Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2079(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0116/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0116/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.13
CRE 29/04/2015 - 10.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0122

Usvojeni tekstovi
PDF 400kWORD 88k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće
P8_TA(2015)0122A8-0116/2015
Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (2014/2079(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2013.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2013. (COM(2014)0510 – C8‑0148/2014)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(6), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0116/2015),

1.  odgađa svoju Odluku o razrješnici glavnom tajniku Vijeća za izvršenje proračuna Europskog vijeća i Vijeća za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 66, 8.3.2013.
(2) SL C 403, 13.11.2014., str. 1.
(3) SL C 398, 12.11.2014., str. 1.
(4) SL C 403, 13.11.2014., str. 128.
(5) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(6) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.


2.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (2014/2079(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće,

–  uzimajući u obzir odluku Europskog ombudsmana od 26. veljače 2015. o zatvaranju istrage na vlastitu inicijativu OI/1/2014/PMC o zviždačima,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0116/2015),

A.  budući da bi sve institucije Unije trebale biti transparentne i potpuno odgovorne građanima Unije u pogledu sredstava koja su im povjerena kao institucijama Unije;

B.  budući da u nedostatku odgovora na pitanja Parlamenta i zbog nedostatnih informacija Parlament nije u stanju donijeti odluku o davanju razrješnice na temelju poznavanja činjeničnog stanja;

1.  primjećuje da je Revizorski sud na temelju svojeg revizorskog rada zaključio da u plaćanjima za administrativne i druge rashode institucija i tijela u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. nije bilo materijalnih pogrešaka;

2.  prima na znanje da je Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2013. zaključio da nisu utvrđeni nikakvi znatni nedostaci u vezi s pitanjima za koja je provedena revizija za Europsko vijeće i Vijeće;

3.  primjećuje da su Europsko vijeće i Vijeće 2013. imali opći proračun od 535 511 300 EUR (533 920 000 EUR 2012. godine) sa stopom izvršenja od 86,7 %; žali zbog smanjenja stope korištenja 2013. u usporedbi s njezinom razinom od 91,8 % 2012. godine;

4.  zabrinut je zbog toga što se i dalje puno manje troši od planiranog i što se ta stopa odnosi gotovo na sve kategorije; ponovno poziva da se izrade ključni pokazatelji uspješnosti kako bi se poboljšalo planiranje proračuna u nadolazećim godinama;

5.  prima na znanje da je 71 376 244 EUR u obvezama ukinuto 2013. zbog manje potrošnje od planirane i smanjenja uporabe instrumenata;

6.  začuđen je zbog saznanja da je 5 milijuna EUR namijenjenih za kupnju zgrade „Europa” preneseno u 2014. godinu radi izvršenja plaćanja; smatra da se ovakvim saldom, uz ostala prenesena odobrena sredstva, narušavaju načela jedne godine i dobrog financijskog upravljanja iz Financijske uredbe;

7.  ponovno ističe da bi proračuni Europskog vijeća i Vijeća trebali biti razdvojeni kako bi se pridonijelo transparentnosti financijskog upravljanja u institucijama i poboljšanju odgovornosti obiju institucija;

8.  ponovno poziva Europsko vijeće i Vijeće da dostave Parlamentu svoje godišnje izvješće o radu s iscrpnim pregledom svih ljudskih resursa koji su dostupni objema institucijama, raščlanjenim po kategorijama, platnom razredu, spolu, nacionalnosti i stručnom usavršavanju;

9.  pozdravlja činjenicu da je u Glavnom tajništvu Vijeća osnovan Revizorski odbor i da je donesen novi dokument o unutarnjoj reviziji; traži od Vijeća da obavještava Parlament o koristima i rezultatima tih promjena;

10.  žali što su se 2013. godine manje postupalo u skladu s primjedbama koje je u postupku praćenja dala služba za unutarnju reviziju; slaže se s Vijećem oko „važnosti pravovremene provedbe preporuka o reviziji”(1); očekuje da se taj postupak odmah provede;

11.  zabrinut je zbog odgođene primjene preporuka o reviziji u službi za prevođenje;

12.  sa zabrinutošću primjećuje goleme razlike u troškovima prevođenja u raznim institucijama Unije; Stoga traži da Međuinstitucijska radna skupina za prevođenje utvrdi uzroke tih razlika i predloži rješenja kojom će se okončati te nejednakosti i koja će dovesti do usklađenih troškova prevođenja, ali kojima se u potpunosti poštuje kvaliteta i jezična raznolikost; imajući to na umu, napominje da bi ta Radna skupina trebala ponovno pokrenuti međuinstitucijsku suradnju kako bi se razmijenile najbolje prakse i najbolji ishodi te odredila ona područja u kojima bi se suradnja ili sporazumi među institucijama mogli ojačati; napominje da bi Radna skupina također trebala težiti utvrđivanju jedinstvene metodologije za prikaz troškova prevođenja koju mogu koristiti sve institucije kako bi se pojednostavile analiza i usporedba troškova; napominje da bi Radna skupina trebala predstaviti te rezultate prije kraja 2015.; poziva sve institucije da se aktivno uključe u rad Međuinstitucijske radne skupine; u tom pogledu podsjeća na temeljnu važnost poštovanja višejezičnosti u institucijama Unije kako bi se svim građanima Unije zajamčilo jednako postupanje i jednake prilike;

13.  smatra da se općenito u vrijeme krize i proračunskih troškova moraju smanjiti troškovi za dane koje osoblje Unije provodi izvan radnih mjesta i da bi se ti dani, kad god je to moguće, trebali odvijati u prostorijama institucija s obzirom na to da dodana vrijednost koja proizlazi iz dana provedenih izvan radnih mjesta ne opravdava tako visoke troškove;

14.  zabrinut je zbog manjka žena na odgovornim položajima u institucijama Unije; poziva Vijeće da pokrene plana za pružanje jednakih mogućnosti, posebno u vezi s rukovodećim položajima, kako bi se ta neravnoteža što prije ispravila;

15.  žali što je odgođeno sastavljanje priručnika o upravljanju građevinskim projektima;

16.  primjećuje zaostajanje u izvršenju nekih preporuka o reviziji građevinskog projekta „Europa”; ponovno poziva Vijeće da dostavi opsežno pisano obrazloženje o ukupnom iznosu odobrenih sredstava upotrijebljenih za kupnju te zgrade;

17.  zahtijeva da se politika upravljanja nekretninama institucija priloži godišnjem izvješću o radu, posebno s obzirom na to da je važno da troškovi te politike budu primjereno svedeni u razumne okvire i da ne budu prekomjerni;

18.  prima na znanje da nije bilo porasta (0,3 %) (1,6 milijuna EUR) proračuna Vijeća za 2013. godinu; smatra to pozitivnim trendom i očekuje da se on sljedećih godina nastavi;

19.  poziva Vijeće na suradnju s drugim institucijama u izradi jedinstvene metodologije prikazivanja troškova prevođenja radi pojednostavljivanja analize i usporedbe troškova;

20.  zabrinut je zbog kašnjenja u usvajanju internih pravila o zviždačima; poziva Vijeće da ta pravila primijeni bez daljnjih odgađanja;

21.  poziva Vijeće da u svoja godišnja izvješća o radu, u skladu s postojećim pravilima o povjerljivosti i zaštiti podataka, uključi rezultate i posljedice završenih postupaka kojima se bavio Europski ured za borbu protiv prijevara u kojima su predmet istrage bili ta institucija ili bilo koji pojedinac zaposlen u njoj;

Razlozi odgode odluke o davanju razrješnice

22.  ponavlja da Vijeće treba biti transparentno i u potpunosti odgovorno građanima Unije za sredstva koja su mu povjerena kao instituciji Unije; ističe da to podrazumijeva sudjelovanje Vijeća, u potpunosti i u dobroj vjeri, u godišnjem postupku davanja razrješnice kao što to rade ostale institucije; u tom pogledu smatra da djelotvoran nadzor izvršenja proračuna Unije zahtijeva suradnju Parlamenta i Vijeća u vidu okvira rada; žali zbog poteškoća na koje se dosad nailazilo u postupku davanja razrješnice; međutim, prima na znanje interes koji je ovo predsjedništvo Unije pokazalo da pomiri stajališta te pismo Glavnog tajnika Vijeća dostavljeno kao odgovor na pitanja Odbora za proračunski nadzor u kojemu on izražava spremnost da aktivno podupre konkretne mjere kako bi se ostvario „modus vivendi” na koji je Parlament pozvao u svojoj Rezoluciji od 23. listopada 2014(2); naglašava potrebu da se poboljša mogućnost dijaloga između te dvije institucije kako bi se što prije pronašlo rješenje koje će podrazumijevati poštovanje nadležnosti iz Ugovora i odgovornost prema građanima;

23.  ponavlja da je djelotvoran proračunski nadzor moguće provoditi jedino suradnjom Parlamenta i Vijeća te da njezini glavni elementi moraju uključivati formalne sastanke predstavnika Vijeća i Odbora za proračunski nadzor Parlamenta, koji bi odgovarali na pitanja članova Odbora na temelju pisanog upitnika i koji bi na zahtjev dostavljali dokumente kao popratni materijal za proračunske kontrole;

24.  ponavlja da bez suradnje Vijeća u gore navedenom obliku Parlament nije u stanju donijeti odluku o davanju razrješnice na temelju poznavanja činjeničnog stanja;

25.  slaže se sa stajalištima Komisije izloženima u njezinu pismu od 23. siječnja 2014. upućenom Parlamentu da je poželjno da Parlament i dalje daje, odgađa ili odbija dati razrješnicu drugim institucijama, uključujući Vijeće, kakva je i bila dosadašnja praksa;

26.  u potpunosti podržava i podupire stajališta Komisije izložena u tom pismu da sve institucije u cijelosti sudjeluju u procesu praćenja na temelju zapažanja Parlamenta u izvršavanju postupka davanja razrješnice i da bi sve institucije trebale surađivati kako bi se osigurala neometana provedba postupka davanja razrješnice uz potpuno poštovanje mjerodavnih odredbi Ugovora o funkcioniranju Europske unije i mjerodavnog sekundarnog zakonodavstva;

27.  obavještava Vijeće da je Komisija u svojem pismu navela da neće nadzirati izvršenje proračuna drugih institucija i da bi davanjem odgovora na pitanja koja su upućena drugoj instituciji narušila autonomiju te institucije u izvršenju njezina dijela proračuna; podsjeća da Parlament daje razrješnicu drugim institucijama nakon razmatranja dokumenata i odgovora na pitanja koji mu se dostavljaju; žali zbog toga što se Parlament u više navrata susreo s problemima u primanju odgovora Vijeća;

28.  smatra demokratskim da se Parlament koristi svojom ovlašću za davanje razrješnice na osnovi članaka 316., 317. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u skladu s trenutačnim tumačenjem i praksom, odnosno za davanje razrješnice za svaku proračunsku stavku pojedinačno kako bi se očuvala transparentnost i demokratska odgovornost prema poreznim obveznicima Unije; stoga potvrđuje da je odluka o tome hoće li dati razrješnicu ili ne dužnost koju Parlament ima prema građanima Unije;

29.  smatra da bi pravni okvir Unije u vezi s razrješnicom trebalo izmijeniti kako bi se pojasnio postupak davanja razrješnice;

30.  žali zbog činjenice da se ne pridržavaju sve institucije Unije istih standarda u pogledu transparentnosti i vjeruje da bi Vijeće trebalo ostvariti poboljšanja u tom smislu.

(1) Sažetak Godišnjeg izvješća o radu za 2013. unutarnjeg revizora u Glavnom tajništvu Vijeća, stranica 2.
(2) SL L 334, 21.11.2014., str. 95.

Pravna napomena