Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2078(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0082/2015

Predkladané texty :

A8-0082/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.12
CRE 29/04/2015 - 10.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0121

Prijaté texty
PDF 639kWORD 276k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
P8_TA(2015)0121A8-0082/2015
Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel I – Európsky parlament (2014/2078(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0147/2014)(2),

–  so zreteľom na správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2013, oddiel I – Európsky parlament(3),

–  so zreteľom na výročnú správu vnútorného audítora za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitúcií(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a článok 318 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(7), a najmä na jeho články 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na rozhodnutie Predsedníctva z 27. apríla 2005 o vnútorných pravidlách pre plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu(8), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2012 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2013 – oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX a X(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2012 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2013(10),

–  so zreteľom na článok 94, článok 98 ods. 3 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0082/2015),

A.  keďže predseda 25. júna 2014 prijal účtovnú závierku Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2013;

B.  keďže generálny tajomník ako poverený hlavný povoľujúci úradník 6. novembra 2014 potvrdil, že má primeranú istotu, že zdroje pridelené do rozpočtu Európskeho parlamentu sa použili na plánovaný účel a podľa zásad riadneho finančného hospodárenia;

C.  keďže v audite Dvora audítorov sa konštatuje, že pokiaľ ide o administratívne výdavky v roku 2013, všetky inštitúcie uspokojivo spravovali systémy kontroly a dohľadu, ktoré sa vyžadujú v nariadení (ES, Euratom) č. 966/2012;

D.  keďže podľa článku 166 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 sa vyžaduje, aby každá inštitúcia Únie prijala všetky vhodné kroky s cieľom reagovať na poznámky pripojené k rozhodnutiu Európskeho parlamentu o absolutóriu;

1.  udeľuje svojmu predsedovi absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.
(2) Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 201, 30.6.2014, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 398, 12.11.2014, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(8) PE 349.540/Bur/ann/fin.
(9) Ú. v. EÚ C 249, 30.8.2013, s. 18.
(10) Ú. v. EÚ C 257, 6.9.2013, s. 104.


2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel I – Európsky parlament (2014/2078(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel I – Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky z 26. februára 2015 o oznamovaní nekalých praktík, ktorým sa uzatvára jej vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy OI/1/2014/PMC,

–  so zreteľom na článok 94, článok 98 ods. 3 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0082/2015),

A.  keďže účtovník Európskeho parlamentu vo svojom schválení konečnej účtovnej závierky konštatoval, že získal primeranú istotu, že účtovná závierka vyjadruje pravdivo a verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu Európskeho parlamentu a že nezistil žiadne okolnosti, ktoré by boli dôvodom na vznesenie výhrad;

B.  keďže Dvor audítorov na základe svojho auditu dospel k záveru, že počas auditu sa nezistili nijaké vážne nedostatky v súvislosti s oblasťami, na ktoré sa zameriaval audit pre Európsky parlament , a systémy dohľadu a kontroly, pokiaľ ide o administratívne výdavky za rok 2013, vyhodnotil ako účinné;

C.  keďže v súlade s bežným postupom sa administratíve Európskeho parlamentu zaslal dotazník a väčšinu odpovedí sa prediskutovala s Výborom pre kontrolu rozpočtu za prítomnosti podpredsedov zodpovedných za rozpočet, generálneho tajomníka a vnútorného audítora; keďže je to po prvýkrát, čo rad otázok poslancov nebol písomne ani ústne zodpovedaný, čo Európskemu parlamentu znemožňuje zohľadniť relevantné informácie a prijať kvalifikované rozhodnutie, pokiaľ ide o určité dôležité aspekty súvisiace s udelením absolutória Európskeho parlamentu;

D.  keďže preskúmanie je nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby sa administratíva a politické vedenie Európskeho parlamentu zodpovedali občanom Únie; keďže z hľadiska kvality, účinnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými financiami stále existuje priestor na zlepšovanie;

E.  keďže v správe Dvora audítorov prijatej 11. júla 2014 sa uvádza, že ak by Parlament centralizoval svoju činnosť, potenciálne úspory v rozpočte Únie by sa pohybovali vo výške približne 114 miliónov EUR ročne;

F.  keďže Európsky parlament je spomedzi všetkých inštitúcií jedinou inštitúciou, ktorá udeľuje absolutórium nie generálnemu tajomníkovi alebo príslušnému podpredsedovi, ale svojmu predsedovi;

Účty Európskeho parlamentu

1.  konštatuje, že konečné rozpočtové prostriedky Európskeho parlamentu na rok 2013 dosiahli sumu 1 750 463 939 EUR alebo 19,07 % okruhu V viacročného finančného rámca vyčleneného na administratívne výdavky inštitúcií Únie ako celku na rok 2013, čo predstavuje zvýšenie o 1,9 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2012 (1 717 868 121 EUR);

2.  konštatuje, že celkové príjmy zapísané v účtoch k 31. decembru 2013 dosiahli sumu 158 117 371 EUR (v roku 2012: 175 541 860 EUR) vrátane 25 991 783 EUR v pripísaných príjmoch (v roku 2012: 22 274 843 EUR);

3.  konštatuje, že štyri kapitoly predstavovali 70 % celkovej výšky záväzkov: kapitola 1 0 (Členovia inštitúcie), kapitola 1 2 (Úradníci a dočasní zamestnanci), kapitola 2 0 (Budovy a súvisiace náklady) a kapitola 4 2 (Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc);

4.  berie na vedomie údaje, na základe ktorých sa vykonala účtovná závierka Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2013, a to:

a)  Dostupné rozpočtové prostriedky (v EUR)

rozpočtové prostriedky na rok 2013:

1 750 463 939

neautomatické prenosy z rozpočtového roka 2012:

0

automatické prenosy z rozpočtového roka 2012:

305 457 875

rozpočtové prostriedky zodpovedajúce pripísaným príjmom za rok 2013:

25 991 783

prenosy zodpovedajúce pripísaným príjmom za rok 2012:

106 900 532

Spolu:

2 188 814 129

b)  Využitie rozpočtových prostriedkov v rozpočtovom roku 2013 (v EUR)

záväzky:

2 162 476 429

vykonané platby:

1 769 756 705

automaticky prenesené rozpočtové prostriedky vrátane prostriedkov pochádzajúcich z pripísaných príjmov:

384 709 057

neautomaticky prenesené rozpočtové prostriedky:

734 000

zrušené rozpočtové prostriedky:

33 114 755

c)  Rozpočtové príjmy (v EUR)

prijaté v roku 2013:

158 117 371

d)  Celková súvaha k 31. decembru 2013 (v EUR)

1 573 957 198

5.  konštatuje, že v roku 2013 bolo viazaných 99,02 % rozpočtových prostriedkov zapísaných v rozpočte Európskeho parlamentu, pričom miera zrušenia dosiahla 0,8 %, a podobne ako v predchádzajúcich rokoch sa dosiahla veľmi vysoká miera plnenia rozpočtu;

6.  poukazuje však na to, že toto vysoké percento plnenia rozpočtu neodhaľuje, či rozpočet obsahuje presuny, pomocou ktorých sa všetky rozpočtové prostriedky dostupné na konci roku presúvajú do rozpočtových riadkov na budovy, a najmä na zálohové kapitálové platby s cieľom znížiť budúce platby úrokov; preto žiada, aby dostával údaje o plnení rozpočtu pred začatím postupu globálnych presunov;

7.  v tejto súvislosti konštatuje, že 54 000 000 EUR sa presunulo z okruhov predbežných rozpočtových prostriedkov a z iných zdrojov tak, aby sa pomohlo financovať rozšírenie a modernizácia budovy Konrad Adenauer (KAD), čo je hlavný stavebný projekt v Luxembursku;

8.  predpokladá, že v dôsledku toho sa náklady financovania počas obdobia výstavby a odpisu úveru podľa odhadov znížia o 18 100 000 EUR; pripomína však svojim príslušným orgánom, že predbežné financovanie alebo splátky v súvislosti s budovami by sa mali stanoviť ako súčasť rozpočtovej stratégie; vyzýva preto svoje príslušné orgány, aby politiku Európskeho parlamentu v oblasti nehnuteľností týkajúcu sa budúcich nákupov zahrnuli do rozpočtu s dostatočnou jasnosťou;

9.  pripomína administratíve, že Európsky parlament opakovane požadoval, aby sa jeho politika v oblasti nehnuteľností riadne zahrnula do rozpočtu; očakáva, že sa tak stane najneskôr od rozpočtového roku 2016;

10.  vyjadruje kritiku nad čoraz vyššou úrovňou prenosov, ktoré do roku 2013 činili 305 457 875 EUR (v roku 2012: 222 900 384 EUR);

Výroky Dvora audítorov o spoľahlivosti účtovnej závierky za rok 2013 a o zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s touto účtovnou závierkou

11.  vyzdvihuje skutočnosť, že počas auditu sa nezistili nijaké vážne nedostatky v súvislosti s oblasťami, v ktorých sa vykonával audit Európskeho parlamentu;

12.  pripomína, že Dvor audítorov vykonáva osobitné vyhodnocovanie administratívnych a iných výdavkov ako jednej skupiny politík pre všetky inštitúcie Únie;

13.  berie na vedomie, že Dvor audítorov zistil, že testovanie operácií naznačuje, že najpravdepodobnejšia chybovosť v tejto skupine politík je 1 %, a preto nie je zasiahnutá významnou chybovosťou, a že systémy dohľadu a kontroly vyhodnotil ako účinné;

14.  konštatuje, že audit zahrnoval preskúmanie vzorky 153 platobných operácií, a to 95 v oblasti výdavkov súvisiacich so zamestnancami, 17 v oblasti výdavkov na budovy a 41 v oblasti iných výdavkov; zdôrazňuje, že administratívne a iné výdavky sa považujú za oblasť s malým rizikom, a vyzýva Dvor audítorov, aby sa pri ich analýze ďalej sústreďoval na oblasti, ktoré sú náchylnejšie na chyby, konkrétne na nedodržiavanie postupov verejného obstarávania, výdavky súvisiace s budovami a plnenie zmlúv;

15.  pripomína, že možno dosiahnuť výrazné úspory, ak bude mať Európsky parlament len jedno sídlo;

Výročná správa vnútorného audítora

16.  konštatuje, že na schôdzi príslušného výboru s vnútorným audítorom, ktorá sa uskutočnila 26. januára 2015, vnútorný audítor predložil výročnú správu podpísanú 23. júla 2014, v ktorej sa uvádza, že v roku 2013 vykonal tieto audity týkajúce sa administratívy Európskeho parlamentu:

   poradný audit výdavkov parlamentných výborov a medziparlamentných delegácií na pohostenie a reprezentáciu;
   prierezové kroky nadväzujúce na nevykonané opatrenia zo správ o vnútornom audite – fázy I a II z roku 2013;
   audit externých odborných znalostí získaných pre oddelenie vyhodnocovania vedecko-technických možností (STOA);
   pravidelné vyhodnocovanie projektu budovy Konrad Adenauer (KAD) – fáza 1: Správa projektu a systémy riadenia;
   preskúmanie projektu nového systému finančného hospodárenia (FMS) – fáza 1: Rozsah projektu, správa, riadenie zdrojov a rizík;
   audit externých odborných znalostí získaných pre generálne riaditeľstvo pre vonkajšie politiky;
   audit informačných kancelárií a procesu zúčtovania („regularizácie“) výdavkov zo zálohového účtu;

17.  v audítorskom hodnotení projektu budovy Konrada Adenauera (KAD) zdôrazňuje, že:

   počas celého trvania projektu treba zabezpečiť efektívnosť a účinnosť partnerstva s luxemburskými orgánmi;
   počas celého trvania projektu KAD treba zabezpečiť primerané obsadenie projektového tímu;
   treba ďalej vymedziť a vyjasniť postupy finančného hospodárenia a finančnej kontroly, ktoré sa vzťahujú na plnenie nájomnej zmluvy uzavretej s realitnou spoločnosťou SI KAD PE;

18.  žiada o vypracovanie krátkeho súhrnu (tri strany) najdôležitejších kritických záverov obsiahnutých vo výročnej správe Útvaru pre vnútorný audit do 20. mája 2015;

Audit rámca vnútornej kontroly Európskeho parlamentu

19.  konštatuje, že na konci roku 2013 po nadväzujúcich auditoch zostávalo ešte 13 opatrení, ktoré neboli dokončené, zo 452 pôvodne dohodnutých opatrení rámca vnútornej kontroly; berie na vedomie pokrok, ktorý sa dosiahol v prípade štyroch z týchto 13 opatrení, vďaka čomu sa reziduálne riziko mohlo prehodnotiť z významného na mierne;

20.  naliehavo vyzýva vedenie oddelení a ústredné vedenie, aby bezodkladne realizovalo ostávajúce nedokončené opatrenia; vyzýva ich, aby dodržiavali prísnejšie harmonogramy pre opatrenia, ktoré sa majú realizovať; vyzýva vnútorného audítora, aby informoval Výbor pre kontrolu rozpočtu o pokroku dosahovanom v prípade týchto opatrení; vyzýva ich, aby takisto vyčíslili náklady a úspory spojené s novými opatreniami navrhovanými v tomto uznesení a zahrnuli ich do sledovania absolutória za rok 2013;

Opatrenia prijaté v nadväznosti na uznesenie o absolutóriu za rok 2012

21.  berie na vedomie písomné odpovede na uznesenie o udelení absolutória za rok 2012, ktoré boli 28. októbra 2014 poskytnuté Výboru pre kontrolu rozpočtu, a vystúpenie generálneho tajomníka v súvislosti s rozličnými otázkami a žiadosťami uvedenými v uznesení o udelení absolutória Európskemu parlamentu za rok 2012, ako aj výmenu názorov s poslancami, ktorá nasledovala po tomto vystúpení; vyjadruje poľutovanie, že v súvislosti s niektorými odporúčaniami Európskeho parlamentu neboli prijaté primerané nadväzné opatrenia;

22.  berie na vedomie, že do konca roka 2014 malo byť predložené hodnotenie po piatich rokoch uplatňovania nového štatútu parlamentných asistentov, ako to prisľúbil generálny tajomník vo svojich ústnych i písomných odpovediach týkajúcich sa nadväzných opatrení na odporúčania Európskeho parlamentu v rámci absolutória za rok 2012; žiada, aby sa vypracovalo hodnotenie v spolupráci so zástupcami akreditovaných parlamentných asistentov z minulého volebného obdobia, ktorí naďalej pracujú v Európskom parlamente, a aby sa predložilo do 30. júna 2015, a žiada, aby bol Výbor pre kontrolu rozpočtu informovaný o výsledkoch tohto hodnotenia; poukazuje na to, že k 31. decembru 2013 bolo v rámci Európskeho parlamentu zamestnaných 1 763 akreditovaných parlamentných asistentov;

23.  konštatuje, že stravovacie služby zaznamenali ku koncu roka 2013 deficit vo výške 3 500 000 EUR; je prekvapený, že zvýšenie počtu zákazníkov o asi 150 % v období rokov 2002 až 2011 neposkytlo príležitosť na vyrovnanie finančnej situácie; pripomína svoju požiadavku, a to vzhľadom na druhú revíziu cien (schválenú Predsedníctvom 10. júna 2013), aby sa cenové politiky v Európskom parlamente neodchyľovali od praxe v iných inštitúciách; poukazuje napríklad na odlišnú cenovú štruktúru stravovacích služieb a jedální v Komisii; poukazuje tiež na to, že výrazné zvýšenie cien ponúkaných jedál neprinieslo žiadne zvýšenie kvality ani rozmanitosti, ktoré sa, naopak, značne zhoršili;

24.  zamýšľa sa nad príčinou cenovej prirážky na kávu ponúkanú pri vchode do niektorých zasadacích miestností parlamentných výborov, ktorá stojí o 20 % viac, ako rovnaký produkt, ktorý si možno kúpiť buď v rovnakom type automatov, alebo v jedálňach Európskeho parlamentu; poukazuje na to, že službu zabezpečuje tá istá spoločnosť, ktorá zodpovedá za stravovacie služby a ktorá prevádzkuje aj automaty na kávu Nespresso umiestnené v Európskom parlamente; považuje za potrebné poskytnúť vysvetlenie dodatočných nákladov na predĺženie zmluvy medzi Európskym parlamentom a týmto dodávateľom;

25.  domnieva sa, že osobitný význam by malo mať zlepšenie možností prístupu malých a stredných podnikov (MSP) ku všetkým koncesným trhom Únie; zastáva názor, že koncesia poskytnutá Európskym parlamentom spoločnosti, ktorá aktuálne zodpovedá za stravovacie služby v bruselskom sídle, je prekážkou slobodného poskytovania služieb, pretože pripravuje iné MSP o obchodné práva a príležitosti, ktoré doteraz nemohli veľmi využívať; žiada, aby sa zvážilo zavedenie určitého stupňa pružnosti v koncesných zmluvách s cieľom zabezpečiť, aby ostatné subjekty mali skutočný, nediskriminačný prístup ku konkrétnym službám; domnieva sa, že to podporí aj optimálnejšie využívanie zdrojov a umožní využívanie služieb lepšej kvality za najlepšiu cenu;

Absolutórium Európskemu parlamentu za rok 2013

26.  berie na vedomie výmenu názorov medzi podpredsedami zodpovednými za rozpočet, generálnym tajomníkom a Výborom pre kontrolu rozpočtu za prítomnosti člena Dvora audítorov a vnútorného audítora, ktorá sa uskutočnila 26. januára 2015;

27.  znovu potvrdzuje, že riadiace orgány a administratíva Európskeho parlamentu v rámci procesu udeľovania absolutória zodpovedajú za zdroje, ktoré má Európsky parlament k dispozícii, a že je preto dôležité, aby sa celý rozhodovací postup uskutočňoval úplne transparentne v záujme toho, aby sa občanom Únie poskytol pravdivý a presný prehľad o tom, ako Európsky parlament prijíma rozhodnutia a využíva prostriedky, ktoré má k dispozícii;

28.  kritizuje skutočnosť, že generálny tajomník neodpovedal na celý rad otázok predložených poslancami; opätovne zdôrazňuje, že účinný dohľad nad plnením rozpočtu Európskeho parlamentu si vždy vyžadoval aj bude vyžadovať úzku spoluprácu medzi administratívou Európskeho parlamentu a Výborom pre kontrolu rozpočtu; preto žiada generálneho tajomníka, aby vyplnil dotazník a písomne odpovedal na tieto otázky:

Strategický vykonávací rámec pre Európsky parlament

Strategické dokumenty

Stratégia opatrení v oblasti efektívneho využívania zdrojov

Poslanci Európskeho parlamentu

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciuKomunikačná stratégia a príprava informačnej kampane pred voľbami v roku 2014

Akreditovaní asistenti poslancov (AAP)

Generálne riaditeľstvo pre infraštruktúru a logistikuStravovacie služby

Generálne riaditeľstvo pre bezpečnosť a ochranu

   a) Generálny tajomník počas svojej prezentácie týkajúcej sa strategického vykonávacieho rámca pre Európsky parlament 3. júna 2014 uviedol, že strategický vykonávací rámec je založený na vedeckej teórii vyvinutej na fakulte inžinierstva Stanfordskej univerzity v Palo Alto (Kalifornia). Môže generálny tajomník vysvetliť, akým postupom dospel Európsky parlament k tomu, že si vybral túto teóriu ako základ pre strategický vykonávací rámec? Boli zvážené, preštudované a porovnané aj iné teórie vyvinuté inými univerzitami alebo špecializovanými subjektmi, predovšetkým európskymi alebo inými medzinárodnými inštitúciami predtým, ako sa Európsky parlament rozhodol pre stanfordskú teóriu? Ak áno, prečo bola zvolená práve teória vyvinutá fakultou inžinierstva Stanfordskej univerzity? Akým spôsobom sa prijalo toto rozhodnutie a kto ho prijal?
   b) Je použitie stanfordskej teórie bezplatné alebo musí Európsky parlament platiť nejaké poplatky? Ak áno, aký vysoký je tento poplatok?
   c) Bolo pri vývoji strategického vykonávacieho rámca nevyhnutné poskytnúť zamestnancom Európskeho parlamentu osobitnú odbornú prípravu na Stanfordskej univerzite alebo inej akademickej inštitúcii? Ak áno, ktorí zamestnanci (platové triedy a pracovné miesta) sa zúčastnili odbornej prípravy a koľko stála pre každú osobu? Bude v budúcnosti potrebná ďalšia odborná príprava? Ak áno, koľko bude stáť?
   d) Plánujú sa diskusie na tému strategického vykonávacieho rámca medzi útvarmi alebo s Výborom zamestnancov a odborovými zväzmi? Ako a kedy sa strategický vykonávací rámec bude vykonávať a aké sú predpokladané náklady?
   e) V priebehu posledných mesiacov generálny tajomník predložil Predsedníctvu viacero strategických dokumentov o fungovaní Európskeho parlamentu, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnia nielen administratívne fungovanie, ale aj prístup Európskeho parlamentu k tvorbe právnych predpisov a politík EÚ. Prečo, vzhľadom na dôležitosť týchto dokumentov pre organizáciu a budúci rozvoj našej práce, sa nestanovil žiadny postup pre diskusiu a prijatie rozhodnutia, ktorý by umožnil účasť všetkých dotknutých strán, a nielen Predsedníctva Európskeho parlamentu?
   f) Vykonalo sa pred navrhnutím a zavedením nových časových úsekov pre schôdze posúdenie vplyvu týchto zmien na organizáciu práce poslancov (obmedzenie časových úsekov pre schôdze, pracovné stretnutia, stretnutia s organizáciami a občanmi mimo oficiálnych zasadnutí, atď.)? Prečo sa s poslancami nekonzultovalo rozhodnutie, ktoré sa tak priamo týka organizácie ich práce?
   g) Ako sa javí výkonnosť jednotného kontaktného miesta pre poskytovanie parlamentných služieb poslancom po niekoľkých mesiacoch jeho fungovania?
   h) Na európske podujatie pre mládež v máji 2014, ktoré sa uskutočnilo ako súčasť tejto kampane, prišlo do Štrasburgu 5 000 mladých ľudí. Vzala sa počas príprav tohto podujatia náležite do úvahy hospodárska situácia v Európe a to, ako môžu výdavky vyplývajúce z organizácie podujatia takýchto rozmerov vnímať mladí Európania?
   i) Možno koncepciu „KONAJ. REAGUJ. OVPLYVŇUJ.“ vo všeobecnosti považovať za úspech? Aké ukazovatele výkonnosti slúžia na meranie tohto úspechu? Ako sa táto koncepcia využíva po voľbách a bola po legislatívnej a hodnotovej kampani EP vypracovaná nejaká hodnotiaca správa/posúdenie? Predložte, prosím, Výboru pre kontrolu rozpočtu kópiu hodnotenia.
   j) Ako sa posúdil/vyhodnotil viacročný grantový program na roky 2012 –2014 zameraný na zvýšenie povedomia o úlohe Európskeho parlamentu a možno tieto hodnotenia sprístupniť Výboru pre kontrolu rozpočtu?
   k) Bola už vyhodnotená účinnosť nástroja na prijímanie AAP s názvom APA-PEOPLE, ktorý bol zavedený na začiatku volebného obdobia?
   l) Aký bol dôvod o niekoľko mesiacov oneskoreného pridania niektorých AAP do príslušných zoznamov elektronických adries EP (asistenti 8. volebného obdobia, Brusel), v dôsledku čoho nemohli dostávať informácie týkajúce sa ich práce? Boli prijaté nejaké opatrenia?
   m) Rád by sa dozvedel, z akého dôvodu sú ceny v budove SQM o 25 % vyššie ako v jedálni ASP a či to neohrozuje zámer vytlačiť zákazníkov z preplnenej jedálne ASP.
   n) Aké opatrenia boli určené na zvýšenie bezpečnosti po nedávnych narušeniach, najmä 7. októbra 2014 kurdskými protestujúcimi? Bude sa nová koncepcia komplexnej bezpečnosti aktualizovať?
   o) Obstaral Európsky parlament systém elektronického rozpoznávania evidenčných čísel vozidiel? Aké boli náklady? Bol tento systém nainštalovaný a používa sa vo vchodoch do garáže, aby overil, či evidenčné číslo vozidla zodpovedá informáciám na vstupnom preukaze?

29.  odporúča, aby sa v záujme väčšej transparentnosti a účinnosti politickej a administratívnej činnosti Európskeho parlamentu všetky programy a zápisnice zo schôdzí, ako aj rozhodnutia prijaté rozhodovacími orgánmi Európskeho parlamentu okamžite a všeobecne oznamovali všetkým poslancom, zamestnancom Európskeho parlamentu a verejnosti; pripomína užitočnosť bývalého výboru pre rokovací poriadok, ktorý slúžil ako fórum na diskusiu a zlepšovanie regulačného procesu aj vnútorných záležitostí Európskeho parlamentu, a to transparentným a verejným spôsobom; v tejto súvislosti odporúča vytvorenie neutrálneho výboru pre rokovací poriadok a vnútorné záležitosti, ktorý by umožnil riešiť všetky tieto záležitosti, ktoré by sa následne legitimizovali na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu;

30.  je hlboko znepokojený tým, že Európsky parlament vyčlenil na obdobie rokov 2013 až 2014 sumu 17 800 000 EUR na propagačné aktivity opísané ako inštitucionálna volebná kampaň, pričom účasť na európskych voľbách v roku 2014 znovu poklesla na 42,54 % (v roku 2009 to bolo 43 %); nabáda na prijatie novej stratégie zameranej na zvýšenie atraktívnosti európskych volieb v členských štátoch;

31.  zdôrazňuje, že do júna 2015 sa očakáva vypracovanie externej hodnotiacej správy ex post o komunikačnej stratégii pred voľbami v roku 2014; žiada, aby bol Výbor pre kontrolu rozpočtu informovaný o dátume zverejnenia; v tejto správe očakáva podrobnú analýzu finančných prostriedkov;

32.  poznamenáva, že prieskum Eurobarometra Európskeho parlamentu (EB/EP 82.5) ukázal, že počas volebnej kampane v roku 2014 malo 23 % respondentov veľmi negatívny názor na Európsky parlament a 43 % malo neutrálny názor; poukazuje na to, že podľa mediálnej analýzy sa negatívny názor často spája s finančnými podmienkami pre poslancov, ako sú príspevky, mzdy a rozpočet Európskeho parlamentu vo všeobecnosti; je preto presvedčený, že na zlepšenie dôvery v Európsky parlament a jeho podpory sú potrebné štrukturálne zlepšenia, napríklad úplná transparentnosť a zúčtovanie príspevkov na všeobecné výdavky;

33.  berie na vedomie vytvorenie nového generálneho riaditeľstva pre parlamentné výskumné služby, ktoré bude poskytovať nezávislé akademické poradenstvo predovšetkým jednotlivým poslancom, čím doplní prácu tematických sekcií, ktoré riešia potreby parlamentných orgánov;

34.  víta zriadenie oddelenia pre posudzovanie vplyvu právnych predpisov Únie; žiada, aby sa táto služba sústreďovala na kompromisy vyrokované Európskym parlamentom a na pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu k návrhom Komisie; žiada o vypracovanie prístupu k promptnému posudzovaniu právnych predpisov a ich vplyvu, zvýšenie povedomia o tejto službe medzi poslancami a poskytnutie podrobného prehľadu celkových nákladov do 30. októbra 2015; žiada, aby sa konali pravidelné výmeny názorov tejto služby so zodpovedajúcimi útvarmi Komisie, Rady a národných parlamentov;

35.  berie na vedomie dohodu o spolupráci medzi Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, Výborom regiónov a Európskym parlamentom, ktorá bola napokon podpísaná 5. februára 2014 a ktorá sa začala presunom významného počtu pracovníkov z oboch výborov do novej výskumnej služby Európskeho parlamentu (EPRS); zastáva názor, že účinná medziinštitucionálna spolupráca by sa mala zlepšiť, a je presvedčený, že sústredením odborných znalostí a kúpnej sily v oblastiach, kde inštitúcie potrebujú pomoc podobnej povahy, by sa malo zlepšiť jej poskytovanie a mohli sa znížiť celkové náklady; očakáva, že rozvoj tejto dohody medzi tromi inštitúciami dosiahne tieto ciele, bude vyvážený a bude rovnako prínosný pre všetky tri inštitúcie; žiada od každej z týchto inštitúcií, aby po roku vykonávania tejto spolupráce vypracovala individuálne posúdenie vplyvu tejto dohody z hľadiska ľudských zdrojov, výdavkov, synergií, pridanej hodnoty a obsahu;

36.  berie na vedomie vytvorenie generálneho riaditeľstva pre bezpečnosť a ochranu; pripomína, že internalizácia bezpečnostných služieb Európskeho parlamentu priniesla úspory vo výške 195 000 EUR v roku 2013 a očakáva sa, že v období rokov 2013 – 2016 prinesie úspory vo výške vyše 11 miliónov EUR; považuje za vhodné rokovať s belgickou vládou o jej väčšom príspevku k bezpečnosti Európskeho parlamentu vzhľadom na skutočnosť, že Belgicko má z prítomnosti inštitúcií Únie na svojom území hospodársky prospech; požaduje, aby sa hodnotenie kvality bezpečnostných služieb pred vytvorením generálneho riaditeľstva pre bezpečnosť a ochranu a po ňom predložilo Výboru pre kontrolu rozpočtu do 30. septembra 2015; trvá na tom, aby sa vykonala porovnávacia štúdia bezpečnostných systémov ostatných inštitúcií;

37.  znova opakuje, že zachovanie bezpečnosti budov Európskeho parlamentu a ich bezprostredného okolia musí byť najvyššou prioritou; žiada, aby sa v tejto súvislosti zlepšila bezpečnosť na parkoviskách;

38.  je znepokojený tým, že v administratíve neexistuje rovnosť, keďže k 31. decembru 2013 ženy predstavovali 29 % vedúcich oddelení, 34 % riaditeľov a 33 % generálnych riaditeľov; požaduje vykonávanie plánu rovnakých príležitostí, najmä pokiaľ ide o riadiace pozície, s cieľom čo najskôr napraviť túto nerovnováhu;

39.  požaduje vyvážené obsadenie pozícií na vyšších úrovniach administratívy Európskeho parlamentu podľa krajín pôvodu; očakáva do konca roku 2015 správu o tom, do akej miery bola táto požiadavka realizovaná;

40.  požaduje predloženie údajov o medziročných zmenách počtu zamestnancov a výdavkov na zamestnancov rozlíšených podľa platových tried a úrovní riadenia do konca roka 2015; žiada administratívu Európskeho parlamentu, aby uviedla, či by porovnateľné štúdie administratívy medzinárodných parlamentných zhromaždení mohli poskytnúť dôležité závery pre prácu Európskeho parlamentu; poznamenáva, že práca zadaná externým odborníkom by mala byť takisto zahrnutá do správ s cieľom podporiť transparentný charakter, pričom by tiež mala byť v najlepšom záujme jednotlivých zložiek; so znepokojením konštatuje, že veľký počet zamestnancov v kancelárii predsedu Európskeho parlamentu, ktorý predstavuje 35 zamestnancov vrátane dvoch vodičov, ako aj osobného uvádzača, je veľmi kontroverzný a že sa tým vysiela zlý signál, pokiaľ ide o znižovanie nákladov a fiškálnu zodpovednosť v rámci Európskeho parlamentu;

41.  konštatuje, že Predsedníctvo prijalo vykonávacie opatrenia pre kódex správania poslancov 15. apríla 2013; vyjadruje však znepokojenie v súvislosti s nedostatočným vykonávaním a rozdielmi vo výklade, na ktoré upozornila koalícia mimovládnych organizácií(1), a požaduje posilnenie pozície poradného výboru tak, aby mal právo iniciovať náhodné kontroly vyhlásení o záujmoch predkladaných poslancami;

42.  víta, že poslanci musia byť počas výkonu verejnej funkcie transparentnejší, pokiaľ ide o ich vedľajšie aktivity; pripomína však, že poslanci, podobne ako poslanci národných parlamentov, nemajú výhradný mandát, a preto môžu vykonávať iné profesionálne aktivity; zastáva názor, že podrobnejší vzor vyhlásenia pre poslancov by pomohol posilniť transparentnosť a zabránil možným konfliktom záujmov; požaduje, aby generálny tajomník vytvoril verejnú databázu všetkých vedľajších aktivít jednotlivých poslancov, ktorá bude dostupná prostredníctvom webových stránok Európskeho parlamentu;

43.  zdôrazňuje, že je potrebná väčšia transparentnosť, pokiaľ ide o príspevky na všeobecné výdavky poslancov; vyzýva Predsedníctvo, aby pracovalo na vymedzení presnejších pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti za výdavky povolené v rámci týchto príspevkov, ktoré by nepriniesli navýšenie nákladov Európskeho parlamentu;

44.  je znepokojený nedostatočným overovaním ex post, pokiaľ ide o používanie služobných áut poslancami, a spochybňuje potrebu dostupnosti dvoch služobných áut pre predsedu Európskeho parlamentu;

45.  schvaľuje, že 5 % zníženie cestovných výdavkov poslancov a výdavkov na služobné cesty zamestnancov prinieslo v roku 2013 úspory vo výške 4 miliónov EUR; považuje za vhodné vykonávať prísnu politiku s cieľom znížiť cestovné výdavky prostredníctvom dohôd s leteckými spoločnosťami; vyzýva generálneho tajomníka, aby predložil návrhy v tomto smere;

Riadenie programu príspevkov pre skupiny návštevníkov

46.  je hlboko znepokojený, že Dvor audítorov v situačnej správe o finančnom hospodárení s rozpočtom Únie označil prax platieb na úhradu nákladov pre skupiny návštevníkov v hotovosti ako vysokorizikovú skutočnosť; zdôrazňuje, že v roku 2013 sa 73 % finančných príspevkov vyplatilo v hotovosti a iba 27 % bankovým prevodom; je znepokojený v súvislosti s vysokým rizikom poškodenia dobrej povesti Európskeho parlamentu a významným bezpečnostným rizikom pri vykonávaní hotovostných platieb skupinám návštevníkov;

47.  zdôrazňuje, že je potrebné a dôležité informovať skupiny návštevníkov pred ich návštevou o udržateľných možnostiach dopravy do Európskeho parlamentu; odporúča zaviesť rôzne miery náhrad podľa zvoleného spôsobu dopravy a úrovne emisií;

48.  zdôrazňuje, že Európsky parlament a Rada musia s cieľom vytvoriť dlhodobé úspory v rozpočte Únie riešiť potrebu stanoviť plán na zavedenie jediného sídla, ako uviedol Európsky parlament v niekoľkých predchádzajúcich uzneseniach;

Generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky a generálne riaditeľstvo pre vonkajšie politiky

49.  poukazuje na to, že náklady na delegácie, spoločné parlamentné zhromaždenia, delegácie ad hoc a volebné pozorovateľské misie mimo Únie v roku 2013 dosiahli výšku približne 5 794 360 EUR; žiada o vypracovanie podrobného prehľadu nákladov na tieto oblasti za roky 2005 až 2015 do konca roka 2015;

50.  so znepokojením konštatuje, že náklady na jednu delegáciu pri parlamentnom zhromaždení predstavovali 493 193 EUR; vyzýva Predsedníctvo, aby vypracovalo jednoduché, ale účinné zásady úspornejšej štruktúry nákladov pre návštevy delegácií, najmä s ohľadom na ich politický význam, trvanie a výsledky;

Medziparlamentné delegácie

51.  domnieva sa, že je naliehavo potrebné a dôležité rozvíjať a napĺňať obsahom webové stránky medziparlamentných delegácií; za rovnako dôležité považuje, aby sa verejné schôdze delegácií priamo vysielali prostredníctvom webstreamingu tak, ako schôdze parlamentných výborov, ak to dovolí rozpočet;

Generálne riaditeľstvo komunikácie

52.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že viacročný grantový program na roky 2012 až 2014 zameraný na zlepšovanie informovanosti o úlohe Európskeho parlamentu stál približne 14 500 000 EUR; vyjadruje pochybnosti, či tento grantový programy reprezentuje hlavné kompetencie Európskeho parlamentu a úlohy, ktoré vyplývajú z jeho legislatívnych a rozpočtových právomocí a právomocí v oblasti udeľovania absolutória; žiada svoju administratívu, aby Výboru pre kontrolu rozpočtu poskytla externé hodnotenie tohto grantového programu včas na postup udelenia absolutória za rok 2014;

53.  žiada o predloženie úplného prehľadu všetkých grantov na komunikačné projekty financovaných z rozpočtu Európskeho parlamentu spolu s príslušnými sumami a prijímateľmi;

54.  žiada o predloženie prehľadu prípadných výdavkov z rozpočtu Európskeho parlamentu pre organizácie MEP Ranking a Vote Watch Europe; kritizuje skutočnosť, že tieto organizácie hodnotia činnosť poslancov na základe kvantitatívnych kritérií, čo môže poskytovať nesprávne stimuly a vytvárať zbytočnú prácu; domnieva sa, že poslanci čelia čoraz väčšej byrokracii a obmedzovaniu slobody pri výkone mandátu;

EuroparlTV

55.  pripomína, že rozpočet na EuroparlTV bol 8 000 000 EUR v roku 2013 a 5 000 000 EUR v roku 2014, pričom oceňuje, že výkonnosť služby sa zlepšila vďaka viacerým novým činnostiam a projektom; konštatuje, že medzi rokmi 2012 a 2014 priemerný mesačný počet sledovaných videozáznamov vzrástol z 53 000 na 400 000;

56.  pripomína, že na základe rozhodnutia Predsedníctva z 12. decembra 2012 sa v roku 2014 začalo s vypracovaním externej štúdie zameranej na získanie vstupných informácií pre budúci vývoj internetovej televíznej služby Európskeho parlamentu (EuroparlTV); konštatuje, že odporúčania tejto štúdie sa majú vykonať v prvom polroku roku 2015;

Cena LUX

57.  berie na vedomie, že výdavky na cenu LUX v roku v roku 2013 predstavovali 448 000 EUR, čo zodpovedá približne nákladom v roku 2012 (434 421 EUR), a pokrývali:

   postup súvisiaci s oficiálnym výberom a so súťažou;
   komunikáciu v Bruseli a Štrasburgu;
   zameranie na poslancov a špecializovaných mediálnych partnerov, ako aj širokú verejnosť;
   náklady na titulkovanie do 24 úradných jazykov;
   vytvorenie upravenej verzie víťazného filmu pre sluchovo alebo zrakovo postihnuté osoby;
   účasť Európskeho parlamentu na významných európskych filmových podujatiach v záujme propagácie ceny LUX;

58.  požaduje nájdenie možností zefektívnenia vo svojom rozpočte;

59.  žiada o uskutočnenie reprezentatívneho prieskumu medzi poslancami do konca roku 2015 s cieľom zistiť, či je cena LUX známa a ako je prípadne hodnotená v ich členských štátoch;

Informačné kancelárie

60.  so znepokojením konštatuje, že výdavky na služobné cesty informačných kancelárií dosiahli v roku 2013 výšku 1 839 696 EUR, pričom služobné cesty do Štrasburgu predstavovali 1 090 290 EUR; vyjadruje poľutovanie nad tým, že náklady na služobné cesty z informačných kancelárií do Štrasburgu sa zvýšili asi o 7 % od roku 2012, pričom zvýšenie o ďalšie 2 % bolo spôsobené vytvorením novej informačnej kancelárie v Chorvátsku; žiada o uvedenie podrobností, pokiaľ ide o hlavné dôvody služobných ciest zamestnancov informačných kancelárií do Štrasburgu a Bruselu; žiada o podrobný prehľad služobných ciest zamestnancov každej informačnej kancelárie za roky 2005, 2010 a 2015, aby sa mohlo urobiť porovnanie; trvá na tom, že by sa malo uprednostňovať využívanie videokonferencií, čím by sa štrukturálne znížili náklady pre rozpočet Európskeho parlamentu a dosiahli by sa zlepšenia v oblasti životného prostredia, ktoré by negatívne neovplyvnili prácu Európskeho parlamentu;

61.  poukazuje na to, že webové stránky niekoľkých informačných kancelárií v členských štátoch sa od volieb neaktualizovali; upozorňuje na následky, ktoré by to mohlo mať na dôveryhodnosť Európskeho parlamentu v očiach verejnosti; trvá na tom, že treba prešetriť využívanie prostriedkov prideľovaných informačným kanceláriám a vysvetliť značné odchýlky v nákladoch na internetové pripojenie medzi členskými štátmi;

Logo Európskeho parlamentu

62.  berie na vedomie zmenu loga Európskeho parlamentu; vyjadruje svoj nesúhlas s tým, že znovu nebol o rozhodnutí informovaný včas; žiada zodpovedné útvary, aby vysvetlili motívy uskutočnenia tejto zmeny, ako prebiehal proces rozhodovania a aké boli náklady na túto zmenu;

63.  požaduje podrobný prehľad všetkých externých a interných nákladov Európskeho parlamentu súvisiacich s Domom európskej histórie, rozčlenených podľa nákladov na plánovanie (vrátane predbežného plánovania), investičných nákladov a prevádzkových nákladov (vrátane nákladov na výstavbu, rezervy na údržby, výdavkov na zamestnancov a nákladov na výstavy); konštatuje, že Komisia podporuje financovanie Domu európskej histórie ročným príspevkom vo výške 800 000 EUR; poukazuje na to, že Dom európskej histórie bude mať pozitívny vplyv nielen na inštitúcie Únie, ale aj na Belgicko, kde bude novou turistickou atrakciou zabezpečujúcou príjmy; odporúča preto, aby bolo Belgicko požiadané o podporu pri zriaďovaní Domu európskej histórie;

Generálne riaditeľstvo pre personál

64.  berie na vedomie, že úradníkov Európskeho parlamentu (stálych zamestnancov verejnej správy) možno v zásade zamestnávať iba prostredníctvom verejných výberových konaní, pričom asi 10 % kandidátov je úspešných a majú priemerný vek 34 rokov; vyjadruje znepokojenie v súvislosti so skutočnosťou, že napriek tomu, že zamestnanosť mladých ľudí patrí medzi najvyššie priority Únie, inštitúcie Únie vrátane Európskeho parlamentu nemajú absolútne žiadnu politiku na podporu zamestnávania mladých ľudí do 30 rokov;

65.  poukazuje na ťažkosti pri zamestnávaní úradníkov alebo zamestnancov z niektorých konkrétnych členských štátov; konštatuje, že súčasné platové stupnice a úroveň nástupných podmienok ponúkaných inštitúciami sú pre nových zamestnancov menej príťažlivé; poukazuje na to, že neponúkajú konkurencieschopné mzdy ani atraktívnu kariérnu perspektívu pre mnohých občanov z členských štátov EÚ-15, a najmä občanov, ktorí sa blížia k dôchodkovému veku; poukazuje na to, že nevyhnutné zmenšenie európskej verejnej správy v bezprostrednej budúcnosti bude mať negatívny vplyv na kvalitu poskytovaných služieb a povedie k riziku väčšej zemepisnej nevyváženosti;

66.  žiada o preskúmanie aktivít organizovaných a financovaných Výborom zamestnancov a o podrobné informácie o druhoch aktivít, vzniknutých výdavkoch a dodržiavaní riadneho finančného hospodárenia;

67.  žiada GR pre personál a zodpovedné útvary, aby aktívne podporovali zamestnávanie žien na vysokých pozíciách v Európskom parlamente alebo aby „posúdili dôvody“ nedostatočnej rovnováhy a následne navrhli opatrenia uľahčujúce prijímanie žien na vysoké pozície v administratíve Európskeho parlamentu;

68.  berie na vedomie vysoké náklady na výjazdové zasadania a podobné podujatia pre zamestnancov v roku 2013 (140 730 EUR na osem podujatí); domnieva sa, že v čase krízy a rozpočtových škrtov všeobecne musia byť náklady na výjazdové zasadania pre zamestnancov inštitúcií Únie primerané a že tieto podujatia by sa mali uskutočňovať, pokiaľ je to možné, vo vlastných priestoroch inštitúcií, keďže ich pridaná hodnota neospravedlňuje takéto vysoké náklady;

Asistenti poslancov

69.  vyjadruje podporu opatreniam prijatým na zorganizovanie zvládnutia ukončenia zmlúv asi 1 700 akreditovaných asistentov poslancov pred koncom siedmeho volebného obdobia a začiatkom ôsmeho volebného obdobia, a najmä implementácii nástroja APA-People; domnieva sa však, že na niektoré oblasti spojené s prijímaním AAP sa malo prideliť viac administratívnych zamestnancov, aby sa zabezpečila väčšia rýchlosť a efektívnosť; zdôrazňuje, že ľudské zdroje a technické prostriedky neboli dostatočné na to, aby zabránili oneskoreniam pri podpisovaní zmlúv asistentov a prerušení zmlúv, ani oneskoreniam pri platbách výdavkov, príspevkov a v dôsledku toho aj miezd; uznáva však, že proces sa v porovnaní s rokom 2009 výrazne zlepšil, a zároveň konštatuje, že Európsky parlament sa musí naďalej snažiť o zlepšenie rýchlosti a efektívnosti postupov prijímania zamestnancov; vyjadruje znepokojenie nad tým, že sa nenašlo žiadne riešenie pre AAP, ktorých práva boli oslabené skrátením ich zmlúv o minimálne mesiac z dôvodu skorších volieb do Európskeho parlamentu; trvá na tom, že je nutné zosúladiť právne predpisy týkajúce sa období, za ktoré vzniká nárok na dôchodok, so zmenami ovplyvňujúcimi skutočné volebné obdobie;

70.  vyjadruje poľutovanie, že sociálna správa Európskeho parlamentu za rok 2013, tak ako v predošlých rokoch, neobsahuje takmer žiadne informácie o AAP napriek tomu, že predstavujú 29,4 % zamestnancov Európskeho parlamentu; žiada, aby sa tento nedostatok napravil vzhľadom na význam, ktorý táto správa má pre zlepšenie riadenia ľudských zdrojov;

71.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Súdu pre verejnú službu z 12. decembra 2013 vo veci F-129/12 a vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Európsky parlament bol odsúdený za to, že nedokázal AAP poskytnúť pomoc v prípadoch obťažovania a nezákonného prepustenia; berie na vedomie rozhodnutie Predsedníctva zo 14. apríla 2014 o vytvorení poradného výboru pre prevenciu šikanovania na pracovisku, aby sa predišlo vystaveniu AAP takýmto situáciám; vyjadruje však obavy nad nerovnováhou v zložení tohto výboru, ktorý pozostáva z troch kvestorov, jedného zástupcu administratívy a jedného zástupcu AAP; konštatuje, že do novembra 2014 kvestori minimálne v troch prípadoch predložených výboru rozhodli, že nie je dôvod na ďalšie opatrenia; žiada preto Predsedníctvo, aby revidovalo svoje rozhodnutie o zložení výboru tak, aby sa zabezpečilo vyváženejšie zloženie s minimálne dvoma členmi výboru zastupujúcimi AAP;

72.  so znepokojením berie na vedomie vysokú mieru nedokončenia jazykových kurzov zo strany AAP, ktorá dosahuje 32 % v porovnaní s 8 % u ostatných zamestnancov; žiada, aby sa vykonala zmena v osnovách jazykových kurzov s cieľom zabezpečiť ich lepšie prispôsobenie špecifickým pracovným podmienkam AAP;

73.  žiada o preskúmanie možných dôvodov pre veľký rozdiel medzi AAP a ostatnými zamestnancami, pokiaľ ide o pracovnú neschopnosť z dôvodu choroby;

74.  upozorňuje na to, že AAP dostávajú diéty súvisiace s cestami do Štrasburgu o 30 až 45 % nižšie ako ostatní zamestnanci; rovnako upozorňuje na to, že AAP sa výdavky uhrádzajú na základe trojstupňového systému, čo znamená, že v niektorých prípadoch nemusia byť výdavky na služobnú cestu do Štrasburgu uhradené vôbec; žiada Predsedníctvo, aby prijalo potrebné opatrenia na ukončenie tejto nerovnosti a na zosúladenie nárokov AAP v tejto súvislosti s ostatnými zamestnancami;

75.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že počet miestnych asistentov zamestnaných poslancom v roku 2013 sa značne líšil a pohyboval sa medzi nulou a 43; žiada o prešetrenie s cieľom posúdiť, či boli dodržané postupy prijímania zamestnancov v prípadoch s vysokým počtom miestnych asistentov, a dôvody takýchto vysokých počtov; žiada o vyhodnotenie postupov prijímania miestnych asistentov a návrhy na zefektívnenie týchto postupov, aby sa zabránilo nadmernému počtu miestnych asistentov na poslanca; požaduje väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o zamestnávanie miestnych asistentov a poskytovateľov služieb; žiada o zverejnenie mien všetkých poskytovateľov služieb zamestnaných poslancami na internete;

76.  upriamuje pozornosť na skutočnosť, že v článku 43 písm. d) vykonávacích opatrení k štatútu poslancov prijatých v júli 2008 sa vylučuje možnosť, aby poslanci zamestnávali ako asistentov svojich manželov alebo stálych životných partnerov, alebo svojich rodičov, deti či súrodencov;

77.  je znepokojený oneskoreným prijatím vnútorných pravidiel v oblasti oznamovania nekalých praktík; požaduje bezodkladné vykonávanie týchto pravidiel;

Generálne riaditeľstvo pre infraštruktúru a logistiku

Politika Európskeho parlamentu v oblasti nehnuteľností

78.  berie na vedomie, že Európsky parlament zaberá na troch pracoviskách 1,1 milióna m² a vlastní 81 % tejto plochy; považuje za mimoriadne dôležité, aby sa zaviedli vhodné opatrenia na zabezpečenie udržateľnosti budov Európskeho parlamentu vo vzťahu k zvýšeným nákladom na údržbu;

79.  požaduje dosiahnutie dohody o spolupráci medzi Európskym parlamentom a Komisiou pri spoločnom riadení európskych domov s cieľom na jednej strane stanoviť rámec pre viacročné plánovanie prieskumov nehnuteľností v súvislosti s nákupom alebo prenájmom budov a na druhej strane zjednodušiť administratívne a finančné postupy pri každodennom riadení;

80.  berie na vedomie, že európsky dom v Sofii je plne funkčný od júla 2013; konštatuje, že chyby a nedostatky v štruktúre budovy sa zaúčtovali na ťarchu predávajúceho pred podpísaním zmluvy o nákupe;

Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie a konferencie a generálne riaditeľstvo pre preklad

81.  s uspokojením konštatuje, že vykonávanie rozhodnutia Predsedníctva o viacjazyčnosti efektívne využívajúcej zdroje prinieslo v roku 2013 úspory vo výške 15 miliónov EUR v rámci tlmočníckych služieb a 10 miliónov EUR v rámci prekladateľských služieb bez toho, aby to ovplyvnilo zásadu viacjazyčnosti alebo aby sa zhoršila kvalita parlamentnej činnosti; pripomína, že medziinštitucionálna spolupráca je veľmi dôležitá v záujme výmeny najlepších postupov, ktoré podporujú efektívnosť a umožňujú úspory;

Generálne riaditeľstvo pre financie

Dobrovoľný dôchodkový fond

82.  konštatuje, že dobrovoľný dôchodkový fond zvýšil do konca roka 2013 svoj odhadovaný poistno-matematický deficit vypočítaný na základe aktív fondu na 197,5 milióna EUR; zdôrazňuje, že tieto plánované budúce záväzky sú rozložené na niekoľko desaťročí;

83.  konštatuje, že v konečnom dôsledku sa nedá posúdiť, či je fond riadený efektívne a riadne, a naliehavo vyzýva na vykonanie externého posúdenia;

84.  konštatuje však, že to vyvoláva obavy z možného vyčerpania fondu a že Európsky parlament ručí za vyplácanie dôchodkových práv, ak tento fond nedokáže plniť svoje záväzky;

85.  berie na vedomie, že Súdny dvor v roku 2013 rozhodol, že rozhodnutie o zvýšení veku odchodu do dôchodku pre účastníkov fondu zo 60 na 63 rokov, aby sa predišlo predčasnému vyčerpaniu kapitálu a aby sa fond zladil s novým štatútom poslancov Európskeho parlamentu, je platné;

Služby poskytované poslancom

86.  žiada, aby sa na domovskej stránke poslancov sprístupnili verejnosti popri údajoch o AAP a miestnych asistentoch aj mená poskytovateľov služieb a služby poskytované danému poslancovi;

Generálne riaditeľstvo pre inováciu a technologickú podporu

87.  berie na vedomie postup internalizácie zamestnancov generálneho riaditeľstva pre inováciu a technologickú podporu a sľubované zníženie nákladov a vyššiu úroveň odborných znalostí u zamestnancov v oblasti IT; pripomína, že vyššia miera odborných znalostí v oblasti trvalých inovácií sa už pred niekoľkými rokmi uvádzala ako dôvod externalizácie tohto odvetvia; vyzýva generálneho tajomníka, aby spolupracoval s Európskym úradom pre výber pracovníkov v záujme nájdenia spôsobov, ako urýchliť postup prijímania a prilákať najlepších odborníkov v oblasti IT a bezpečnosti;

88.  pripomína, že osobné a dôverné e-mailové schránky vybraných poslancov, asistentov poslancov a úradníkov boli ohrozené po tom, ako sa Európsky parlament stal terčom útoku technikou „man in the middle“, keď hacker zachytil komunikáciu medzi súkromnými smartfónmi a verejnou Wi-Fi sieťou Európskeho parlamentu;

89.  konštatuje, že na všetkých parlamentných IKT systémoch sa vykonal nezávislý bezpečnostný audit treťou stranou s cieľom dokončiť jasný plán smerom k odolnejšej bezpečnostnej politike v oblasti IKT v roku 2015; upozorňuje, že audit bezpečnosti IKT sa mal dokončiť v decembri 2014; pripomína, že vzhľadom na zvýšené bezpečnostné hrozby v uplynulom období by to malo byť prioritou, a žiada, aby bol jeho Výbor pre kontrolu rozpočtu informovaný o výsledkoch hneď, ako bude správa dokončená;

90.  berie na vedomie bezprostredné a strednodobé opatrenia, ktoré prijalo Predsedníctvo 9. decembra 2013 v záujme sprísnenia bezpečnostných noriem Európskeho parlamentu pre používanie mobilných zariadení;

91.  trvá na tom, aby Európsky parlament ďalej spolupracoval s Generálnym riaditeľstvom Komisie pre informatiku s cieľom určiť vhodné náhrady za staré nástroje a infraštruktúry IKT, ktoré by smerovali k otvoreným, interoperabilným riešeniam, nezávislým od predajcu s cieľom dosiahnuť nákladovo efektívne a vysokokvalitné IT prostredie pre Európsky parlament;

92.  víta zavedenie veľmi užitočnej a úspešnej aplikácie at4am na predkladanie pozmeňujúcich návrhov pred niekoľkými rokmi; považuje za potrebné zlepšiť a aktualizovať túto aplikáciu tak, aby ponúkala aj niektoré užitočné funkcie, napríklad automatické opravy a zálohovanie;

93.  žiada, aby v záujme transparentnosti a rovnosti prístupu k dokumentom bola aplikácia ePetition, ktorá umožňuje prístup k všetkým petíciám predloženým občanmi Výboru pre petície, sprístupnená pre všetkých poslancov, a nielen pre členov alebo náhradníkov daného výboru;

Ekologický Európsky parlament

94.  je si vedomý koncepcie Európskeho parlamentu nazývanej Nový svet práce, akreditácie a procesu systému EMAS a bezpapierového programu vrátane aplikácií e-Committee a e-Meeting; požaduje zlepšovanie tohto programu dostupnými aplikáciami pre smartfóny a tablety;

95.  upriamuje pozornosť na skutočnosť, že telekonferencie a práca na diaľku môžu prispievať k efektívnejšiemu využívaniu času a podporovať ekologický Európsky parlament, čím sa môžu znížiť administratívne a cestovné náklady;

96.  berie na vedomie, že emisie skleníkových plynov z cestovania zamestnancov Európskeho parlamentu medzi Bruselom, Luxemburgom a Štrasburgom v roku 2012 klesli o 34 % v porovnaní s rokom 2006; vyzýva Predsedníctvo, aby zabezpečilo úplnú transparentnosť a vykazovalo aj emisie spôsobené poslancami, ktorí cestujú z domovských krajín do Bruselu a Štrasburgu; víta opatrenia zamerané na kompenzáciu tých emisií, ktoré nemožno znížiť a nedá sa im vyhnúť; odporúča vykonávanie ďalších kompenzačných politík v rámci projektov podľa zlatého štandardu mechanizmu čistého rozvoja (CDM) uznávaného OSN;

97.  vyzýva generálneho tajomníka, aby vypracoval plán na zníženie počtu debien, ktoré sú potrebné na parlamentné cesty; navrhuje, aby sa používali menšie debny, alebo aby sa zaviedol systém spoločného využívania, čím by sa mohli znížiť náklady v zmysle financií a emisnej stopy;

98.  požaduje, aby zodpovedné útvary vypracovali udržateľnú a ucelenú koncepciu, ako naplno využiť rozpočtový riadok 2 3 9 na kompenzáciu CO2 v maximálnej možnej výške, aby sa kompenzovali nevyhnutné emisie CO2 inštitúcie projektmi podľa zlatého štandardu CDM uznávaného OSN;

99.  žiada o zameranie sa na energetickú účinnosť klimatizačného systému, aby bol zaručený čo najmenší vplyv tohto systému na životné prostredie;

Výročná správa o udelených zákazkách

100.  konštatuje, že z celkového počtu 264 zákaziek udelených v roku 2013 sa 120 zákaziek zakladalo na otvorenej alebo užšej súťaži, s hodnotou 465 miliónov EUR, a 144 zákaziek sa zakladalo na rokovacích konaniach, s celkovou hodnotou 152 miliónov EUR; berie na vedomie, že celkový počet zákaziek udeľovaných v rokovacom konaní bol v roku 2013 síce o 37 % nižší (144 oproti 241 v roku 2012), ale nevyskytli sa nijaké osobitne dôležité zmeny z hľadiska hodnoty rokovacích konaní;

101.  v tejto súvislosti poukazuje na potrebu vykonávať koncepciu zeleného verejného obstarávania pre všetky zmluvy a výzvy na predkladanie ponúk; požaduje stupňujúce sa a ambiciózne záväzné ciele pre ekologické zmluvy, a to najmä v oblastiach potravín a stravovania, vozidiel a dopravy, hygienického a vodného vybavenia, papiera, nakladania s odpadom, IT a zobrazovacieho vybavenia, osvetlenia, upratovania a nábytku;

102.  konštatuje, že väčšina zákaziek udelených v roku 2013 boli verejné zákazky na poskytnutie služby (61 %) v celkovej hodnote 374 miliónov EUR a že tri generálne riaditeľstvá udelili 14 zákaziek v hodnote vyše 10 miliónov EUR; zdôrazňuje, že treba zabezpečiť, aby tieto vysokohodnotné zákazky podliehali osobitne primeraným systémom kontroly, ktoré by stále monitorovali vykonávanie objednávok;

103.  berie na vedomie nasledujúci prehľad zákaziek udelených v rokoch 2013 a 2012 podľa druhu použitej zmluvy:

Typ zákazky

2013

2012

Počet

Percentuálny podiel

Počet

Percentuálny podiel

Služby

Dodávky

Práce

Budovy

189

48

19

8

72 %

18 %

7 %

3 %

242

62

36

4

70 %

18 %

12 %

1 %

Spolu

264

100 %

344

100 %

Typ zákazky

2013

2012

Hodnota (v EUR)

Percentuálny podiel

Hodnota (v EUR)

Percentuálny podiel

Služby

Dodávky

Práce

Budovy

374 147 951

91 377 603

15 512 763

136 289 339

61 %

15 %

2 %

22 %

493 930 204

145 592 868

48 386 872

180 358 035

57 %

17 %

5 %

21 %

Spolu

617 327 656

100 %

868 267 979

100 %

(Výročná správa o zákazkách udelených Európskym parlamentom, 2013, s. 7)

104.  berie na vedomie nasledujúci prehľad zákaziek udelených v rokoch 2013 a 2012 podľa typu použitého postupu:

Typ postupu

2013

2012

Počet

Percentuálny podiel

Počet

Percentuálny podiel

Otvorený

Užšia súťaž

Rokovacie konanie

Súťaž

Výnimka

106

14

144

-

-

40 %

5 %

55 %

-

-

98

5

241

-

-

28 %

2 %

70 %

0 %

0 %

Spolu

264

100 %

344

100 %

Typ postupu

2013

2012

Hodnota (v EUR)

Percentuálny podiel

Hodnota (v EUR)

Percentuálny podiel

Otvorený

Užšia súťaž

Rokovacie konanie

Súťaž

Výnimka

382 045 667

83 288 252

151 993 737

-

-

62 %

13 %

25 %

-

-

381 116 879

245 156 318

241 994 782

-

-

44 %

28 %

28 %

0 %

0 %

Spolu

724 297 066

100 %

603 218 807

100 %

(Výročná správa o zákazkách udelených Európskym parlamentom, 2013, s. 9)

Mimoriadne rokovacie konania

105.  berie na vedomie, že mimoriadne rokovacie konania predstavovali 39 % rokovacích konaní, ktoré sa začali v roku 2013; vyjadruje znepokojenie nad tým, že Európsky parlament využil mimoriadne rokovacie konanie v roku 2013 na udelenie 56 zákaziek, a žiada, aby sa uvádzal nielen počet zákaziek, ale aj ich súhrnná hodnota;

106.  zastáva názor, že povoľujúci úradníci by mali predkladať komplexné a transparentné odôvodnenia na využitie mimoriadneho rokovacieho konania; žiada, aby Ústredné finančné oddelenie zbieralo informácie a uvádzalo ich vo výročnej správe o udelených zákazkách určenej orgánu udeľujúcemu absolutórium;

Politické skupiny (rozpočtová položka 4 0 0)

107.  konštatuje, že rozpočtové prostriedky zahrnuté v roku 2013 do rozpočtovej položky 4 0 0 pre politické skupiny a nezaradených poslancov sa využili takto:

Skupina

2013

2012

Ročné rozpočtové prostriedky

Vlastné zdroje a prenesené rozpočtové prostriedky

Výdavky

Miera využitia ročných rozpočtových prostriedkov

Sumy prenesené do nasledujúceho obdobia

Ročné rozpočtové prostriedky

Vlastné zdroje a prenesené rozpočtové prostriedky

Výdavky

Miera využitia ročných rozpočtových prostriedkov

Sumy prenesené do nasledujúceho obdobia (2011)

PPE

21 680

4 399

18 437

85,04%

7 642

21 128

2 024

18 974

89,81 %

4 178

S&D

15 388

6 849

17 649

114,69%

4 588

14 908

6 313

14 520

97,40 %

6 702

ALDE

6 719

2 172

7 142

106,30%

1 749

6 673

2 281

6 855

102,72 %

2 100

Verts/ALE

4 366

1 787

4 778

109,44%

1 375

4 319

1 460

4 002

92,65 %

1 778

GUE/NGL

2 658

1 076

3 317

124,79%

416

2 563

1 094

2 602

101,52 %

1 055

ECR

4 046

1 602

4 598

113,64%

1 050

3 765

1 219

3 407

90,51 %

1 577

EFD

2 614

939

2 422

92,65%

1 132

2 538

881

2 494

98,29 %

925

Nezaradení poslanci

1 316

367

931

70,74%

441

1 362

413

963

70,73 %

367

Spolu

58 786

19 193

59 274

100,83%

18 394

57 255

15 687

53 817

94,00 %

18 680

* všetky sumy v tisícoch EUR

Európske politické strany a európske politické nadácie

108.  konštatuje, že v roku 2013 sa rozpočtové prostriedky z rozpočtovej položky 4 0 2 využili takto(2):

Strana

Skratka

Vlastné zdroje*

Grant EP

Celkové príjmy

Grant EP ako % oprávnených výdavkov (max. 85 %)

Prebytok príjmov (presun do rezerv) alebo strata príjmov

Európska ľudová strana

PPE

1.439

6.464

9.729

85%

192

Strana európskych socialistov

PSE

1.283

4.985

6.841

85%

118

Strana Aliancie liberálov a demokratov za Európu

ALDE

518

2.232

3.009

85%

33

Európska strana zelených

PVE

461

1.563

2.151

78%

-36

Aliancia európskych konzervatívcov a reformistov

AECR

307

1.403

1.970

85%

45

Strana európskej ľavice

EL

233

948

1.180

68%

-258

Európska demokratická strana

EDP/PDE

91

437

528

85%

0

EU Demokrati

EUD

48

197

245

85%

12

Európska slobodná aliancia

ALE

93

439

592

85%

12

Európske kresťanské politické hnutie

ECPM

61

305

366

85%

8

Európska aliancia za slobodu

EAF

68

384

452

85%

1

Európska aliancia národných hnutí

AEMN

53

350

403

85%

-38

Hnutie za Európu slobôd a demokracie

MELD

107

594

833

85%

0

Spolu

4.762

20.301

28.299

83%

89

(*) všetky sumy v tisícoch EUR

109.  konštatuje, že v roku 2013 sa rozpočtové prostriedky z rozpočtovej položky 4 0 3 využili takto(3):

Nadácia

Skratka

Pridružená k skupine

Vlastné zdroje*

Grant EP

Celkové príjmy

Grant EP ako % oprávnených výdavkov (max. 85 %)

Centrum pre európske štúdie

CES

PPE

772

3.985

4.757

85%

Nadácia pre európske pokrokové štúdie

FEPS

PSE

491

2.762

3.253

85%

Európske liberálne fórum

ELF

ALDE

214

1.108

1.322

85%

Zelená európska nadácia

GEF

PVE

158

881

1.039

85%

Transform Europe

TE

EL

130

538

668

85%

Inštitút európskych demokratov

IED

PDE

50

219

269

85%

Centrum Mauritsa Coppietersa

CMC

ALE

50

227

277

85%

Nový smer – Nadácia pre európsku reformu

ND

AECR

183

645

828

85%

Európska nadácia za slobodu

EFF

EAF

39

210

249

85%

Organizácia pre európsku medzištátnu spoluprácu

OEIC

EUD

20

123

143

85%

Európska kresťanská politická nadácia

ECPF

ECPM

31

170

201

85%

Nadácia za Európu slobôd a demokracie

FELD

MELD

60

280

340

85%

Európske identity a tradície

ITE

AEMN

31

177

208

85%

Spolu

-

2.229

11.325

13.554

85%

(*) všetky sumy v tisícoch EUR

-

2.229

11.325

13.554

85%

(1) ALTER-EU: Mind the Gap (http://www.alter-eu.org/sites/default/files/documents/Mind%20the%20Gap%20briefing.pdf).
(2) Zdroj: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) a PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) bod 12.
(3) Zdroj: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) a PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) bod 12.

Právne oznámenie