0137/2015

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 28 april 2015 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek (05161/2/2015 – C8-0073/2015 – 2012/0084(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (05161/2/2015 – C8-0073/2015),

–  gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door het Spaanse Congres van Afgevaardigden, de Spaanse Senaat en de Oostenrijkse Federale Raad, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 6 november 2012(1),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0167),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 76 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0137/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 374 van 4.12.2012, blz. 2.
(2) Aangenomen teksten van 21.11.2013, P7_TA(2013)0505.

Juridische mededeling