Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2079(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0116/2015

Teksty złożone :

A8-0116/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.13
CRE 29/04/2015 - 10.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0122

Teksty przyjęte
PDF 414kWORD 89k
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: budżet ogólny UE – RadaEuropejska i Rada
P8_TA(2015)0122A8-0116/2015
Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada (2014/2079(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0148/2014)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 zawierające odpowiedzi instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(6), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0116/2015),

1.  odracza udzielenie sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady Europejskiej i Rady na rok budżetowy 2013;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 66 z 8.3.2013.
(2) Dz.U. C 403 z 13.11.2014, s. 1.
(3) Dz.U. C 398 z 12.11.2014, s. 1.
(4) Dz.U. C 403 z 13.11.2014, s. 128.
(5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(6) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.


2.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada (2014/2079(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada,

–  uwzględniając decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zamykającą dochodzenie z inicjatywy własnej OI/1/2014/PMC z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wewnętrznych zasad dotyczących ujawnienia w interesie publicznym („informowanie o nieprawidłowościach”),

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0116/2015),

A.  mając na uwadze, że wszystkie instytucje Unii powinny być przejrzyste i powinny w pełni odpowiadać przed obywatelami Unii za fundusze powierzone im jako instytucjom Unii,

B.  mając na uwadze, że ponieważ Parlament nie uzyskał odpowiedzi na swoje pytania ani nie dysponuje wystarczającymi informacjami, nie jest w stanie podjąć świadomej decyzji w sprawie udzielenia absolutorium,

1.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych, iż w całościowym ujęciu w płatnościach za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. nie wystąpiły istotne błędy w zakresie wydatków administracyjnych i innych wydatków instytucji i organów;

2.  zauważa, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2013 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż nie odnotowano istotnych niedociągnięć w objętych audytem obszarach w odniesieniu do Rady Europejskiej i Rady;

3.  odnotowuje, że w 2013 r. Rada Europejska i Rada dysponowały budżetem o łącznej wysokości 535 511 300 EUR (533 920 000 EUR w 2012 r.), zaś wskaźnik wykonania wyniósł 86,7 %; wyraża ubolewanie z powodu niższego wskaźnika wykorzystania środków w 2013 r. w porównaniu ze wskaźnikiem z 2012 r., w którym wyniósł 91,8 %;

4.  jest zaniepokojony tym, że wskaźnik niewykorzystania środków nadal jest wysoki i dotyczy to prawie wszystkich kategorii wydatków; ponawia apel o dopracowanie najważniejszych wskaźników wykonania w celu lepszego planowania budżetowego w nadchodzących latach;

5.  zwraca uwagę, że w 2013 r. anulowano 71 376 244 EUR zobowiązań w związku z niewykorzystaniem środków i ograniczonym wykorzystaniem infrastruktury;

6.  jest zaskoczony tym, że kwota 5 mln EUR przeznaczona na zakup budynku „Europa” została przeniesiona na 2014 r. w celu faktycznego dokonania płatności; uważa, że taki bilans, biorąc pod uwagę również inne przeniesione środki, jest sprzeczny z zasadami jednoroczności i należytego zarządzania finansami ustanowionymi w rozporządzeniu finansowym;

7.  powtarza, że należy oddzielić budżet Rady Europejskiej od budżetu Rady, aby zwiększyć przejrzystość zarządzania finansowego instytucji i rozliczalność obu instytucji;

8.  ponownie wzywa Radę Europejską i Radę do przekazania Parlamentowi ich rocznego sprawozdania z działalności wraz z pełnym przeglądem wszystkich zasobów ludzkich, jakimi te instytucje dysponują, z podziałem na kategorię, grupę zaszeregowania, płeć, obywatelstwo i udział w szkoleniach zawodowych; zauważa, że ten wykaz powinien być automatycznie załączany do rocznego sprawozdania z działalności instytucji;

9.  przyjmuje z zadowoleniem ustanowienie komitetu audytu w Sekretariacie Generalnym Rady oraz przyjęcie nowej karty służby audytu wewnętrznego; wzywa Radę do informowania Parlamentu o korzyściach i wynikach tych zmian;

10.  ubolewa nad tym, że w 2013 r. nastąpił spadek poziomu wdrożenia uwag kontrolnych przedstawionych po przeprowadzeniu audytu wewnętrznego; zgadza się z Radą co do „znaczenia terminowego stosowania się do zaleceń z audytu”(1); oczekuje, że procedura ta zostanie przeprowadzona bez zwłoki;

11.  jest zaniepokojony opóźnionym wdrożeniem zaleceń z audytu przez służby tłumaczeń pisemnych;

12.  zauważa z zaniepokojeniem ogromne różnice w kosztach tłumaczeń między poszczególnymi instytucjami unijnymi; w związku z tym wzywa międzyinstytucjonalną grupę roboczą ds. tłumaczeń pisemnych, by wskazała przyczyny tych rozbieżności i zaproponowała rozwiązanie tego braku równowagi wraz ze sposobami osiągnięcia harmonizacji kosztów tłumaczeń pisemnych, przy pełnym poszanowaniu jakości i różnorodności językowej; zauważa, że w tym celu grupa robocza powinna ożywić współpracę między instytucjami w celu wymiany najlepszych praktyk i wyników oraz określenia obszarów, w których można wzmocnić współpracę lub wzbogacić umowy między instytucjami; zauważa, że celem grupy roboczej powinno być również stworzenie jednolitej metodologii przedstawiania kosztów tłumaczeń pisemnych dla wszystkich instytucji, aby uprościć analizę i porównywanie kosztów; stwierdza, że grupa robocza powinna przedstawić odnośne wyniki przed końcem 2015 roku; wzywa wszystkie instytucje do aktywnego udziału w pracach międzyinstytucjonalnej grupy roboczej; w tym kontekście przypomina o fundamentalnym znaczeniu poszanowania wielojęzyczności w instytucjach unijnych, aby zagwarantować wszystkim obywatelom Unii równe traktowanie i równe szanse;

13.  uważa, że w czasach kryzysu i ogólnych cięć budżetowych koszty posiedzeń wyjazdowych pracowników instytucji unijnych powinny zostać zmniejszone oraz że posiedzenia te powinny być organizowane w miarę możliwości w siedzibach instytucji, ponieważ wartość dodana tworzona przez takie wyjazdy nie uzasadnia tak wysokich kosztów;

14.  wyraża zaniepokojenie brakiem kobiet na takich stanowiskach w instytucjach unijnych, które wiążą się z odpowiedzialnością; wzywa Radę do uruchomienia planu na rzecz równości szans, w szczególności w odniesieniu do stanowisk kierowniczych, aby jak najszybciej zaradzić temu brakowi równowagi;

15.  ubolewa nad tym, że zostało opóźnione przygotowanie podręcznika zarządzania projektami w dziedzinie nieruchomości;

16.  zauważa, że niektóre z zaleceń z audytu dotyczących projektu „budynek Europa” nadal oczekują na wdrożenie; ponawia apel do Rady, by przedstawiła na piśmie dogłębne wyjaśnienia wyszczególniające całkowitą kwotę środków wykorzystanych na zakup budynku;

17.  domaga się, aby polityka instytucji w dziedzinie nieruchomości była uwzględniana w jej rocznym sprawozdaniu z działalności, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że istotne jest, by koszty związane z taką polityką były odpowiednio uzasadnione i niewygórowane;

18.  odnotowuje zerowy wzrost (0,3 %) (1,6 mln EUR) budżetu Rady na 2013 r.; uważa to za pozytywną tendencję i oczekuje, że utrzyma się ona w nadchodzących latach;

19.  zwraca się do Rady o współpracę z innymi instytucjami przy opracowywaniu jednolitej metodologii przedstawiania kosztów tłumaczeń pisemnych, aby uprościć analizę i porównywanie kosztów;

20.  jest zaniepokojony opóźnieniami w przyjmowaniu wewnętrznych zasad dotyczących informowania o nieprawidłowościach; apeluje do Rady o wdrożenie ich bez dalszej zwłoki;

21.  wzywa Radę, aby w swoich rocznych sprawozdaniach z działalności uwzględniała, przestrzegając obowiązujących przepisów w zakresie poufności i ochrony danych, wyniki i konsekwencje spraw zamkniętych przez OLAF, w których przedmiotem dochodzenia była instytucja lub jakakolwiek z pracujących dla niej osób;

Przyczyny odroczenia decyzji o udzieleniu absolutorium

22.  przypomina, że Rada winna zachować przejrzystość i być w pełni odpowiedzialna przed obywatelami Unii, jeżeli chodzi o fundusze powierzone jej jako instytucji unijnej; podkreśla, iż oznacza to, że Rada musi w pełni i w dobrej wierze uczestniczyć w dorocznej procedurze udzielania absolutorium tak samo jak inne instytucje; uważa w związku z tym, że skuteczny nadzór nad wykonywaniem budżetu Unii wymaga współpracy między Parlamentem a Radą w drodze ustaleń roboczych; wyraża ubolewanie z powodu trudności napotykanych dotychczas w ramach procedur udzielania absolutorium; odnotowuje jednak, że obecna prezydencja Unii jest zainteresowana zbliżeniem stanowisk, a także zwraca uwagę na pismo Sekretarza Generalnego Rady w odpowiedzi na pytania zadane przez Komisję Kontroli Budżetowej, w którym wyraża on gotowość do aktywnego poparcia konkretnych środków mających na celu osiągnięcie „modus vivendi”, o co zaapelował PE w swojej rezolucji z dnia 23 października 2014 r.(2); podkreśla konieczność zwiększenia zdolności obu instytucji do dialogu, aby jak najszybciej znaleźć rozwiązanie umożliwiające wypełnienie mandatu nadanego na mocy traktatu oraz zapewnienie odpowiedzialności przed obywatelami;

23.  powtarza, że sprawowanie skutecznej kontroli budżetowej jest możliwe jedynie w drodze współpracy między Parlamentem i Radą, zaś główne elementy współpracy muszą obejmować formalne posiedzenia przedstawicieli Rady i parlamentarnej Komisji Kontroli Budżetowej, odpowiadanie na pytania zadawane przez członków komisji w oparciu o kwestionariusz oraz przedkładanie dokumentów służących za materiał roboczy przy kontrolach budżetowych na żądanie;

24.  powtarza, że bez wspomnianej wyżej współpracy ze strony Rady Parlament nie jest w stanie podjąć świadomej decyzji w sprawie udzielenia absolutorium;

25.  zgadza się z opinią Komisji wyrażoną w skierowanym do Parlamentu piśmie z dnia 23 stycznia 2014 r., że Parlament powinien nadal udzielać lub odmawiać udzielenia absolutorium innym instytucjom, w tym Radzie, czy też odraczać decyzję w tej sprawie, jak to miało miejsce dotychczas;

26.  w pełni zatwierdza i popiera poglądy Komisji wyrażone w skierowanym przez nią piśmie, a mianowicie, że wszystkie instytucje w pełni uczestniczą w działaniach podejmowanych w następstwie uwag poczynionych w ramach udzielania absolutorium przez Parlament oraz że wszystkie instytucje powinny współpracować na rzecz zapewnienia sprawnego przebiegu procedury udzielania absolutorium, przy pełnym poszanowaniu odnośnych postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i przepisów prawa wtórnego;

27.  informuje Radę, że Komisja w swoim piśmie stwierdziła, iż nie będzie nadzorowała wykonywania budżetów innych instytucji oraz że udzielenie odpowiedzi na pytania adresowane do innej instytucji naruszyłoby niezależność tej instytucji w zakresie wykonywania jej sekcji budżetu; przypomina, że Parlament udziela absolutorium innym instytucjom po rozpatrzeniu przedłożonych dokumentów i odpowiedzi udzielonych na postawione pytania; ubolewa nad tym, że Parlament ma stale trudności z uzyskaniem odpowiedzi od Rady;

28.  uważa za zgodne z zasadami demokracji, by Parlament wykonywał swoje uprawnienia do udzielania absolutorium na mocy art. 316, 317 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zgodnie z obecną interpretacją i praktyką, mianowicie by udzielał absolutorium w odniesieniu do każdego działu budżetu z osobna, tak by utrzymać przejrzystość i demokratyczną odpowiedzialność przed podatnikami Unii; stwierdza zatem, że udzielenie lub nieudzielenie absolutorium to obowiązek, jaki Parlament ma względem obywateli Unii;

29.  jest zdania, że unijne ramy prawne dotyczące absolutorium należy zmienić, aby doprecyzować proces udzielania absolutorium;

30.  ubolewa nad tym, że nie wszystkie instytucje Unii przestrzegają tych samych standardów w kwestii przejrzystości, i uważa, że Rada powinna się pod tym względem poprawić.

(1) Streszczenie rocznego sprawozdania z działalności za 2013 r. sporządzone przez audytora wewnętrznego Generalnego Sekretariatu Rady, str. 2.
(2) Dz.U. L 334 z 21.11.2014, s. 95.

Informacja prawna