Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0436(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0060/2014

Внесени текстове :

A8-0060/2014

Разисквания :

PV 27/04/2015 - 20
CRE 27/04/2015 - 20

Гласувания :

PV 28/04/2015 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0105

Приети текстове
PDF 468kWORD 97k
Вторник, 28 април 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Задължение за разтоварване на сушата ***I
P8_TA(2015)0105A8-0060/2014
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 април 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (EО) № 850/98, (EО) № 2187/2005, (EО) № 1967/2006, (EО) № 1098/2007, № 254/2002, (EО) № 2347/2002 и (EО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета по отношение на задължението за разтоварване на сушата (COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0889),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0465/2013),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 29 април 2014 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 20 февруари 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0060/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 311, 12.9.2014 г., стр. 68.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 28 април 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 2347/2002 и (EО) № 1224/2009 на Съвета и регламенти (ЕС) № 1379/2013 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задължението за разтоварване на сушата и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета
P8_TC1-COD(2013)0436

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/812.)

Правна информация