Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2075(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0101/2015

Ingivna texter :

A8-0101/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0118

Antagna texter
PDF 995kWORD 411k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska kommissionen och genomförandeorganen
P8_TA(2015)0118A8-0101/2015
Beslut
 Beslut
 Beslut
 Beslut
 Beslut
 Beslut
 Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan (2014/2075(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–  med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2012 (COM(2014)0607), och bifogade arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar (SWD(2014)0285 och SWD(2014)0286),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 juni 2014 Sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2013 (COM(2014)0342),

–  med beaktande av kommissionens årliga utvärderingsrapport av unionens finanser på grundval av de resultat som uppnåtts (COM(2014)0383), och bifogade arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar (SWD(2014)0200 och SWD(2014)0201),

–  med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om internrevisioner genomförda under 2013 (COM(2014)0615) och bifogat arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar (SWD(2014)0293),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2013, samt de granskade institutionernas svar(3), och revisionsrättens särskilda rapporter,

–  med beaktande av Europeiska ombudsmannens olika beslut och rekommendationer avseende kommissionen, tillsammans med institutionernas genomförande av dessa rekommendationer i medborgarnas intresse,

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(4) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013, i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 (05303/2015 – C8‑0053/2015),

–  med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(6), särskilt artiklarna 62, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 93 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A8-0101/2015), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 17.1 i EU-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten och förvalta program, och den ska i enlighet med artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt göra detta under eget ansvar, i samarbete med medlemsstaterna och i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

1.  Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i den resolution som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan, och i sin resolution av den 29 april 2015 om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för 2013(7).

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken samt till medlemsstaternas nationella och regionala revisionsorgan och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 66, 8.3.2013.
(2) EUT C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) EUT C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2015)0119.


2.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2013 (2014/2075(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2013(3),

–  med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2012 (COM(2014)0607), och bifogade arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar (SWD(2014)0285 och SWD(2014)0286),

–  med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om internrevisioner genomförda under 2013 (COM(2014)0615) och bifogat arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar (SWD(2014)0293),

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2013 samt genomförandeorganets svar(4),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(5) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013, i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–  med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(7), särskilt artiklarna 62, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(8), särskilt artikel 14.3,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram(9), särskilt artikel 66 första och andra stycket,

–  med beaktande av kommissionens beslut 2009/336/EG av den 20 april 2009 om inrättande av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003(10),

–  med beaktande av kommissionens genomförandebeslut 2013/776/EU av den 18 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur och om upphävande av beslut 2009/336/EG(11),

–  med beaktande av artikel 93 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A8-0101/2015), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 17.1 i EU-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten och förvalta program, och den ska i enlighet med artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt göra detta under eget ansvar, i samarbete med medlemsstaterna och i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur ansvarsfrihet för genomförandet av genomförandeorganets budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i den resolution som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut, beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen, och den resolution som utgör en del av dessa beslut till direktören för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 66, 8.3.2013.
(2) EUT C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 408, 15.11.2014, s. 39.
(4) EUT C 442, 10.12.2014, s. 67.
(5) EUT C 403, 13.11.2014, s. 128.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(8) EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.
(9) EGT L 297, 22.9.2004, s. 6.
(10) EGT L 101, 21.4.2009, s. 26.
(11) EGT L 343, 19.12.2013, s. 46.


3.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för små och medelstora företag (tidigare genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation) för budgetåret 2013 (2014/2075(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för genomförandeorganet för små och medelstora företag (tidigare genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation) för budgetåret 2013(3),

–  med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2012 (COM(2014)0607), och bifogade arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar (SWD(2014)0285 och SWD(2014)0286),

–  med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om internrevisioner genomförda under 2013 (COM(2014)0615) och bifogat arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar (SWD(2014)0293),

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet för små och medelstora företag (tidigare genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation) för budgetåret 2013 och genomförandeorganets svar(4),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(5) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013, i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–  med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(7), särskilt artiklarna 62, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(8), särskilt artikel 14.3,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram(9), särskilt artikel 66 första och andra stycket,

–  med beaktande av kommissionens beslut 2004/20/EG av den 23 december 2003 om inrättande av ett genomförandeorgan med benämningen ”Exekutiva byrån för intelligent energi” för att förvalta gemenskapsprogram på energiområdet enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003(10),

–  med beaktande av kommissionens genomförandebeslut 2013/771/EU av den 17 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för små och medelstora företag och om upphävande av besluten 2004/20/EG och 2007/372/EG(11),

–  med beaktande av artikel 93 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A8-0101/2015), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 17.1 i EU-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten och förvalta program, och den ska i enlighet med artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt göra detta under eget ansvar, i samarbete med medlemsstaterna och i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för genomförandeorganet för små och medelstora företag ansvarsfrihet för genomförandet av genomförandeorganets budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i den resolution som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut, beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen, och den resolution som utgör en del av dessa beslut till direktören för genomförandeorganet för små och medelstora företag (tidigare genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation), rådet, kommissionen, domstolen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 66, 8.3.2013.
(2) EUT C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 408, 15.11.2014, s. 6.
(4) EUT C 442, 10.12.2014, s. 74.
(5) EUT C 403, 13.11.2014, s. 128.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(8) EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.
(9) EGT L 297, 22.9.2004, s. 6.
(10) EGT L 5, 9.1.2004, s. 85.
(11) EGT L 341, 18.12.2013, s. 73.


4.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (tidigare genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor) för budgetåret 2013 (2014/2075(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (tidigare genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor) för budgetåret 2013(3),

–  med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2012 (COM(2014)0607), och bifogade arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar (SWD(2014)0285 och SWD(2014)0286),

–  med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om internrevisioner genomförda under 2013 (COM(2014)0615) och bifogat arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar (SWD(2014)0293),

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (tidigare genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor) för budgetåret 2013 och genomförandeorganets svar(4),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(5) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013, i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–  med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(7), särskilt artiklarna 62, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(8), särskilt artikel 14.3,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram(9), särskilt artikel 66 första och andra stycket,

–  med beaktande av kommissionens beslut 2004/858/EG av den 15 december 2004 om inrättandet av ett genomförandeorgan med namnet Genomförandeorgan för folkhälsoprogrammet för förvaltning av gemenskapsåtgärder inom folkhälsoområdet – med tillämpning av rådets förordning (EG) nr 58/2003(10),

–  med beaktande av kommissionens genomförandebeslut 2013/770/EU av den 17 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för konsument-, hälso‑ och livsmedelsfrågor och om upphävande av beslutet 2004/858/EG(11),

–  med beaktande av kommissionens genomförandebeslut 2014/927/EU av den 17 december 2014 om ändring av genomförandebeslut 2013/770/EU för att ombilda genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor till genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor(12),

–  med beaktande av artikel 93 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A8-0101/2015), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 17.1 i EU-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten och förvalta program, och den ska i enlighet med artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt göra detta under eget ansvar, i samarbete med medlemsstaterna och i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (tidigare genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor) ansvarsfrihet för genomförandet av genomförandeorganets budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i den resolution som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut, beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen, och den resolution som utgör en del av dessa beslut till direktören för genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks‑ och livsmedelsfrågor, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 66, 8.3.2013.
(2) EUT C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 408, 15.11.2014, s. 5.
(4) EUT C 442, 10.12.2014, s. 83.
(5) EUT C 403, 13.11.2014, s. 128.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(8) EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.
(9) EGT L 297, 22.9.2004, s. 6.
(10) EGT L 369, 16.12.2004, s. 73.
(11) EGT L 341, 18.12.2013, s. 69.
(12) EGT L 363, 18.12.2014, s. 183.


5.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet budgetåret 2013 (2014/2075(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2013,

–  med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2012 (COM(2014)0607), och bifogade arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar (SWD(2014)0285 och SWD(2014)0286),

–  med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om internrevisioner genomförda under 2013 (COM(2014)0615) och bifogat arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar (SWD(2014)0293),

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2013 samt genomförandeorganets svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(4) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013, i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–  med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(6), särskilt artiklarna 62, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(7), särskilt artikel 14.3,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram(8), särskilt artikel 66 första och andra stycket,

–  med beaktande av kommissionens beslut 2008/37/EG av den 14 december 2007 om inrättande av genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för förvaltningen av det särskilda gemenskapsprogrammet Idéer på området spetsforskning enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003(9),

–  med beaktande av kommissionens genomförandebeslut 2013/770/EU av den 17 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet och om upphävande av beslutet 2004/858/EG(10),

–  med beaktande av artikel 93 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A8-0101/2015), samt av följande skäl:

A.  Enligt artikel 17.1 i EU-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten och förvalta program, och den ska i enlighet med artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt göra detta under eget ansvar, i samarbete med medlemsstaterna och i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet ansvarsfrihet för genomförandet av genomförandeorganets budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i den resolution som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut, beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen, och den resolution som utgör en del av dessa beslut till direktören för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 66, 8.3.2013.
(2) EUT C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 442, 10.12.2014, s. 240.
(4) EUT C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.
(8) EGT L 297, 22.9.2004, s. 6.
(9) EGT L 9, 12.1.2008, s. 15.
(10) EGT L 346, 20.12.2013, s. 58.


6.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2013 (2014/2075(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2013(3),

–  med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2012 (COM(2014)0607), och bifogade arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar (SWD(2014)0285 och SWD(2014)0286),

–  med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om internrevisioner genomförda under 2013 (COM(2014)0615) och bifogat arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar (SWD(2014)0293),

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2013 samt genomförandeorganets svar(4),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(5) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013, i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),

–  med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(7), särskilt artiklarna 62, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(8), särskilt artikel 14.3,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram(9), särskilt artikel 66 första och andra stycket,

–  med beaktande av kommissionens beslut 2008/46/EG av den 14 december 2007 om inrättande av genomförandeorganet för forskning för förvaltningen av vissa områden av de särskilda gemenskapsprogrammen människor, kapaciteter och samarbete på forskningsområdet i enlighet med rådets förordning (EG) nr 58/2003(10),

–  med beaktande av kommissionens genomförandebeslut 2013/778/EU av den 13 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för forskning och om upphävande av beslut 2008/46/EG(11),

–  med beaktande av artikel 93 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A8-0101/2015), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 17.1 i EU-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten och förvalta program, och den ska i enlighet med artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt göra detta under eget ansvar, i samarbete med medlemsstaterna och i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för genomförandeorganet för forskning ansvarsfrihet för genomförandet av genomförandeorganets budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i den resolution som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut, beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen, och den resolution som utgör en del av dessa beslut till direktören för genomförandeorganet för forskning, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 66, 8.3.2013.
(2) EUT C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 408, 15.11.2014, s. 40.
(4) EUT C 442, 10.12.2014, s. 351.
(5) EUT C 403, 13.11.2014, s. 128.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(8) EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.
(9) EGT L 297, 22.9.2004, s. 6.
(10) EGT L 11, 15.1.2008, s. 9.
(11) EGT L 346, 20.12.2013, s. 54.


7.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för innovation och nätverk (tidigare genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet) för budgetåret 2013 (2014/2075(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för genomförandeorganet för innovation och nätverk (tidigare genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet) för budgetåret 2013(3),

–  med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2012 (COM(2014)0607), och bifogade arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar (SWD(2014)0285 och SWD(2014)0286),

–  med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om internrevisioner genomförda under 2013 (COM(2014)0615) och bifogat arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar (SWD(2014)0293),

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet för innovation och nätverk (tidigare genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet) för budgetåret 2013 och genomförandeorganets svar(4),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(5) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013, i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–  med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(7), särskilt artiklarna 62, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(8), särskilt artikel 14.3,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram(9), särskilt artikel 66 första och andra stycket,

–  med beaktande av kommissionens beslut 2007/60/EG av den 26 oktober 2006 om inrättande av genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet genom tillämpning av rådets förordning (EG) nr 58/2003(10),

–  med beaktande av kommissionens genomförandebeslut 2013/801/EU av den 23 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för innovation och nätverk och om upphävande av beslutet 2007/60/EG ändrat genom beslut 2008/593/EG(11),

–  med beaktande av artikel 93 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A8-0101/2015), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 17.1 i EU-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten och förvalta program, och den ska i enlighet med artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt göra detta under eget ansvar, i samarbete med medlemsstaterna och i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för genomförandeorganet för innovation och nätverk (tidigare genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet) ansvarsfrihet för genomförandet av genomförandeorganets budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i den resolution som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut, beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen, och den resolution som utgör en del av dessa beslut till direktören för genomförandeorganet för innovation och nätverk, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 66, 8.3.2013.
(2) EUT C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 408, 15.11.2014, s. 41.
(4) EUT C 442, 10.12.2014, s. 358.
(5) EUT C 403, 13.11.2014, s. 128.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(8) EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.
(9) EGT L 297, 22.9.2004, s. 6.
(10) EGT L 32, 6.2.2007, s. 88.
(11) EGT L 352, 24.12.2013, s. 65.


8.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om avslutande av räkenskaperna avseende genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen (2014/2075(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0140/2014)(2),

–  med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2012 (COM(2014)0607), och bifogade arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar (SWD(2014)0285 och SWD(2014)0286),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 juni 2014 Sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2013 (COM(2014)0342)

–  med beaktande av kommissionens årliga utvärderingsrapport av unionens finanser på grundval av de resultat som uppnåtts (COM(2014)0383), och bifogade arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar (SWD(2014)0200 och SWD(2014)0201),

–  med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om internrevisioner genomförda under 2013 (COM(2014)0615) och bifogat arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar (SWD(2014)0293),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2013, samt de granskade institutionernas svar(3), och revisionsrättens särskilda rapporter,

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(4) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013, i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 (05303/2015 – C8‑0053/2015),

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05305/2015 – C8‑0048/2015),

–  med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(6), särskilt artiklarna 62, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(7), särskilt artiklarna 14.2 och 14.3,

–  med beaktande av artikel 93 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A8-0101/2015), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna avseende genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i den resolution som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken samt till de nationella parlamenten och medlemsstaternas nationella och regionala revisionsorgan och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 66, 8.3.2013.
(2) EUT C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) EUT C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.


9.Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan (2014/2075(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen,

–  med beaktande av sina beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av genomförandeorganens budget för budgetåret 2013,

–  med beaktande av artikel 93 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A8-0101/2015), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har för tjugonde gången i rad inte kunnat avge en positiv revisionsförklaring avseende lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna, vilket riskerar att urholka legitimiteten i unionens utgifter och politik.

B.  Särskilt i en situation med knappa resurser bör kommissionen föregå med gott exempel genom att visa det europeiska mervärdet av sina utgifter och säkerställa att de medel för vilka kommissionen har fullt eller delat ansvar spenderas i enlighet med gällande finansiella bestämmelser och budgetförordningar.

C.  Kommissionen har det yttersta ansvaret för genomförandet av unionens budget och medlemsstaterna måste samarbeta uppriktigt med kommissionen för att säkerställa att anslagen används i överensstämmelse med principerna om en sund ekonomisk förvaltning. Medlemsstaterna, särskilt under den delade förvaltningen, har ett särskilt ansvar för att genomföra unionsbudgeten.

D.  Under den delade förvaltningen är det avgörande att de uppgifter som medlemsstaterna lämnar om både inkomster och utgifter under delade förvaltningen är korrekta och rättvisande. Det är avgörande att medlemsstaterna förstår sitt eget ansvar för förvaltningen av unionsmedel under delad förvaltning.

E.  Den interinstitutionella dialog som avses i artikel 318 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt utgör en möjlighet att främja en ny resultatinriktad ansats inom kommissionen.

Delad och decentraliserad förvaltning: Brister i kommissionens och medlemsstaternas förvaltning

Reservationer inom jordbruk och landsbygdsutveckling

1.  Europaparlamentet kan inte politiskt säkerställa att de kontrollförfaranden som kommissionen och medlemsstaterna har genomfört garanterar att alla transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta inom området jordbruk och landsbygdsutveckling, vilket visas av följande reservationer som generaldirektören för GD Jordbruk och landsbygdsutveckling utfärdade i generaldirektoratets årliga verksamhetsrapport av den 31 mars 2014.

   Verksamhetsbaserad budgetering 02 – marknadsåtgärder: 198,3 miljoner EUR i riskzonen. Sju stödordningar i nio medlemsstater med 11 reservationspunkter: Polen 77,6 miljoner EUR, Spanien 54 miljoner EUR, Frankrike 32,4 miljoner EUR, Nederländerna 16,4 miljoner EUR, Förenade kungariket 8,5 miljoner EUR, Italien 5 miljoner EUR, Tjeckien 2 miljoner EUR, Österrike 1,9 miljoner EUR, Sverige 0,5 miljoner EUR.
   Verksamhetsbaserad budgetering 03 – direktbetalningar: 652 miljoner EUR i riskzonen. Tjugo utbetalande organ och sex berörda medlemsstater: Spanien (femton av sjutton utbetalande organ) 153 miljoner EUR, Frankrike 203,4 miljoner EUR, Förenade kungariket utom England 118 miljoner EUR, Grekland 117,8 miljoner EUR, Ungern 36,6 miljoner EUR och Portugal 28 miljoner EUR.
   Verksamhetsbaserad budgetering 04 – utgifter för landsbygdsutveckling: 599 miljoner EUR i riskzonen. Trettioett utbetalande organ och 19 berörda medlemsstater: Belgien, Bulgarien (56,8 miljoner EUR), Cypern, Tyskland (Bayern, Brandenburg), Danmark, Spanien (Andalusien, Asturien, Castilla la Mancha, Castilla y Léon, FOGGA Galicien, Madrid), Finland, Frankrike (ODARC, ASP (70,3 miljoner EUR)), Förenade kungariket (SGRPID Skottland, RPA England), Grekland, Irland, Italien (AGEA (52,6 miljoner EUR), AGREA Emilia-Romagna, OPR Lombardiet, OPPAB Bolzano, ARCEA Kalabrien), Luxemburg, Nederländerna, Polen (56,7 miljoner EUR), Portugal (51,7 miljoner EUR), Rumänien (138,9 miljoner EUR) och Sverige.
   Verksamhetsbaserad budgetering 05: 2,6 miljoner EUR i riskzonen – Ipard-utgifter för Turkiet.

Reservationer inom regionalpolitiken

2.  Europaparlamentet kan inte politiskt säkerställa att de kontrollförfaranden som kommissionen och medlemsstaterna har genomfört garanterar att alla transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta inom området inom området regional- och stadspolitik, vilket visas av följande reservationer som generaldirektören för GD Regional- och stadspolitik utfärdade i generaldirektoratets årliga verksamhetsrapport av den 31 mars 2014. Reservationer har utfärdats för 73 av 322 program som en följd av delvis tillförlitliga förvaltnings- och kontrollsystem (jämfört med 85 av 317 operativa program 2012). De mellanliggande betalningar som gjordes till 2007–2013 års program med reservationer motsvarade 6 035,5 miljoner EUR. Kommissionen uppskattade att 440,2 miljoner EUR låg i riskzonen.

3.  Europaparlamentet konstaterar att dessa reservationer visserligen är en indikation på brister i medlemsstaternas kontrollsystem men de är också ett effektivt instrument som kommissionen använder för att påskynda åtgärder från medlemsstaternas sida att rätta till dessa brister och därmed skydda unionens budget.

Reservationer mot sysselsättning, socialpolitik och inkludering

4.  Europaparlamentet kan inte politiskt säkerställa att de kontrollförfaranden som kommissionen och medlemsstaterna har genomfört garanterar att alla transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta inom området sysselsättning och socialpolitik, vilket visas av de reservationer som generaldirektören för GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering utfärdade i sin årliga verksamhetsrapport av den 31 mars 2014. Dess årliga verksamhetsrapport innehåller en reservation avseende betalningar som gjordes under programperioden 2007–2013 på ett riskzonsbelopp av 123,2 miljoner EUR 2013. Denna reservation avsåg 36 av Europeiska socialfondens (ESF:s) 118 operativa program (OP) (jämfört med 27 av 117 operativa program 2012).

Revisionsrättens revisionsförklaring

Konton samt lagligheten och korrektheten i intäkterna – uttalande utan reservation

5.  Europaparlamentet välkomnar att unionens årsredovisning för budgetåret 2013 i allt väsentligt ger en rättvisande bild av unionens finansiella ställning per den 31 december 2013 och noterar med tillfredsställelse att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2013 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Reservationer mot bruttonationalinkomstbaserade (BNI-baserade) bidrag

6.  Europaparlamentet lämnar en reservation mot hur medlemsstaternas BNI-baserade bidrag har beräknats på grund av bristerna(1) i kommissionens uppgiftskontroll(2). Parlamentet påminner om att revisionsrätten drar slutsatsen att kommissionens kontroll av BNI-uppgifterna inte var tillräckligt strukturerad och fokuserad.

Lagligheten och korrektheten i åtagandena – uttalande utan reservation

7.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att de åtaganden som ligger till grund för räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2013 i allt väsentligt är lagliga och korrekta.

Lagligheten och korrektheten i betalningarna – uttalande med avvikande mening

8.  Europaparlamentet anser att det är oacceptabelt att betalningarna för det tjugonde året i rad fortfarande innehåller väsentliga fel.

9.  Europaparlamentet inser att grunden för revisionsrättens uttalande med avvikande mening är slutsatsen att systemen för övervakning och kontroll endast delvis är ändamålsenliga och att betalningarna som en följd av detta har en mest sannolik felprocent på 4,7 %.

10.  Europaparlamentet påminner om att den mest sannolika felprocenten för betalningar uppskattades till 4,8 % för budgetåret 2012, till 3,9 % för 2011, 3,7 % för budgetåret 2010, till 3,3 % för budgetåret 2009, till 5,2 % för budgetåret 2008 och till 6,9 % för budgetåret 2007, vilket innebär en genomsnittlig nivå på cirka 4,6 % under den period som täcks av den tidigare fleråriga budgetramen för 2007–2013. Revisionsrättens årsrapporter visar därmed en stabilisering av felprocenten för 2013 på den genomsnittliga nivån för den fleråriga budgetramen 2007–2013, vilket ändå är en stadig uppåtgående och negativ tendens sedan 2009.

11.  Europaparlamentet betonar att enligt revisionsrättens årsrapport för 2013 har områdena under delad förvaltning en uppskattad felprocent på 5,2 %. Alla övriga driftsutgifter (som till största delen förvaltas direkt av kommissionen) har en uppskattad felprocent på 3,7 %. Parlamentet betonar att båda felprocenten ligger över väsentlighetströskeln på 2 %. Parlamentet betonar att områden under delad förvaltning har en felprocent som ligger betydligt högre än för alla andra operativa program.

12.  Europaparlamentet noterar att generaldirektören för GD Regionalpolitik i sin årliga verksamhetsrapport av den 31 mars 2014 har lämnat reservationer, till följd av delvis tillförlitliga förvaltnings- och kontrollsystem för 73 av 322 program för 2013, vilket utgör en mindre andel än för 2012 (85 av 317 operativa program). Parlamentet noterar att det uppskattade riskzonsbeloppet är 1 135,3 miljoner EUR och att dessa reservationer och motsvarande belopp avser de två programplaneringsperioderna 2007–2013 och 2000–2006.

13.  Europaparlamentet noterar att generaldirektören för GD Forskning och innovation har lämnat en reservation avseende det sjunde ramprogrammet för forskning i sin årliga verksamhetsrapport av den 31 mars 2014 och att de uppskattade effekterna 2013 ligger mellan 105,5 miljoner och 109,5 miljoner EUR.

14.  Europaparlamentet noterar att generaldirektören för GD Havsfrågor och fiske har lämnat en reservation avseende Europeiska fiskerifonden i sin årliga verksamhetsrapport av den 31 mars 2014 och att riskzonsbeloppet för 2013 är 10,77 miljoner EUR.

15.  Europaparlamentet uppmärksammar behovet av ständiga förbättringar av förvaltnings- och kontrollsystemen i medlemsstaterna i syfte att garantera en bättre ekonomisk förvaltning av unionens medel och en minskning av felprocenten på respektive politikområde under programplaneringsperioden 2014–2020.

Finansiella korrigeringar och återvinningar

16.  Europaparlamentet noterar att de finansiella korrigeringar som rapporterades ha genomförts 2013 minskade från 3,7 miljarder EUR 2012 till 2,5 miljarder EUR 2013, och påminner om att de höga finansiella korrigeringar som gjordes 2012 främst berodde på en enda korrigering på 1,8 miljarder EUR i Spanien av strukturfondsutgifter under perioden 2000–2006. Parlamentet noterar att kommissionen under 2013 genomförde finansiella korrigeringar och återvinningar på 3 362 miljoner EUR, vilket motsvarar 2,3 % av betalningarna från unionsbudgeten.

17.  Europaparlamentet betonar att ackumuleringen av finansiella korrigeringar när programsaldon avräknas ibland är konstgjord och att de inte är betydande, med tanke på att de framkommer först flera år efter att de gjorts. Kommissionen uppmanas att analysera huruvida metodändringen från bekräftade korrigeringar till genomförda korrigeringar, som ägde rum 2012, är den bäst lämpade för att återspegla verkligheten i kontroll- och förvaltningssystemen under ett visst budgetår.

18.  Europaparlamentet noterar att minskningen på 34 % i genomförda finansiella korrigeringar 2013 (från 3,7 miljarder EUR till 2,5 miljarder EUR) delvis uppvägdes av en ökning på 27 % för genomförda återvinningar 2013 (från 0,7 miljarder EUR till 0.9 miljarder EUR).

19.  Europaparlamentet beklagar att på grund av den rättsliga ramen för att skydda unionens ekonomiska intressen, komplexiteten i de relaterade förfarandena och antalet kontrollnivåer som ingår i många områden, kan fel korrigerats först flera år efter att de har uppstått.

20.  Europaparlamentet betonar att det genomsnittliga beloppet för genomförda finansiella korrigeringar och återvinningar 2009–2013 var 2,7 miljarder EUR, vilket motsvarar 2,1 % av de genomsnittliga beloppet för betalningar från unionens budget under denna period. Enligt kommissionen kan den ovannämnda trenden förklaras med avslutandet av programplaneringsperioden 2000–2006(3). Särskilt när det gäller sammanhållningspolitiken avser fyra fjärdedelar av korrigeringarna under åren 2007–2013 operativa program under tidigare perioder(4). Parlamentet påminner om att medlemsstaterna har rätt att byta ut sådana utgifter som upptäckts vara icke stödberättigade mot lagliga och korrekta utgifter enligt det regelverk som gäller för strukturfonderna.

21.  Europaparlamentet påminner kommissionen och medlemsstaterna om att de har en plikt att vidta korrigerande åtgärder för att skydda unionens budget i fall då kontrollsystemen är verkningslösa eller utgifterna är oriktiga. Parlamentet betonar att kommissionen och medlemsstaterna använder sig av sådana korrigerande åtgärder och noterar att om sådana korrigerande åtgärder inte hade tillämpats på de betalningar som granskades av revisionsrätten 2013 skulle den uppskattade felprocenten vara 6,3 % och inte 4,7 %. Revisionsrätten har konstaterat att för ett antal felbehäftade transaktioner, särskilt på områden under delad förvaltning, hade myndigheterna tillräckligt med information för att upptäcka och korrigera felen. Parlamentet begär därför att revisionsrätten i sina framtida årsrapporter uppskattar felnivån i det fall att alla korrigerande åtgärder hade vidtagits.

22.  Europaparlamentet beklagar vidare att dessa åtgärder fortfarande har en begränsad finansiell inverkan på unionens budget, eftersom mer än 40 % av de finansiella korrigeringar som genomfördes under 2013 inte anses vara inkomster avsatta för särskilda ändamål(5), utan kan användas av samma medlemsstater som har orsakat dessa korrigeringar i sammanhållningspolitiken, vilket därmed underminerar de finansiella korrigeringarnas förebyggande verkan.

23.  Europaparlamentet noterar att ungefär 28 % av de finansiella korrigeringar som genomfördes 2013 innebar en minskning av nettobeloppet för EU:s bidrag till programmet och den berörda medlemsstaten i sammanhållningspolitiken.

24.  Europaparlamentet konstaterar med oro att ovannämnda meddelande från kommissionen av den 29 september 2014 inte nödvändigtvis innehåller tillförlitliga uppgifter om belopp som dragits tillbaka, återvinningar och pågående återvinningsärenden för strukturåtgärder som gjorts av de enskilda medlemsstaterna, eftersom kommissionen konstaterar att den var tvungen att tillämpa ett försiktigt synsätt, på grund av vissa svagheter i medlemsstaternas siffror, för att säkerställa att inte ovannämnda siffror överskattades(6).

25.  Europaparlamentet begär att kommissionen och medlemsstaterna, i så stor utsträckning som möjligt, inför tillförlitliga förfaranden för att bekräfta tidpunkten för, ursprunget till och beloppet på de korrigerande åtgärderna samt ger information om vilket år utbetalningen har skett, vilket år det relaterade felet har upptäckts och vilket år återvinningarna eller de finansiella korrigeringarna redovisas i noterna till räkenskaperna, med beaktande av hela förfarandets fleråriga aspekter. Parlamentet anser dessutom att det är avgörande att fullständig information ges om återvinningar och finansiella korrigeringar och att det råder full transparens när det gäller uppgifter om tillbakadragande av anslag och överträdelseförfaranden för året i fråga.

Den sammanfattande rapporten och de årliga verksamhetsrapporterna

26.  Europaparlamentet noterar att kommissionens generaldirektörer har gjort totalt 17 kvantifierade reservationer gällande utgiften. Parlamentet påpekar att det lägre antalet kvantifierade reservationer 2013 (21 under 2012) inte medförde ett lägre riskzonsbelopp och att det maximala totala riskzonsbelopp som kommissionen aviserade i sin sammanfattande rapport(7) understiger 4 179 miljoner EUR, vilket motsvarar 2,8 % av det totala utgiftsbelopp som har betalats ut.

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förtydliga beräkningen av riskzonsbeloppet(8) och förklara vilken effekt de korrigerande mekanismerna beräknas få på beloppet och att i sin sammanfattande rapport utfärda en revisionsförklaring på grundval av generaldirektörernas årliga verksamhetsrapporter.

28.  Europaparlamentet påminner om att de ackumulerade belopp som kommissionen använder avser korrigerande mekanismer som tillämpas av kommissionen och medlemsstaterna (finansiella korrigeringar och återvinningar) flera år efter att medlen har betalats ut (framför allt under perioderna 1994–1999 och 2000–2006) och noterar att varken revisionsrätten eller kommissionen angav några exakta felnivåer under den här tiden.

Trycket på budgeten

29.  Europaparlamentet är bekymrat över att, på grund av rådets oacceptabla ståndpunkt under förhandlingarna om den årliga unionsbudgeten, och trots den höga nivån på betalningarna, räkenskaperna nu uppvisar utestående finansiella åtaganden (i rubrik 1b, framför allt regionalpolitiken, uppskattas nivån på de utestående åtagandena i slutet av 2013 till 23,4 miljarder EUR, efter 5 miljarder EUR i slutet av 2010, 11 miljarder EUR i slutet av 2011 och 16 miljarder EUR i slutet av 2012) och andra åtaganden fortsatte att växa 2013. I slutet av året uppgick de till 322 miljarder EUR(9) och siffran kommer sannolikt att öka 2014.

30.  Europaparlamentet betonar att i slutet av 2013 uppskattades de utestående åtaganden till 322 miljarder EUR och prognosen var att detta belopp skulle stiga under 2014. Parlamentet anser att detta rimmar illa med principen om sund ekonomisk förvaltning, fastslagen i artikel 310 i EUF-fördraget, vilket därmed gör att budgetens laglighet kan ifrågasättas.

31.  Europaparlamentet betonar att dessa ”överhängande” finansiella förpliktelser är särskilt oroande eftersom betalningstaken för första gången kommer att förbli relativt stabila i reala termer i ett antal år framöver(10).

32.  Europaparlamentet påpekar att de finansiella resurserna är knappa när det råder ekonomisk kris. Parlamentet noterar emellertid att den maximala utgiftsnivån för rubrikerna i den fleråriga budgetramen, för stora delar av budgeten, har brutits ner till årliga anslag per medlemsstat. Parlamentet observerar att hur medlem ska utnyttjas av medlemsstaterna ofta blir det främsta politiska syftet (”gör av med det eller förlora det”)(11). Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja en övergång från en utgiftskultur mot en resultatkultur som fokuserar på de uppnådda resultaten på grundval av principerna om effektivitet, ändamålsenlighet och sparsamhet.

33.  Europaparlamentet påpekar att förhandsfinansieringen brutto uppgick till 79,4 miljarder EUR i slutet av 2013 och understryker att onödigt långa förhandsfinansieringsperioder kan leda till en ökad risk för fel eller förluster. Parlamentet betonar att denna risk är särskilt påtaglig för rubrik 4 i budgeten (EU som global aktör) där det för en typisk transaktion går fyra år från det att åtagandet görs tills att kommissionen registrerar den slutgiltiga utgiften för detta.

34.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att igen utarbeta och offentliggöra en långsiktig likviditetsbudget med en prognos över framtida betalningskrav för att försäkra sig om att nödvändiga betalningar kan göras med de antagna årliga budgetarna. Parlamentet begär att kommissionen vid behov lägger fram ändringar till existerande förordningar i de fall då de årliga budgetarna inte kan tillhandahålla anslag som är tillräckliga för att täcka de erforderliga betalningsnivåerna.

35.  Europaparlamentet upprepar att man måste arbeta på att hitta långsiktiga lösningar som gör att kommissionen återfår kontrollen av sin budget. Parlamentet noterar att det finns ett särskilt behov av ökad fokus på ansvarsskyldighet och fokus på prestationer och resultat av utgifterna. Parlamentet behöver därför spela en större roll för att kontrollera utgifter och resultat.

Finansiella instrument

36.  Europaparlamentet konstaterar att i slutet av 2013 hade 941 finansieringstekniska instrument inrättats i 176 program i europeiska regionala utvecklingsfonder och operativa program under europeiska socialfonder i 25 medlemsstater. Parlamentet är särskilt bekymrat över att endast 47 % av 14,3 miljarder EUR (6,7 miljarder EUR) som hade betalats till finansieringstekniska instrument faktiskt betalats till slutmottagarna, även om denna uppgift uppvisar en ökning jämfört med de 4,7 miljarder EUR som betalats ut i slutet av 2012. Parlamentet noterar att den genomsnittliga utbetalningsnivån på 47 % i slutet av 2013 innehåller en viss variation mellan olika anslag och medlemsstater. Den genomsnittliga utbetalningsnivån omfattar alla 900 program: sådana som inrättades 2008 liksom nyinrättade 2008 för vilka genomförandet just hade börjat. Parlamentet anser att vissa av dessa program underpresterar men att andra har redan uppnått 100 procents upptagning och nu återinvesterar frigjorda medel.

37.  Europaparlamentet konstaterar att 14 finansieringstekniska instrument har inrättats i medlemsstaterna inom ramen för fonden för landsbygdsutveckling. Parlamentet konstaterar att 443,77 miljoner EUR hade betalats ut till banker i Rumänien, Bulgarien, Grekland, Italien och Litauen från unionens budget fram till slutet av 2013. Parlamentet känner oro över att inte en enda euro av det här beloppet har nått slutmottagarna. Parlamentet konstaterar att för sex finansiella finansieringstekniska instrument som har inrättats under Europeiska fiskerifonden betalades 72,37 miljoner EUR ut till banker i Grekland, Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland och Nederländerna. Parlamentet noterar att de tillgängliga beloppen endast betalades ut i sin helhet till slutmottagare i Lettland, medan endast 28 % av medlen i Rumänien betalades ut till slutmottagarna, 77 % i Bulgarien, 91 % i Estland och ingenting i Nederländerna och Grekland(12).

38.  Europaparlamentet beklagar vidare att instrumenten är komplexa och svåra att redovisa korrekt, vilket gör det särskilt svårt att granska dem. Parlamentet uppmanar kommissionen att skapa transparens och regelbundet redovisa belåning, förluster och risker såsom investeringsbubblor. Parlamentet uppmanar kommissionen att lämna en fullständig översikt över antalet projekt som finansieras under respektive finansieringstekniskt instrument och uppnådda resultat, och att tydligt ange storleken på unionens budgetanslag som har använts för att medfinansiera projekt som avser finansieringstekniska instrument, samt att lägga fram en heltäckande kostnadsnyttoanalys av de finansieringstekniska instrumenten jämfört mer direkta former av projektfinansiering.

39.  Europaparlamentet välkomnar att genomförandet av de finansiella instrumenten systematiskt tas med på dagordningen för de årliga översynsmötena och att bristerna sedan analyseras och korrigerande åtgärder föreslås. Parlamentet välkomnar att bristerna på området har korrigerats för nästa period 2014–2020, dvs. betalningarna kommer att överföras till de fonder som förvaltar de finansiella instrumenten först när de faktiska utbetalningarna till slutmottagarna har nått en viss %.

40.  Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen säkerställer att anslag från unionens budget till sådana instrument speglar det faktiska behovet av likvida medel, med hänsyn tagen till trycket på budgeten för betalningar och kravet i artikel 140.7 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (budgetförordningen) om att alltför stora saldon ska undvikas i finansiella instrument.

41.  Europaparlamentet känner också särskild oro över några av revisionsrättens resultat när det gäller ändamålsenligheten i att kombinera bidrag från regionala investeringsinstrument med lån från finansinstitut för att stödja EU:s externa politik(13).

42.  Europaparlamentet påpekar att de regionala investeringsinstrumenten har utformats väl men att de potentiella fördelarna med kombinerad finansiering inte har utnyttjats fullt ut på grund av brister i kommissionens förvaltning. Parlamentet uppmanar kommissionen att endast betala ut medel när mottagaren faktiskt behöver dem och förbättra kontrollen av unionens anslag.

Kommissionens och medlemsstaternas ansvar vid delad förvaltning

43.  Europaparlamentet betonar det faktum att kommissionen i enlighet med artikel 317 i EUF-fördraget är ytterst ansvarig för genomförandet av unionens budget. Parlamentet påpekar att när kommissionen genomför budgeten vid delat ansvar delegeras genomförandet till medlemsstaterna i enlighet med artikel 59 i budgetförordningen så att de därmed tar politiskt och finansiellt ansvar. Parlamentet upprepar därför att medlemsstaterna bör agera strikt i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning och inte bör göra avkall på sitt eget ansvar när det gäller att förvalta unionsmedlen.

44.  Europaparlamentet noterar kommissionens meddelande av den 28 oktober 2014 om antagandet av den interinstitutionella arbetsgruppens rekommendationer om inrättande och användning av nationella förklaringar (COM(2014)0688). Parlamentet betonar att det är frivilligt att lämna in dessa förklaringar och välkomnar därför att fyra medlemsstater – Danmark, Nederländerna, Sverige och Förenade kungariket ­– har beslutat att lämna in dem. Parlamentet beklagar dock att dessa förklaringar skiljer sig i form, omfattning, fullständighet och rapporteringsperiod och att de därför inte är särskilt användbara.

45.  Europaparlamentet betonar att enligt ett flertal uttalanden från revisionsrätten har de nationella förvaltningsförklaringar som de fyra ovannämnda medlemsstaterna lämnat in varit av mycket begränsat värde i revisionsrättens revisionsprocess och kan inte anses vara en tillförlitlig källa till information för att utfärda revisionsförklaringen.

46.  Europaparlamentet beklagar vidare, avseende kommissionens ovannämnda meddelande av den 28 oktober 2014, att inga betydande framsteg har gjorts för att förbättra den ekonomiska förvaltning som kan leda till fortsatt förlust av unionens pengar till följd av felaktiga beslut på politisk nivå och förvaltningsnivå. Parlamentet efterlyser ett system med sanktioner om medlemsstaterna lämnar felaktig information och förklaringar om program.

47.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen och rådet att vidta konkreta och meningsfulla åtgärder för att möjliggöra de nödvändiga framstegen för sund ekonomisk förvaltning, inbegripet ökad användning av instrumentet nationella förklaringar som i praktiken inte kräver mycket extra insatser (enligt uppgift mindre än en årsheltidstjänst per medlemsstat), samtidigt som det är mycket viktigt att medlemsstaterna tar politiskt ansvar för användningen av unionsmedel genom ett offentligt dokument. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att offentliggöra inte bara de nationella förklaringarna utan också de årliga sammanfattningarna och förvaltningsförklaringarna så att mer insikt kan ges och verkliga framsteg i den ekonomiska förvaltningen kan uppnås. Kommissionen uppmanas att lämna en rekommendation till parlamentet och rådet om att främja användningen av nationella förklaringar i linje med den interinstitutionella arbetsgruppens rekommendationer om inrättande och användning av nationella förklaringar.

48.  Europaparlamentet anser att det är avgörande att främja full transparens när det gäller användningen av strukturmedel genom att offentliggöra redovisningsdokumenten för projekten.

Tillförlitligheten hos uppgifter som medlemsstaterna har lämnat

49.  Europaparlamentet konstaterar att bristen på tillförlitlighet när det gäller de kontroller på primär nivå som utförs på områden med delad förvaltning av medlemsstaterna undergräver trovärdigheten för de årliga verksamhetsrapporter som utarbetas av kommissionen och den sammanfattande rapport som antas av kommissionen eftersom de delvis bygger på resultaten av de kontroller som nationella myndigheter utför. Parlamentet upprepar sin tidigare begäran att kommissionen ska utvärdera och, om det behövs, korrigera medlemsstaternas uppgifter för att de årliga verksamhetsplanerna ska bli tillförlitliga och objektiva.

50.  Europaparlamentet begär att generaldirektörerna lämnar en utförlig redogörelse i sina årliga verksamhetsplaner om de felnivåer som medlemsstaterna har informerat om och vilka eventuella åtgärder kommissionen har vidtagit i de operativa programmen.

De sämst presterande medlemsstaterna

51.  Europaparlamentet välkomnar översikten över revisionsrättens revisionsresultat för fonder som förvaltas under delad förvaltning inom jordbruket och sammanhållningspolitiken 2009–2013, vilka publicerades tillsammans med revisionsrättens årsrapport 2013 och delvis tillmötesgår parlamentets begäran i 2012 års ansvarsfrihetsresolution om landsspecifik information avseende den delade förvaltningen.

52.  Europaparlamentet påpekar att Slovakien, Förenade kungariket och Spanien har högst felnivåer enligt siffror från revisionsrätten när det gäller storleken på och andelen riskmedel i Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (enligt uppgifter i 2013 års årliga verksamhetsrapporter från generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering samt generaldirektoratet för regional- och stadspolitik).

53.  Europaparlamentet påpekar att Rumänien, Bulgarien och Portugal har högst felnivåer enligt siffror från revisionsrätten när det gäller storleken på och andelen riskmedel i Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för regional utveckling (enligt uppgifter i 2013 års årliga verksamhetsrapporter från generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling).

54.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att utveckla en egen metod för landspecifik rapportering med hänsyn tagen inte bara till riskzonsbeloppen utan även medlemsstaternas lednings- och kontrollsystem tillsammans med de korrigerande mekanismer som kommissionen och medlemsstaterna använder för att kunna göra en korrekt bedömning av hur förvaltningen utvecklas i de sämst presterande medlemsstaterna och rekommendera bästa tänkbara lösningar.

55.  Europaparlamentet påminner om att korruption innebär allvarliga skador för unionens medel. Parlamentet är bekymrat över de uppgifter som visar att vissa medlemsstater är särskilt drabbade av fenomenet och påminner här om kommissionens rekommendation av den 29 maj 2013 till rådets rekommendation om Italiens nationella reformprogram 2013, med avgivande av rådets yttrande om Italiens stabilitetsprogram 2012-2017(14). Parlamentet begär ett snart antagande av direktivet om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen.

Intressekonflikter

56.  Europaparlamentet beklagar att vissa medlemsstaters lagstiftning om intressekonflikter hos parlamentsledamöter, regeringsmedlemmar och ledamöter i lokala församlingar är vag och otillräcklig. Kommissionen uppmanas att noggrant undersöka dagens situation och föreslå rekommendationer eller till och med rättsligt bindande lösningar om det skulle visa sig nödvändigt. Parlamentet anser att samma sak bör gälla för nominerade ledamöter och kommissionens ledamöter.

Intäkter: Egna medel baserade på BNI

57.  Europaparlamentet konstaterar att det vid revisionsrättens granskning (se årsrapport för 2013, punkt 2.27) inte framkom några väsentliga fel i kommissionens beräkning av medlemsstaternas bidrag och i betalningen av dem, av vilka merparten bygger på prognostiserade uppgifter om bruttonationalinkomsten (BNI) för 2013.

58.  Europaparlamentet begär att kommissionen ska säkerställa att Eurostats och medlemsstaternas uppgifter är identiska eftersom BNI-indikatorn är ett nyckeltal inte bara för unionens inkomster utan också för dess utgifter.

59.  Europaparlamentet upprepar revisionsrättens kritik i årsrapporten för 2012 om att kommissionens kontroll av BNI-uppgifter inte är ändamålsenlig (se årsrapport för 2012, punkt 2.41). Parlamentet betonar att den förlängda användningen av allmänna reservationer och den alltför långa kontrollcykel för BNI-uppgifter som används för egna resurser, kan leda till budgetosäkerhet i likhet med vad som har lyfts fram i diskussioner mellan medlemsstaterna om förslaget till ändringsbudget nr 6 i den allmänna budgeten för 2014(15).

60.  Europaparlamentet beklagar att vissa medlemsstater, trots att de har känt till ändringarna av den statistiska metoden för att beräkna de BNI-grundande inbetalningarna sedan våren 2014, inte har planerat för att detta medför en ökning av deras budgetinbetalningar.

61.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen, trots att den sedan våren 2013 har känt till att de ändrade statistiska metoderna för att beräkna BNI-grundande inbetalningar skulle medföra kraftiga ökningar av inbetalningarna för vissa medlemsstater, insisterade på att hantera detta som ett rent tekniskt ärende(16).

62.  Europaparlamentet erinrar om att revisionsrätten i sitt yttrande nr 7/2014(17) kom fram till att kommissionens förslag att göra det möjligt att skjuta upp betalning av mervärdesskatt och BNI-saldon och justeringar i särskilda fall, kan göra systemet för egna medel mer komplext och öka budgetosäkerheten i medlemsstaterna.

63.  Europaparlamentet lyfter särskilt fram att kommissionens förslag om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel (COM(2014)0704) endast avser framflyttning av medlemsstaternas tidsfrist för att tillgängliggöra medel om det gäller betydande belopp som härrör från positiva mervärdesskatte- och BNI-saldon och justeringar, och konstaterar att om medlemsstaterna har stora negativa medvärdesskatte- och BNI-saldon och justeringar så kan kommissionen tvingas samla in ytterligare medel genom en ändringsbudget.

64.  Europaparlamentet beklagar att rådet på grundval av dessa lagstiftningsförslag hittills inte kunnat göra några framsteg om reformen av systemet för de egna medel, trots att kommissionen föreslagit en övergripande reform av systemet för egna medel som välkomnades av parlamentet(18) och som skulle göra systemet för egna medel rättvisare, begripligare, transparentare och effektivare och som skulle syfta till att minska de nationella bidragen.

Åtgärder som ska vidtas

65.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att

   korta av tiden för kontrollcykeln för BNI-uppgifterna som används för egna resurser till högst fyra år, vid behov genom att införa överträdelseförfaranden och/eller strikta tidsfrister för att dra tillbaka reservationerna,
   begränsa användningen av allmänna reservationer till undantagsfall där det finns betydande risker att unionens finansiella intressen inte skyddas, i.e. dvs. när en medlemsstat genomför en stor revidering under kontrollcykeln eller med oregelbundna intervaller,
   utarbeta en handlingsplan för att avhjälpa bristerna som revisionsrätten upptäckte i sin särskilda rapport nr 11/2013 och redovisa det till parlamentet och revisionsrätten senast i slutet av juni 2015,
   införa och noggrant övervaka en detaljerad åtgärdsplan med tydliga målsättningar för att komma till rätta med problemen i sammanställningen av de grekiska nationalräkenskaperna,
   införa en ändring i kommissionens ovannämnda förslag (COM(2014)0704) i syfte att stärka kommissionen och skjuta upp återbetalningen av beloppen vid ”negativa” balanser och justeringar.

66.  Europaparlamentet uppmärksammar de brister som revisionsrätten påpekat i sin särskilda rapport nr 2/2014 Förvaltas förmånsordningar på handelsområdet på ett lämpligt sätt? avseende kontrollstrategin och riskhanteringen i Tyskland, Frankrike och Förenade kungariket vilka möjligen kan leda till förluster för unionsbudgeten. Parlamentet noterar att dessa brister bekräftades av de inkomstbelopp som möjligen gått förlorade i dessa tre medlemsstater. Genom att extrapolera de fel som konstaterades i urvalet från 2009 har revisionsrätten uppskattat att det tullbelopp som på grund av preskription riskerar att gå förlorat i dessa medlemsstater uppgår till 655 miljoner EUR. Detta utgör cirka 6 % av bruttobeloppet i importtullar som uppbars i de fem utvalda medlemsstaterna det året, med 167 miljoner EUR för Tyskland, 176 miljoner EUR för Frankrike och 312 miljoner EUR för Förenade kungariket.

Jordbruk

Jordbruk: strukturutmaningar när det gäller demografi och mottagare

67.  Europaparlamentet påpekar att demografiska förändringar påverkar den gemensamma jordbrukspolitiken mer än något annat av unionens politikområden eftersom närmare en tredjedel av de 12 miljoner jordbrukare i unionen som delar på mer än 45 % av unionens budget är över 65 år och endast 6 % är yngre än 35 år(19). Parlamentet välkomnar de stödprogram för unga jordbrukare som därför införts som en del av den gemensamma jordbrukspolitiken.

68.  Europaparlamentet beklagar att de åtgärder som kommissionen initierat inom jordbrukspolitiken hittills inte har lyckats korrigera den demografiska obalansen och uppmanar kommissionen att ompröva stödet till jordbruksbudgeten för att åstadkomma detta.

69.  Europaparlamentet betonar att mindre än 2 % av unionens jordbrukare erhåller 31 % av direktstödet från den gemensamma jordbrukspolitiken. Parlamentet betonar att den gemensamma jordbrukspolitiken särskilt bör inriktas på småjordbrukare och anser att den nuvarande praxisen ytterligare underminerer den politiska acceptansen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

70.  Europaparlamentet betonar att i syfte att göra den gemensamma jordbrukspolitiken rättvisare har parlamentet och rådet infört(20) en minskning av betalningar över 150 000 EUR ett möjligt tak för direktbetalningarna. Parlamentet begär därför att revisionsrätten granskar effektiviteten och ändamålsenligheten i denna åtgärd som en förberedelse inför sina kommande årsrapporter.

71.  Europaparlamentet påpekar att Tjeckien, följt av Slovakien, Ungern, Tyskland och Bulgarien har de mest ojämna jordbrukssystemen(21). Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bättre balansera mottagarnas struktur och kräver att generaldirektören vid GD Jordbruk och landsbygdsutveckling i sin årliga verksamhetsrapport anger preliminära siffror över fördelningen av den gemensamma jordbrukspolitikens direkta stödbetalningar till producenter från medlemsstaterna samt kategori mottagare.

Jordbruk: felprocent i den första pelaren

72.  Europaparlamentet beklagar att betalningarna från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) inte är utan väsentliga fel under 2013, den mest sannolika felprocenten uppskattas av revisionsrätten till 3,6 % (3,8 % under 2012)(22) och att av de fem kontrollsystem som granskades för kostnadsförda betalningar var två ineffektiva, två delvis effektiva och endast ett ansågs som effektivt.

73.  Europaparlamentet betonar att i 33 av 101 kvantifierbara fel som revisionsrätten identifierat hade nationella myndigheter tillräckligt med information för att förebygga, upptäcka och korrigera dessa fel åtminstone delvis, och om all information hade använts korrekt skulle den mest sannolika felprocenten för detta område ha varit 1,1 % lägre och därmed relativt nära väsentlighetströskeln på 2 %. Parlamentet betonar att medlemsstaterna har ett viktigt ansvar för att korrekt och lagligt genomföra unionsbudgeten när de ansvarar för förvaltningen av unionens medel.

Tvärvillkor

74.  Europaparlamentet påpekar att revisionsrättens granskning även omfattade tvärvillkor, och att sådana fall där tvärvillkoren inte var uppfyllda behandlades som fel, såvida man kunde bekräfta att överträdelsen inträffat det år som jordbrukaren ansökt om stöd. Parlamentet påpekar att revisionsrätten inbegriper brister som rör tvärvillkoren vid beräkningen av felprocent, medan kommissionen inte anser att tvärvillkoren berör stödberättigandet, utan endast ger upphov till administrativa påföljder.

75.  Europaparlamentet noterar att kommissionen i sitt svar till revisionsrätten hävdar att regelverket har förenklats för programplaneringsperioden 2014–2020 och uppmanar kommissionen att rapportera före utgången av 2015 om hur dessa förenklingsåtgärder fungerat i praktiken och vilka ytterligare åtgärder som skulle kunna vidtas med avseende på komplicerade regler och villkor för stödberättigande som kan finnas kvar.

Felprocent i marknadsåtgärder

76.  Europaparlamentet oroas över att felprocenten vad gäller mätning av jordbruksmarknadsåtgärder ligger på 7,44 % enligt kommissionens beräkningar. Parlamentet beklagar att detta är den nästa högsta felprocenten inom ett politikområde under 2013.

77.  Europaparlamentet betonar att reservationer som framförts av generaldirektören för GD Jordbruk och landsbygdsutveckling i 2013 års verksamhetsrapport bekräftar det alarmerande tillståndet inom marknadsåtgärderna eftersom sju stödsystem i nio medlemsstater berörs, särskilt inom sektorerna frukt och grönsaker, omstruktureringen av vingårdar, investeringar i vin, återbetalningar av export för fjäderfä och systemet med mjölk i skolorna.

78.  Europaparlamentet betonar att många mindre program, såsom skolfrukts- och skolmjölksprogrammen, inte är användarvänliga, delvis på grund av den byråkratiska börda som åtföljer dem, och att utnyttjandet och genomförandet av dessa program därför inte är optimalt.

79.  Europaparlamentet beklagar de betydande bristerna när det gäller kontrollförfarandena vid beviljande av erkännande för producentgrupper(23) för frukt och grönsaker i Polen, Österrike, Nederländerna och Förenade kungariket, vilket avslöjats av revisionsrätten i dess årsrapport för 2013 och bekräftats av generaldirektören för GD Jordbruk och landsbygdsutveckling, som i sin årliga verksamhetsrapport för 2013 har utfärdat en reservation baserad på uppskattningen att omkring 25 % av de totala utgifterna enligt denna åtgärd är i riskzonen, nämligen 102,7 miljoner EUR.

80.  Europaparlamentet beklagar särskilt de brister som kommissionen har upptäckt när det gäller åtgärderna för omstrukturering av vingårdar i Spanien som motiverade reservationen från generaldirektören för GD Jordbruk och landsbygdsutveckling, på grundval av en korrigerad felprocent på 33 % och ett riskzonsbelopp på 54 miljoner EUR och åtgärden ”fjäderfäexport i Frankrike”, på grundval av en korrigerad felprocent på 69,6 % och ett riskzonsbelopp på 29,3 miljoner EUR.

Tillförlitlighet för medlemsstaternas uppgifter vid direktbetalningar

81.  Europaparlamentet gläds åt att GD Jordbruk och landsbygdsutveckling, eftersom felprocenten som medlemsstaterna har redovisat i sin inspektionsstatistik inte omfattar alla beståndsdelar i procentsatsen för kvarstående fel och inte alltid är tillförlitliga, genomförde en individuell bedömning för varje betalande kontor baserat på all tillgänglig information, inbegripet revisionsrättens resultat.

82.  Europaparlamentet upprepar revisionsrättens konstaterande(24) att resultatet av den nya metoden visar att man endast kan uppnå begränsad säkerhet från medlemsstaternas inspektionsstatistik, förklaringarna från de utbetalande organens direktörer och de attesterande organens revisionsarbete och det arbete som utförs av certifieringsorganen.

83.  Europaparlamentet påpekar att trots att så gott som alla utbetalande organ för direktbetalningar ackrediterades och certifierades av certifieringsmyndigheterna, och trots att 79 av de 82 revisionsförklaringarna från de utbetalande organen erhöll ett uttalande utan reservationer från certifieringsorganen under 2013 och därmed bekräftade korrektheten i revisionsförklaringarna från direktörerna för de utbetalande organen, blev kommissionen tvungen att justera upp den felprocent som meddelats av 42 av 68 utbetalande organ med en procentsats för kvarstående fel på över 2 %.

84.  Europaparlamentet påpekar att de fem utbetalande organen som hade de högsta felprocenten var:

1.  Förenade kungariket, RPA

5,66 % (medlemsstater (MS) anmälan: 0,67 %)

2.  Grekland, OKEPE

5,17 % (MS anmälan: 0,83 %)

2.  Spanien, AVGA

4,71 % (MS anmälan: 1,93 %)

4.  Portugal, IFAP

4,37 % (MS anmälan: 0,82 %)

5.  Rumänien, PIAA

4,27 % (MS anmälan: 1,77 %)

85.  Europaparlamentet beklagar att den aktuella lagstiftningsramen inte tillhandahåller sanktioner för felaktig eller falsk redovisning(25) från de utbetalande organen.

86.  Europaparlamentet kräver att tjänstemän från unionen bättre övervakar och mer ingående samordnar de nationella utbetalande organen inom de respektive medlemsstaterna för att lösa de svårigheter som de möter, i synnerhet för de utbetalande organ som kontinuerligt brustit i effektivitet under de senaste tre åren, i syfte att effektivisera förvaltningen av betalningarna.

IACS och LPIS

87.  Europaparlamentet instämmer i kommissionens och revisionsrättens uppfattning att som helhet spelar det integrerade administrations- och kontrollsystemet en huvudroll när det gäller att förebygga och minska fel i krav från jordbrukare, och påpekar att ett korrekt fungerande system skulle ha säkerställt att direktbetalningar till jordbruket inte är behäftade med väsentliga fel.

88.  Europaparlamentet beklagar den fortsatta svagheten i att utesluta ej bidragsberättigad mark från systemet för identifiering av jordbruksskiften, och att krav från jordbrukare bidrar avsevärt till den betydande kvarstående felnivån för EGFJ-betalningar.

89.  Europaparlamentet betonar återigen den övergripande dimensionen av de brister som upptäcktes i LPIS. Parlamentet noterar att sedan 2007 har revisionsrätten granskat IACS i 38 utbetalande organ i alla 28 medlemsstater och beklagar djupt att endast sju av kontrollsystemen bedömdes som effektiva, 22 ansågs delvis effektiva och nio kontrollsystem betraktades som ineffektiva. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att finansiella risker för budgeten täcks av finansiella nettokorrigeringar.

Förfaranden för att garantera återvinningar av felaktiga utbetalningar

90.  Europaparlamentet oroas av uppgifterna från revisionsrätten(26) att belopp som förlorats på grund av oegentligheter eller försumlighet rörande krav för år 2008 eller tidigare hade uppmärksammats av gäldenärer i Irland efter betydande förseningar, och omfattades inte av något återvinnings- eller tvångsförfarande under flera år.

91.  Europaparlamentet slår fast att fram till slutet av 2012 stod unionen för 2,3 miljoner EUR av 6,7 miljoner EUR i skuld rörande dessa krav enligt 50/50-regeln, trots den försening som revisionsrätten noterade i anmälningsförfarandet och oro för att pengarna skulle vara definitivt förlorade för unionens budget.

92.  Europaparlamentet är också oroat över revisionsrättens resultat när det gäller det faktum att italienska myndigheter inte registrerade huruvida skulderna berodde på oegentligheter eller administrativa fel som eventuellt skulle kunna leda till att unionens budget debiteras. Kommissionen uppmanas att göra en detaljerad analys av denna situation och rapportera tillbaka före utgången av året.

93.  Europaparlamentet noterar att enligt de uppgifter som tillhandahålls i 2013 års verksamhetsrapport för GD Jordbruk och landsbygdsutveckling(27) är de medlemsstater som uppnår sämst resultat gällande återkrav av felaktiga utbetalningar Bulgarien med en återvinningsprocent på 4 %, 21 % i Grekland, 25 % i Frankrike, 25 % i Slovenien, 27 % i Slovakien och 33 % i Ungern. Parlamentet är bekymrat över de oroväckande låga nivåerna på återvinningar på vissa områden och begär en rapport från kommissionen om orsakerna till detta och möjligheterna att göra förbättringar.

Förfarandet för avslutande av räkenskaperna.

94.  Europaparlamentet noterar att kommissionen fattade fyra beslut om överensstämmelse under 2013 som ledde till finansiella korrigeringar på 1 116,8 miljoner EUR (861,9 miljoner EUR rörande EGFJ och 236,2 miljoner EUR till Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) vilket utgör cirka 2 % av unionens budget för 2013 till jordbruk och landsbygdsutveckling (1,4 % under perioden 2008–2012).

95.  Europaparlamentet påpekar att detta belopp inte kan jämföras med den mest sannolika felprocenten från revisionsrätten eftersom kommissionens revisioner av överensstämmelse är systembaserade, inte kontrollerar lagligheten i underliggande transaktioner, täcker utgifter rörande flera budgetår, leder till finansiella korrigeringar gjorda till 65 % på schablonbasis och därför inte gör det möjligt att beräkna en årlig felprocent(28).

96.  Europaparlamentet betonar att 2013 års ökning av den genomsnittliga nivån på finansiell korrigering jämfört med perioden 2008–2012 är i enlighet med revisionsrättens resultat(29) som huvudsakligen förklaras av den minskade eftersläpningen av öppna revisionsfiler från 553 i slutet av 2012 till 516 i slutet av 2013, och att beslut om dessa filer rörande budgetår före 2010 ledde till finansiella korrigeringar på 881 miljoner EUR (79 % av totalen).

97.  Europaparlamentet oroas över att oberoendet för förlikningsorganet som kan vara delaktigt i förfarandet för kontroll av överensstämmelse inte garanteras genom nu gällande bestämmelser(30).

Landsbygdsutveckling, miljö, fiske och hälsa

98.  Europaparlamentet noterar att betalningarna inom landsbygdsutveckling, miljö, fiske och hälsa är behäftade med väsentliga fel under 2013 och att den mest sannolika felprocenten sjunkit till 6,7 % från 7,9 % under 2012 och att sju av de 13 tillsyns- och kontrollsystemen som granskades för kostnadsförda betalningar i medlemsstaterna bedömdes vara delvis effektiva och sex som ineffektiva.

99.  Europaparlamentet instämmer i revisionsrättens uppfattning att den mest sannolika felprocenten skulle ha minskats till 2 % om de nationella myndigheterna hade använt all tillgänglig information för att förebygga, upptäcka och korrigera fel. Parlamentet betonar att medlemsstaterna har ett viktigt ansvar för att korrekt och lagligt genomföra unionsbudgeten när de ansvarar för förvaltningen av unionens medel.

100.  Europaparlamentet beklagar att den genomsnittliga felprocent som beräknats av revisionsrätten för landsbygdsutvecklingen under de senaste tre åren var 8.2 % och att den var 7,9 % år 2013(31). Parlamentet beklagar djupt att detta är den högsta felprocenten inom ett politikområde under 2013.

101.  Europaparlamentet noterar att de fel som revisionsrätten upptäckt huvudsakligen uppstod på grund av att mottagarna inte respekterade kraven på stödberättigande, att upphandlingsreglerna inte tillämpades korrekt och att åtaganden när det gäller miljömålen för jordbruket inte respekterades.

102.  Europaparlamentet oroas av det faktum att revisionsrätten har upptäckt att misstänkt avsiktlig överträdelse från privata mottagare bidrog till en åttondel av felprocenten inom landsbygdsutveckling, och beklagar att den specifika åtgärden för landsbygdsutveckling ”tillför värde till jordbruks- och skogsprodukter” var det som mest bidrog till felprocenten för privata investeringar(32) som ledde till att revisionsrätten uttryckte allvarlig oro vad gäller ”åtgärdens effektivitet och ändamålsenlighet när det gäller att uppnå policymålsättningarna”.

103.  Europaparlamentet instämmer i revisionsrättens uppfattning(33) att felen delvis orsakas av de komplexa reglerna och den stora mängden stödordningar: 46 åtgärder totalt för landsbygdsutveckling, var och en med egna regler och krav.

104.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen allt oftare avbryter och ställer in utbetalningar, vilket säkerställer att korrigeringsåtgärder systematiskt vidtas i de fall där brister har identifierats.

105.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens reviderade synsätt på beräkningen av den kvarstående felprocenten som tar hänsyn till alla relevanta revisioner och information i syfte att justera felprocenten som medlemsstaterna har redovisat.

106.  Europaparlamentet beklagar bristen på tillförlitlighet när det gäller uppgifterna från medlemsstaterna om resultaten av deras kontroller. Parlamentet noterar att certifieringsorgan utfärdade ett uttalande med reservationer som fastställer en felprocent över 2 % för endast nio utbetalande organ av 74(34) medan kommissionen utfärdade ett yttrande med reservationer för 31 organ i 24 medlemsstater(35).

107.  Europaparlamentet beklagar den bristande kvaliteten i vissa medlemsstaters korrigerande åtgärder och frånvaron av ett systematiskt synsätt för att undanröja orsakerna till felen i alla medlemsstater. Parlamentet betonar att det saknas förebyggande åtgärder mot omfattande svaghet på unionsnivå.

108.  Europaparlamentet medger att huvudorsakerna till underutnyttjandet av 4 300 000 EUR i kapitel 17 04 – Livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd är de 900 000 EUR som avser inkomster avsatta för särskilda ändamål för olika program som kan användas 2014 och de 2 000 000 EUR som avser fonden för nödåtgärder. Parlamentet konstaterar när det gäller det sistnämnda beloppet att 50 %, dvs. 1 000 000 EUR, fördes över till 2014 (för att åtgärda sjukdomen blåtunga i Tyskland) och genomfördes det året.

Begäran till kommissionen, medlemsstaterna och revisionsrätten rörande jordbruk och landsbygdsutveckling

109.  Europaparlamentet ber revisionsrätten att beräkna separata felprocent för marknadsåtgärder och direktbetalningar inom den första pelaren av den gemensamma jordbrukspolitiken.

110.  Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen aktivt övervakar tillämpningen av korrigerande åtgärder rörande brister i kontrollsystemet för unionsstöd till erkännande av producentgrupper för frukt och grönsaker i Polen och i de operativa programmen för producentorganisationer i Österrike, Nederländerna och Förenade kungariket.

111.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att visa unionens mervärde av jordbruksmarknadens åtgärder med tanke på risken för potentiella förluster som påverkar unionens budget, och ber kommissionen att överväga att stryka dem om risken är för hög. Parlamentet ber kommissionen att i 2013 års uppföljningsrapport om ansvarsfrihet för kommissionen redovisa de åtgärder som vidtagits av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) mot bakgrund av revisionsuppdraget, vid återbetalning för export av fjäderfä i Frankrike.

112.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta förslag i syfte att sanktionera falsk eller felaktig rapportering från utbetalande organ inbegripet de tre områdena inspektionsstatistik, uttalanden från de utbetalande organen och arbetet som utförs av certifieringsorganen. Parlamentet ber att kommissionen ska få befogenhet att dra tillbaka ackrediteringar för de utbetalande organen i allvarliga fall av lämnande av oriktiga uppgifter.

113.  Europaparlamentet uppmanar generaldirektören för GD Jordbruk och landsbygdsutveckling att överväga det verkliga mervärdet av att år efter år fördröja reservationer som motiveras av brister i LPIS, då dessa brister är av en uppenbart övergripande art.

114.  Europaparlamentet ber kommissionen och medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att IACS används fullt ut och särskilt att bidragsberättigandet och storleken för jordbrukspaket bedöms korrekt och registreras av medlemsstaterna, samt att medlemsstaterna omedelbart vidtar korrigerande åtgärder när IACS visar sig påverkas av systemrelaterade fel.

115.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klarlägga de uppgifter som redovisats av revisionsrätterna i Irland och Italien i punkterna 3.24 och 3.25 i årsrapporten för 2013, vad gäller oegentligheter vid återkrav av felaktiga utbetalningar, och att vidta nödvändiga korrigerande åtgärder och rapportera dem till parlamentet senast i juni 2015.

116.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att ytterligare minska eftersläpningen av öppna revisionsfiler vid förfarandet för avslutande av räkenskaperna för att alla revisioner som genomförts före 2012 ska kunna avslutas senast i slutet av 2015.

117.  Europaparlamentet begär särskilt att mandatet för de medlemsstater i förlikningsorganet som deltar i avslutandet av räkenskaperna ska tidsbegränsas till en inledande period på tre år med en möjlig förlängning på högst ett år. Parlamentet kräver dessutom att varje möjlig intressekonflikt ska undvikas vid hanteringen av dessa frågor, och att medlemsstaterna inte är företrädda i förlikningsorganet när de är direkt berörda av finansiella korrigeringar.

118.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera i detalj till parlamentet om tillämpningen av taken för den gemensamma jordbrukspolitikens direktstöd per medlemsstat.

119.  Europaparlamentet kräver en mindre byråkratisk gemensam jordbrukspolitik så att felnivåerna ska kunna minskas. Parlamentet välkomnar därför kommissionens åtagande att göra förenkling och subsidiaritet till en av huvudprioriteringarna för de kommande fem åren. Parlamentet kräver att utbetalande organ som konstant uppnår otillfredsställande resultat, i extrema fall fråntas sin ackreditering.

120.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i god tid lägga fram en detaljerad plan för hur byråkratin inom den gemensamma jordbrukspolitiken ska minskas med 25 % under de kommande fem åren.

121.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att undersöka landsbygdsutvecklingspolitiken i ett separat kapitel i sin årsrapport eller åtminstone beräkna separata felprocent för landsbygdspolitiken, fiskeripolitiken och programmet Life+.

122.  Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen ser till att medlemsstaternas handlingsplaner för landsbygdsutveckling kompletteras genom att man inkluderar alla regioner och åtgärder inom tillämpningsområdet, särskilt investeringsåtgärder, och att de tar hänsyn till kommissionens och revisionsrättens granskningar.

123.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en uppföljning av fallen med misstänkta avsiktliga överträdelser som revisionsrätten har rapporterat till, först och främst, Olaf, avseende åtgärden för landsbygdsutvecklingen som ”skapar mervärde för jordbruks- och skogsprodukter”, och att göra en fullständig översyn av denna åtgärd mot bakgrund av de kritiska anmärkningar som revisionsrätten har avgett rörande dess effektivitet och verkan i uppföljningsrapporten till 2013 års ansvarsfrihet för kommissionen.

124.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att nära övervaka genomförandet av programmen för landsbygdsutveckling och att i sina granskningar om överensstämmelse ta hänsyn till de tillämpliga bestämmelserna, inbegripet de som antagits på nationell nivå, då detta är relevant, för att minska risken för att upprepa de fel som upptäcktes under programplaneringsperioden 2007–2013.

Fiske

125.  Europaparlamentet tar del av den reservation som utfärdades av GD Havsfrågor och fiske avseende den konstaterade felprocenten på över 2 % i redovisade utgifter i vissa medlemsstater, en rapport som inte var tillförlitlig och en medlemsstat som inte hade lämnat någon rapport alls. Parlamentet beklagar denna situation när det gäller denna medlemsstat, men konstaterar att situationen har förbättrats efter kommissionens förelägganden till den berörda medlemsstaten.

126.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten, utöver dessa kommentarer, inte mer ingående detaljerat resultatet av dessa granskningar när det gäller fiske och havsfrågor, och kräver för att säkra transparens att sådana uppgifter offentliggörs.

127.  Europaparlamentet noterar att 92,31 % av betalningarna inom GD Havsfrågor och fiske görs i tid. Parlamentet konstaterar dock bekymrat att antalet försenade betalningar har ökat jämfört med föregående budgetår. Parlamentet ser med tillfredsställe att dröjsmålsräntorna minskat 2013 och uppmuntrar därför GD Havsfrågor och fiske respektera betalningsfristerna i enlighet med bestämmelserna.

Regionalpolitik, transport och energi

Europa 2020

128.  Europaparlamentet betonar att av det totala betalningsbeloppet 2013 för detta politikområde (45 311 miljoner EUR) är 96 % (43 494 miljoner EUR) för regionalpolitiken, som till största delen genomförs genom Eruf och Sammanhållningsfonden, 1 059 miljoner EUR för rörlighet och transport och 758 miljoner EUR för energi.

129.  Europaparlamentet erkänner den avgörande roll som unionens regionalpolitik spelar för att minska regionala skillnader, främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning mellan medlemsstaternas regioner och mellan medlemsstaterna. Parlamentet konstaterar att denna politik är den unionsomfattande långsiktiga huvudstrategin för investeringar i realekonomin som står för 29 % av unionens budgetutgifter 2013 och är ett etablerat verktyg för att skapa tillväxt och jobb i unionen, vilket stöder uppnåendet av Europa 2020-strategins mål.

130.  Europaparlamentet noterar den viktiga roll som transport- och energipolitiken spelar för att skapa säkra, hållbara och konkurrenskraftiga transport- och energisystem och relaterade tjänster för unionens medborgare och företag och betonar det bidrag som denna politik ger för genomförandet av Europa 2020-strategins mål.

131.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen utvärderar regionalpolitikens ändamålsenlighet, effektivitet, konsekvens och europeiska mervärde genom utvärderingen i efterhand. Parlamentet förväntar sig att få regelbundna uppdateringar av kommissionens utvärdering.

132.  Europaparlamentet betonar att kommissionen bör försäkra sig om att den får enhetliga och tillförlitliga uppgifter från medlemsstaterna om användningen av Eruf-medlen. Parlamentet anser att denna information bör innehålla uppgifter om hur de operativa programmen fortskrider, inte bara i finansiellt avseende utan även i fråga om resultat(36).

133.  Europaparlamentet påminner om att sammanhållningspolitikens förvaltningssystem är fleråriga och betonar att den slutliga bedömningen av oegentligheter i samband med genomförandet av politiken kan göras först när programperioden avslutats.

Fel

134.  Europaparlamentet konstaterar att av de 180 transaktioner som revisionsrätten granskat innehöll 102 (57 %) fel. Parlamentet konstaterar att revisionsrätten med 95 procents säkerhet kan säga att antalet fel inom populationen ligger mellan 3,7 % och 10,1 % (den lägre respektive den högre felgränsen), och den beräknar, på grundval av de 40 fel den har kvantifierat, att den troligaste felprocenten ligger på 6,9 % (2012: 6,8 %);

135.  Europaparlamentet betonar att de nationella myndigheterna i 17 fall av kvantifierbara fel begångna av de slutliga bidragsmottagarna hade tillräcklig information för att förhindra, spåra och korrigera felen innan de redovisade utgiften för kommissionen. Parlamentet noterar att om all denna information hade använts till att korrigera fel, skulle den uppskattade mest sannolika felprocenten för detta kapitel ha varit tre procentenheter lägre. Parlamentet betonar att medlemsstaterna har ett viktigt ansvar för att korrekt och lagligt genomföra unionsbudgeten när de ansvarar för förvaltningen av unionens medel.

136.  Europaparlamentet påpekar att när det gäller utgifter från Eruf och Sammanhållningsfonden, samt när det gäller utgifter för rörlighet, transport och energi, har de främsta riskerna avseende förenligheten att göra med: Fel i samband med regler för offentliga upphandlingar (39 %), icke-stödberättigade projekt/verksamheter eller stödmottagare (22 %), icke-stödberättigade kostnader som inkluderats i utgiftsredovisningarna (21 %) och icke-förenlighet med bestämmelserna för statligt stöd för Eruf och Sammanhållningsfonden. Parlamentet välkomnar kommissionens åtgärder för att minska dessa risker och uppmanar kommissionen att fortsätta att ge riktlinjer och erbjuda utbildning till förvaltningsmyndigheterna avseende de identifierade riskerna. Parlamentet förväntar sig att de nya förordningarna och reglerna för programplaneringsperioden 2014–2020 kommer att bidra till att minska risken för fel och till bättre resultat genom förenkling och klarläggande av förfarandena.

Tillförlitligheten hos medlemsstaternas rapportering

137.  Europaparlamentet noterar att myndigheterna i medlemsstaterna överlämnade 322 nationella revisionsuttalanden om sina operativa program, och att dessa revisionsuttalanden i 209 fall (65 %) angav en felprocent som låg under 2 %. Parlamentet noterar att när kommissionen kontrollerade uppgifterna kunde den bara bekräfta anmälan om medlemsstaternas felprocent för 78 nationella revisionsuttalanden. Parlamentet noterar att kommissionen behövde korrigera 244 revisionsuttalanden(37). Parlamentet uppmanar kommissionen att i framtiden inrapportera alla uppgifter om förändringar avseende felprocent som gjorts av GD Regional- och stadspolitik.

138.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen ansåg att alla nationellt reviderade felprocent i rapporterna från Slovakien var opålitliga, 10 av 15 felprocent i rapporterna från Ungern, två av sju i rapporterna från Bulgarien och en av fyra i rapporterna från Belgien. Parlamentet uppmanar kommissionen att visa om och hur deras schablonkorrigeringar som infördes för att skydda unionens budget (25 % för ett program och 10 % för nio program i Slovakien, 2 för Bulgarien och Italien och 1 för Belgien(38)) åtgärdat situationen.

139.  Europaparlamentet betonar att felrapporteringen för de följande operativa programmen var särskilt opålitliga:

Medlemsstat

Program

Titel

Fastställt belopp i miljoner EUR

Medlemsstaternas felprocent i årliga kontrollrapporter

Kommissionens felprocent/schablonsats för korrigering

BE

2007BE162PO001

Bryssel, regional konkurrenskraft

56,93

6,23 %

10 %

BG

2007BG161PO002

Tekniskt bistånd

1 466,43

4,10 %

10 %

DE

2007DE162PO006

Eruf Bremen

142,01

0,31 %

5 %

DE

2007DE161PO003

Eruf Mecklenburg/Västpommern

1 252,42

0,81 %

5 %

DE

2007DE162PO005

Eruf Hessen

263,45

0,04 %

5 %

ETC

2007CB063PO052

Interreg IV Italien/Österrike

60,07

2,77 %

10 %

ETC

2007CG163PO030

Slovakien/Tjeckien

92,74

0,96 %

10 %

ETC

2007CB163PO019

Mecklenburg/Västpommern–Polen

132,81

0,02 %

5 %

HU

2007HU161PO001

Ekonomisk utveckling

2 858,82

0,71 %

5 %

HU

2007HU161PO007

Transporter

5 684,24

0,54 %

5 %

HU

2007HU161PO003

Västra Ungern

463,75

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO004

Södra slättområdet

748,71

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO005

Mellersta Transdanubien

507,92

130 %

5 %

HU

2007HU161PO006

Norra Ungern

903,72

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO009

Norra slättområdet

975,07

1,30 %

5%

HU

2007HU161PO011

Södra Transdanubien

705,14

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO001

Mellersta Ungern

1 467,20

0,10 %

5 %

IT

2007IT161PO007

Utveckling södra Italien

579,04

0,63 %

10 %

IT

2007IT161PO008

Kalabrien

1 499,12

2,45 %

10 %

SL

2007SL161PO001

Regional utvecklingspotential

1 783,29

2,80 %

5 %

SL

2007SL161PO002

Infrastruktur

1 562,06

2,80 %

5 %

SK

2007SK161PO006

Konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt

968,25

0 %

25 %

SK

2007SK161PO005

Hälsa

250,00

1,79 %

25 %

SK

2007SK161PO001

Informationssamhället

843,60

1,79 %

10 %

SK

2007SK16UPO001

Forskning och utveckling

1 209,42

1,30 %

10 %

SK

2007SK161PO002

Miljö

1 820,00

0,33 %

10 %

SK

2007SK161PO004

Transporter

3 160,15

0,74 %

10 %

SK

2007SK161PO003

Regionala operativa program

1 554,50

0,32 %

10 %

SK

2007SK161PO007

Tekniskt bistånd

97,60

1,79 %

10 %

SK

2007SK162PO001

Bratislava

95,21

1,79 %

10 %

UK

2007UK162PO001

Lowlands and Uplands Scotland

375,96

5,98 %

8,42 %

UK

2007UK161PO002

West Wales and The Valleys

1 250,38

036 %

5 %

UK

2007UK162PO012

East Wales

72,45

0,36 %

5 %

140.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i framtiden rapportera om felprocenten per program utifrån de uppgifter som anmälts av medlemsstaterna och godtagits/korrigerats av kommissionen i den årliga verksamhetsrapporten.

141.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen på grundval av sin egen granskning ansåg att 40 nationella revisionsmyndigheter med ansvar för revision av 90 % av anslagen till Eruf/Sammanhållningsfonden för programperioden 2007–2013 i allmänhet hade gjort ett tillförlitligt arbete.

Förvaltnings- och kontrollsystem

142.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge ytterligare riktlinjer och tekniskt bistånd till medlemsstaterna. Parlamentet begär att kommissionen och medlemsstaterna särskilt ska inrikta sig på att förenkla förfarandena, även för mottagarna, vilket både kan få positiva effekter för granskningen och minska felfrekvensen, samtidigt som man ökar förvaltnings- och kontrollsystemens ändamålsenlighet.

143.  Europaparlamentet välkomnar att förvaltningen av fonderna har förbättrats sedan 2011 i Österrike, Tjeckien och Rumänien. Parlamentet är oroat över den försämrade Eruf-förvaltningen i Slovakien, Spanien, Nederländerna och Förenade kungariket(39).

144.  Europaparlamentet påpekar att i 50 av 75 fall har reservationer kvarstått i ett år eller mer. Kommissionen uppmanas att lämna information som underlag för att bedöma huruvida svagheterna och regionerna förblev de samma och ta reda på varför nationella förvaltningsmyndigheter inte klarade av att korrigera felen på ett effektivt sätt.

145.  Europaparlamentet stöder helhjärtat de avbrott av betalningsfrister och inställelser av utbetalningar som kommissionen använder sig av som ett effektivt förebyggande verktyg för att skydda unionens ekonomiska intressen.

146.  Europaparlamentet är medvetet om att enligt det nya regelverket för programperioden 2014–2020 kommer allvarliga brister i den mening som avses i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014(40) som upptäcks av kommissionen eller revisionsrätten efter det att räkenskaperna inlämnats att leda till finansiella nettokorrigeringar för de berörda programmen. Parlamentet uppmanar kommissionen att lämna en förteckning över sådana ärenden i tid inför ansvarsfrihetsförfarandet för kommissionen 2014.

147.  Europaparlamentet välkomnar de förstärkta kontroll- och revisionsförfaranden som ingår i regleringsramarna för programplaneringsperioden 2014–2020, särskilt de verifieringar och kontroller av förvaltningen som ska göras före attesteringen av programmens årsräkenskaper och inlämnandet av förvaltningsförklaringarna från den operativa ledningen till kommissionen. Kommissionens förmåga att vidta korrigerande åtgärder har förbättrats ytterligare genom att det inte länge är möjligt för medlemsstaterna att återanvända medel, vilket lett till finansiella nettokorrigeringar. Parlamentet välkomnar inrättandet av ett kompetenscentrum för uppbyggnad av administrativ kapacitet i samband med EU:s strukturfonder och investeringsfonder. Parlamentet stöder sammanhållningspolitikens ökande resultatinriktning och tematiska koncentration, vilket bör garantera en omställning från kriterier som avser utnyttjande av medel till fokus på utgifternas kvalitet och ett stort mervärde för de medfinansierade åtgärderna.

148.  Europaparlamentet påminner om punkt 165 i sin resolution om ansvarsfrihet för kommissionen 2012, där parlamentet ville att hanteringen av fel vid offentlig upphandling i samband med delad förvaltning skulle göras mer enhetlig. Parlamentet välkomnar den harmonisering som kommissionen genomför genom sitt beslut C(2013)9527 av den 19 december 2013 om fastställande och godkännande av riktlinjer för fastställande av finansiella korrigeringar som kommissionen ska tillämpa på utgifter som finansieras av unionen genom delad förvaltning, i de fall som bestämmelserna om offentlig upphandling inte har följts. Parlamentet påpekar att Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU(41) ska genomföras av medlemsstaterna senast den 18 april 2016. Parlamentet anser att detta kommer att medföra avsevärda förändringar av upphandlingsförfarandena och att ytterligare metodändringar därför kan bli nödvändiga.

149.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens metod måste vara enhetlig och tillämpas på samtliga förvaltningsområden. Parlamentet inser att ytterligare justeringar kan leda till att revisionsrättens definitioner av olagliga transaktioner och delad förvaltning blir inkonsekventa.

Finansiella korrigeringar

150.  Europaparlamentet noterar att kommissionen 2013 fattade beslut om finansiella korrigeringar till ett belopp av 912 371 222 EUR för medlemsstaternas operativa program, varav 239,50 miljoner EUR föll på Tjeckien, 147,21 miljoner EUR på Ungern och 95,47 miljoner EUR på Grekland.

151.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utföra successiva prestationsbedömningar under genomförandet av projekt som föreslagits av medlemsstaterna för strukturfondsfinansiering och efter det att projekten har avslutats, i syfte att öka effektiviteten i projekten och intensifiera kontrollerna av användningen av offentliga medel och därmed göra det möjligt att upptäcka missbruk och bedrägerier som sker under projektgenomförandet.

152.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta ett system för informationsutbyte mellan nationella revisionsmyndigheter så att bokföringsposter för transaktioner mellan två eller flera medlemsstater kan kontrolleras mot varandra, i syfte att bekämpa gränsöverskridande bedrägerier inom strukturfonderna, och med tanke på de nya arrangemangen som gäller för den fleråriga budgetramen 2014–2020, de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI), Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) som helhet, så att skyddet av unionens ekonomiska intressen får en övergripande prägel.

153.  Europaparlamentet konstaterar dessutom att under programperioden 2007–2013 stod sex medlemsstater (Tjeckien, Grekland, Spanien, Ungern, Polen och Rumänien) för 75 % (vilket motsvarar 1 342 miljoner EUR) av de bekräftade finansiella korrigeringarna för Eruf/Sammanhållningsfonden och ESF.

Tillbakadragna åtaganden

154.  Europaparlamentet beklagar att åtaganden på 397,8 miljoner EUR fick dras tillbaka 2013, 296,7 miljoner EUR bara från Tjeckien. Parlamentet anser att tillbakadragande av åtaganden strider mot sund finansiell förvaltning. Parlamentet är bekymrat över vissa regioners fortsatta oförmåga att utnyttja den tillgängliga finansieringen och uppmanar kommissionen att identifiera problemen som ligger till grund för denna situation i dessa regioner. Kommissionen uppmanas att upprätta och överlämna en detaljerad plan för att förbättra utnyttjandeförmågan i regioner med en mycket låg utnyttjandegrad.

155.  Europaparlamentet påpekar att en stödperiod infördes i den nya förordningen för programplaneringsperioden 2014–2020 för att inrätta en tidsram för att göra investeringar och ska incitament för programmyndigheterna att göra investeringar för jobb och tillväxt i unionen i god tid, vilket skulle minska risken för att anslagen inte utnyttjas under den givna stödperioden och därmed riskerar att dras tillbaka.

Finansieringstekniska instrument

156.  Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaternas förvaltningsmyndigheter rapporterade totalt 941 operativa finansieringstekniska instrument i slutet av 2013 i 25 medlemsstater: 91 % utgörs av finansieringstekniska instrument för företag, 6 % för stadsutvecklingsprojekt och 3 % för fonder för energieffektivitet/förnybar energi. Parlamentet noterar att det totala värdet på de bidrag som utbetalats från de operativa programmen till finansieringstekniska instrument uppgick till 14 278,20 miljoner EUR, inklusive 9 597,62 miljoner EUR i strukturmedel. Parlamentet konstaterar att endast 47 % av bidragen från de operativa programmen, eller 6 678,20 miljoner EUR, har utbetalats till slutmottagarna när det bara är två år kvar till avslutet.

157.  Europaparlamentet är oroat över att kommissionen i den konsoliderade årsrapporten 2013 om genomförandet av finansieringstekniska instrument – i enlighet med artikel 67.2 j i rådets förordning (EG) nr 1083/2006(42) – drar slutsatsen att medlemsstaternas förvaltningsmyndigheter inte lämnade en heltäckande redogörelse av genomförandet av de finansieringstekniska instrumenten och att vissa uppgifter visade på ”felaktigheter” när det gällde uppgifterna för finansieringstekniska instrument i Ungern och Italien.

Grekland

158.  Europaparlamentet är oroat över genomförandet av de prioriterade programmen i Grekland enligt förvaltningen av insatser. Parlamentet konstaterar att 48 prioriterade projekt måste påskyndas. Parlamentet konstaterar att de största problemen enligt kommissionen är a) förseningar i mognadsstadiet, b) förseningar i tillståndsgivning, c) hävning av kontrakt till följd av att uppdragstagaren saknade likviditet, och d) utdragna överklagandeförfaranden i tilldelningsfasen. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lämna en uppdatering av uppföljningsrapporten om de prioriterade projekten för 2013.

Lago Trasimeno

159.  Europaparlamentet noterar att Olaf utförde ett informationsuppdrag i december 2014 för att diskutera möjliga oegentligheter med unionens bistånd för cykelbanan kring Lago Trasimeno i Italien. Kommissionen uppmanas att informera parlamentet om hur detta utvecklats i uppföljningsrapporten om ansvarsfriheten för 2013.

Privatisering av infrastrukturprojekt som finansierats med unionsmedel

160.  Europaparlamentet konstaterar att unionen finansierade moderniseringen av ett vattenförsörjningsnät i Skorkov (Tjeckien) med 1,1 miljoner EUR. Parlamentet är oroat över att de kommunala myndigheterna har lagt ut driften av vattenförsörjningssystemet på ett företag som redan driver det lokala avloppssystemet. Parlamentet konstaterar att det lokala avloppssystemet också medfinansierades med 1,4 miljoner EUR från unionsfonder och att priset på dricksvattensförsörjningen ökade med 45 %. Parlamentet anser att dricksvatten är en kollektiv nyttighet och att alla medborgare behöver ha tillgång till dricksvatten av hög kvalitet och till rimligt pris.

161.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att informera parlamentet om alla projekt som har privatiserats och där unionen har deltagit med minst 30 %.

Europeiska unionens solidaritetsfond

162.  Europaparlamentet noterar kommissionens rapport om Europeiska unionens solidaritetsfond för 2013(43). Parlamentet är förvånat över att de problem som angavs i revisionsrättens särskilda rapport 24/2012 och som stöddes i parlamentets resolution av den 3 april 2014 om Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för 2012(44) inte åtgärdats. Kommissionen uppmanas att förklara hur de brister i katastrofhjälpen till Abruzzi-regionen som revisionsrätten uppmärksammat rättats till i den reviderade förordningen om Europeiska unionens solidaritetsfond som trädde i kraft den 28 juni 2014, särskilt när det gäller inrättande av uppdaterade nationella planer för katastrofhantering, inrättande av arrangemang för akut upphandling, upprättande av tillfälliga bostäder i katastrofdrabbade områden och överföring av inkomster som solidaritetfondens projekt generat till unionens budget.

Åtgärder som ska vidtas

163.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant rapportera om de framsteg som gjorts med förvaltnings- och kontrollsystem som ansågs vara delvis ändamålsenliga 2013 i god tid före ansvarsfrihetsförfarandet för 2014(45).

164.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att enligt revisionsrättens rekommendation göra en utvärdering av de ”kontroller på primär nivå” som utförts under programperioden 2007–2013 i enlighet med artikel 32.5 i budgetförordningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att infoga en bedömning av tillförlitligheten hos den information som lämnats av medlemsstaternas attesterande organ i GD Regional- och stadspolitiks verksamhetsrapport. Parlamentet välkomnar de bedömningar som gjorts sedan 2010 genom riktade granskningar av högriskprogram inom ramen för undersökningen ”Bridging the assurance gap”.

165.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att utarbeta en detaljerad rapport om hur felprocenten utvecklats (per år, per sektorspolitiskt område och per medlemsstat) under hela perioden för den tidigare fleråriga budgetramen (2007–2013).

166.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kräva att revisionsmyndigheterna intygar riktigheten hos de uppgifter om finansiella korrigeringar som rapporteras av de attesterande organen för varje operativt program. Parlamentet anser att denna detaljerade information bör offentliggöras i bilagan till GD Regional- och stadspolitiks verksamhetsrapport.

167.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin årliga verksamhetsrapport konsekvent uppge skälen till att den inte gör reservationer (eller gör reservationer med mindre ekonomisk effekt) i de fall där detta beror på undantag från kommissionens tillämpliga riktlinjer eller godkända revisionsstrategier.

168.  Europaparlamentet stöder revisionsrättens rekommendation om att kommissionen bör kräva att medlemsstaterna i sina förvaltningsförklaringar (i enlighet med artikel 59.5 a i budgetförordningen) uttryckligen bekräftar att de kontroller på primär nivå som utförts av förvaltningsorganen och de attesterande organen har varit effektiva.

169.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att be de nationella myndigheterna att lämna återkoppling om huruvida de fastställda projektmålen på området Eruf/Sammanhållningsfonden och ESF uppfylldes. Parlamentet anser att detta bör göras på ett sådant sätt att de registrerade uppgifterna är jämförbara på unionsnivå. Parlamentet anser att medborgare som berörs av uppfyllandet av projektmålen bör ges möjlighet att bedöma projekten när de har slutförts.

170.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra ”felaktigheterna” i de finansieringstekniska instrumenten och att göra en detaljerad bedömning av resultaten i GD Regional- och stadspolitiks verksamhetsrapport för 2014.

171.  Europaparlamentet uppskattar kommissionens insatser för att övergå till en resultatinriktad kultur. Parlamentet begär därför att kommissionen (GD Regio) i sin förvaltningsplan och årsrapport ska ta med en utvärdering av sina insatser för att öka effektiviteten, ändamålsenligheten och effekterna av sammanhållningspolitiken. Kommissionen uppmanas att vid sidan av inriktningen på budgetgenomförandet stämma av resultaten mot målen och utnyttja utvärderingarna bättre samt stödja medlemsstaterna och deras förvaltningsmyndigheter att maximera sina utvärderingsrapporters kvalitet. Parlamentet betonar i detta sammanhang behovet av att i framtiden bedöma och utvärdera projektresultat, avkastning på investeringar och faktiskt mervärde för ekonomin, sysselsättningen och den regionala utvecklingen.

Sysselsättning och sociala frågor

EU 2020

172.  Europaparlamentet betonar att ESF-resurserna i hög grad bidrar till att uppnå sysselsättnings- och socialpolitiska mål. För rapporteringsåret gjordes betalningar till ett värde av 14,1 miljarder EUR tillgängliga i detta syfte, varav 98 % gjordes via ESF. Parlamentet anser dock att en bedömning av fondens resultat behöver utföras för att mäta fondens ändamålsenlighet för att skapa jobb och få arbetslösa tillbaka på arbetsmarknaden snarare än att mäta utnyttjandegraden. Parlamentet begär att en detaljerad analys av fondens resultat, vilken kommer att vara avgörande för parlamentets politiska bedömning av ESF, ska läggas fram före utgången av året.

173.  Parlamentet betonar vikten av ESF för investeringar i åtgärder för jobbskapande och arbetslöshetsbekämpning, humankapital, utbildning och yrkesutbildning, social inkludering och tillgång till sociala tjänster.

174.  Europaparlamentet påpekar att det enligt rådets förordning (EG) nr 1083/2006 inte är tillåtet att använda medel ur Europeiska socialfonden för att utlokalisera arbetstillfällen från en medlemsstat till en annan. Parlamentet framhåller att kommissionen och medlemsstaterna måste genomföra ordentliga kontroller för att se till att EU-medel inte missbrukas på detta sätt.

175.  Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaterna i sin avsikt att utnyttja EU-medel bör sträva efter att uppnå resultat och de mål som främjas via ESF och får inte äventyra en konsekvent tillämpning av effektiva kontroller, vilka i synnerhet mot slutet av den stödberättigande perioden kan leda till att överträdelse av reglerna inte upptäcks och följaktligen till att man finansierar projekt som är för kostsamma, bristfälligt genomförda eller som sannolikt inte kommer att nå avsett resultat.

176.  Europaparlamentet betonar att det är särskilt brådskande att minska ungdomsarbetslösheten. Parlamentet välkomnar att över 12,4 miljarder EUR från ESF och sysselsättningsinitiativet för unga har öronmärkts för bekämpning av ungdomsarbetslöshet under den nya programperioden. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja medlemsstaterna i genomförandet av unionsfonderna och se till att pengarna används för de angivna ändamålen. Parlamentet uppmanar också kommissionen att för programperioden 2014–2020 införa ett system som möjliggör rapportering om integreringen av missgynnade personer eller grupper (dvs. unga, äldre, långtidsarbetslösa och romer) på arbetsmarknaden.

Romer

177.  Europaparlamentet påpekar att de medel som finns tillgängliga för integrering av romer inte alltid användes för detta ändamål. Parlamentet är oroat över att många romer är utsatta för diskriminering och social utestängning och lever under mycket dåliga socioekonomiska förhållanden. Parlamentet är också särskilt oroat över uppgifterna från en undersökning som genomfördes av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2012(46), som visade att genomsnittsinkomsten för 90 % av de romska hushållen låg under de nationella fattigdomsgränserna, och att i genomsnitt omkring 45 % av romerna lever i allvarligt eftersatta bostadsområden.

178.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja ett effektivt genomförande av nationella strategier för integrering av romer på lokal och regional nivå och att säkerställa att budgetutgifterna inriktar sig på den övriga politikens mål.

Fel

179.  Europaparlamentet konstaterar att av de 182 transaktioner som revisionsrätten granskat innehöll 50 (27 %) fel. Parlamentet konstaterar att på grundval av de 30 fel som kvantifierades uppskattar revisionsrätten den mest sannolika felprocenten till 3,1 % (3,2 % 2012). Parlamentet konstaterar att i 13 fall av kvantifierbara fel som gjordes av de slutliga stödmottagarna hade de nationella myndigheterna tillräckligt med information för att förebygga, upptäcka och korrigera felen innan utgifterna anmäldes till kommissionen. Parlamentet anser att om all denna information hade använts till att korrigera fel, skulle den mest sannolika uppskattade felprocenten för detta kapitel ha varit 1,3 procentenheter lägre. Parlamentet betonar att medlemsstaterna har ett viktigt ansvar för att korrekt och lagligt genomföra unionsbudgeten när de ansvarar för förvaltningen av unionens medel.

180.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens årsrapport visar på en liten minskning av den uppskattade felprocenten för området sysselsättning och sociala frågor, vilken uppgick till 3,1 % 2013 jämfört med 3,2 % föregående år. Parlamentet konstaterar att denna felprocent ändå var den näst lägsta bland samtliga politikområden och förväntar sig en ytterligare minskning av felprocenten under de närmaste åren.

181.  Europaparlamentet konstaterar att felen på politikområdet, precis som tidigare år, rörde icke-stödberättigade utgifter (93 % rörde redovisning av för höga kostnader, redovisning av för höga personalkostnader samt felaktigt beräknade kostnader) samt underlåtande att följa reglerna för offentlig upphandling (7 %).

182.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens rekommendation att kommissionen tillsammans med medlemsstaterna bör följa upp de svagheter som kartlagts i den riskbaserade tematiska revision av förvaltningskontroller som utförts av GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering (GD EMPL), och välkomnar de nya riktlinjer som kommissionen utfärdat för att ytterligare förbättra förvaltningskontrollernas pålitlighet under programperioden 2014–2020. Vägledningen, som bygger på de lärdomar som drogs under den föregående programperioden, har överlämnats till medlemsstaterna och kommer att offentliggöras under första hälften av 2015. Parlamentet understryker att det är mycket viktigt att medlemsstaternas myndigheter använder de uppgifter som står till deras förfogande för att upptäcka och korrigera fel innan de begär ersättning från kommissionen, vilket avsevärt kommer att minska felprocenten inom området sysselsättning och sociala frågor.

183.  Europaparlamentet uppmanar GD EMPL att sträva efter att uppnå sitt mål avseende ESF så att utvecklingen går från behovet att korrigera fel till en situation där fel undviks, och stöder insatserna inom GD EMPL för att hjälpa de medlemsstater som uppvisar det största antalen fel avseende ESF att förbättra sina system genom att använda bästa tillgängliga praxis. Parlamentet konstaterar i detta avseende att den administrativa kapaciteten och organisationen inom GD EMPL bör stå i proportion till dess arbete och ansvar gentemot medlemsstaterna.

Tillförlitligheten hos medlemsstaternas rapportering

184.  Europaparlamentet beklagar att de nationella förvaltningsmyndigheternas och kontrollsystemens felaktiga kontroller på primär nivå fortsatt var en stor källa till fel. Parlamentet är djupt bekymrat över att medlemsstaterna verkar vara mindre noggranna när de spenderar unionens medel än när de spenderar sina nationella budgetar. De har dock ett viktigt ansvar för att korrekt och lagligt genomföra unionsbudgeten när de ansvarar för förvaltningen av unionens medel. Parlamentet konstaterar att följande program visade särskilda systemsvagheter: Polen, Spanien (Kastilien-León), Rumänien, Portugal, Italien (Sicilien), Tyskland (Bund), Tyskland (Thüringen), Tjeckien och Ungern. Parlamentet konstaterar att kommissionens tematiska revisioner dessutom visade på svagheter i förvaltnings- och kontrollsystemen för de operativa programmen för Irland (investeringar i humankapital), Slovakien (utbildning) och Spanien (Valenciaregionen).

185.  Europaparlamentet påpekar att kommissionen i sin granskning av de felprocent som medlemsstaterna rapporterat i sina årliga kontrollrapporter höjde felprocenten med över 2 % för följande operativa program:

Medlemsstat

OP-nummer

Mellanliggande betalningar i EUR, 2013

Medlemsstaternas felprocent i kontrollrapporterna

COM

korrigering

Skillnad

IT

2007IT052PO009

Bolzano

934 530

4,95%

7,11 %

2,16 %

CZ

2007CZ052PO001

Praha Adapabilita

3,58%

6,45 %

2,87 %

SK

2007SK05UPO002

OP Sysselsättning och social integrering

86 718 231

1,65%

4,66 %

3,01 %

UK

2007UK052PO002

Skottlands lågländer och högländer

74 251 497

1,95%

10,59 %

8,64 %

IT

2007IT052PO001

Abruzzerna

0,2%

15,9 %

15,88 %

ES

2007ES052PO011

La Rioja

0,38%

37,76 %

37,38 %

Dessutom ansåg kommissionen att de årliga kontrollrapporterna för följande operativa program är fullständigt otillförlitliga, och därför föranledde schablonmässiga korrigeringar.

Medlemsstat

OP-nummer

Mellanliggande betalningar i EUR, 2013

Medlemsstaternas felprocent i kontrollrapporterna

COM

schablon-korrigering

Skillnad

LU

2007LU052PO001

Operativt program ESF

4 285 659

0,46%

2,0 %

1,54 %

IT

2007IT051PO001

Kampanien

77 486 332

0,38%

2,0 %

1,62 %

BE

2007BE052PO001

Den tyskspråkiga gemenskapen

0,0%

2,0 %

2 %

ES

2007ES052PO002

Kastilien-León

10 607 012

0,0%

2,0 %

2,0 %

BE

2007BE052PO003

Delstat

3,66%

5,0 %

1,34 %

IT

2007IT051PO007

Pon istruzione

78 589 393

0,4%

5,0 %

4,6 %

BE

2007BE052PO005

Flandern

118 201 220

1,61%

10,0 %

8,39 %

UK

2007UK051PO002

West Wales and the valleys

149 600 091

0,36%

10,0 %

9,64 %

UK

2007UK052PO001

East Wales

9 476 602

0,36%

10,0 %

9,64 %

IT

2007IT052PO012

Toscana

61.978.561

1,11

25 %

23,89 %

IT

2007IT052PO016

Sardinien

23.478.530

0,13

25 %

24,87 %

186.  Parlamentet välkomnar i detta avseende de särskilda åtgärder för att minska riskerna som kommissionen vidtagit, inbegripet både förebyggande och korrigerande åtgärder och de riskbaserade granskningar som gjorts av GD EMPL.

187.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen fortsatte sin stränga policy för avbrott av betalningsfrister och inställelser av utbetalningar under 2013. I detta sammanhang anser parlamentet att det är anmärkningsvärt att kommissionen 2013 gjorde finansiella korrigeringar till ett belopp av 842 miljoner EUR, varav 153 miljoner EUR avsåg 1994–1999, 472 miljoner EUR 2000–2006 och 217 miljoner EUR 2007–2013. Parlamentet konstaterar att under de tre programperioderna visade följande medlemsstater de högsta finansiella korrigeringarna:

Medlemsstat

Kumulativ godtagen/beslutad finansiell korrigering (i miljoner EUR)

Kumulativ genomförd finansiell korrigering (i miljoner EUR)

Italien

497,7

497,7

Rumänien

312,1

299,1

Spanien

1 070,1

1 064,3

188.  Europaparlamentet konstaterar dessutom att GD Sysselsättning, socialpolitik och inkluderings årliga verksamhetsrapport innehåller en reservation avseende betalningar som gjordes under programperioden 2007–2013 på ett riskzonsbelopp av 123,2 miljoner EUR 2013. Parlamentet konstaterar att reservationen rörde 36 av de 118 operativa programmen inom ESF (jämfört med 27 av 117 operativa program 2012).

2007-2013 års programplaneringsperiod

Medlemsstat

OP-nummer

Namn

Reservation

BELGIEN

2007BE051PO001

Convergence Hainaut

Full

2007BE052PO002

Trojkan Vallonien-Bryssel

Full

2007BE052PO003

Federalt

Anseende

2007BE052PO004

Brysselregionen : Sysselsättning och social sammanhållning

Anseende

2007BE052PO005

Flandern

Full

TJECKIEN

2007CZ052PO001

Praha Adaptabilita

Anseende

2007CZ05UPO001

Lidské zdroje a zaměstnanost

Delvis Anseende

FRANKRIKE

2007FR052PO001

OP ESF

Delvis

TYSKLAND

2007DE051PO002

Mecklemburg-Vorpommern

Full

2007DE052PO003

Berlin

Full

IRLAND

2007IE052PO001

Investeringar i humankapital

Delvis Anseende

ITALIEN

2007IT051PO001

Kampanien

Full

2007IT051PO007

PON Istruzione

Full

2007IT052PO001

Abruzzerna

Delvis Anseende

2007IT052PO009

Bolzano

Full

2007IT052PO012

Toscana

Full

2007IT052PO016

Sardinien

Full

POLEN

2007PL051PO001

OP Humankapital

Delvis

RUMÄNIEN

2007RO051PO001

Utveckling av mänskliga resurser

Full

SLOVAKIEN

2007SK05UPO001

OP Utbildning

Delvis

2007SK05UPO002

OP Sysselsättning och social delaktighet

Delvis Anseende

SPANIEN

2007ES051PO003

Extremadura

Delvis

2007ES051PO005

Andalusien

Full

2007ES052PO003

Valencia

Anseende

2007ES052PO004

Aragonien

Full

2007ES052PO005

Balearerna

Full

2007ES052PO007

Katalonien

Anseende

2007ES052PO008

Madrid

Delvis Anseende

2007ES052PO011

La Rioja

Anseende

2007ES05UPO001

Anpassningsförmåga och sysselsättning

Delvis

2007ES05UPO002

Diskrimineringsbekämpning

Delvis

2007ES05UPO003

Tekniskt bistånd

Delvis

FÖRENADE KUNGARIKET

2007UK051PO002

West Wales and the Valleys

Full

2007UK052PO001

East Wales

Full

2007UK052PO002

Lowlands and Uplands of Scotland

Full

2007UK052PO003

Nordirland

Delvis

2000-2006 års programplaneringsperiod

Medlemsstat

OP-nummer

Namn

Reservation

FRANKRIKE

1999FR053DO001

Nationell mål 3

Anseende

2000FR162DO021

Nord-Pas-de-Calais

ITALIEN

1999IT161PO006

Kalabrien

SVERIGE

1999SE161DO001

Norrbotten & Västerbotten

FÖRENADE KUNGARIKET

1999GB161DO005

Highlands and Islands of Scotland

2000GB162DO013

Western Scotland

189.  Europaparlamentet påpekar att i 30 av 79 fall har reservationer kvarstått i ett år eller mer, oräknat återkommande reservationer för samma program. Kommissionen uppmanas att lämna information som underlag för att bedöma huruvida svagheterna och regionerna förblev de samma och ta reda på varför nationella förvaltningsmyndigheter inte klarade av att korrigera felen på ett effektivt sätt. Parlamentet noterar de återkommande reservationerna i Belgien (regional konkurrenskraft och sysselsättning, sysselsättning och social sammanhållning), Tyskland (Thüringen och Berlin), Irland (humankapitalinvesteringar), Italien (Kampanien, färdigheter och utveckling), Slovakien (utbildning), Spanien (Extremadura, Andalusien, Balearerna, Katalonien och Rioja, anpassningsförmåga och sysselsättning, kampen mot diskriminering, tekniskt bisstånd) och Förenade kungariket (Highlands and Islands – Skottland, Lowlands and Uplands – Skottland). Kommissionen uppmanas i detta sammanhang att förklara varför dessa reservationer återkommer och vilka åtgärder som kommissionen vidtagit för att åtgärda situationen.

190.  Europaparlamentet betonar att mellanliggande betalningar till ett belopp av 2 159,4 miljoner EUR för de operativa programmen för 2007–2013 påverkas av reservationerna. Parlamentet konstaterar att kommissionen uppskattade riskzonsbeloppet till 123,3 miljoner EUR år 2013.

191.  Europaparlamentet stöder revisionsrättens uppmaning till kommissionen att i sin årliga verksamhetsrapport konsekvent uppge skälen till att den inte gör reservationer (eller gör reservationer med mindre finansiell effekt) i de fall där detta beror på undantag från kommissionens tillämpliga riktlinjer eller godkända revisionsstrategier.

192.  Europaparlamentet är fortfarande oroat över systembristerna i de spanska och italienska förvaltnings- och kontrollsystemen, vilka förvärras av decentraliserade och delegerade statliga strukturer.

193.  Europaparlamentet uppmanar GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering att i sin årliga verksamhetsrapport infoga den tabell över nationella årliga kontrollrapporter som lämnades som svar på fråga 19 i ansvarsfrihetsfrågeformuläret.

194.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de nationella myndigheter som ansvarar för att förvalta strukturfonderna försöker komma till rätta med problemet att högre personalkostnader debiteras för EU-projekt jämfört med projekt som finansieras med nationella medel.

195.  Europaparlamentet har tagit del av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten, i synnerhet med avseende på sysselsättning och sociala frågor, men beklagar de få hänvisningarna till jämställdhet på detta område samt den otillräckliga fokuseringen på sysselsättning, social solidaritet och jämställdhet i revisionsrättens särskilda rapporter för detta år.

196.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på att man vidareutvecklar jämställdhetsindikatorer och uppgifter som möjliggör en utvärdering av unionens allmänna budget ur ett jämställdhetsperspektiv och övervakar insatserna för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i budgetarbetet.

Tillbakadragna åtaganden

197.  Europaparlamentet är oroat över att 129 miljoner EUR i åtaganden kan behöva dras tillbaka i sex medlemsstater (BE, CZ, DE, ES, IT och UK) i slutet av 2014.

Progress för mikrokrediter

198.  Europaparlamentet konstaterar att unionen har bidragit med 100 miljoner EUR till Progress för mikrokrediter. Parlamentet påminner om att det är Europeiska investeringsfonden som genomför Progress för mikrokrediter för kommissionens räkning och att Europeiska investeringsbanken rapporterade att 52 mikrokreditleverantörer i 20 medlemsstater hade ingått avtal enligt Progress för mikrokrediter och att 31 895 mikrolån till ett värde av 260,78 miljoner EUR redan hade utbetalats till mikroföretag. Parlamentet är i detta sammanhang oroat över att frågan om demokratisk ansvarighet inte uppmärksammas tillräckligt i utformningen av de finansiella instrumenten.

Åtgärder som ska vidtas

199.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, när den godkänner de operativa programmen för den nya programperioden, se till att medlemsstaterna har beaktat alla de möjligheter till förenkling som de europeiska struktur- och investeringsfondsförordningarna för 2014–2020 medger.

200.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera om de framsteg som gjorts med administrationen av ovan angivna operativa program med reservationer, och om åtgärdandet av de svagheter som upptäcktes i uppföljningsbetänkandet om beviljande av ansvarsfrihet för 2013.

201.  Europaparlamentets uppmanar kommissionen att se till att de myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för att förvalta strukturfonderna försöker komma till rätta med problemet att högre personalkostnader debiteras för unionsprojekt jämfört med projekt som finansieras med nationella medel.

202.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förmå medlemsstaterna att genomföra strategierna för integrering av romer och se till att medel som anslås från unionen inriktas på romer.

203.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöva påtryckningar på medlemsstaterna och mana dem till att aktivt och konkret kämpa mot arbetslösheten, särskilt ungdomsarbetslösheten.

Yttre förbindelser

Trycket på budgeten

204.  Europaparlamentet välkomnar att man i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet lägger större fokus på ökad effektivitet för att uppnå bästa möjliga resultat med EU:s skattebetalares pengar. Parlamentet uppmanar i detta hänseende kommissionen kraftigt öka sina ansträngningar för att förbättra den fortlöpande återkopplingen från utvärderingscykeln, så att erfarenheterna från tidigare praxis och rekommendationerna från utvärderingar kan bidra ännu mer till bättre beslutsfattande, planering och genomförande av EU:s bistånd i framtiden.

205.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över att det i 2013 års budget saknades 293 miljoner EUR för de betalningsbemyndiganden som förvaltas av kommissionens generaldirektorat för utveckling och samarbete (GD DEVCO), och att det sena godkännandet av nödvändiga förstärkningar orsakade en överföring till nästföljande år, vilket har satt ytterligare press på de redan snäva betalningsbemyndigandena för 2014.

206.  Europaparlamentet oroas över den växande diskrepansen mellan å ena sidan EU:s internationella åtaganden, ambitiösa politiska ramar och nya verktyg (till exempel utvecklingsagendan för tiden efter 2015 och de externa finansieringsinstrumenten för perioden 2014–2020) och å andra sidan EU:s oförmåga att fullgöra sina åtaganden gentemot sina globala partner och andra organ, i synnerhet när det gäller humanitärt bistånd, på grund av de otillräckliga betalningsanslagen.

207.  Europaparlamentet anser att denna situation inte bara riskerar att skada EU:s renommé och politiska trovärdighet såsom världens främsta givare, utan även skulle kunna äventyra partnerländernas finanspolitiska stabilitet eftersom den lämnar finansiella hål i deras budgetar. Parlamentet befarar att denna diskrepans kan komma att bli högst påtaglig under 2015, när den samlade nivån av det offentliga utvecklingsbiståndet kommer att hamna långt under det gemensamma målet på 0,7 % av EU:s BNI vid årets slut.

208.  Europaparlamentet understryker att det humanitära biståndet via EU:s budget under 2013 för andra året i rad översteg 1,3 miljarder EUR i åtaganden, till följd av de många humanitära kriserna, som har orsakat obeskrivligt mänskligt lidande. Parlamentet beklagar den inverkan som bristen på betalningsbemyndiganden har haft på GD ECHO:s verksamhet under detta krisår, vilken endast har kunnat hållas igång tack vare ändrade betalningsplaner, med en överföring av 160 miljoner EUR i eftersläpande betalningar vid årsslutet som följd. Parlamentet uppmanar rådet att följa den betalningsplan som har avtalats med parlamentet.

209.  Europaparlamentet beklagar den renomméskada som redan är ett faktum på grund av dessa ad hoc-åtgärder, och pekar på paradoxen mellan å ena sidan det ökade antalet humanitära kriser i världen de senaste åren och de operativa åtgärder som EU har vidtagit för att på ett effektivt sätt bemöta plötsligt uppkomna kriser (till exempel öppnandet av Centrumet för samordning av katastrofberedskap i maj 2013) och å andra sidan bristen på betalningsbemyndiganden. Parlamentet befarar att denna situation kan komma att förvärras under 2014 om inte tillräckliga anslagsökningar kan säkerställas.

Felprocent

210.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens mest sannolika felfrekvens är 2,6 % och att den kvarstående felfrekvens som fastställdes i den andra undersökningen av EuropeAid beräknades till 3,35 %. Parlamentet beklagar att de system inom EuropeAid som granskades av revisionsrätten bedömdes som endast delvis ändamålsenliga.

211.  Europaparlamentet noterar att instrumentens natur och betalningsvillkor minskar risken för att transaktionerna ska drabbas av fel när det gäller budgetstöd och unionens bidrag till projekt med flera givare som genomförs av internationella organisationer.

212.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en rapport om mervärdet av budgetstöd, och särskilt om hur det har hjälpt utvecklingsländerna att uppnå millennieutvecklingsmålen. Parlamentet begär i detta sammanhang en översikt över de åtgärder som vidtagits för att undvika att en del av finansieringen går förlorad till följd av korruption och bedrägerier och över ändamålsenligheten i systemen för ekonomisk förvaltning.

213.  Europaparlamentet delar revisionsrättens kritik av den så kallade hypotetiska strategin i fall med projekt med ett flertal givare och uppmanar kommissionen att underöka möjligheten att i sina egna räkenskaper lägga fram en analys av dessa projekt som en helhet, istället för att begränsa sig till en bedömning av huruvida det sammanslagna beloppet innehåller tillräckligt med stödberättigade utgifter för att täcka unionens bidrag.

214.  Europaparlamentet ber revisionsrätten att beräkna en separat felfrekvens i yttre förbindelser för utgifter som inte omfattas av budgetstödet eller av bidragen till projekt med flera givare som genomförs av internationella organisationer.

Årliga verksamhetsrapporter

215.  Europaparlamentet beklagar att för nio transaktioner som avser det nationella programmet inför anslutningen har kommissionen använt ett bokföringsförfarande för att frigöra ett belopp på 150 miljoner EUR baserat på uppskattningar i stället för på faktiska, betalda och godtagna kostnader som styrks av verifierande underlag. Denna systematiska praxis i GD Utvidgning är inte förenlig med artikel 88 i budgetförordningen och artikel 100 i dess tillämpningsföreskrifter. Parlamentet betonar att detta sedan länge tillämpade förfarande under många år har påverkat och fortfarande påverkar revisionsförklaringen för GD Utvidgning, vilket innebär att för 2013 grundades 20 % av alla utgifter inom detta generaldirektorat på uppskattningar. Parlamentet välkomnar att kommissionen 2014 införde ett system och genomförde det utan dröjsmål för att säkersälla att frigörande av förfinansiering i framtiden ska göras på faktiska kostnader som rapporteras korrekt. Parlamentet konstaterar att kommissionen konsekvent har påpekat att inga utgifter har validerats och godtagits officiellt av GD Utvidgning under förfarandet för avslutande av räkenskaperna och att inget meddelande därför har lämnats till mottagarna som skulle ha kunnat tolkas som ett godkännande.

216.  Europaparlamentet påminner om att EuropeAids generaldirektör i sin revisionsförklaring(47) angav att de kontrollförfaranden som införts ger tillräckliga garantier för de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Parlamentet anser emellertid att detta uttalande inte överensstämmer med att han utfärdade en övergripande reservation om en felfrekvens på över 2 %, vilket visar att kontrollförfarandena inte förebygger, upptäcker och korrigerar väsentliga fel.

217.  Europaparlamentet ber kommissionen att justera de givna anvisningarna från kommissionens generalsekretariat, för att möjliggöra ett uttalande med avvikande mening när de ekonomiska konsekvenserna överskrider väsentlighetströskeln för hela budgeten inom ramen för ett generaldirektorats ansvarsområde.

218.  Europaparlamentet ber kommissionen att överväga att införa en sanktionsmekanism för EN avsiktligt inkorrekt revisionsförklaring från en utanordnare i den årliga verksamhetsrapport som avses i artikel 66.9 i budgetförordningen.

Internationell handel

219.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omfördela personalresurser från andra generaldirektorat till GD TRADE för att säkerställa att detta generaldirektorat kan tillgodose unionsmedborgarnas och parlamentets motiverade behov av ökad transparens och ökad tillgång till information i samband med unionens pågående handelsförhandlingar och kommande ratificeringsprocess, särskilt när det gäller TTIP, CETA och TISA, på ett ändamålsenligt, effektivt och punktligt sätt utan behöva göra avkall på andra viktiga uppgifter som anförtrotts kommissionen.

220.  Europaparlamentet betonar att lämpliga kontroller och revisioner av unionens makroekonomiska bistånd måste säkerställas.

221.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelse att det allmänna preferenssystemet, trots en viss positiv utveckling, ännu inte till fullo har kunnat uppnå sina förväntade mål. Parlamentet noterar vidare att detta system endast varit i kraft under en kort tid.

222.  Europaparlamentet betonar att utvärderingen och kontrollerna av handelsavtalen inte enbart är en budgetfråga, utan också av största vikt för att se till att parterna lever upp till sina åtaganden på området för mänskliga rättigheter och arbets- och miljönormer.

223.  Europaparlamentet kräver att tillräckliga kontroller görs av de olika insatserna till stöd för internationaliseringen av unionens små och medelstora företag och deras tillträde till marknader i tredjeländer. Parlamentet påminner om behovet av att utvärdera effektivitetsnivån och att finna sätt för hur samordningen mellan EU:s företagscentrum, nationella företagscentrum och handelskammare i tredjeländer, särskilt i Asien, skulle kunna förbättras.

Haiti

224.  Europaparlamentet instämmer med rekommendationerna i revisionsrättens särskilda rapport nr 13/2014 om EU:s återanpassningsstöd efter jordbävningen i Haiti, och särskilt när det gäller den gemensamma DEVCO-ECHO-strategin om att se till att deras respektive verksamheter knyts samman bättre så att synergier skapas, och uppmanar kommissionen att genomföra dessa rekommendationer under sina pågående och framtida insatser efter naturkatastrofer eller i sårbara situationer. Parlamentet uppmanar kommissionen att informera medlagstiftarna om alla eventuella budgetbegränsningar eller rättsliga begränsningar som har hindrat ett effektivt genomförande av unionens återanpassningsstöd i Haiti efter jordbävningen.

Kombinationsfinansiering (blending)

225.  Europaparlamentet oroas över att kombinerade mekanismer inom energisektorn främst används för större projekt, med mindre fokus på lokala energilösningar. Parlamentet uppmanar bestämt EU att avstå från att utveckla en top-down-strategi för utvecklingen av energiinfrastruktur för att säkerställa tillgång till energi för alla senast 2013, eftersom storskalig infrastruktur kanske inte passar det berörda landets ekonomiska och sociala struktur och inte kan ge de fattiga tillgång till energi, för vilka mindre lokala energikällor oftast är mer lämpliga.

Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp)

226.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg kommissionen gjort för att godkänna alla Guspuppdrag i enlighet med bedömningar grundade på de sex pelarna liksom kommissionens prognos att de fyra största uppdragen kommer att uppfylla kraven inom en mycket snar framtid. Parlamentet understryker att kommissionen måste godkänna alla uppdrag i linje med revisionsrättens rekommendationer.

227.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över de allvarliga korruptionsanklagelserna mot Eulex Kosovo, som om de bekräftas kommer att ifrågasätta integriteten i unionens anseende och det stöd unionen som tillhandahåller länder som genomför reformer på det rättsstatliga området. Parlamentet är särskilt oroat över hanteringen av korruptionsanklagelserna och Europeiska utrikestjänstens långsamma reaktioner. Parlamentet noterar den utredning som man har inlett för att undersöka Eulex. Parlamentet förväntar sig att så snart som möjligt få information om dess resultat och betonar att nolltolerans måste gälla i frågor som rör korruption och att de lärdomar som gjorts måste tillämpas.

228.  Europaparlamentet beklagar den avsevärda förseningen i tillhandahållandet av viktig utrustning och viktiga tjänster för GSFP-uppdragen och de negativa konsekvenser detta får för uppdragens funktion. Parlamentet påminner om att revisionsrätten i sin särskilda rapport från nr 18/2012 om Europeiska unionens stöd till Kosovo på rättsstatsområdet kritiserade denna ineffektivitet och drog slutsatsen att bestämmelserna för offentlig upphandling i budgetförordningen “inte är utformade för GSFP-uppdrag där snabba och flexibla reaktioner ibland är nödvändiga”. Parlamentet uppmanar bestämt kommissionen att överväga att revidera de relevanta bestämmelserna.

Förvaltningsrapporter om externt bistånd (EAMR)

229.  Europaparlamentet konstaterar att majoriteten av EU:s delegationer inte nådde upp till de referensvärden som kommissionen fastställt för resultatindikatorerna (KPI)(48) i de 119 förvaltningsrapporterna om externt bistånd, i fråga om ekonomisk planering och resursfördelning, ekonomisk administration och revision.

230.  Europaparlamentet konstaterar att de av EU:s delegationer som har nått bäst resultat mot bakgrund av de resultatindikatorer som kommissionen inrättat är delegationerna i Nepal och Namibia, eftersom de nådde de referensvärden som kommissionen fastställt för 23 av 26 resultatindikatorer. Parlamentet beklagar att den delegation som nådde sämst resultat är EU:s delegation i Libyen, som bara uppnådde referensvärdet för 3 av 26 resultatindikatorer, följt av delegationen i Centralafrikanska republiken, som bara uppnådde 4 referensvärden.

231.  Europaparlamentet beklagar att de delegationer som övervakats av GD Utvidgning, nämligen delegationerna i Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Makedonien, Turkiet, Kosovo och Serbien, inte har tillhandahållit mycket användbar information inom ramen för förvaltningsrapporterna om externt bistånd.

232.  Europaparlamentet beklagar att resultaten, effekterna och följderna av de åtgärder som EU:s delegationer har vidtagit inte mäts på ett tillfredsställande sätt inom ramen för befintliga resultatindikatorer, och att indikatorerna inte ger klarhet i delegationernas omfattning och framför allt insatser, eller i hur nöjda intressenterna är med de tjänster som EU:s delegationer har tillhandahållit i dessa länder.

233.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att

   informera parlamentet om vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra kvaliteten på insatserna från EU:s delegationer i fråga om ekonomisk planering och resursfördelning, ekonomisk administration och revision, i synnerhet vad gäller de delegationer som har uppvisat sämst resultat,
   i högre grad dokumentera de slutsatser man drar varje år av förvaltningsrapporterna om externt bistånd och av resultatindikatorerna, och skicka dessa slutsatser samt rapporterna till parlamentet,
   inkludera en balansräkning med delegationens räkenskaper i förvaltningsrapporten,
   förbättra kvaliteten på och ge mer uttömmande information i förvaltningsrapporten samt öka rapporternas relevans, i synnerhet i fråga om de delegationer som övervakas av GD Utvidgning, och
   sätta som villkor för det externa stödet att ansträngningar görs för att bekämpa korruptionen.

Internationella förvaltningsgruppen

234.  Europaparlamentet noterar att det cirkulerat en läckt version av Olafs slutrapport om Internationella förvaltningsgruppen (IMG). Parlamentet uppmanar kommissionen och Olafs övervakningskommitté att undersöka varför och hur Olafs rapport läcktes och av vem och konstaterar att IMG fortfarande inte har informerats om rapportens innehåll.

235.  Europaparlamentet noterar att IMG erhållit, direkt eller indirekt genom gemensam förvaltning, mer än 130 miljoner EUR från kommissionen sedan den inrättades 1994. På grund av de avbrutna betalningarna från kommissionen har IMG tagit fallet till domstol och denna organisations status är rättsligt kontroversiell. Kommissionen uppmanas att fatta ett klart beslut i detta fall och uppmanar kommissionen att informera parlamentet om den uppföljning som gjorts av den Olaf-utredning som inleddes 2011. Parlamentet uppmanar kommissionen att sända en förteckning till parlamentet över alla organisationer, företag och andra organ eller personer, med närmare uppgifter om deras rättsliga status, som kommissionen har tilldelat uppdrag utan inbjudan att lämna förslag.

Ukraina

236.  Europaparlamentet konstaterar att betalningen av 2013 års bilaterala stöd till Ukraina, som finansieras genom europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (EGPI), uppgick till 152,8 miljoner EUR. Parlamentet noterar att 42,5 % av detta belopp (64,9 miljoner EUR) är knutna till avtal som förvaltas direkt av EU:s delegation i Ukraina. Parlamentet noterar att resterande 57,5 % (87,9 miljoner EUR) betalades ut som budgetstöd.

237.  Europaparlamentet betonar att utbetalning av budgetstöd kräver att de resultat och referensvärden som man har enats om uppnås. Parlamentet konstaterar att mottagarlandets regering åtar sig att uppnå nämnda resultat och referensvärden genom att underteckna ett bilateralt finansieringsavtal, och att stödet inte betalas ut om resultaten och referensvärdena inte uppnås.

238.  Europaparlamentet konstaterar att Ukraina befinner sig en särskilt svår situation men vidhåller att detta inte får vara en ursäkt för att inte uppfylla de villkor på vilka budgetstödet ges, och i synnerhet inte för att underlåta att ta itu med den omfattande korruptionen i landet.

239.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen och EU:s delegation i Ukraina att vara särskilt vaksamma i utbetalningen av stöd, och att försäkra sig om att stödet investeras i de projekt som det är avsett för.

Administrativa kostnader för bistånd

240.  Europaparlamentet är bekymrat över de höga administrationskostnader för bistånd till Centralasien som revisionsrätten har beräknat. Parlamentet ber kommissionen att sända information om de administrativa kostnaderna för externt bistånd om de överstiger 10 % av den beräknade budgeten.

Eventuell förskingring av EU:s humanitära bistånd och utvecklingsbistånd

241.  Europaparlamentet noterar att Olaf upprättat en rapport om det humanitära bistånd som getts till flyktinglägret för sahrawier i Tindouf i Algeriet (OF 2003/526). Kommissionen uppmanas att klarlägga de åtgärder som vidtagits till följd av slutsatserna i den rapporten. Enligt en undersökningsrapport(49) från FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) det en abnorm och unik situation i UNHCR:s historia att en flyktingbefolkning inte registrerats under en sådan lång period (dvs. nästan 30 år efter att de ankom). Kommissionen uppmanas att säkerställa att de enskilda algerier eller sahrawier som anklagas i Olafs rapport inte länge får tillgång till bistånd som finansieras av unionens skattebetalare. Kommissionen uppmanas att ompröva unionens stöd och anpassa det till de faktiska behoven hos den berörda befolkningen och att säkerställa att flyktingarnas intressen och behov inte kommer till skada då det är de som drabbas värst av eventuella oegentligheter.

242.  Europaparlamentet är bekymrat över bedrägeriet i Ghana i samband med den offentliga lönelistan, där vare sig Världsbanken eller Förenade kungariket i egenskap av projektpartner underrättade kommissionen om de allvarliga betänkligheter de hade avseende de bristfälliga kontrollerna och den risk för fel och bedrägerier i redovisningen som dessa föranledde.

Forskning och annan inre politik

EU 2020

243.  Europaparlamentet betonar att det sjunde ramprogrammet var det huvudprogram som kommissionen finansierat. Parlamentet konstaterar att 809 bidragsavtal undertecknades, som omfattar 10 345 deltagare och totalt 3 439 miljoner EUR i EU‑bidrag. Parlamentet noterar att det sjunde ramprogrammet bidrar till unionens insatser att investera i hållbar konkurrenskraft men påpekar att unionen som helhet fortfarande är långt ifrån sitt mål att åtminstone 3 % av BNP ska läggas på FoU. Parlamentet konstaterar att det gjorts vissa framsteg i uppfyllandet av resultatindikatorer (investeringar i forskning och teknisk utveckling (FoU), andelen offentliga utgifter som går till FoU, framsteg i genomförandet av Innovationsunionen, andelen finansiella bidrag från EU som går till små och medelstora företag och en minskning av handläggningstiden för bidrag).

Fel

244.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten granskade 150 transaktioner, nämligen 89 transaktioner med anknytning till forskning (86 för sjunde ramprogrammet och tre för sjätte ramprogrammet), 25 transaktioner inom programmen för livslångt lärande och för aktiv ungdom och 36 transaktioner för andra program. Parlamentet beklagar att revisionsrätten bedömde att den mest sannolika felprocenten uppgick till 4,6 % (2012: 3,9 %).

245.  Europaparlamentet påpekar att utgifterna inom detta verksamhetsområde omfattade en rad olika politiska mål, till exempel forskning och innovation, utbildning, säkerhet, migration och åtgärder för att bekämpa följderna av den finansiella krisen. Parlamentet noterar att kommissionen spenderat mer än 50 % (5 771 miljoner EUR) av det tillgängliga beloppet på forskning. Parlamentet noterar att 45 % av kommissionens forskningsbudget genomfördes av olika organ (dvs. byråer, gemensamma företag) utanför generaldirektoratet. Parlamentet noterar att nästan 90 % av utgifterna utgjorde bidrag till mottagare som deltog i projekt, och att kommissionen ingick 809 bidragsavtal 2013.

246.  Europaparlamentet noterar att den största risken när det gäller korrekthet fortfarande är att stödmottagarna tar upp icke-stödberättigade eller ostyrkta kostnader i sina kostnadsredovisningar och att detta varken upptäcks eller korrigeras av kommissionens eller medlemsstaternas kontrollsystem.

247.  Europaparlamentet beklagar att 35 % av den mest sannolika felprocenten beror på felaktigt beräknade eller icke stödberättigande personalkostnader. Det gäller bland annat att budgeterade i stället för faktiska personalkostnader redovisas eller att kostnader debiteras för tid som inte ägnats åt projektet.

248.  Europaparlamentet beklagar att 23 % av den uppskattade felprocenten orsakas av indirekt icke-stödberättigade kostnader, 25 % av andra icke-stödberättigade direkta kostnader (moms, resor, etc.) och 17 % av regler om offentlig upphandling som inte respekterats.

249.  Europaparlamentet observerar att förstagångssökande, särskilt små och medelstora företag, har en i hög grad okänd risk/fel-profil. Kommissionen uppmanas att inte undergräva de ansträngningar som gjorts för att uppmuntra dessa deltagare att deltaga i programmen genom att systematiskt öka kontrollnivån eller den administrativa bördan på dem.

Förvaltnings- och kontrollsystem

250.  Europaparlamentet är mycket förvånat över att revisionsrätten fann ett väsentligt antal fel i 32 kostnadsredovisningar som attesterats av oberoende revisorer. Parlamentet anser att ett sådant stort antal fel inte är acceptabelt med tanke på att revisorer arbetar på ett område där de innehar expertkunskaper.

251.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka revisorernas medvetenhet om den roll de har att uppfylla.

252.  Europaparlamentet noterar det faktum att kommissionen under 2013 genomförde 500 efterhandsgranskningar och den relaterade åtgärden för återvinningar och korrigeringar samt riskbaserade förhandskontroller.

253.  Europaparlamentet stöder revisionsrättens rekommendation, som accepterats av kommissionen att göra kontrollerna på detta politikområde mera riskstyrda och inrikta kontrollerna på stödmottagare med hög risk (t.ex. enheter med mindre erfarenhet av unionsfinansiering) och minska kontrollbördan för stödmottagare med lägre risk.

254.  Europaparlamentet upprepar att det är nödvändigt att hitta rätt balans mellan minskade administrativa bördor och effektiv finanskontroll.

255.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att tidsperioden mellan sista dag för begäran av bidrag och dagen då en bidragsöverenskommelse görs minskade under 2014, från 249 dagar till 209 dagar för 94 % av bidragsöverenskommelserna.

256.  Europaparlamentet ser med glädje på att kommissionen fortsatte sin informationskampanj baserad på ett dokument om de tio vanligaste orsakerna till fel, som delades ut till samtliga programdeltagare 2012.

257.  Europaparlamentet noterar att beloppet för felaktiga utbetalningar som krävts tillbaka uppgick till 29,6 miljoner EUR i slutet av 2013, medan beloppet för utestående återvinningsbara medel hade ökat från 12 miljoner EUR i slutet av 2012 till nästan 17 miljoner EUR.

258.  Europaparlamentet noterar att intressenter i projekt (Iterorganisationen och nationella organ, inbegripet byrån för fusionsenergi) har medgett att den befintliga tidsplanen och budgeten inte är realistiska, vilket också bekräftats i ett flertal oberoende utvärderingar under de senaste två åren (2013–2014). Parlamentet begär att få en kopia av den ändrade tidsplan och budget som kommer att lämnas in till Iterrådet i juni 2015. Parlamentet är bekymrat om de regelmässiga förseningar i Iterprogrammet, vilket gör att dess effektivitet och ändamålsenlighet kan ifrågasättas. Parlamentet är djupt bekymrat över merkostnaderna som påverkar programmets kostnadseffektivitet och äventyrar andra unionsprogram, särskilt inom forskningspolitiken.

259.  Europaparlamentet gläds åt att Fonden för yttre gränser har bidragit till att gynna ekonomisk solidaritet. Parlamentet beklagar emellertid djupt att det europeiska mervärdet har varit begränsat och att det övergripande resultatet inte kan mätas på grund av brister i de ansvariga myndigheternas övervakning och allvarliga brister i kommissionens och medlemsstaternas efterhandsbedömningar.

Galileoprogrammet

260.  Europaparlamentet noterar kommissionens svar om de framsteg som gjorts i genomförandet av Galileo-programmet: Fyra satelliter för valideringen i omloppsbana (IOV) sköts framgångsrikt upp 2011 och 2012 och projektets IOV-fas avslutades på ett framgångsrikt sätt 2014; systemets utformning, prestationsmålen och systemets grundkonfiguration kunde bekräftas; markinfrastrukturen med ett stort antal markstationer runtom i världen står färdig för den inledande verksamheten; det bevisades att IOV-satelliterna framgångsrikt kan användas för räddningstjänsttillämpningar; två satelliter (nr 5 och 6) sköts den 22 augusti 2014 upp i fel omloppsbana men har sedan december 2014 stegvis flyttats till en mer fördelaktig omloppsbana för att tillåta bästa möjliga användning, och satelliternas navigationsnyttolast håller på att testas. Parlamentet förväntar sig att bli underrättat om de ytterligare kostnaderna för dessa oförutsedda åtgärder.

261.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten 2013 granskade åtta transaktioner inom transportsektorn och konstaterade då att fem av dessa transaktioner innehöll ett eller flera fel. Parlamentet riktar uppmärksamhet på ökningen av andelen berörda transaktioner 2013 (62 %) jämfört med 2012 (49 %), och uttrycker sin oro över att revisionsrätten, liksom tidigare år, konstaterat flera fel avseende bristande efterlevnad av EU:s och nationella regler för offentlig upphandling när det gällde de TEN-T-projekt som granskades. Parlamentet konstaterar att GD MOVE varken året innan, dvs. 2012, eller 2013 utfärdade en reservation i anslutning till fel avseende offentlig upphandling. Parlamentet insisterar därför på att kommissionen ska vidta nödvändiga åtgärder för att utesluta dylika fel i framtiden. Parlamentet konstaterar att det är synnerligen viktigt att förlänga för- och efterhandsgranskningarna av mottagarna av kommissionens bidrag och finansiering, i syfte att undvika missbruk vid gemenskapens fördelning av resurser och garantera en kontroll av genomförandet. Parlamentet understryker att även om finansieringsperioden 2007–2013 formellt sett är avslutad finns det en N+2-princip för sammanhållningsfinansiering, vilket innebär att flera projekt fortfarande pågår till slutet av detta år.

262.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att av transparensskäl offentliggöra en lättillgänglig årlig förteckning över transportprojekt som medfinansieras av EU, inbegripet det exakta finansieringsbeloppet för varje enskilt projekt. Parlamentet konstaterar att en förteckningen över projekt ska omfatta alla källor för EU-finansiering såsom TEN-T, Horisont 2020, Sammanhållningsfonden och regionala fonder.

263.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att årligen rapportera hur anmärkningarna avseende respektive budgetpost har beaktats.

264.  Europaparlamentet påminner om att transportprojekten under perioderna 2007–2013 och 2014–2020 har finansierats, och kommer att finansieras, ur flera olika källor, inbegripet FSE, Sammanhållningsfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Parlamentet uppmanar kommissionen att eftersträva större synergi mellan olika finansieringskällor i syfte att uppnå en effektivare fördelning av EU-medel.

Miljö och folkhälsa

265.  Europaparlamentet anser att de övergripande genomförandenivåerna 2013 för budgetrubrikerna miljö, klimatåtgärder, folkhälsa och livsmedelssäkerhet är tillfredsställande. Parlamentet påminner på nytt om att mindre än 0,5 % av unionens budget används till dessa politikinstrument samtidigt som man bör beakta det tydliga unionsmervärdet inom dessa områden och unionsmedborgarnas stöd för unionsövergripande miljö- och klimatpolitik samt för folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Parlamentet beklagar att denna procentsats har sjunkit till 0,5 % från 0,8 % 2012.

266.  Europaparlamentet noterar presentationen av politikområdena miljö och hälsa i revisionsrättens årsrapport avseende budgetåret 2013 och är oroat över att båda politikområdena även ingår i det kapitel som också är avsett för landsbygdsutveckling och fiske. Parlamentet upprepar sin kritik mot denna uppdelning av politikområden och uppmanar revisionsrätten att se över sitt tillvägagångssätt i nästa årsrapport. Parlamentet hänvisar i detta sammanhang till revisionsrättens särskilda rapport nr 12/2014 Är Eruf ändamålsenlig när det gäller att finansiera projekt som direkt främjar biologisk mångfald i enlighet med EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020? där det betonas att kommissionen behöver registrera hur mycket som direkt och indirekt spenderas på biologisk mångfald, inklusive Natura 2000. Medlemsstaterna uppmanas att underlätta denna process genom att tillhandahålla korrekta uppgifter.

267.  Europaparlamentet medger att revisionsrätten gör mycket grundliga stickprov i medlemsstaterna, och beräknar felprocenten på grundval dem. Parlamentet noterar att revisionsrätten inte anger i vilka medlemsstater eller på vilka områden de största problemen finns. Parlamentet framhåller därför att det är nödvändigt med en tydlig ansvarskedja, och anser att kontrollsystemens kvalitet i medlemsstaterna spelar en stor roll för detta.

268.  Europaparlamentet anser att de framsteg som gjorts när det gäller genomförandet av 14 pilotprojekt och sex förberedande åtgärder som tillsammans uppgår till 5 983 607 EUR är tillfredsställande. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta med genomförandet av pilotprojekt och förberedande åtgärder i enlighet med parlamentets förslag.

269.  Europaparlamentet noterar att GD Hälsa och konsumentskydd hade ansvar för att genomföra 233 928 461 EUR inom budgetposter för folkhälsa 2013, varav 98,1 % har genomförts på ett tillfredsställande sätt. Parlamentet är dock medvetet om att runt 77 % av den budgeten direkt förs över till tre decentraliserade byråer (Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och att alla anslag genomfördes till 100 % utom för EMA and Efsa, och att detta underutnyttjande av EMA:s och Efsas åtagandebemyndiganden motsvarar resultatet för 2012.

Kultur

270.  Europaparlamentet välkomnar att budgetgenomförandet 2013 för programmen under perioden 2007–2013, särskilt handlingsprogrammet för livslångt lärande, Kultur, Media och Aktiv ungdom, varit 100 %. Parlamentet begär att utbildnings- och kulturprogrammen under 2014–2020 ska stärkas och få ökad budget. Parlamentet är särskilt oroat över att diskrepansen mellan antagna åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden orsakade brist på betalningar (till exempel för Erasmus+ programmet var bristen 202 miljoner EUR) i slutet av året, med allvarliga negativa återverkningar för påföljande år. Parlamentet är djupt oroat över och beklagar också att en liknande situation kan uppstå med de nya programmen, särskilt Erasmus+ och Kreativa Europa, vilket i sin tur skulle innebära en allvarlig trovärdighetsförlust för unionen och underminera medborgarnas förtroende för unionens institutioner och få katastrofala konsekvenser för deltagarna i programmen.

271.  Europaparlamentet välkomnar att Erasmus-programmet sedan starten 1987 har uppnått och överträffat riktmärket 3 miljoner studenter. Parlamentet konstaterar att detta flagskeppsprogram för unionen – ett som har bidragit till europeisk integration och ökad medvetenhet och en känsla av att höra samman i ett europeiskt medborgarskap – har varit en ständig framgång sedan starten.

272.  Europaparlamentet är bekymrat över att offentliga budgetar som är avsatta för att säkra och främja kulturarvet minskar markant, liksom deltagandet i traditionell kulturverksamhet, enligt Eurobarometerns särskilda rapport 399 från 2013 som behandlar tillgång till och deltagande i kultur. Parlamentet anser därför att de nya unionsinstrumenten för att främja den europeiska agendan för kultur – såsom programmen Kreativa Europa och Horisont 2020 eller kulturplattformen Europeana – måste stärkas.

Åtgärder som ska vidtas

273.  Europaparlamentet ser med förvåning på att generaldirektören för generaldirektoratet för forskning och innovation utfärdade en allmän reservation beträffande tillförlitligheten hos ersättningskraven (3 664 miljoner EUR) för det sjunde ramprogrammet i generaldirektoratets årliga verksamhetsrapport, trots att han själv förväntar sig att den finansiella nettoinverkan av fel, baserad på 1 522 avslutade projekt, kommer att ligga på runt 2,09 %, dvs. nära väsentlighetströskeln. Parlamentet anser att sådana reservationer berövar begreppet ”sund ekonomisk förvaltning” sin mening. Därför uppmanar parlamentet generaldirektören att i framtiden använda sig av reservationer på ett mer specifikt och riktat sätt.

274.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, innan den ger ut sin rapport om uppföljningen av förfarandet för ansvarsfrihet för 2013, tillhandahålla upplysningar om hur länge kontradiktoriska förfaranden pågår i genomsnitt innan de leder till återkrav inom detta verksamhetsområde.

275.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen fortfarande inte har översänt förteckningen över mottagare per land. Parlamentet väntar sig ett svar i kommissionens rapport om uppföljningen av förfarandet för ansvarsfrihet för budgetåret 2013.

276.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen slutligen har beviljat föredraganden tillgång till rapporten om driftskostnaderna för två program (Livslångt lärande, 6,9 miljoner EUR, och Aktiv ungdom, 1,65 miljoner EUR) i Turkiet under 2012 och 2013. Denna rapport överlämnades enligt ramavtalet. Parlamentet är bekymrat över de allvarliga brister som konstaterats men välkomnar de åtgärder som vidtagits av de turkiska myndigheterna för att rätta till situationen. Kommissionen uppmanas att bedöma huruvida några finansiella korrigeringar behöver utkrävas.

277.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla ytterligare upplysningar om utbetalningarna till stödprogrammet för informations- och kommunikationsteknik, innan rapporten om uppföljningen av förfarandet för ansvarsfrihet för budgetåret 2013 offentliggörs. Parlamentet noterar att för detta program kan beloppet för utbetalningar i riskzonen vara så högt som 3,4 miljoner EUR under 2013, vilket innebär en procentsats för kvarstående fel på 2,8 %. Parlamentet noterar att generaldirektören för generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik (GD CNECT) trots detta inte utfärdade någon reservation.

278.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att före 2014 års ansvarsfrihetsförfarande utförligt rapportera om den ökade politiska inriktningen hos generaldirektoratet för forskning och innovation, som påbörjades då förvaltningen av två tredjedelar av driftskostnaderna för det sjunde ramprogrammet utkontrakterades till organ utanför kommissionen.

279.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att före 2014 års ansvarsfrihetsförfarande tillhandahålla en översikt över de politiska framsteg som gjorts mellan det sjunde ramprogrammet och Horisont 2020 för forskare och små och medelstora företag.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

280.  Europaparlamentet välkomnar de löpande samtalen mellan Olaf och dess övervakningskommitté om samarbetsavtalen och uppmanar dessa organ att försöka uppnå en ömsesidigt tillfredsställande lösning. Parlamentet uppskattar Olafs ansträngningar att genomföra samarbetsavtalen. Parlamentet betonar att dessa ansträngningar, med tanke på de knappa resurser som myndigheten förfogar över, inte får vara oproportionerliga.

281.  Europaparlamentet påpekar att Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013(50) som trädde i kraft den 1 oktober 2013 kräver att Olaf garanterar att övervakningskommitténs sekretariat kan arbeta på ett oberoende sätt (skäl 40 i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013). Parlamentet har ännu inte fått kännedom om några åtgärder som vidtagits för att efterleva denna juridiska skyldighet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att genast vidta åtgärder för att komma till rätta med situationen.

282.  Europaparlamentet uppmanar Olaf att rådfråga sin övervakningskommitté i god tid innan instruktioner till personalen om utredningsförfaranden ändras, och innan utredningsprioriteringar fastställs.

283.  Europaparlamentet beklagar att Olaf inte alltid tillämpar sin övervakningskommittés rekommendationer, och att man ibland inte ens ger något skäl för detta. Parlamentet uppmanar generaldirektören att förbättra samarbetet i detta hänseende.

284.  Europaparlamentet påminner om att Olaf inledde 423 utredningar den 31 januari 2012. Parlamentet ställer sig undrande inför lagenligheten i ett sådant förfarande. Parlamentet uppmanar Olafs övervakningskommitté att undersöka lagenligheten hos dessa 423 utredningar som inleddes över en natt samt deras resultat. Parlamentet begär också att Olafs övervakningskommitté utvärderar de statistiska uppgifterna om utredningarnas längd, i syfte att analysera funktionen hos systemet för hantering av ärenden och att rapportera tillbaka till parlamentet.

285.  Europaparlamentet begär också att Olafs övervakningskommitté utvärderar de statistiska uppgifterna om utredningarnas längd, i syfte att analysera funktionen hos systemet för hantering av ärenden och att rapportera tillbaka till parlamentets ansvariga utskott.

286.  Europaparlamentet uppmanar Olaf att i sin årsrapport tillhandahålla mer detaljerad statistik om hur ofta utredningar inleds och avslutats.

287.  Europaparlamentet uppmanar Olaf att tillhandahålla mer information till parlamentet om de praktiska arrangemangen för förfarandet för urval av ärenden, och längden på förfarandet och de interna riktlinjerna för detta.

Förvaltning

288.  Europaparlamentet påpekar att 336 145 ansökningar till de uttagningsprov som anordnats av Europeiska rekryteringsbyrån mottogs under de senaste fyra åren (2011–2014), att den genomsnittliga kostnaden för hantering av en ansökan uppskattningsvis är 238 EUR och att mindre än 10 % av kandidaterna i slutänden hamnar på en reservlista. Parlamentet kräver att EU:s skattebetalares pengar sparas genom en minskning av byråkratin och en förlängning av de befintliga reservlistorna med minst två år. Parlamentet kräver att kommissionen rapporterar om denna fråga före juni 2015.

289.  Europaparlamentet begär att kommissionen ska lämna information till parlamentet om den högsta pension som betalts 2013 till kommissionens tjänstemän.

290.  Europaparlamentet ser med oro på revisionsrättens slutsats att de bestämmelser som finns för att ta itu med personal som inte utför sitt arbete på ett tillfredsställande sätt sällan används. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillämpa tjänsteföreskrifterna fullt ut.

291.  Europaparlamentet efterfrågar upplysningar om personal som inte ingår i tjänsteförteckningen och personalkostnader från andra budgetposter än förvaltning. Parlamentet beklagar att budgetmyndigheten inte mottar konsoliderad information om det totala antalet sådana anställda eller om de relaterade personalkostnaderna inom kommissionen.

292.  Europaparlamentet påminner om att rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004(51) i bilaga I A införde två nya grader, AD13 och AD14, till vilka anställda utan chefsansvar som tidigare endast hade tillträde till A4 (som motsvarar AD12) nu får tillträde. Parlamentet uppmanar kommissionen att uppdatera 2011 års rapport om det gamla och nya befordringssystemets likvärdighet och att rapportera om utgifterna under 2013 för personal utan chefsansvar i lönegraderna AD13 och AD14.

293.  Europaparlamentet ber kommissionen att tillhandahålla information om finansieringen av alla sociala och kulturella aktiviteter samt sportaktiviteter för sin personal, inbegripet de fördelar som dessa åtgärder får för de utstationerades och deras familjers prestationer och integration.

294.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera om användningen av flextid i uppföljningen av 2013 års ansvarsfrihet för kommissionen.

295.  Europaparlamentet är oroat över den betydande ökningen av högre tjänstemän i lönegraderna AD13 – AD16. Parlamentet upplever att det finns en risk för unionens rykte, eftersom det är svårt att förklara varför övertidsarbete inte anses ingå i sådana höga löner.

296.  Europaparlamentet noterar att skillnaderna i lönenivåer för tjänstemän som arbetar i EU-institutionerna och för tjänstemän i nationella förvaltningar förblir mycket hög, vilket bland annat leder till att det inte finns någon rörlighet mellan personal på EU-nivå och nationell nivå. Kommissionen uppmanas att utföra en djupanalys av skälen till dessa skillnader och att utarbeta en långsiktig strategi för att minska dessa skillnader, samtidigt som särskilt uppmärksamhet fästs vid olika bidrag (familjetillägg, utlandstillägg, bosättningsbidrag och flyttningsbidrag), årlig semester, helgdagar, resdagar och övertidsersättning.

297.  Europaparlamentet uppmärksammar det meddelande från kommissionens generalsekretariat om att begränsa svaren på parlamentsfrågor till 20 rader. Kommissionsledamöterna uppmanas att bära sitt politiska ansvar och upphöra med att låta sig begränsas av generalsekretariatet i sina svar.

298.  Europaparlamentet är bekymrat över det skydd som ges till uppgiftslämnare och uppmanar kommissionen att säkerställa att deras rättigheter skyddas fullt ut.

299.  Europaparlamentet betonar att icke-statliga organisationer under 2013 erhöll nästan 9 miljoner EUR från GD Miljö, nästan 4 miljoner EUR från GD Hälso- och konsumentfrågor och 5,7 miljoner EUR från GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Parlamentet noterar en ständig externalisering av kommissionens uppgifter. Kommissionen uppmanas att till parlamentet presentera unionsmervärdet av de pengar som kanaliseras via dessa icke-statliga organisationer.

300.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge kommissionsledamöter som tjänstgjort i mindre än två år en övergångsersättning för en period som inte överstiger deras mandatperiod som kommissionsledamot.

301.  Europaparlamentet anser att i kristider med allmänna budgetnedskärningar kan utgifter för ”bortadagar” för EU-anställda minskas och att sådan verksamhet i så hög grad som möjligt kan begränsas till institutionernas arbetsorter eftersom mervärdet av detta inte motiverar sådana höga kostnader.

302.  Europaparlamentet är bekymrat över bristen på kvinnor på höga befattningar hos kommissionen. Kommissionen uppmanas att införa ett program för lika möjligheter som är utformat för att rätta till denna obalans så snart som möjligt, särskilt på ledningsnivå.

Unionens budget – att uppnå resultat

303.  Europaparlamentet beklagar att trots att revisionsrätten(52) har rapporterat om vissa framsteg är den fjärde utvärderingsrapport som avses i artikel 318 i EUF-fördraget ännu inte ett värdefullt bidrag till ansvarsfrihetsförfarandet, trots att den enligt EUF-fördraget borde utgöra en del av beläggen när parlamentet varje år beviljar kommissionen ansvarsfrihet för budgeten. Parlamentet är bekymrat över att bristen på resultatfokus är ett stort problem för unionsbudgeten.

304.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i 2013 års rapport drar slutsatsen att medlemsstaterna vid urvalet av projekt under delad förvaltning först och främst har fokuserat på behovet av att spendera de unionspengar som finns tillgängliga snarare än på de förväntade resultaten. För att ändra på dessa incitament och ställa om till en kultur som är inriktad på goda resultat begär parlamentet att en oberoende arbetsgrupp på hög nivå (som även innehåller universitetsfolk) ska sammankallas för att utfärda rekommendationer om hur man strukturellt ska kunna ställa om incitamenten från spenderande till goda resultat, på grundval av en bedömning av unionsmervärdet, samtidigt som reglerna respekteras. Parlamentet anser att slutsatserna från denna högnivågrupp ska göras tillgängliga i god tid inför halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen och utgöra grunden för den nya programplaneringsperioden.

305.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på att kommissionens generaldirektorat i sina förvaltningsplaner ska fastställa ett mindre antal enkla mål som uppfyller revisionsrättens krav i fråga om relevans, jämförbarhet och tillförlitlighet och som är kopplade till huvudmålen för Europa 2020-strategin och att de ska rapportera om sina framsteg i sin årliga verksamhetsrapport i ett kapitel med rubriken ”Politiska framsteg”, samt att kommissionen på grundval av detta antar den utvärderingsrapport om unionens finanser som avses i artikel 318 i EUF-fördraget.

306.  Europaparlamentet kräver att kommissionen i de nästkommande utvärderingsrapporterna enligt artikel 318 i EUF-fördraget inkluderar en analys av effektiviteten, ändamålsenligheten och resultaten som uppnåtts i fråga om tillväxt och sysselsättning genom den investeringsplan om 315 miljarder EUR som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker presenterade den 26 november 2014 vid parlamentets plenarsammanträde.

307.  Europaparlamentet yrkar på att kommissionen i nästa utvärderingsrapport enligt artikel 318 i EUF-fördraget inkluderar en analys, gjord i samarbete med Europeiska investeringsbanken, av effektiviteten, ändamålsenligheten och resultaten som uppnåtts genom den plan för tillväxt och sysselsättning om 120 miljarder EUR som antogs av Europeiska rådet vid dess sammanträde den 28 och 29 juni 2012.

308.  Europaparlamentet kräver att den interna organiseringen av kommissionen under ledning av Jean-Claude Juncker bör göras med hänsyn till att unionens strategi för tillväxt och sysselsättning inte gäller aktiviteter som genomförs av varje generaldirektorat för sig, utan innehåller sju övergripande flaggskeppsinitiativ som vart och ett genomförs av flera generaldirektorat. Parlamentet yrkar på att den samordning och det samarbete som därför krävs inom kommissionen inte skapar nya former av byråkrati och onödiga administrativa bördor.

309.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förvalta sin budget på ett sådant sätt att det inte förekommer några överlappningar och dubbleringar av politikområdena i de olika generaldirektoraten med liknande eller nästan identiska ansvarsområden.

310.  Europaparlamentet anser att konceptet med konsekvensbedömningar om hållbar utveckling ska tillämpas för alla former av finansiellt stöd, inte bara för kommissionens utgifter, utan i alla unionens institutioner, organ och byråer. Parlamentet anser att utgifter som inte uppfyller en konsekvensanalys inte bör få förekomma.

311.  Europaparlamentet begär att kommissionen ska överlämna en heltäckande rapport om sin verksamhet till parlamentets ansvariga utskott senast i september 2015 för att uppmuntra allmänheten att slå larm om missförhållanden.

Genomförandeorgan

312.  Europaparlamentet beklagar att, enligt revisionsrapporten om årsredovisningen för genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet(53), detta organ inte genomför tillfredsställande förhandskontroller av de lokalkostnader som fastighetsförvaltaren fakturerar, vilket resulterade i att 113 513 EUR i mervärdesskatt felaktigt betalades och inte krävdes tillbaka av organet under 2013. Parlamentet noterar att organet inte hade tillgång till merparten av de underliggande kontrakten, fakturorna och kvittona. Parlamentet påpekar den höga andelen ingångna åtaganden som fördes över till efterföljande år inom avdelning II (27 %, vilket motsvarar 666 119 EUR), vilket väcker frågor om huruvida detta organ kan sägas ha en sund ekonomisk förvaltning.

Tobakssmuggling

313.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet i sin resolution om ansvarsfrihet för kommissionen 2012 begärde en utvärdering av befintliga avtal med fyra tobakskoncerner (Philip Morris International Corporation Inc. (PMI), Japan Tobacco International Corporation, British American Tobacco Corporation och Imperial Tobacco Corporation). Parlamentet noterar att kommissionen under utfrågningen inom stängda dörrar om denna fråga åtog sig att före maj 2015 lägga fram en utvärdering av de erfarenheter som gjorts avseende avtalet med PMI som löper ut snart.

(1) Se Revisionsrättens särskilda rapport nr 11/2013, punkterna 93–97.
(2) Se parlamentets ovannämnda resolution av den 29 april 2015 om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för 2013, Del I.
(3) Se kommissionens meddelande av den 29 september 2014 om skyddet av Europeiska unionens budget fram till slutet av 2013, (COM(2014)0618), s. 11.
(4) Se revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2013, punkt 1.14.
(5) Se kommissionens ovannämnda meddelande COM(2014)0618, tabell 5.2: tillbakadragna sammanhållningsmedel (775 miljoner EUR), återkrav för landsbygdsutveckling (129 miljoner EUR) och finansiella korrigeringar som har genomförts genom återtagande av medel/avdrag vid räkenskapsavslut antingen inom sammanhållningspolitiken (494 miljoner EUR) eller inom övriga politikområden (1 miljon EUR).
(6) Se kommissionens ovannämnda meddelande COM(2014)0618, tabell 7.2.
(7) Se kommissionens meddelande av den 11 juni 2014 med titeln ”Sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2013” (COM(2014)0342), punkt 14: maximalt totalt riskzonsbelopp för hela utgiften för 2013 (EU:s och EUF:s budget).
(8) I bilaga 1 till den sammanfattande rapporten förklaras ”riskzonsbelopp” som värdet av den del av transaktionerna som man uppskattar inte helt överensstämmer med gällande lagstadgade och kontraktsenliga krav efter det att alla kontroller (korrigerande åtgärder) som ska minska risker avseende efterlevnad har tillämpats.
(9) Av dessa 322 miljarder EUR utgör 222 miljarder EUR utestående budgetåtaganden och 99 miljarder euro gäller skulder i balansräkningen som inte täcks av utestående åtaganden.
(10) Presentation av revisionsrättens årsrapporter av dess ordförande Vítor Manuel da Silva Caldeira vid budgetkontrollutskottets sammanträde den 5 november 2014.
(11) Se föregående fotnot.
(12) Information som lämnades av kommissionens vice ordförande Kristalina Georgieva under förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet.
(13) Revisionsrättens särskilda rapport nr 16/2014.
(14) COM(2013)0362.
(15) Se revisionsrättens årsrapport för 2013, punkt 2.11, och revisionsrättens särskilda rapport nr 11/2013 (ansvarsfrihet för 2013), ”Korrekta uppgifter om bruttonationalinkomst (BNI): en mer strukturerad och målinriktad strategi skulle göra kommissionens kontroll mer ändamålsenlig”.
(16) Jacek Dominiks uttalande om granskningen av medlemsstaternas bruttonationalinkomst, pressmeddelande, Bryssel den 27 oktober 2014, sista meningen.
(17) Yttrande nr 7/2014 över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel (EUT C 459, 19.12.2014, s. 1).
(18) Texts adopted, P7_TA(2013)0078.
(19) Se revisionsrättens översiktsanalys ”Making the best use of EU money: a landscape review of the risks to the financial management of the EU Budget”, 2014. s. 67.
(20) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).
(21) Preliminära siffror för fördelningen av stöd per stödstorleksklass avseende stöd som mottagits inom ramen för direktstöd till producenter i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och rådets förordning (EG) nr 73/2009, översänd av kommissionsledamot Phil Hogan den 8 december 2014.
(22) Frekvensen ökade avsevärt: Från 41 % under 2012 till 61 % 2013.
(23) I enlighet med rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1), i vissa regioner, kan övergångsstöd ges för att uppmuntra producenter som vill få ställning som producentorganisation för att bilda producentgrupper. Finansieringen kan återbetalas delvis av EU och upphör så snart producenten har erkänts som en producentorganisation.
(24) Se revisionsrättens årsrapport för 2013, punkt 43.
(25) Se svaret från kommissionen på den skriftliga frågan nr 11, Budgetkontrollutskottets utfrågning med kommissionsledamot Phil Hogan den 1 december 2014.
(26) Se revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2013, punkt 3.23 och följande punkter.
(27) Se 2013 års verksamhetsrapport från GD Jordbruk och landsbygdsutveckling, bilaga 10, tabell 51, ”nya fall som inletts sedan 2007”.
(28) Se revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2013, punkt 4.25.
(29) Se revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2013, punkt 4.27.
(30) Se svaret på den skriftliga frågan nr 29, budgetkontrollutskottets utfrågning med kommissionsledamot Phil Hogan den 1 december 2014.
(31) Se revisionsrättens särskilda rapport nr 23/2014 ”Fel i landsbygdsutvecklingsutgifter: Vad beror de på och hur åtgärdas de?”, s. 10: 8,2 % är ett genomsnitt för de tre åren med en lägsta gräns på 6,1 % och en övre gräns på 10,3 %. Genomsnittet är 8,4 % för 2011, 8,3 % för 2012 och 7,9 % för 2013.
(32) Se revisionsrättens särskilda rapport nr 23/2014, punkterna 22–24.
(33) Yttrande från revisionsrättens ledamot Rasa Budgbergyte, budgetkontrollutskottets utfrågning med kommissionsledamot Phil Hogan den 1 december 2014.
(34)Se svaret på den skriftliga frågan nr 12, budgetkontrollutskottets utfrågning med kommissionsledamot Phil Hogan den 1 december 2014.
(35) Se 2013 års verksamhetsrapport från DG AGRI för 2013, tabell 2.1.24.
(36) Se revisionsrättens särskilda rapport nr 20/2014, punkt 68.
(37) Se GD Regional- och stadspolitiks årliga verksamhetsrapport för 2013, bilagan, s. 41.
(38) Se GD Regional- och stadspolitiks årliga verksamhetsrapport för 2013, bilagan, s. 42.
(39) Se GD Regional- och stadspolitiks årliga verksamhetsrapport för 2013, bilagan, s. 43.
(40) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 av den 3 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden (EUT L 138, 13.5.2014, s. 5)
(41) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).
(42) Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).
(43) COM(2015)0118
(44) P7_TA(2014)0266, s. 69, punkt 139 och följande.
(45) Parlamentet beklagar att följande 73 förvaltnings- och kontrollsystem i medlemsstaterna som bäst ansågs vara delvis tillförlitliga (de är markerade med orange färg i färgskalan grön, gul, orange och röd). Vorarlberg (AT), Wien (AT), Steiermark (AT), Tyrolen (AT), Bryssel (BE), Regional utveckling (BG), Miljö (BG), Företag och innovation (CZ), ROP Nuts II Nordöst (CZ), ROP Nuts II Silesien (CZ), Integrerat operativt program (CZ), Thüringen (DE), Mecklenburg-Vorpommern (DE), Sachsen-Anhalt, Bremen (DE), Nordrhein-Westfalen (DE), kommissionen ENV (EE), Attica (EL), västra Grekland (EL), Makedonien-Trakien (EL), Thessalien, Grekiska fastlandet-Epirus (EL), Kreta och Egeiska öarna (EL), Murcia (ES), Melilla (ES), Ceuta (ES), Asturien (ES), Galicien (ES), Extremadura (ES), Kastilien-La Mancha (ES), Andalusien (ES), Sammanhållningsfonden (ES), Kantabrien (ES), Baskien (ES), Navarra (ES), Madrid (ES), Rioja (ES), Katalonien (ES), Balearerna (ES), Aragonien (ES), Kastilien-León (ES), Valenciaregionen (ES), Kanarieöarna (ES), Forskning, utveckling och innovation för företag (ES), Ekonomisk utveckling (HU), Miljöenergi (HU), västra Ungern (HU), södra slättlandet (HU), mellersta Transdanubien (HU), norra Un gern (HU), Transport (HU), norra slättlandet HU), södra Transdanubien (HU), mellersta Ungern (HU), Adriatiska havet (föranslutningsinstrumentet), Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg-Polen (europeiskt territoriellt samarbete), gränsområdet mellan Flandern och Nederländerna (europeiskt territoriellt samarbete), Nätverk och rörlighet (IT), Forskning (IT), Säkerhet (IT), Kalabrien (IT), Apulien (IT), Sicilien (IT), Basilicata (IT), Sardinien (IT), Infrastruktur och miljö (PL), Utveckling östra Polen (PL), Informationssamhället (SK), Miljö (SK), Regionalt operativt program (SK), Transport (SK), Hälsa (SK), Konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt (SK), Tekniskt bistånd (SK), Forskning och utveckling (SK).
(46) Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, ”The situation of Roma in 11 EU Member States”, Luxemburg 2012.
(47) Se EuropeAids verksamhetsrapport för 2013, s. 197.
(48)a.b.c.d.e.f.g.h.i.KPI ”20 preliminära icke-stödberättigade belopp”KPI 1 ”Ekonomisk prognostisering: betalningar”KPI 2 ”Ekonomisk prognostisering: avtal”KPI 4 ”Utnyttjandekapaciteten för utestående åtaganden (RAL)”KPI 18 ”Andel projektbesök under EAMR-perioden”KPI 21 ”Genomförande av årlig revisionsplan: år N (2013)”KPI 22 ”Genomförande av årlig revisionsplan: år N - 1 (2012)”KPI 23 ”Genomförande av årlig revisionsplan: år N - 2 (2011)”KPI 26 ”Återkrav eller bestyrkande av icke-stödberättigade belopp”
(49) UNHCR Inspector General's Office, Inquiry Report INQ/04/005, Genève, 12 maj 2005.
(50) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).
(51) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (EUT L 124, 27.4.2004, s. 1).
(52) Se revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2013, punkt 10,24.
(53) Se revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet (numera genomförandeorganet för innovation och transportnät) för budgetåret 2013, med genomförandeorganets svar (EUT C 442, 10.12.2014, s. 358), punkterna 11–13.

Rättsligt meddelande