Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2080(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0111/2015

Teksty złożone :

A8-0111/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.15
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0124

Teksty przyjęte
PDF 415kWORD 93k
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
P8_TA(2015)0124A8-0111/2015
Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości (2014/2080(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0149/2014)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 zawierające odpowiedzi instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(4), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(6), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0111/2015),

1.  udziela sekretarzowi Trybunału Sprawiedliwości absolutorium z wykonania budżetu Trybunału Sprawiedliwości za rok budżetowy 2013;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 66 z 8.3.2013.
(2) Dz.U. C 403 z 13.11.2014, s. 1.
(3) Dz.U. C 398 z 12.11.2014, s. 1.
(4) Dz.U. C 403 z 13.11.2014, s. 128.
(5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(6) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.


2.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości (2014/2080(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości,

–  uwzględniając decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 lutego 2015 r. zamykającą dochodzenie z własnej inicjatywy nr OI/1/2014/PMC w sprawie informowania o nieprawidłowościach,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0111/2015),

1.  zauważa z zadowoleniem, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2013 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż nie odnotowano istotnych słabych punktów w objętych audytem obszarach dotyczących zasobów ludzkich i zamówień dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („Trybunał Sprawiedliwości”);

2.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż w roku budżetowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 r. w łącznych płatnościach na wydatki administracyjne i inne wydatki instytucji i organów nie wystąpiły istotne błędy;

3.  zauważa, że w 2013 r. środki Trybunału Sprawiedliwości wyniosły 354 880 000 EUR (348 300 000 EUR w 2012 r.), a wskaźnik wykonania wyniósł 96,3 %; wyraża ubolewanie z powodu niższego wskaźnika wykonania w 2013 r. w porównaniu z wartością 98,6 %, jaką Trybunał osiągnął w 2012 r.;

4.  zauważa, że niższy poziom wykonania można przypisać faktowi, że pierwotne środki na 2013 r. uwzględniały proponowane dostosowanie wysokości wynagrodzeń i emerytur na łączną kwotę niemal 6 000 000 EUR, lecz Rada nie udzieliła ostatecznie zgody na żadne dostosowanie; wskazuje na to, że przyczyny leżące u podstaw nieoczekiwanego wyroku w sprawie dostosowania wynagrodzeń nie mają już zastosowania w związku z osiągniętym w 2014 r. porozumieniem w sprawie nowego Regulaminu Pracowniczego;

5.  podkreśla jednak, że budżet Trybunału Sprawiedliwości jest czysto administracyjny, a znaczną jego część przeznacza się na wydatki na pracowników tej instytucji; przyjmuje do wiadomości uzasadnienie spadku wskaźnika wykonania, jakie podano w rocznym sprawozdaniu z działalności Trybunału Sprawiedliwości za rok budżetowy 2013;

6.  zauważa, że Trybunał Sprawiedliwości zakończył w 2013 r. 701 spraw (tymczasem w 2012 r. liczba zakończonych spraw wyniosła 595) oraz, że wszczęto przed Trybunałem 699 nowych spraw (w 2012 r. 632), w tym 450 odwołań i odesłań prejudycjalnych; zatwierdza pozytywne wyniki statystyczne, uważa jednak, że pomimo dobrych wyników, sytuacja nadal wymaga poprawy;

7.  zauważa, że w 2013 r. do Sądu wpłynęło 790 nowych spraw, a 702 sprawy zostały rozpatrzone, podczas gdy w toku jest 1325 spraw, co oznacza ogólny wzrost liczby postępowań w stosunku do 2012 r.; zauważa również, że czas trwania postępowań nieznacznie się skrócił; zauważa, że utworzenie dziewiątej izby nie przyczyniło się w 2013 r. do poprawy skuteczności Sądu, niemniej jednak ponownie podkreśla swoje zdanie, iż niezbędne jest zasilenie zasobów ludzkich Trybunału;

8.  zauważa, że w 2013 r. liczba spraw zakończonych przez Sąd do spraw Służby Publicznej wyniosła 184, podczas gdy w 2012 r. liczba ta wyniosła 121 (czyli nastąpił wzrost o 52 %), co spowodowało zmniejszenie liczby spraw toczących o 24 (czyli zmniejszenie zaległości Sądu o 11 %); uważa, że zniesienie Sądu do spraw Służby Publicznej nie jest właściwym rozwiązaniem wobec długotrwałego blokowania ze strony Rady;

9.  uważa, że sytuacja w obrębie istniejących środków będących do dyspozycji Trybunału Sprawiedliwości nadal wymaga poprawy; podkreśla, że wewnętrzne reformy wdrożone w 2013 r., zwłaszcza utworzenie nowej izby w Sądzie i ustanowienie nowego rzecznika generalnego, a także reforma Regulaminu regulującego funkcjonowanie Trybunału, zwłaszcza w obszarze językowym i informatycznym, i innych przepisów uzupełniających, przyczyniły się do pozytywnych zmian systemu, które umożliwiły poprawę w zakresie optymalizacji zasobów; zachęca Trybunał Sprawiedliwości do kontynuowania prac w tym kierunku;

10.  zaleca reorganizację instytucji w taki sposób, aby lepiej oddzielić funkcje prawne i administracyjne, tak aby struktura instytucji była bardziej zgodna z art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka, a sędziowie nie musieli orzekać w sprawach odwołań od aktów, w których udział brały bezpośrednio ich instancje;

11.  przypomina, że w odpowiedzi na rezolucję w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 Trybunał Sprawiedliwości wskazuje, iż większa liczba rozpraw i wyroków nie zwiększy w znaczny sposób produktywności; zauważa, że z drugiej strony Trybunał wystąpił z wnioskiem o zwiększenie liczby sędziów; wzywa Trybunał Sprawiedliwości do zlecenia zewnętrznej oceny wzajemnej, aby uzyskać zewnętrzne instrumenty w celu wskazania ewentualnych rozwiązań problemów podniesionych przez Trybunał Sprawiedliwości;

12.  podkreśla wyjątkowe znaczenie poszanowania wielojęzyczności w Trybunale Sprawiedliwości, jako że musi nie tylko gwarantować równość w dostępie do orzecznictwa Trybunału, ale również równość szans stron sporu przed Trybunałem;

13.  ubolewa nad niewystarczającą ilością otrzymanych w trakcie procedury udzielania absolutorium informacji o wykazie działań zewnętrznych sędziów; zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości o opublikowanie na swojej stronie internetowej wykazu zawierającego szczegółowe informacje o mających wpływ na budżet unijny działaniach zewnętrznych każdego sędziego;

14.  zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości, aby w odniesieniu do dwóch tłumaczy na emeryturze, którym udzielono zamówienia na tłumaczenia, przedstawił sprawozdanie umożliwiające sprawdzenie, czy sytuacja ta jest zgodna z wymogami Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej zarówno pod kątem konfliktu interesów, jak i wynagrodzenia;

15.  zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości o konsolidację archiwów Trybunału Sprawiedliwości w celu utworzenia jednego archiwum, aby zapewnić lepszą koordynację czynności procesowych sądów;

16.  zauważa postępy poczynione w obrębie programu e-Curia; zauważa, że program ten nie rozwinął jeszcze w pełni swojego potencjału; zaleca, by Trybunał Sprawiedliwości ustanowił plan służący zachęcaniu wszystkich państw członkowskich do korzystania z tego programu;

17.  zauważa uruchomienie w 2013 r. projektu cyfrowych zbiorów orzeczeń, które mają zastąpić wydawane w papierowej wersji zbiory orzeczeń; jest zdania, że projekt ten można było wdrożyć wcześniej;

18.  uważa, że Trybunał Sprawiedliwości, uwzględniając dane podane w rocznym sprawozdaniu z działalności, może jeszcze bardziej zredukować liczbę papierowych egzemplarzy bez uszczerbku dla spoczywających na nim obowiązków;

19.  mając na uwadze, że w 2013 r. po raz pierwszy przeprowadzono transmisję internetową na żywo z Trybunału Sprawiedliwości, zachęca Trybunał Sprawiedliwości do korzystania z tej technologii w większym stopniu i do rozszerzenia jej zastosowań na zagadnienia związane z pracą;

20.  uznaje, że wysoka jakość usług tłumaczeniowych w Trybunale Sprawiedliwości ma podstawowe znaczenie i że nie ma możliwości ograniczenia liczy rozpraw; uważa jednak, że bardziej skuteczne planowanie kalendarza rozpraw jest możliwe; sugeruje, by Trybunał poszukiwał w swoich stosunkach międzyinstytucjonalnych najlepszych praktyk stosowanych w tej dziedzinie w innych instytucjach;

21.  zwraca uwagę na politykę Trybunału Sprawiedliwości polegającą na priorytetowym wykorzystywaniu zasobów wewnętrznych, zwłaszcza w dziedzinie usług tłumaczeniowych; rozumie trudności związane ze znalezieniem określonych kombinacji językowych popartych znajomością kwestii prawnych; jest jednak głęboko zaniepokojony bardzo wysoką kwotą niewykorzystanych środków (2 200 000 EUR) przyznanych na tłumaczenia zewnętrzne; uważa zatem, że zlecanie na zewnątrz, w razie potrzeby, powinno również skutkować dalszymi oszczędnościami;

22.  zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości o rozważenie wdrożenia systemu tłumaczenia „na żądanie” w konkretnych sytuacjach oraz o bardziej systematyczne korzystanie z narzędzi tłumaczeniowych opierających się na właściwych technologiach;

23.  zwraca się do Trybunału o sprawdzanie w każdym przypadku, czy istnieje konieczność tłumaczenia pisemnego, jeśli dana sprawa nie jest wielce istotna dla obywateli Unii;

24.  zauważa z zaniepokojeniem ogromne różnice w kosztach tłumaczeń między poszczególnymi instytucjami Unii; w związku z tym wzywa międzyinstytucjonalną grupę roboczą ds. tłumaczeń, by wskazała przyczyny tych rozbieżności i zaproponowała rozwiązanie tego braku równowagi wraz ze sposobami osiągnięcia harmonizacji kosztów tłumaczeń pisemnych, przy pełnym poszanowaniu jakości i różnorodności językowej; zauważa, że w związku z tym grupa robocza powinna ożywić współpracę między instytucjami w celu wymiany najlepszych praktyk i wyników oraz określenia obszarów, w których można wzmocnić współpracę lub umowy między instytucjami; zauważa, że celem grupy roboczej powinno być również ustanowienie jednolitej metodologii przedstawiania kosztów tłumaczeń pisemnych dla wszystkich instytucji, aby uprościć analizę i porównywanie tych kosztów; zauważa, że grupa robocza powinna przedstawić odnośne wyniki przed końcem 2015 roku; wzywa wszystkie instytucje do aktywnego udziału w pracach międzyinstytucjonalnej grupy roboczej; w tym kontekście przypomina o fundamentalnym znaczeniu poszanowania wielojęzyczności w instytucjach unijnych, aby zagwarantować równe traktowanie i równe szanse wszystkim obywatelom Unii;

25.  uważa, że w czasach kryzysu i ogólnych cięć budżetowych koszty posiedzeń wyjazdowych pracowników instytucji unijnych powinny zostać zmniejszone oraz, w miarę możliwości, posiedzenia te powinny być organizowane w siedzibach instytucji, ponieważ wartość dodana tworzona przez takie wyjazdy nie uzasadnia tak wysokich kosztów;

26.  oczekuje, że Trybunał Sprawiedliwości będzie w dalszym ciągu dążył do osiągnięcia wewnętrznych synergii, zwłaszcza w dziedzinie tłumaczeń pisemnych i ustnych;

27.  ponawia swój wniosek o ujmowanie w rocznym sprawozdaniu z działalności załącznika zawierającego harmonogramu posiedzeń Trybunału Sprawiedliwości na dany rok;

28.  zaleca ustanowienie szeregu obiektywnych kryteriów w celu zdefiniowania nadmiernych opóźnień w harmonogramie wydawania orzeczeń;

29.  ubolewa nad faktem, że państwa członkowskie, które przystąpiły do Unii po 2004 r. nie są reprezentowane w najwyższych kadrach kierowniczych instytucji; przypomina o potrzebie większej równowagi geograficznej na wszystkich szczeblach administracji;

30.  wyraża zaniepokojenie nieobecnością kobiet na stanowiskach w Trybunale Sprawiedliwości, które wiążą się z odpowiedzialnością (70 %–30 %); wzywa do uruchomienia planu na rzecz równości szans, w szczególności w odniesieniu do stanowisk kierowniczych, aby jak najszybciej zaradzić temu brakowi równowagi;

31.  zauważa, że stosowane przez Trybunał Sprawiedliwości przepisy regulujące korzystanie z samochodów służbowych są zbliżone do tych stosowanych w innych instytucjach; jest zdania, że przepisy te powinny zostać uaktualnione w celu redukcji kosztów, zwłaszcza w zakresie korzystania z pojazdów do celów prywatnych;

32.  wzywa Trybunał Sprawiedliwości do zmniejszenia liczby samochodów służbowych będących do dyspozycji członków i pracowników Trybunału oraz poinformowania Parlamentu o uzyskanych oszczędnościach; jest zdania, że niezbędny będzie przegląd przydziału stanowisk dla kierowców; zwraca uwagę, że koszty rozszerzonych prywatnych usług kierowców ponoszone są przez podatników UE;

33.  uważa, że Trybunał Sprawiedliwości powinien zwiększyć swoje zobowiązania środowiskowe poprzez dalszy rozwój istniejących środków mających na celu zmniejszenie emisji, a także włączenie kryteriów związanych z ochroną środowiska do procesu udzielania zamówień;

34.  odnotowuje podjęte przy Trybunał Sprawiedliwości zobowiązanie do dalszego udoskonalania systemu terminowego monitorowania i kontroli procedur rekrutacji i postępowań o udzielenie zamówienia; wspiera Trybunał Sprawiedliwości w działaniach służących dalszemu monitorowaniu zarządzania dodatkami i poprawie jego wydajności;

35.  uważa, że liczba umów zawartych w procedurze negocjacyjnej jest dość wysoka; wnosi o przekazanie mu wyczerpujących informacji o przyczynach leżących u podstaw tych decyzji;

36.  wzywa Trybunał Sprawiedliwości, aby w rocznych sprawozdaniach z działalności uwzględniał, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi poufności i ochrony danych, wyniki i konsekwencje spraw zamkniętych przez OLAF, w których przedmiotem dochodzenia była instytucja lub jej pracownik;

37.  przyjmuje do wiadomości informacje o polityce Trybunału Sprawiedliwości w zakresie nieruchomości dołączone do rocznego sprawozdania z działalności;

38.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Sprawiedliwości przygotował gruntowne i szczegółowe roczne sprawozdanie z działalności i umieścił w nim pogłębione informacje o zarządzaniu personelem, zgodnie z prośbą Parlamentu;

39.  jest zaniepokojony opóźnieniem przyjęcia wewnętrznych przepisów w sprawie informowania o nieprawidłowościach; wzywa Trybunał Sprawiedliwości do ich wdrożenia bez dalszej zwłoki.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności