Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0285(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0128/2015

Внесени текстове :

A8-0128/2015

Разисквания :

PV 27/04/2015 - 18
CRE 27/04/2015 - 18
PV 22/06/2016 - 19
CRE 22/06/2016 - 19

Гласувания :

PV 28/04/2015 - 7.8
CRE 28/04/2015 - 7.8
Обяснение на вота
PV 23/06/2016 - 8.8
CRE 23/06/2016 - 8.8

Приети текстове :

P8_TA(2015)0104
P8_TA(2016)0287

Приети текстове
PDF 892kWORD 269k
Вторник, 28 април 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I
P8_TA(2015)0104A8-0128/2015

Изменения, приети от Европейския парламент на 28 април 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, за изменение на Регламент (EO) № 2187/2005 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета (COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  В Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право16 от 10 декември 1982 г., по която Съюзът е договаряща страна, се предвижда задължение за опазването, включително поддържането или възстановяването на популациите на подлежащите на улов видове на нива, на които може да се постигне максимален устойчив улов.
(1)  В Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право16 от 10 декември 1982 г., по която Съюзът е договаряща страна, се предвижда задължение за опазването, включително поддържането или възстановяването на популациите на подлежащите на улов видове на нива, на които може да се постигне максимален устойчив улов съгласно квалификацията на съответните екологични и икономически фактори.
__________________
__________________
16 OВ L 179, 23.6.1998 г., стр. 3
16 OВ L 179, 23.6.1998 г., стр. 3.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  С Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета се установяват правилата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) в съответствие с международните задължения на Съюза. Целите на ОПОР са, наред с другото, да гарантира, че риболовът и аквакултурите са екологично устойчиви в дългосрочен план и да прилага подхода на предпазливост и екосистемния подход при управлението на рибарството.
(4)  С Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета се установяват правилата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) в съответствие с международните задължения на Съюза. Целите на ОПОР са, наред с другото, да гарантира, че риболовът и аквакултурите са устойчиви в дългосрочен план от социално-икономическа гледна точка и от гледна точка на опазването на околната среда, като се поддържа балансирано прилагане на подхода на предпазливост и на екосистемния подход при управлението на рибарството.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)
(7а)  Многовидовият план за управление, който се създава с настоящия регламент, налага да се отчитат в по-голяма степен екологичните роли и функции на видовете, обхванати от този план. Тъй като различните видове си взаимодействат в значителна степен, уловът не може да бъде максимизиран устойчиво за всички видове едновременно и е необходимо да се вземат решения за това кои видове да бъдат приоритетни.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)
(7б)  Съветът и Европейският парламент следва да отчитат последните препоръки и доклади на ICES по отношение на максималния устойчив улов, за да гарантират, че настоящият регламент е възможно най-актуализиран.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 7 в (ново)
(7в)  В съответствие с Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и Съвета (по-долу „Рамкова директива за морска стратегия“), естественото разпределение на размера и възрастта на търговските рибни запаси представлява важен показател за постигането на добър екологичен статус на морската среда.
_________________________
Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)   Целесъобразно е да се установи план за многовидов риболов, като се отчита динамиката между запасите от треска, херинга и цаца и като се вземе предвид приловът при риболова на запаси в Балтийско море, а именно запасите от писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан. Целта на този план следва да бъде постигането и поддържането на максимален устойчив улов за съответните запаси.
(8)   Крайната цел е да се установи план за многовидов риболов, като се отчита динамиката между запасите от треска, херинга и цаца и като се вземе предвид приловът при риболова на запаси в Балтийско море, а именно запасите от писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан. Целта на този план следва да бъде да се възстановят, постигнат и поддържат популациите на засегнатите видове над равнищата, позволяващи постигането на устойчив улов за съответните запаси, като се сведе до възможния минимум въздействието върху останалите видове, като например морските птици, и по-широко разбираната морска околна среда в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 1380/2013.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Експлоатацията на запасите от треска и на пелагичните запаси не може да застрашава устойчивостта на запасите, хванати като прилов при този риболов, а именно запасите от писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан. Поради това планът следва да е насочен и към опазването на тези приловни запаси над равнищата на биомаса в съответствие с подхода на предпазливост.
(9)  Експлоатацията на запасите от треска и на пелагичните запаси не може да застрашава устойчивостта на запасите, хванати като прилов при този риболов, а именно запасите от писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан. Поради това планът следва да е насочен и към опазването на тези приловни запаси над равнищата на биомаса в съответствие със съобразен с екосистемата подход на предпазливост към управлението на рибните запаси, при който може да се постигне максимален устойчив улов.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
(9а)  Регламент (ЕС) № 1380/2015 има за цел също така постепенно да премахне изхвърлянето на улов, като се отчитат най-авторитетните научни становища, посредством избягване и намаляване на нежелания улов. Тази цел може да бъде постигната чрез подобряване на селективността на риболовното оборудване и риболовните практики.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  В член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се съдържа изискването възможностите за риболов да се определят в съответствие с измеримите цели, посочени в многогодишните планове.
(11)  В член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се съдържа изискването възможностите за риболов да се определят в съответствие с измеримите цели, посочени в многогодишните планове. При равнищата, които трябва да бъдат постигнати по отношение на смъртността от риболов и биомасата, следва да се отчитат най-актуалните научни становища.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Поради това тези цели следва да бъдат установени и изразени като проценти на смъртност от риболов въз основа на научни становища19.
(12)  Поради това тези цели следва да бъдат установени и изразени като проценти на смъртност от риболов въз основа на научни становища19, при които се възстановяват и се поддържат популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, при които може да се постигне максимален устойчив улов. Равнището на експлоатация на максималния устойчив улов следва да бъде горната граница на експлоатация.
__________________
__________________
19 Технически служби на ICES, септември 2014 г., http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf
19 Технически служби на ICES, септември 2014 г., http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Необходимо е да се установят референтни равнища на опазване като допълнителни предпазни мерки, когато размерът на даден запас намалее до определено критично ниво, пораждащо сериозен риск. Тези референтни равнища на опазване следва да се определят на минималните равнища на биомаса на репродуктивния запас, които съответстват на пълната възпроизводителна способност. Следва да се предвидят коригиращи мерки, в случай че размерът на запаса падне под минималното равнище на биомаса на репродуктивния запас.
(13)  Необходимо е да се установят референтни равнища на опазване като допълнителни предпазни мерки, когато размерът на даден запас намалее до определено критично ниво, пораждащо сериозен риск. Тези референтни равнища на опазване следва да се определят на минималните равнища на биомаса, съответстващи на максималния устойчив улов (BMSY) за даден запас. Следва да се предвидят коригиращи мерки с цел да се предотврати спадането на размера на запаса под това равнище.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)   В случай на запаси, уловени като прилов, при липсата на научни становища относно тези минимални равнища на биомаса на репродуктивния запас следва да се приемат специфични мерки за опазване, когато според научните становища запасът е застрашен.
(14)   В случай на запаси, уловени като прилов, при липсата на научни становища относно тези минимални равнища на биомаса на репродуктивния запас следва да се приемат специфични мерки за опазване, когато други показатели създадат възможност за получаване на научни становища, според които запасът е застрашен. Необходимо е бързо да се предостави достъп до научните данни относно равнищата на биомаса на репродуктивния запас за прилова, така че да се предприемат необходимите мерки.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)   С цел спазване на задължението за разтоварване, установено с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, в този план следва да се предвидят други мерки за управление, както е определено в член 15, параграф 4, букви а)–в) от същия регламент. Такива мерки следва да бъдат определени чрез делегирани актове.
(16)   С цел спазване на задължението за разтоварване, установено с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, в този план следва да се предвидят други мерки за управление, както е определено в член 15, параграф 4, букви а)–в) от същия регламент. Такива мерки следва да бъдат определени чрез делегирани актове след консултации със съответните консултативни съвети.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
(16а)  При приемането на делегирани актове Комисията следва да отчита становището на съответните консултативни съвети с цел спазване на задължението за разтоварване, установено в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, така че да се предвидят други мерки за управление, както е определено в член 15, параграф 4, букви а) – в) от същия регламент.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)   В плана също така следва да се предвидят някои съпътстващи технически мерки, които да бъдат приети чрез делегирани актове, за да се допринесе за постигането на целите на плана, по-специално по отношение на защитата на млади екземпляри или на хвърляща хайвер риба. За периода до изменението на Регламент (ЕО) № 2187/200520 на Съвета следва също така да се предвиди, че с оглед постигането на целите на плана тези мерки могат да дерогират от определени несъществени елементи от посочения регламент.
(17)   В плана също така следва да се предвидят някои съпътстващи технически мерки, които да бъдат приети чрез делегирани актове след консултация със съответните консултативни съвети, за да се допринесе за постигането на целите на плана, по-специално по отношение на защитата на млади екземпляри или на хвърляща хайвер риба. За периода до изменението на Регламент (ЕО) № 2187/200520 на Съвета следва също така да се предвиди, че с оглед постигането на целите на плана тези мерки могат да дерогират от определени несъществени елементи от посочения регламент.
__________________
__________________
20 Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета от 21 декември 2005 г. за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд, за изменение на Регламент (ЕО) № 1434/98 и отмяна на Регламент (ЕО) № 88/98 (ОВ L 349, 31.12.2005 г., стр. 1).
20 Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета от 21 декември 2005 г. за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд, за изменение на Регламент (ЕО) № 1434/98 и отмяна на Регламент (ЕО) № 88/98 (ОВ L 349, 31.12.2005 г., стр. 1).
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)
(17а)  Комисията следва да вземе предвид становището на съответните консултативни съвети при приемането на някои съпътстващи технически мерки, които имат за цел да подпомогнат постигането на целите на плана.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  С цел да се осигури своевременно и адекватно съответствие с научно-техническия напредък, да се гарантира гъвкавост и да се позволи развитието на някои мерки, правомощието за приемане на актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията във връзка с допълването на настоящия регламент по отношение на коригиращите мерки за писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан, изпълнението на задължението за разтоварване на сушата и техническите мерки. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.
(18)  С цел да се осигури своевременно и адекватно съответствие с научно-техническия напредък, да се гарантира гъвкавост и да се позволи развитието на някои мерки, правомощието за приемане на актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията във връзка с допълването на настоящия регламент по отношение на коригиращите мерки за писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан, изпълнението на задължението за разтоварване на сушата и техническите мерки. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на равнище експерти и специализирани органи в държавите членки и Съюза, включващи експерти както на Европейския парламент, така и на Съвета. Преди да се финализират предложенията за специфични мерки, следва да се осъществява интензивен дебат със засегнатите заинтересовани страни. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)
(18а)  При приемането на делегирани актове за разширяване на обхвата на настоящия регламент по отношение на коригиращите мерки за писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан, изпълнението на задължението за разтоварване на сушата и техническите мерки Комисията следва да взема предвид становищата на съответните консултативни съвети.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 18 б (ново)
(18б)  При изпълнението на плана, предвиден от настоящия регламент, приоритет следва да има прилагането на принципа на регионализация, както е предвидено в член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)   В съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, когато на Комисията са предоставени правомощия да приема делегирани актове по отношение на определени мерки за опазване, така както е предвидено в плана, държавите членки с пряк управленски интерес по отношение на риболова в Балтийско море следва да имат възможността да представят съвместни препоръки за тези мерки, така че те да разработени в съответствие с особеностите на Балтийско море и риболова в него. Срокът за представяне на препоръките следва да бъде установен съгласно изискването в член 18, параграф 1 от същия регламент.
(19)   В съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, когато на Комисията са предоставени правомощия да приема делегирани актове по отношение на определени мерки за опазване, така както е предвидено в плана, държавите членки и консултативните съвети с пряк управленски интерес по отношение на риболова в Балтийско море следва да имат възможността да представят съвместни препоръки за тези мерки, така че те да разработени в съответствие с особеностите на Балтийско море и риболова в него. Срокът за представяне на препоръките следва да бъде установен съгласно изискването в член 18, параграф 1 от същия регламент.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)
(19а)  За да бъдат засилени аспектите на плана, свързани с ефективността и иновативността, съвместните препоръки и последващите делегирани актове следва да се стремят да осигурят включване на подход „отдолу нагоре“ и подход, ориентиран към резултатите.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 19 б (ново)
(19б)  При приемането на делегирани актове по отношение на определени мерки за опазване, предвидени в плана, Комисията следва да взема предвид становището на съответните консултативни съвети.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)
(22а)  Следва да се установят правила, за да се гарантира, че в случай на временно преустановяване на риболовните дейности може да бъде предоставена финансова помощ съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета.
___________
Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 149, 20. 5.2014 г., стр. 1).
Изменение 50
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  Очаква се максималният устойчив улов за съответните запаси да бъде постигнат до 2015 г. От този момент нататък той следва да бъде поддържан.
(25)  Там, където е възможно, целта за съответните запаси следва да бъде постигната до 2015 г. Постигането на нивата на експлоатация на по-късна дата следва да се разрешава само ако постигането им до 2015 г. би застрашило социалната и икономическата стабилност на засегнатите риболовни флоти. След 2015 г. тези равнища следва да бъдат постигнати възможно най-бързо и при всички случаи не по-късно от 2020 г. От тези дати нататък целта следва да бъде поддържана.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  При липсата на режим на риболовното усилие е необходимо да се заличат специфичните разпоредби за специалните разрешения за риболов и за подмяна на двигатели или кораби, приложими за залива на Рига. Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета следва да бъде съответно изменен.
заличава се
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
2.   Планът се прилага също така за писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан в подучастъци 22—32 на ICES, уловени при риболов за съответните запаси.
2.   Настоящият регламент предвижда мерки и по отношение на прилова на писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан в подучастъци 22–32 на ICES, които следва да се прилагат при риболов за посочените в параграф 1 запаси.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 2 – букви б и в
б)  „капани“ означава големи мрежи, захванати, фиксирани върху подпори или понякога плаващи, отворени отгоре и снабдени с различни видове съоръжения за отвеждане и задържане на риба и които обикновено са разделени на камери, затворени отдолу с мрежа;
б)„капани, конусовидни мрежи и непокрити рибни капани“ означава мрежи, захванати, фиксирани върху подпори или понякога плаващи и снабдени с различни видове съоръжения за отвеждане и задържане на риба и които обикновено са разделени на камери, затворени отдолу с мрежа;
в)  „винтери и кошове“ означава малки приспособления за улов на ракообразни или риба във формата на клетки или кошници, които са изработени от различни материали и се поставят на дъното на морето самостоятелно или в редици; те са вързани с въжета (плаващи въжета) за шамандури на повърхността, указващи положението им и с един или повече отвори или входни точки;
в)  „винтери и кошове“ означава приспособления за улов на ракообразни или риба във формата на клетки или кошници, които са изработени от различни материали и се поставят на дъното на морето самостоятелно или в редици; те са вързани с въжета (плаващи въжета) за шамандури на повърхността, указващи положението им и с един или повече отвори или входни точки;
Изменения 63, 28 и 56
Предложение за регламент
Член 3
1.  Планът е насочен да допринесе за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и по-специално:
1.  Планът гарантира постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, както и на Рамковата директива за морска стратегия № 2008/56/ЕО, по‑специално:
a)  постигане и поддържане на максимален устойчив улов на съответните запаси; и
a)  възстановяване и поддържане на съответните запаси над равнищата на биомаса, които могат да осигурят максимален устойчив улов, и
б)  гарантиране на опазването на запасите от писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан в съответствие с подхода на предпазливост.
б)  гарантиране на опазването на запасите от писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан над равнищата, при които може да се постигне максимален устойчив улов..
2.   Целта на плана е да допринесе за изпълнението на задължението за разтоварване, установено в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за съответните запаси и за писия.
2.   Планът допринася за премахване на изхвърлянето на улов, като се вземат предвид най-авторитетните налични научни становища, посредством избягване и намаляване на нежелания улов, както и за изпълнението на задължението за разтоварване, установено в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за съответните запаси и за писия.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 3 а (нов)
Член 3a
Съгласуваност със законодателството на Съюза в областта на околната среда
1.  Планът прилага екосистемен подход при управлението на рибарството.
2.  За да се гарантира, че отрицателните въздействия на риболовните дейности върху морската екосистема се свеждат до минимум и че риболовните дейности избягват влошаването на морската среда, планът трябва да бъде съгласуван с целите на Рамковата директива за морска стратегия и да допринася за постигането им, така че да се осигури добро екологично състояние до 2020 г. По-специално планът:
а)  има за цел да гарантира, че условията, описани в дескриптор 3 в приложение I към посочената директива, са изпълнени;
б)  има за цел да допринесе за изпълнението на дескриптори 1, 4 и 6, съдържащи се в приложение I към тази директива, пропорционално на ролята на рибарството в тяхното изпълнение.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
1.   Целевата смъртност от риболов ще бъде постигната до 2015 г. и след това поддържана за съответните запаси в следните интервали:
1.   Целевата смъртност от риболов взема предвид най-новите научни становища, трябва да се постигне по възможност до 2015 г. и най-късно до 2020 г. чрез постепенно постъпателно нарастване и трябва да бъде поддържана след това за съответните запаси. Смъртността от риболов за съответните запаси трябва да бъде в следните интервали:
Запас
Смъртност от риболов — целеви диапазон

Запас
Смъртност от риболов — целеви диапазон

Треска в западната част на Балтийско море
0,23-0,29

Треска в западната част на Балтийско море
0 до FMSY

Треска в източната част на Балтийско море
0,41-0,51

Треска в източната част на Балтийско море
0 до FMSY

Херинга в централната част на Балтийско море
0,23-0,29

Херинга в централната част на Балтийско море
0 до FMSY

Херинга в залива на Рига
0,32-0,39

Херинга в залива на Рига
0 до FMSY

Херинга в Ботническо море
0,13-0,17

Херинга в Ботническо море
0 до FMSY

Херинга в Ботническия залив
Не е определено

Херинга в Ботническия залив
0 до FMSY

Херинга в западната част на Балтийско море
0,25-0,31

Херинга в западната част на Балтийско море
0 до FMSY

Балтийска цаца
0,26-0,32

Балтийска цаца
0 до FMSY

Стойностите на FMSY (смъртност от риболов, съответстваща на целта за постигане на максимален устойчив улов) трябва да бъдат взети от последните надеждни налични научни становища, а смъртността от риболов (F) следва да бъде ориентирана към целта за 0,8 x FMSY.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов
2а.  Възможностите за риболов се определят по начин, който да гарантира, че съществува под 5 % вероятност те да надхвърлят стойностите на F-MSY, посочени в таблицата, определена в параграф 1.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 б (нов)
2б.  Настоящият регламент следва да дава възможност за временно преустановяване на риболовните дейности, както е определено в член 33 от Регламент (ЕС) № 508/2014, с финансовата подкрепа, предоставяна по силата на този регламент.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
1.   Референтните равнища на опазване, изразени като минимално равнище на биомаса на репродуктивния запас, които съответстват на пълната възпроизводителна способност на съответните запаси, са, както следва:
1.   Референтните равнища на опазване, които съответстват на пълната възпроизводителна способност на съответните запаси, са, както следва:
Запас
Минимално равнище на биомаса на репродуктивния запас (в тонове)

Запас
Минимално равнище на биомаса на репродуктивния запас (в тонове)

Треска в западната част на Балтийско море
36 400

Треска в западната част на Балтийско море
36 400 за 2015 г. и BMSY за останалите години

Треска в източната част на Балтийско море
88 200

Треска в източната част на Балтийско море
88 200 за 2015 г. и BMSY за останалите години

Херинга в централната част на Балтийско море
600 000

Херинга в централната част на Балтийско море
600 000 за 2015 г. и BMSY за останалите години

Херинга в залива на Рига
Не е определено

Херинга в залива на Рига
Не е определено за 2015 г. и BMSY за останалите години

Херинга в Ботническо море
Не е определено

Херинга в Ботническо море
Не е определено за 2015 г. и BMSY за останалите години

Херинга в Ботническия залив
Не е определено

Херинга в Ботническия залив
Не е определено за 2015 г. и BMSY за останалите години

Херинга в западната част на Балтийско море
110 000

Херинга в западната част на Балтийско море
110 000 за 2015 г. и BMSY за останалите години

Балтийска цаца
570 000

Балтийска цаца
570 000 за 2015 г. и BMSY за останалите години

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
2.   Когато биомасата на репродуктивния запас на някой от съответните запаси за определена година е под минималните равнища на биомаса на репродуктивния запас, определени в параграф 1, се приемат подходящи коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответните запаси на предпазните равнища. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграф 2 от настоящия регламент и в съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 възможностите за риболов се определят на по-ниски равнища от тези за целевата смъртност от риболов по член 4, параграф 1. Когато е уместно, тези коригиращи мерки могат да включват представяне на законодателни предложения от Комисията и спешни мерки, приети от нея по силата на член 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
2.   Когато биомасата на репродуктивния запас на някой от съответните запаси за определена година е под минималните равнища на биомаса на репродуктивния запас, определени в параграф 1, се приемат подходящи коригиращи мерки с цел възможно най-бързо връщане на съответните запаси до равнища над тези, позволяващи максимален устойчив улов. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграф 2 от настоящия регламент и в съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 възможностите за риболов се определят на по-ниски равнища от тези за целевата смъртност от риболов по член 4, параграф 1 от настоящия регламент. Когато е уместно, тези коригиращи мерки могат да включват представяне на законодателни предложения от Комисията и спешни мерки, приети от нея по силата на член 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)
2а.  Когато биомасата на някой от съответните запаси спадне за определена година под равнищата, определени в таблицата по-долу, се предприемат подходящи мерки за преустановяване на целевия риболов за съответния запас.
Запас
Гранично равнище на биомасата (в тонове)

Треска в западната част на Балтийско море
26 000

Треска в източната част на Балтийско море
63 000

Херинга в централната част на Балтийско море
430 000

Херинга в залива на Рига
Не е определено

Херинга в Ботническо море
Не е определено

Херинга в Ботническия залив
Не е определено

Херинга в западната част на Балтийско море
90 000

Балтийска цаца
410 000

Изменение 34
Предложение за регламент
Член 6
Член 6
Член 6
Мерки в случай на заплаха за писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан
Технически мерки за опазване на писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан
1.   Когато в научните становища се посочва, че опазването на някой от запасите от писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан в Балтийско море е застрашено, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 относно специфични мерки за опазване на застрашения запас и по отношение на което и да е от следните положения:
1.   Когато в научните становища се посочва, че са необходими корективни мерки, за да се гарантира, че запасите от писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан в Балтийско море се управляват в съответствие с подхода на предпазливост, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 относно специфични мерки за опазване на прилова на писия, камбала, калкан и средиземноморски калкан и по отношение на следните технически мерки:
в)   a) адаптиране на риболовния капацитет и на риболовното усилие;
a)   адаптиране на риболовния капацитет и на риболовното усилие;
г)  б) технически мерки, включително
(1)   характеристики на риболовните уреди, по-специално размер на окото на мрежите, дебелина на влакното, размер на уреда);
б)   характеристики на риболовните уреди, по-специално размер на окото на мрежите, дебелина на влакното, размер на уреда;
(2)   използване на риболовните уреди, по-специално време за потапяне, дълбочина на разполагане на уреда);
в)   използване на риболовните уреди, по-специално време за потапяне и дълбочина на разполагане на уреда;
(3)   забрана или ограничение за риболов в конкретни зони;
г)   забрана или ограничение за риболов в конкретни зони;
(4)   забрана или ограничение за риболов през конкретни периоди от време;
д)   забрана или ограничение за риболов през конкретни периоди от време;
(5)   минимален референтен размер за опазване.
е)   минимален референтен размер за опазване;
ж)  други характеристики, свързани с подобряване на селективността.
2.   Мерките, посочени в параграф 1, са насочени към постигане на целта, определена в член 3, параграф 1, буква б), и се основават на научни становища.
2.   Мерките, посочени в параграф 1, са насочени към постигане на целта, определена в член 3, параграф 1, буква б), и съгласуваност със законодателството на Съюза в областта на околната среда, както е посочено в член 3а, и се основават на най-добрите налични научни становища.
3.   Съответните държави членки могат да представят съвместни препоръки съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за специфичните мерки за опазване, посочени в параграф 1.
3.   Съответните държави членки могат да представят съвместни препоръки съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за специфичните мерки за опазване, посочени в параграф 1.
3a.  Преди да приеме делегиран акт, Комисията се консултира с Европейския парламент и със съответните консултативни комитети.
3б.  Комисията, след консултация със съответните държави членки, анализира въздействието на делегираните актове, посочени в параграф 1, една година след приемането им, а след това – ежегодно. Ако този анализ показва, че даден делегиран акт не е подходящ за справяне с настоящата ситуация, съответните държави членки могат да представят съвместна препоръка в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 7
Чрез дерогация от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 задължението за разтоварване не се прилага за съответните запаси и за писия, ако риболовът се извършва с капани, винтери и кошове.
Чрез дерогация от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 задължението за разтоварване не се прилага улова на треска, ако риболовът се извършва с капани, винтери и кошове, конусовидни мрежи и непокрити рибни капани.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
2.   Мерките, посочени в параграф 1, са насочени към постигането на целите, определени в член 3, и по-специално защитата на млади екземпляри или на хвърляща хайвер риба.
2.   Мерките, посочени в параграф 1, са насочени към постигането на целите, определени в член 3, и по-специално защитата на млади екземпляри или на хвърляща хайвер риба, както и съгласуваност със законодателството на Съюза в областта на околната среда, както е посочено в член 3а, и гарантиране, че отрицателните въздействия на риболовните дейности върху морската екосистема са сведени до минимум.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква а
a)   спецификациите на целеви видове и размери на окото на мрежите, определени в приложения II и III, посочени в членове 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 2187/2005;
a)   спецификациите на целеви видове, размери на окото на мрежите и минималните референтни размер за опазване, определени в приложения II, III и ІV към Регламент (ЕО) № 2187/2005 и посочени в членове 3, 4 и 14, параграф 1 от въпросния регламент;
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква e
е)  забраната за използване на тралове за залива на Рига, предвидена в член 22 от него.
заличава се
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 а (нов)
4a.  Освен това Комисията се стреми да отчете най-актуалните научни проучвания, включително проучванията на ICES, преди приемане на технически мерки
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 б (нов)
4б.  По време на периода на възпроизвеждане на треската се забранява пелагичният риболов, използващ статични риболовни уреди с размер на окото, по-малък от 110 mm или 120 mm в случай на траулери, снабдени с такелаж.
Изменение 41
Предложение за регламент
Глава VІ a (нова)
ГЛАВА VIа
СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ
Член 9а
Специфични мерки
1.  Забранява се каквато и да било риболовна дейност от 1 май до 31 октомври в зоните, получени чрез последователно свързване посредством румбови линии на следните точки, отчетени съгласно координатната система WGS84:
a)  Зона 1:
–  55° 45′ с.ш., 15° 30′ и.д.
–  55° 45′ с.ш., 16° 30′ и.д.
–  55° 00′ с.ш., 16° 30′ и.д.
–  55° 00′ с.ш., 16° 00′ и.д.
–  55° 15′ с.ш., 16° 00′ и.д.
–  55° 15′ с.ш., 15° 30′ и.д.
–  55° 45′ с.ш., 15° 30′ и.д.
б)  Зона 2:
–  55° 00′ с.ш., 19° 14′ и.д.
–  54° 48′ с.ш., 19° 20′ и.д.
–  54° 45′ с.ш., 19° 19′ и.д.
–  54° 45′ с.ш., 18° 55′ и.д.
–  55° 00′ с.ш., 19° 14′ и.д.
в)  Зона 3:
–  56° 13′ с.ш., 18° 27′ и.д.
–  56° 13′ с.ш., 19° 31′ и.д.
–  55° 59′ с.ш., 19° 13′ и.д.
–  56° 03′ с.ш., 19° 06′ и.д.
–  56° 00′ с.ш., 18° 51′ и.д.
–  55° 47′ с.ш., 18° 57′ и.д.
–  55° 30′ с.ш., 18° 34′ и.д.
–  56° 13′ с.ш., 18° 27′ и.д.
2.  Всички кораби на Съюза с обща дължина, равна на или по-голяма от осем метра, носещи на борда или използващи всякакви уреди за улов на треска в Балтийско море, в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 2187/2005, трябва да имат специално разрешение за улов на треска в Балтийско море.
3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 с цел изменение на настоящия член, когато е необходимо, за постигането на посочените в член 3 цели, и по-специално защитата на младите екземпляри или на хвърлящите хайвер риби.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 10
Член 10
Член 10
Регионално сътрудничество
Регионално сътрудничество
1.   Член 18, параграфи 1—6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се прилагат към мерките по настоящата глава.
1.   Член 18, параграфи 1—6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се прилагат към мерките, посочени в членове 6, 8 и 9 от настоящия регламент.
2.   Съответните държави членки могат да представят съвместни препоръки в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 в рамките на следните срокове:
2.   Съответните държави членки, след консултация с регионалните консултативни съвети, могат да представят всяка една от съвместните препоръки, посочени в член 6, параграф 3, член 8, параграф 3 и член 9, параграф 4, за първи път не по-късно от 12 месеца от влизането в сила на настоящия регламент, а след това – 12 месеца след всяко представяне на оценката на плана в съответствие с член 14, но не по-късно от 1 септември за мерки по отношение на държавите членки. Те могат също така да представят тези препоръки в случай на рязка промяна в ситуацията за всеки един от запасите, обхванати от плана, ако препоръчваните мерки се считат за необходими или обосновани от научните становища.
a)  за мерките, определени в член 6, параграф 1, и по отношение на определена календарна година — не по-късно от 1 септември на предходната година;
б)  за мерките, определени в член 8, параграф 1 и член 9, параграф 1 — за първи път не по-късно от шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент, а след това — на всеки шест месеца след представяне на оценка на плана в съответствие с член 14.
2a.  Съответните консултативни съвети могат също така да представят препоръки в съответствие с графика, посочен в параграф 2.
2б.  Всякакви отклонения на Комисията от съвместните препоръки се представят на Европейския парламент и на Съвета и трябва да могат да се анализират.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 12
Член 12
Член 12
Предварителни уведомления
Предварителни уведомления
1.   Чрез дерогация от член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 задължението за предварително уведомление, предвидено в посочения член, се прилага
1.   Чрез дерогация от член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 задължението за предварително уведомление, предвидено в посочения член, се прилага:
за капитаните на риболовните кораби на Съюза с обща дължина равна или по-голяма от осем метра, които държат на борда най-малко 300 kg риба треска
a)  във връзка с корабите, извършващи риболов на треска, за капитаните на риболовните кораби на Съюза с обща дължина равна на или по-голяма от осем метра, които държат на борда най-малко 300 килограма риба треска;
или два тона пелагични запаси.
б)  във връзка с корабите, извършващи риболов на херинга и/или цаца, за капитаните на риболовните кораби на Съюза с обща дължина равна на или по-голяма от осем метра, които държат на борда най-малко два тона пелагични запаси;
2.   Чрез дерогация от член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 срокът за предварителното уведомление, предвиден в този член, трябва да бъде поне един час преди очакваното време на пристигане в пристанището.
2.   Чрез дерогация от член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 срокът за предварителното уведомление, предвиден в този член, трябва да бъде поне един час преди очакваното време на пристигане в пристанището. Компетентните органи на крайбрежната държава членка могат, в зависимост от всеки конкретен случай, да позволяват по-ранно влизане в пристанището, ако са налице необходимите условия за прилагането на подходящи мерки за контрол.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 13 – буква б
б)  5 t пелагични видове.
б)  2 t пелагични видове.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 14
Член 14
Член 14
Оценка на плана
Оценка на плана
Комисията гарантира извършването на оценка на въздействието на плана върху обхванатите от настоящия регламент запаси и върху риболовните дейности, свързани с тях, по-специално за да се вземат предвид промените в научните становища шест години след влизането в сила на плана, а след това — на всеки шест години. Комисията представя резултатите от тези оценки на Европейския парламент и на Съвета.
Три години след влизането в сила на настоящия регламент, а след това — на всеки пет години, Комисията извършва оценка на въздействието на многогодишния план върху обхванатите от настоящия регламент запаси и върху риболовните дейности, свързани с тях, по-специално по отношение на постигнатия напредък и поддържането на рибните запаси над равнищата, при които може да се постигне максимален устойчив улов Комисията представя резултатите от тази оценка на Европейския парламент и на Съвета и може, когато това е целесъобразно и при отчитане на най-новите научни становища, да предложи адаптиране на многогодишния план или да започне изменения на делегираните актове.
Изменение 47
Предложение за регламент
Глава ІХ a (нова)
ГЛАВА IXа
ПОДПОМАГАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
Член 14а
Подпомагане от Европейския фонд за морско дело и рибарство
За целите на буква в) от член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 508/2014 многогодишният план, установен от настоящия регламент, се разглежда като многогодишен план в съответствие с членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2
2.   Делегирането на правомощия, посочено в членове 6, 8 и 9, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
2.   Делегирането на правомощия, посочено в членове 6, 8 и 9, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 1 септември 2015 г. Комисията изготвя доклад относно делегиранeто на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 16
Членове 20 и 21 от Регламент (ЕО) № 2187/2005 се заличават.
Регламент (ЕО) № 2187/2005 се изменя, както следва:
1.  Член 13, параграф 3 се заличава.
2.  В приложение IV, в колоната, озаглавена „Минимален размер“, думите „38 cm“ по отношение на минималния референтен размер за опазване на риба треска се заменят с „35 cm“.

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 61, параграф 2, втора алинея (А8-0128/2015).

Правна информация