Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0285(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0128/2015

Texte depuse :

A8-0128/2015

Dezbateri :

PV 27/04/2015 - 18
CRE 27/04/2015 - 18
PV 22/06/2016 - 19
CRE 22/06/2016 - 19

Voturi :

PV 28/04/2015 - 7.8
CRE 28/04/2015 - 7.8
Explicaţii privind voturile
PV 23/06/2016 - 8.8
CRE 23/06/2016 - 8.8

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0104
P8_TA(2016)0287

Texte adoptate
PDF 740kWORD 278k
Marţi, 28 aprilie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I
P8_TA(2015)0104A8-0128/2015

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 28 aprilie 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului (COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)   Convenția Organizației Națiunilor Unite din 10 decembrie 1982 asupra dreptului mării16, la care Uniunea este parte contractantă, prevede obligații de conservare, inclusiv menținerea sau restaurarea populațiilor de specii exploatate la niveluri care să asigure producția maximă durabilă.
(1)   Convenția Organizației Națiunilor Unite din 10 decembrie 1982 asupra dreptului mării16, la care Uniunea este parte contractantă, prevede obligații de conservare, inclusiv menținerea sau refacerea populațiilor de specii exploatate la niveluri care să asigure producția maximă durabilă, ținând seama de factorii economici și de mediu pertinenți.
__________________
__________________
16 JO L 179, 23.6.1998, p. 3
16 JO L 179, 23.6.1998, p. 3.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)   Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului stabilește normele politicii comune în domeniul pescuitului (denumită în continuare „PCP”), în conformitate cu obligațiile internaționale ale Uniunii. Obiectivele PCP sunt, printre altele, să garanteze că activitățile de pescuit și de acvacultură sunt sustenabile din punct de vedere ecologic pe termen lung, să aplice abordarea precaută a gestionării pescuitului și să pună în aplicare abordarea ecosistemică a gestionării pescuitului.
(4)   Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului stabilește normele politicii comune în domeniul pescuitului (denumită în continuare „PCP”), în conformitate cu obligațiile internaționale ale Uniunii. Obiectivele PCP sunt, printre altele, să garanteze că activitățile de pescuit și de acvacultură sunt sustenabile din punct de vedere socio-economic și ecologic pe termen lung, în conformitate cu o aplicare echilibrată a abordării precaute și a abordării ecosistemice a gestionării pescuitului.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)
(7a)  În planul de gestionare pentru mai multe specii stabilit prin prezentul regulament trebuie să se țină seama mai mult de diferitele roluri și funcții ecologice ale speciilor prevăzute în plan. Întrucât diferitele specii interacționează în mare măsură, capturile nu pot fi maximizate în mod sustenabil pentru toate speciile simultan și sunt necesare decizii privind speciile cărora ar trebui să li se acorde prioritate.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 7 b (nou)
(7b)  Consiliul și Parlamentul European ar trebui să țină cont de cele mai recente recomandări și rapoarte ale ICES în ceea ce privește producția maximă durabilă, pentru a se asigura că regulamentul este conform cu realitatea.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 7 c (nou)
(7c)  În conformitate cu Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a (în continuare „Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin”), distribuția naturală a stocurilor de pește pentru comercializare pe dimensiuni și pe vârste constituie un indicator important pentru asigurarea unei bune stări ecologice a mediului marin.
_________________________
1a Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)   Este necesar să se stabilească un plan de pescuit care vizează mai multe specii, ținând seama de dinamica dintre stocurile de cod, hering și șprot și luând în considerare și speciile capturate accidental din zonele de pescuit pentru aceste stocuri, și anume stocurile de cambulă de Baltica, calcan-neted, cambulă și calcan din Marea Baltică. Obiectivul acestui plan ar trebui să vizeze realizarea și menținerea producției maxime durabile pentru stocurile respective.
(8)   Scopul final este să se stabilească un plan de pescuit care vizează mai multe specii, ținând seama de dinamica dintre stocurile de cod, hering și șprot și luând în considerare și speciile capturate accidental din zonele de pescuit pentru aceste stocuri, și anume stocurile de cambulă de Baltica, calcan-neted, cambulă și calcan din Marea Baltică. Obiectivul acestui plan ar trebui să vizeze refacerea, atingerea și menținerea populațiilor de specii vizate peste nivelurile care permit obținerea producției maxime durabile pentru stocurile respective, reducând la minim impactul asupra altor specii, cum ar fi păsările marine și asupra mediului marin mai amplu, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)   Exploatarea stocurilor de cod și a celor pelagice nu ar trebui să pună în pericol sustenabilitatea stocurilor capturate accidental în aceste zone de pescuit, și anume a stocurilor de cambulă de Baltica, calcan-neted, cambulă și de calcan. Prin urmare, planul ar trebui să aibă ca obiectiv și asigurarea conservării acestor stocuri secundare peste nivelurile de biomasă care corespund abordării precaute.
(9)   Exploatarea stocurilor de cod și a celor pelagice nu ar trebui să pună în pericol sustenabilitatea stocurilor capturate accidental în aceste zone de pescuit, și anume a stocurilor de cambulă de Baltica, calcan-neted, cambulă și de calcan. Prin urmare, planul ar trebui să aibă ca obiectiv și asigurarea conservării acestor stocuri capturate accidental peste nivelurile de biomasă care corespund unei abordări precaute și ecosistemice a gestionării pescuitului, care poate să asigure producția maximă durabilă.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)
(9a)  În plus, Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 vizează eliminarea treptată a aruncării capturilor înapoi în mare, ținând cont de cele mai bune avize științifice disponibile, prin evitarea și reducerea capturilor nedorite. Acest obiectiv poate fi realizat prin îmbunătățirea selectivității uneltelor și practicilor de pescuit.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede faptul că posibilitățile de pescuit se stabilesc în conformitate cu țintele stabilite în planurile multianuale.
(11)  Articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede faptul că posibilitățile de pescuit se stabilesc în conformitate cu țintele stabilite în planurile multianuale. Nivelurile care trebuie atinse în ceea ce privește pescuitul și biomasa, din punctul de vedere al mortalității, ar trebui să țină seama de cele mai recente avize științifice.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)   Aceste ținte ar trebui, prin urmare, să fie stabilite și exprimate ca rate ale mortalității prin pescuit, pe baza avizelor științifice disponibile19.
(12)   Aceste ținte ar trebui, prin urmare, să fie stabilite și exprimate ca rate ale mortalității prin pescuit, pe baza avizelor științifice disponibile19, care refac și mențin populațiile de specii exploatate peste nivelurile care pot să asigure producția maximă durabilă. Rata de exploatare pentru producția maximă durabilă ar trebui să fie limita superioară pentru exploatare.
__________________
__________________
19 Serviciile tehnice ICES, septembrie 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf
19 Serviciile tehnice ICES, septembrie 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)   Este necesar să se stabilească niveluri de referință pentru conservare care să permită luarea unor măsuri de precauție suplimentare atunci când dimensiunea unui stoc se reduce la un anumit nivel critic care prezintă un risc ridicat. Aceste niveluri de referință pentru conservare ar trebui să fie stabilite la nivelurile minime ale biomasei reproducătoare pentru un anumit stoc, care corespunde capacității de reproducere depline. Ar trebui avute în vedere măsuri de remediere în cazul în care dimensiunea unui stoc scade sub nivelul minim al biomasei reproducătoare.
(13)   Este necesar să se stabilească niveluri de referință pentru conservare care să permită luarea unor măsuri de precauție suplimentare atunci când dimensiunea unui stoc se reduce la un anumit nivel critic care prezintă un risc ridicat. Aceste niveluri de referință pentru conservare ar trebui să fie stabilite la nivelurile biomasei care corespund producției maxime durabile (BMSY) a unui stoc. Ar trebui avute în vedere măsuri de remediere pentru a preveni scăderea dimensiunii stocului sub nivelul respectiv.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)   În cazul stocurilor capturate accidental, în lipsa unor astfel de avize științifice privind nivelul minim al biomasei reproducătoare, ar trebui adoptate măsuri specifice de conservare atunci când avizele științifice arată că un stoc este amenințat.
(14)   În cazul stocurilor capturate accidental, în lipsa unor astfel de avize științifice privind nivelul minim al biomasei reproducătoare, ar trebui adoptate măsuri specifice de conservare atunci când alți indicatori permit formularea de avize științifice care arată că un stoc este amenințat. Datele științifice privind nivelurile de biomasă reproducătoare pentru capturile accidentale trebuie să fie imediat disponibile, în vederea adoptării măsurilor necesare.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)   În vederea respectării obligației de debarcare stabilite la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planul ar trebui să prevadă alte măsuri de gestionare, astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (4) literele (a)-(c) din regulamentul menționat. Măsurile de acest gen ar trebui stabilite prin intermediul unor acte delegate.
(16)   În vederea respectării obligației de debarcare stabilite la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planul ar trebui să prevadă alte măsuri de gestionare, astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (4) literele (a)-(c) din regulamentul menționat. Măsurile de acest gen ar trebui stabilite prin acte delegate după consultarea consiliilor consultative în cauză.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)
(16a)  Comisia ar trebui să ia în considerare avizul consiliilor consultative în cauză la adoptarea actelor delegate necesare pentru respectarea obligației de debarcare stabilite de articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în scopul prevederii altor măsuri de gestionare definite la articolul 15 alineatul (4) literele (a)-(c) din regulamentul menționat.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)   De asemenea, planul ar trebui să prevadă adoptarea unor măsuri tehnice de sprijin, prin intermediul unor acte delegate, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor planului, în special în ceea ce privește protecția puietului de pește sau a peștelui aflat în perioada de reproducere. În așteptarea revizuirii Regulamentului (CE) nr. 2187/200520 al Consiliului20, ar trebui, de asemenea, avut în vedere faptul că astfel de măsuri pot, în cazul în care este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor planului, să deroge de la anumite elemente neesențiale ale regulamentului menționat
(17)   De asemenea, planul ar trebui să prevadă adoptarea unor măsuri tehnice de sprijin, prin acte delegate, după consultarea consiliilor consultative în cauză, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor planului, în special în ceea ce privește protecția puietului de pește sau a peștelui aflat în perioada de reproducere. În așteptarea revizuirii Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului20, ar trebui, de asemenea, avut în vedere faptul că astfel de măsuri pot, în cazul în care este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor planului, să deroge de la anumite elemente neesențiale ale regulamentului menționat.
__________________
__________________
20 Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului din 21 decembrie 2005 pentru conservarea, prin măsuri tehnice, a resurselor halieutice din Marea Baltică și strâmtorile Belts și Sound, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 88/98 (JO L 349, 31.12.2005, p. 1).
20 Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului din 21 decembrie 2005 pentru conservarea, prin măsuri tehnice, a resurselor halieutice din Marea Baltică și strâmtorile Belts și Sound, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 88/98 (JO L 349, 31.12.2005, p. 1).
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)
(17a)  La adoptarea anumitor măsuri tehnice de sprijin cu scopul de a contribui la îndeplinirea obiectivelor planului, Comisia ar trebui să ia în considerare avizul consiliilor consultative în cauză.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)   În vederea adaptării la progresele tehnice și științifice în timp util și în mod proporțional, precum și pentru a garanta flexibilitatea și a permite evoluția anumitor măsuri, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în vederea completării prezentului regulament în ceea ce privește măsurile corective vizând speciile de cambulă de Baltica, cambulă, calcan și calcan-neted, punerea în aplicare a obligației de debarcare și măsurile tehnice. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.
(18)   În vederea adaptării la progresele tehnice și științifice în timp util și în mod proporțional, precum și pentru a garanta flexibilitatea și a permite evoluția anumitor măsuri, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în vederea completării prezentului regulament în ceea ce privește măsurile corective vizând speciile de cambulă de Baltica, de cambulă, de calcan și de calcan-neted, punerea în aplicare a obligației de debarcare și măsurile tehnice. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivelul experților și al organismelor specializate din statele membre și din Uniunea Europeană, cu implicarea experților din Parlamentul European și Consiliu. Dezbaterile intense cu părțile implicate afectate ar trebui să se desfășoare înainte de finalizarea unei propuneri pentru o anumită măsură. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)
(18a)  Comisia ar trebui să ia în considerare avizul consiliilor consultative în cauză la adoptarea actelor delegate pentru extinderea domeniului de aplicare al prezentului regulament în ceea ce privește măsurile corective vizând speciile de cambulă de Baltica, de cambulă, de calcan și de calcan-neted, punerea în aplicare a obligației de debarcare și măsurile tehnice.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 18 b (nou)
(18b)  La punerea în aplicare a planului stabilit în prezentul regulament, ar trebui să se acorde prioritate aplicării principiului regionalizării, stabilit la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)   În conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în cazul în care Comisiei i-a fost conferită competența de a adopta acte delegate în ceea ce privește anumite măsuri de conservare astfel cum sunt prevăzute în plan, statele membre care au un interes direct în gestionarea pescuitului în Marea Baltică ar trebui să aibă posibilitatea de a trimite recomandări comune pentru astfel de măsuri, astfel încât aceste măsuri să fie bine concepute pentru a corespunde particularităților Mării Baltice și pescuitului în această zonă. Data limită pentru transmiterea acestor recomandări ar trebui să fie stabilită, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (1) din regulamentul sus-menționat.
(19)   În conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în cazul în care Comisiei i-a fost conferită competența de a adopta acte delegate în ceea ce privește anumite măsuri de conservare astfel cum sunt prevăzute în plan, statele membre, precum și consiliile consultative care au un interes direct în gestionarea pescuitului în Marea Baltică ar trebui să aibă posibilitatea de a trimite recomandări comune pentru astfel de măsuri, astfel încât aceste măsuri să fie bine concepute pentru a corespunde particularităților Mării Baltice și pescuitului în această zonă. Data limită pentru transmiterea acestor recomandări ar trebui să fie stabilită, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (1) din regulamentul sus-menționat.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)
(19a)  Pentru a consolida eficacitatea și aspectele inovatoare ale planului, recomandările comune și actele delegate ulterioare ar trebui să vizeze asigurarea unor abordări ascendente, bazate pe rezultate.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 19 b (nou)
(19b)  La adoptarea actelor delegate în ceea ce privește anumite măsuri de conservare prevăzute în plan, Comisia ar trebui să ia în considerare avizul consiliilor consultative în cauză.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)
(22a)  Ar trebui stabilite norme prin care să se asigure că sprijinul financiar prevăzut în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului1a poate fi acordat în eventualitatea încetării temporare a activităților de pescuit.
___________
1a Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Considerentul 25
(25)   În ceea ce privește intervalul de timp, este de așteptat ca pentru stocurile vizate producția maximă durabilă să fie atinsă până în 2015 și ar trebui să fie menținută după această dată.
(25)   În ceea ce privește intervalul de timp, pentru stocurile vizate obiectivul ar trebui să fie atins până în 2015, dacă acest lucru este posibil. Atingerea respectivelor rate de exploatare până la o dată ulterioară ar trebui permisă doar dacă atingerea acestora până în 2015 ar periclita în mod deosebit sustenabilitatea socială și economică a flotelor de pescuit în cauză. După 2015, respectivele rate ar trebui atinse cât mai curând cu putință și în orice caz până cel târziu în 2020. Obiectivul ar trebui să fie menținut după aceste date.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 26
(26)  În absența unui regim de gestionare a efortului de pescuit, este necesar să se elimine normele specifice privind permisul special de pescuit și înlocuirea navelor sau a motoarelor aplicabile în Golful Riga. În consecință, Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului ar trebui modificat.
eliminat
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2
(2)   Planul se aplică, de asemenea, pentru speciile de cambulă de Baltica, cambulă, calcan și calcan-neted din subdiviziunile ICES 22-32 capturate în cadrul pescuitului din stocurile vizate.
(2)   Prezentul regulament prevede, de asemenea, măsuri în ceea ce privește capturile accidentale din speciile de cambulă de Baltica, cambulă, calcan și calcan-neted din subdiviziunile ICES 22-32 care să fie aplicate în cadrul pescuitului din stocurile menționate la alineatul (1).
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 2 – literele b și c
(b)   „plase-capcană” înseamnă plase mari, ancorate, fixate pe pari sau ocazional plutitoare, deschise la suprafață și prevăzute cu diferite tipuri de dispozitive de direcționare și reținere a peștilor, care sunt în general împărțite în camere închise la capătul de jos cu plasă;
(b)„plase-capcană, vintire și taliane” înseamnă plase ancorate, fixate pe pari sau ocazional plutitoare și prevăzute cu diferite tipuri de dispozitive de direcționare și reținere a peștilor, care sunt în general împărțite în camere închise la capătul de jos cu plasă;
(c)   „vârșe și coșuri” înseamnă capcane de mici dimensiuni destinate capturării de crustacee sau pește, sub formă de cuști sau coșuri fabricate din diferite materiale, care sunt fixate pe fundul mării fie individual, fie pe rânduri, conectate cu frânghii (buoy-lines) la geamanduri la suprafață care indică poziția lor, și având unul sau mai multe orificii sau intrări;
(c)   „vârșe și coșuri” înseamnă capcane destinate capturării de crustacee sau pește, sub formă de cuști sau coșuri fabricate din diferite materiale, care sunt fixate pe fundul mării fie individual, fie pe rânduri, conectate cu frânghii (buoy-lines) la geamanduri la suprafață care indică poziția lor, și având unul sau mai multe orificii sau intrări;
Amendamentele 63, 28, și 56
Propunere de regulament
Articolul 3
(1)   Planul vizează să contribuie la realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în special:
(1)   Planul asigură realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, și ale Directivei-cadru 2008/56/CE privind Strategia pentru mediul marin, în special:
(a)   atingerea și menținerea unei producții maxime durabile pentru stocurile vizate și
(a)   refacerea și menținerea stocurilor de specii vizate peste nivelurile care pot să asigure producția maximă durabilă și
(b)   asigurarea conservării stocurilor de cambulă de Baltica, calcan-neted, cambulă și calcan în conformitate cu abordarea precaută.
(b)   asigurarea conservării stocurilor de cambulă de Baltica, de calcan-neted, de cambulă și de calcan peste nivelurile care pot să asigure producția maximă durabilă.
(2)   Planul urmărește să contribuie la punerea în aplicare a obligației de debarcare prevăzute la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru stocurile vizate și pentru cambula de Baltica.
(2)   Planul contribuie la eliminarea treptată a aruncărilor înapoi în mare, ținând cont de cele mai bune avize științifice disponibile, evitând și reducând capturile nedorite, precum și la punerea în aplicare a obligației de debarcare prevăzute la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru stocurile vizate și pentru cambula de Baltica.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)
Articolul 3a
Coerența cu legislația Uniunii în domeniul mediului
(1)  Planul aplică o abordare ecosistemică a gestionării pescuitului.
(2)  Pentru a garanta reducerea la minim a efectelor negative ale activităților de pescuit asupra ecosistemului marin și evitarea degradării mediului marin de către activitățile de pescuit, planul menține coerența cu obiectivele Directivei-cadru Strategia pentru mediul marin și contribuie la atingerea acestor obiective în vederea obținerii unei stări ecologice bune până în 2020. Planul va viza următoarele:
(a)  să asigure îndeplinirea condițiilor descrise la descriptorul 3 din anexa 1 a respectivei directive;
(b)  să contribuie la îndeplinirea condițiilor de la descriptorii 1, 4 și 6 din anexa 1 a respectivei directive proporțional cu rolul jucate de activitățile de pescuit în îndeplinirea acestora.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
(1)   Ratele-țintă de mortalitate prin pescuit trebuie atinse până în 2015 și menține ulterior pentru stocurile vizate în următoarele intervale:
(1)   Ratele-țintă de mortalitate prin pescuit țin seama de cele mai recente avize științifice și sunt atinse, dacă este posibil, până în 2015 și în mod progresiv și gradual, cel târziu până în 2020 și sunt menținute ulterior pentru stocurile vizate. Ratele mortalității prin pescuit pentru stocurile vizate sunt stabilite în următoarele intervale:
Stoc
Intervalul ratei-țintă de mortalitate prin pescuit

Stoc
Intervalul ratei-țintă de mortalitate prin pescuit

Cod din vestul Mării Baltice
0,23-0,29

Cod din vestul Mării Baltice
0 – FMSY

Cod din estul Mării Baltice
0,41-0,51

Cod din estul Mării Baltice
0 – FMSY

Hering din centrul Mării Baltice
0,23-0,29

Hering din centrul Mării Baltice
0 – FMSY

Hering din Golful Riga
0.32-0,39

Hering din Golful Riga
0 – FMSY

Hering din Marea Botnic
0,13-0,17

Hering din Marea Botnic
0 – FMSY

Hering din Golful Botnic
Nedefinit

Hering din Golful Botnic
0 – FMSY

Hering din vestul Mării Baltice
0,25-0,31

Hering din vestul Mării Baltice
0 – FMSY

Șprot din Marea Baltică
0,26-0,32

Șprot din Marea Baltică
0 – FMSY

Valorile pentru FMSY (mortalitate prin pescuit compatibilă cu asigurarea producției maxime durabile) sunt preluate din cele mai recente avize științifice fiabile disponibile, iar mortalitatea prin pescuit (F) ar trebui să vizeze o valoare de 0,8 x FMSY.
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Posibilitățile de pescuit se stabilesc astfel încât să se asigure că probabilitatea ca acestea să depășească valorile F-MSY indicate în tabelul prezentat la alineatul (1) să fie mai mică decât 5 %.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 b (nou)
(2b)  Prezentul regulament prevede încetarea temporară a activităților de pescuit, astfel cum se stabilește la articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, sprijinul financiar fiind acordat în temeiul respectivului regulament.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1
(1)   Nivelurile de referință pentru conservare exprimate ca niveluri minime ale biomasei reproducătoare care corespund capacității de reproducere depline pentru stocurile vizate sunt următoarele:
(1)   Nivelurile de referință pentru conservare care corespund capacității de reproducere depline pentru stocurile vizate sunt următoarele:
Stoc
Nivelul minim al biomasei reproducătoare (în tone)

Stoc
Nivelul minim al biomasei reproducătoare (în tone)

Cod din vestul Mării Baltice
36 400

Cod din vestul Mării Baltice
36.400  pentru 2015 și BMSY pentru ceilalți ani

Cod din estul Mării Baltice
88 200

Cod din estul Mării Baltice
88.200  pentru 2015 și BMSY pentru ceilalți ani

Hering din centrul Mării Baltice
600 000

Hering din centrul Mării Baltice
600.000  pentru 2015 și BMSY pentru ceilalți ani

Hering din Golful Riga
Nedefinit

Hering din Golful Riga
Nedefinit pentru 2015 și BMSY pentru ceilalți ani

Hering din Marea Botnic
Nedefinit

Hering din Marea Botnic
Nedefinit pentru 2015 și BMSY pentru ceilalți ani

Hering din Golful Botnic
Nedefinit

Hering din Golful Botnic
Nedefinit pentru 2015 și BMSY pentru ceilalți ani

Hering din vestul Mării Baltice
110 000

Hering din vestul Mării Baltice
110.000  pentru 2015 și BMSY pentru ceilalți ani

Șprot din Marea Baltică
570 000

Șprot din Marea Baltică
570 000 pentru 2015 și BMSY pentru ceilalți ani

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2
(2)   În cazul în care biomasa reproducătoare a oricăruia dintre stocurile vizate pentru un anumit an este inferioară nivelului minim al biomasei reproducătoare stabilit la alineatul (1), se adoptă măsuri de remediere adecvate pentru a asigura revenirea rapidă a stocului vizat la nivelul de precauție. În special, prin derogare de la articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament și în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, posibilitățile de pescuit sunt stabilite la niveluri mai mici decât cele care rezultă din intervalele ratei-țintă de mortalitate prin pescuit prevăzute la articolul 4 alineatul (1). Aceste măsuri de remediere pot include, de asemenea, dacă este cazul, prezentarea de propuneri legislative de către Comisie, precum și măsuri de urgență adoptate de către Comisie în temeiul articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
(2)   În cazul în care biomasa reproducătoare a oricăruia dintre stocurile vizate pentru un anumit an este inferioară nivelului minim al biomasei reproducătoare stabilit la alineatul (1), se adoptă măsuri de remediere adecvate pentru a asigura revenirea cât mai curând cu putință a stocurilor vizate la niveluri superioare celor care pot să asigure producția maximă durabilă (MYS). În special, prin derogare de la articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament și în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, posibilitățile de pescuit sunt stabilite la niveluri mai mici decât cele care rezultă din intervalele ratei-țintă de mortalitate prin pescuit prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament. Aceste măsuri de remediere pot include, de asemenea, dacă este cazul, prezentarea de propuneri legislative de către Comisie, precum și măsuri de urgență adoptate de către Comisie în temeiul articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Când biomasa pentru oricare dintre stocurile vizate pentru un anumit an scade sub nivelurile prevăzute în tabelul de mai jos, se iau măsuri corespunzătoare pentru a suspenda pescuitul pentru stocul respectiv.
Stoc
Nivelul-limită al biomasei (în tone)

Cod din vestul Mării Baltice
26 000

Cod din estul Mării Baltice
63 000

Hering din centrul Mării Baltice
430 000

Hering din Golful Riga
Nedefinit

Hering din Marea Botnic
Nedefinit

Hering din Golful Botnic
Nedefinit

Hering din vestul Mării Baltice
90 000

Șprot din Marea Baltică
410 000

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 6
Articolul 6
Articolul 6
Măsuri în caz de amenințare la adresa stocurilor de cambulă de Baltica, cambulă, calcan și calcan-neted
Măsuri tehnice de conservare a stocurilor de cambulă de Baltica, cambulă, calcan și calcan-neted
(1)   Atunci când avizele științifice indică faptul că este amenințată conservarea oricăruia dintre stocurile de cambulă de Baltica, cambulă, calcan și calcan-neted, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15 privind măsurile de conservare specifice pentru stocul aflat în pericol și referitor la oricare dintre următoarele aspecte:
(1)   Atunci când avizele științifice indică faptul că sunt necesare măsuri de remediere pentru a se asigura că stocurile de cambulă de Baltica, cambulă, calcan și calcan-neted sunt gestionate în conformitate cu abordarea precaută, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15 privind măsurile de conservare specifice pentru capturile accidentale de cambulă de Baltica, cambulă, calcan și calcan-neted și referitor la următoarele măsuri tehnice:
(c)   (a) adaptarea capacității de pescuit și a efortului de pescuit;
(a)  adaptarea capacității de pescuit și a efortului de pescuit;
(d)(b) măsuri tehnice, inclusiv
(1)   caracteristicile uneltelor de pescuit, în special dimensiunea ochiurilor de plasă, grosimea firului, dimensiunea uneltelor de pescuit);
(b)   caracteristicile uneltelor de pescuit, în special dimensiunea ochiurilor de plasă, grosimea firului, dimensiunea uneltelor de pescuit);
(2)   utilizarea uneltelor de pescuit (în special timpul de scufundare, adâncimea de desfășurare a uneltelor de pescuit);
(c)   utilizarea uneltelor de pescuit, în special timpul de scufundare și adâncimea de desfășurare a uneltelor de pescuit;
(3)   interzicerea sau limitarea pescuitului în anumite zone;
(d)   interzicerea sau limitarea pescuitului în anumite zone;
(4)   interzicerea sau limitarea pescuitului în anumite perioade specifice;
(e)   interzicerea sau limitarea pescuitului în anumite perioade specifice;
(5)   dimensiunea minimă de referință pentru conservare.
(f)   dimensiunea minimă de referință pentru conservare;
(g)  alte caracteristici legate de selectivitate.
(2)   Măsurile menționate la alineatul (1) vizează îndeplinirea obiectivului stabilit la articolul 3 alineatul (1) litera (b) și se bazează pe recomandări științifice.
(2)   Măsurile menționate la alineatul (1) vizează îndeplinirea obiectivului stabilit la articolul 3 alineatul (1) litera (b) și consecvența cu legislația Uniunii în materie de mediu în conformitate cu articolul 3a și se bazează pe cele mai bune avize științifice disponibile.
(3)  Statele membre vizate pot să trimită recomandări comune în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, cu privire la măsurile specifice de conservare, astfel cum se menționează la alineatul (1).
(3)  Statele membre vizate pot să trimită recomandări comune în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, cu privire la măsurile specifice de conservare, astfel cum se menționează la alineatul (1).
(3a)  Înainte de a adopta un act delegat, Comisia consultă Parlamentul European și comitetele consultative relevante.
(3b)  Comisia analizează, în consultare cu statele membre vizate, impactul actelor delegate menționate la alineatul (1) la un an de la adoptarea acestora și, ulterior, în fiecare an. Dacă această analiză indică faptul că un act delegat nu este un instrument potrivit pentru situația respectivă, statele membre vizate pot prezenta o recomandare comună în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 7
Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, obligația de debarcare nu se aplică stocurilor vizate și stocului de cambulă de Baltica în cazul pescuitului cu următoarele unelte de pescuit: plase-capcană, vârșe și coșuri.
Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, obligația de debarcare nu se aplică în cazul pescuitului de cod cu următoarele unelte de pescuit: plase-capcană, vârșe și coșuri, vintire și taliane.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
(2)   Măsurile menționate la alineatul (1) vizează îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 3 și în special protecția puietului de pește sau a peștelui aflat în perioada de reproducere.
(2)   Măsurile menționate la alineatul (1) vizează îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 3 și, în special, protecția puietului de pește sau a peștelui aflat în perioada de reproducere, precum și consecvența cu legislația de mediu a Uniunii în conformitate cu articolul 3a, și garantează reducerea la minim a efectelor negative ale activităților de pescuit asupra ecosistemului marin.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera a
(a)   specificațiile referitoare la speciile țintă și la dimensiunile ochiurilor de plasă stabilite în anexele II și III prevăzute la articolele 3 și 4 din Regulamentul (CE) nr. 2187/2005;
(a)   specificațiile referitoare la speciile-țintă, la dimensiunile ochiurilor de plasă și la dimensiunile minime de referință pentru conservare stabilite în anexele II, III și IV din Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 și menționate la articolele 3, 4 și 14 alineatul (1) din regulamentul respectiv;
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera f
(f)  interzicerea pescuitului prin traulare pentru Golful Riga prevăzută la articolul 22.
eliminat
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)
(4a)  În plus, Comisia își asumă angajamentul de a lua în considerare cele mai recente studii științifice, printre care studiile elaborate de ICES, înainte de adoptarea măsurilor tehnice.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 b (nou)
(4b)  Pe durata sezonului de reproducere a codului, este interzis pescuitul pelagic care utilizează unelte fixe de pescuit cu dimensiunea ochiului de plasă mai mică de 110 mm sau de 120 mm în cazul traulerelor cu tangon.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Capitolul VIa (nou)
CAPITOLUL VIa
MĂSURI SPECIFICE
Articolul 9a
Măsuri specifice
(1)  În perioada 1 mai - 31 octombrie se interzice orice activitate de pescuit în zonele delimitate prin loxodrome care leagă succesiv următoarele poziții, măsurate pe baza sistemului de coordonate WGS84.
(a)  Zona 1:
–  55° 45′ N, 15° 30′ E
–  55° 45′ N, 16° 30′ E
–  55° 00′ N, 16° 30′ E
–  55° 00′ N, 16° 00′ E
–  55° 15′ N, 16° 00′ E
–  55° 15′ N, 15° 30′ E
–  55° 45′ N, 15° 30′ E
(b)  Zona 2:
–  55° 00′ N, 19° 14′ E
–  54° 48′ N, 19° 20′ E
–  54° 45′ N, 19° 19′ E
–  54° 45′ N, 18° 55′ E
–  55° 00′ N, 19° 14′ E
(c)  Zona 3:
–  56° 13′ N, 18° 27′ E
–  56° 13′ N, 19° 31′ E
–  55° 59′ N, 19° 13′ E
–  56° 03′ N, 19° 06′ E
–  56° 00′ N, 18° 51′ E
–  55° 47′ N, 18° 57′ E
–  55° 30′ N, 18° 34′ E
–  56° 13′ N, 18° 27′ E.
(2)  Toate navele comunitare având o lungime totală mai mare sau egală cu 8 m, care dețin la bord sau folosesc orice echipamente de pescuit pentru codul din Marea Baltică în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2187/2005, dețin un permis special pentru pescuitul codului în Marea Baltică.
(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15 pentru modificarea acestui articol atunci când acest lucru este necesar pentru atingerea obiectivelor menționate la articolul 3 și, în special, pentru protecția puietului de pește sau a peștelui aflat în perioada de reproducere.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 10
Articolul 10
Articolul 10
Cooperarea regională
Cooperarea regională
(1)   Articolul 18 alineatele (1) - (6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se aplică măsurile prevăzute în prezentul capitol.
(1)   Articolul 18 alineatele (1) - (6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se aplică măsurilor menționate la articolele 6, 8 și 9 din prezentul regulament.
(2)   Statele membre vizate pot să trimită recomandări comune în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 în următoarele termene-limită:.
(2)   Statele membre vizate pot, după ce au consultat consiliile consultative regionale, să trimită orice recomandări comune menționate la articolul 6 alineatul (3), articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (4) pentru prima dată în termen de cel mult 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, la 12 luni după fiecare prezentare a evaluării planului în conformitate cu articolul 14, dar nu mai târziu de 1 septembrie în cazul măsurilor care privesc statele membre. De asemenea, statele membre pot prezenta aceste recomandări în eventualitatea unor schimbări bruște în situația oricăruia dintre stocurile vizate de plan dacă măsurile recomandate sunt considerate necesare sau sunt justificate de avize științifice:
(a)  pentru măsurile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) și care se referă la un anumit an calendaristic, până la data de 1 septembrie a anului anterior;
(b)  pentru măsurile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) și la articolul 9 alineatul (1), pentru prima dată în termen de cel mult șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și ulterior la fiecare șase luni după prezentarea evaluării planului în conformitate cu articolul 14.
(2a)  Consiliile consultative în cauză pot, de asemenea, să adreseze recomandări în termenele prevăzute la alineatul (2).
(2b)  Orice abatere a Comisiei de la recomandările comune se prezintă Parlamentului European și Consiliului și poate fi examinată;
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 12
Articolul 12
Articolul 12
Notificări prealabile
Notificări prealabile
(1)  Prin derogare de la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, obligația de notificare prealabilă prevăzută la articolul respectiv se aplică
(1)  Prin derogare de la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, obligația de notificare prealabilă prevăzută la articolul respectiv se aplică:
comandanților navelor de pescuit ale Uniunii cu o lungime totală de opt metri sau mai mare care rețin la bord cel puțin 300 kg de cod
(a)  în ceea ce privește navele de pescuit care vizează codul, comandanților navelor de pescuit ale Uniunii cu o lungime totală de opt metri sau mai mare care rețin la bord cel puțin 300 kilograme de cod;
sau două tone de stocuri pelagice.
(b)  în ceea ce privește navele de pescuit care vizează heringul și/sau șprotul, comandanților navelor de pescuit ale Uniunii cu o lungime totală de opt metri sau mai mare, care rețin la bord cel puțin două tone de stocuri pelagice;
(2)   Prin derogare de la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, perioada de notificare prealabilă prevăzută la articolul respectiv trebuie să fie de cel puțin o oră înainte de ora estimată de sosire în port.
(2)   Prin derogare de la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, perioada de notificare prealabilă prevăzută la articolul respectiv trebuie să fie de cel puțin o oră înainte de ora estimată de sosire în port. Autoritățile competente ale statelor membre costiere pot permite, de la caz la caz, intrarea mai rapidă în port doar dacă sunt îndeplinite condițiile necesare pentru măsurile de control corespunzătoare.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 13 – litera b
(b)   5 tone de stocuri pelagice.
(b)   2 tone de stocuri pelagice.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 14
Articolul 14
Articolul 14
Evaluarea planului
Evaluarea planului
Comisia efectuează o evaluare a impactului acestui plan asupra stocurilor vizate de prezentul regulament și asupra activităților de pescuit care exploatează aceste stocuri, în special pentru a lua în considerare modificările aduse avizelor științifice, la șase ani de la intrarea în vigoare a planului, și, ulterior, la fiecare șase ani. Comisia transmite rezultatele acestor evaluări Parlamentului European și Consiliului.
La trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, din cinci în cinci ani, Comisia evaluează impactul acestui plan multianual asupra stocurilor vizate de prezentul regulament și asupra activităților de pescuit care exploatează aceste stocuri, în special din punct de vedere al progreselor înregistrate în ceea ce privește restabilirea și menținerea stocurilor de pește peste nivelurile care pot să asigure producția maximă durabilă. Comisia transmite rezultatele acestei evaluări Parlamentului European și Consiliului și, atunci când este cazul, poate, ținând seama de cele mai recente avize științifice, propune adaptări ale planului multianual și iniția modificări ale actelor delegate.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Capitolul IXa (nou)
CAPITOLUL IXa
SPRIJIN DIN PARTEA FONDULUI EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME
Articolul 14a
Sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime
În sensul articolului 33 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, planul multianual prevăzut de prezentul regulament este considerat un plan multianual în conformitate cu articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2
(2)   Delegarea de competențe menționată la articolele 6, 8 și 9 îi este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(2)   Delegarea de competențe menționată la articolele 6, 8 și 9 îi este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 1 septembrie 2015. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 16
Articolele 20 și 21 din Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 se elimină.
Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 se modifică după cum urmează:
1.  Articolul 13 alineatul (3) se elimină.
2.  În anexa IV, în coloana intitulată „Dimensiune minimă”, cuvintele „38 cm” privind dimensiunea minimă de referință pentru conservare în cazul codului se înlocuiește cu „35 cm”.

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0128/2015).

Notă juridică