Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0084(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0137/2015

Teksty złożone :

A8-0137/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 28/04/2015 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0103

Teksty przyjęte
PDF 388kWORD 63k
Wtorek, 28 kwietnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Statystyka europejska ***II
P8_TA(2015)0103A8-0137/2015

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej (05161/2/2015 – C8-0073/2015 – 2012/0084(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (05161/2/2015 – C8–0073/2015),

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Kongres Deputowanych Hiszpanii i Senat Hiszpanii oraz austriacki Bundesrat, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 listopada 2012 r.(1),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0167),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Gospodarczą i Monetarną (A8–0137/2015),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 374 z 4.12.2012, s. 2.
(2) Teksty przyjęte w dniu 21.11.2013 r., P7_TA(2013)0505.

Informacja prawna