Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2080(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0111/2015

Predkladané texty :

A8-0111/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0124

Prijaté texty
PDF 276kWORD 89k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor
P8_TA(2015)0124A8-0111/2015
Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel IV – Súdny dvor (2014/2080(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0149/2014)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0111/2015),

1.  udeľuje tajomníkovi Súdneho dvora absolutórium za plnenie rozpočtu Súdneho dvora za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.
(2) Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel IV – Súdny dvor (2014/2080(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel IV – Súdny dvor,

–  so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky z 26. februára 2015 o oznamovaní nekalých praktík, ktorým sa uzatvára jej vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy OI/1/2014/PMC,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0111/2015),

1.  s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2013 uviedol, že v súvislosti s kontrolovanými témami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a obstarávania Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) neboli zistené žiadne významné nedostatky;

2.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov na základe svojej audítorskej práce dospel k záveru, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2013, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky inštitúcií a orgánov, sa nevyskytli významné chyby;

3.  konštatuje, že v roku 2013 mal Súdny dvor k dispozícii rozpočtové prostriedky vo výške 354 880 000 EUR (348 300 000 EUR v roku 2012) a miera plnenia dosiahla 96,3 %; vyjadruje poľutovanie nad znížením miery využitia v roku 2013 v porovnaní s mierou využitia 98,6 % v roku 2012;

4.  berie do úvahy nižšiu mieru plnenia, ktorú možno pripísať skutočnosti, že pôvodné rozpočtové prostriedky na rok 2013 zahŕňali navrhovanú úpravu miezd a dôchodkov v celkovej výške takmer 6 000 000 EUR, zatiaľ čo Rada nakoniec úpravy neschválila; upozorňuje, že dôvody neočakávaného rozhodnutia o úprave platov už neplatia po dohode o novom služobnom poriadku v roku 2014;

5.  zdôrazňuje však, že rozpočet Súdneho dvora je čisto administratívny, pričom značná časť prostriedkov sa používa na výdavky súvisiace s osobami pracujúcimi v inštitúcii; berie na vedomie odôvodnenie zníženej miery využitia uvedené vo výročnej správe o činnosti Súdneho dvora za rozpočtový rok 2013;

6.  konštatuje, že Súdny dvor v roku 2013 uzavrel 701 vecí (595 uzavretých vecí v roku 2012) a bolo mu predložených 699 nových vecí (632 v roku 2012) vrátane 450 odvolaní a prejudiciálnych konaní; víta pozitívne štatistické výsledky a domnieva sa, že napriek dobrým výsledkom stále existuje priestor na zlepšenie;

7.  berie na vedomie, že v roku 2013 Všeobecný súd prijal 790 nových vecí, uzavrel 702 vecí a 1 325 vecí sa prerokúvalo, čo predstavuje všeobecné zvýšenie počtu konaní v porovnaní s rokom 2012; konštatuje tiež, že trvanie konaní sa mierne skrátilo; poukazuje na to, že vytvorenie deviatej komory neprispelo v roku 2013 k zvýšeniu efektívnosti Všeobecného súdu, ale napriek tomu opakuje svoje stanovisko, že Všeobecný súd potrebuje posilnenie v oblasti ľudských zdrojov;

8.  konštatuje, že Súd pre verejnú službu v roku 2013 uzavrel 184 vecí, zatiaľ čo v roku 2012 to bolo 121 vecí (to predstavuje nárast o 52 %), čím znížil počet prerokúvaných vecí o 24 (to znamená zníženie podielu nevybavených vecí o 11 %); domnieva sa, že zrušenie Súdu pre verejnú službu je neprimeraným riešením v reakcii na dlhodobé obštrukcie Rady;

9.  domnieva sa, že stále existuje priestor na zlepšenie v rámci existujúcich prostriedkov, ktoré má Súdny dvor k dispozícii; zdôrazňuje, že vnútorné reformy vykonané v roku 2013, konkrétne vytvorenie novej komory Všeobecného súdu a nový generálny advokát, ako aj revízia rokovacieho poriadku Súdneho dvora, najmä v oblasti jazykov a využívania technológií, a iné doplnkové pravidlá, prispeli k pozitívnym zmenám v systéme, ktoré umožnili pokrok v optimalizácii zdrojov; vyzýva Súdny dvor, aby pokračoval v uplatňovaní tohto prístupu;

10.  odporúča, aby bola inštitúcia reorganizovaná spôsobom, ktorý umožní lepšie oddelenie súdnych a administratívnych funkcií, čo je vo väčšom súlade s článkom 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach, aby sudcovia už nemohli rozhodovať o odvolaniach proti aktom, na ktorých sa priamo podieľajú ich príslušné inštitúcie;

11.  pripomína, že Súdny dvor v reakcii na uznesenie o absolutóriu za rok 2012 naznačuje, že usporadúvanie väčšieho počtu vypočúvaní a vynášania rozsudkov by výrazne nezvýšilo produktivitu; poukazuje na to, že Súdny dvor na druhej strane požadoval zvýšenie počtu sudcov; naliehavo vyzýva Súdny dvor, aby požiadal o externé partnerské hodnotenie v záujme získania externých nástrojov na určovanie možných riešení problémov, ktoré nastolil Súdny dvor;

12.  zdôrazňuje osobitný význam dodržiavania viacjazyčnosti na Súdnom dvore, čo má zaručiť nielen rovnosť v prístupe k judikatúre Súdneho dvora, ale aj rovnosť príležitostí strán v konaniach pred Súdnym dvorom;

13.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že počas postupu udelenia absolutória mu neboli poskytnuté dostatočné informácie o zozname vonkajších činností, ktoré vykonávajú sudcovia; žiada Súdny dvor, aby na svojej domovskej stránke zverejnil register, ktorý obsahuje podrobné informácie o vonkajších činnostiach každého sudcu, ktoré majú vplyv na rozpočet Únie;

14.  žiada Súdny dvor, aby v prípade dvoch úradníkov zamestnaných na pozícii prekladateľa, ktorí odišli do dôchodku a získali zákazky na preklad, predložil správu, ktorá umožní overiť, či táto situácia spĺňa požiadavky stanovené v Služobnom poriadku úradníkov Európskej únie, pokiaľ ide o konflikt záujmov a odmeňovanie;

15.  žiada Súdny dvor, aby zvážil zlúčenie registrov Súdneho dvora do jedného registra s cieľom zabezpečiť lepšiu koordináciu procedurálnych opatrení medzi súdmi;

16.  berie na vedomie zlepšenia vykonané v aplikácii e-Curia; uznáva, že aplikácia ešte nedosiahla svoj plný potenciál; odporúča, aby Súdny dvor stanovil plán s cieľom podporiť všetky členské štáty, aby ju využívali;

17.  berie na vedomie, že v roku 2013 sa začal projekt digitálnych zbierok judikatúry s cieľom nahradiť papierové zbierky judikatúry; zastáva názor, že tento projekt sa mohol zrealizovať aj skôr;

18.  domnieva sa, že Súdny dvor môže vzhľadom na údaje uvedené vo výročnej správe o činnosti ďalej znižovať počet papierových kópií bez toho, aby to bolo v rozpore s jeho povinnosťami;

19.  vzhľadom na to, že Súdny dvor v roku 2013 uskutočnil svoje prvé vysielanie naživo cez internet, vyzýva Súdny dvor, aby túto technológiu ďalej využíval a rozšíril jej využívanie na veci súvisiace s prácou;

20.  uznáva, že kvalita tlmočenia na Súdnom dvore má zásadný význam a nie je možné kontrolovať počet vypočutí; domnieva sa však, že je možné efektívnejšie plánovanie kalendára vypočutí; navrhuje, aby Súdny dvor v rámci svojich medziinštitucionálnych vzťahov hľadal najlepšie postupy uplatňované v tejto oblasti inými inštitúciami;

21.  berie na vedomie politiku Súdneho dvora, v rámci ktorej sa uprednostňuje využívanie vnútorných zdrojov, najmä v rámci prekladateľských služieb; chápe ťažkosti s nájdením niektorých jazykových kombinácií s odborným právnym vzdelaním; je však hlboko znepokojený veľmi vysokými nevyužitými rozpočtovými prostriedkami (2 200 000 EUR) pridelenými na externý preklad; domnieva sa preto, že prípadné zadávanie prekladov externým prekladateľom by takisto mohlo viesť k ďalším úsporám;

22.  vyzýva Súdny dvor, aby posúdil možnosť uplatňovania systému prekladu „na požiadanie“ v špecifických prípadoch a častejšie využíval prekladateľské nástroje založené na technológiách;

23.  žiada Súdny dvor, aby v jednotlivých prípadoch overoval nevyhnutnosť prekladu, ak je dôležitosť pre občanov Únie obmedzená;

24.  so znepokojením konštatuje, že existujú obrovské rozdiely v nákladoch na preklad pre rôzne inštitúcie Únie; žiada preto medziinštitucionálnu pracovnú skupinu pre preklad, aby určila príčiny týchto rozdielov a navrhla riešenia na odstránenie nerovnováhy a dosiahnutie harmonizácie nákladov na preklad, pričom sa zaručí úplné zachovanie kvality a jazykovej rozmanitosti; v súvislosti s touto skutočnosťou konštatuje, že pracovná skupina by mala obnoviť spoluprácu medzi inštitúciami v záujme spoločného využívania najlepších postupov a výsledkov, ako aj určenia oblastí, v ktorých možno posilniť spoluprácu alebo dohody medzi inštitúciami; konštatuje, že cieľom pracovnej skupiny by malo byť aj stanovenie jednotnej metodiky vykazovania nákladov na preklad, ktorú môžu používať všetky inštitúcie, v záujme zjednodušenia analýzy a porovnávania nákladov; konštatuje, že pracovná skupina by mala predložiť výsledky tejto práce do konca roku 2015; žiada všetky inštitúcie, aby sa aktívne zúčastňovali na činnostiach medziinštitucionálnej pracovnej skupiny; v tejto súvislosti pripomína zásadný význam dodržiavania viacjazyčnosti v inštitúciách Únie, ktorá zaručuje rovnaké zaobchádzanie a rovnosť príležitostí pre všetkých občanov Únie;

25.  domnieva sa, že v čase krízy a rozpočtových škrtov vo všeobecnosti sa musia znížiť náklady na výjazdové zasadnutia zamestnancov inštitúcií Únie a že tieto zasadnutia by sa mali uskutočňovať pokiaľ možno vo vlastných priestoroch inštitúcií, keďže pridaná hodnota, ktorú prinášajú, neodôvodňuje takéto vysoké náklady;

26.  očakáva, že Súdny dvor bude naďalej hľadať nové vnútorné synergie, najmä v oblasti prekladu a tlmočenia;

27.  opätovne žiada, aby bol program schôdzí Súdneho dvora začlenený ako príloha do výročnej správy o činnosti za príslušný rok;

28.  odporúča, aby sa stanovili určité objektívne kritériá na vymedzenie nadmerného oneskorenia pri vydávaní rozsudkov;

29.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty, ktoré vstúpili do Únie po roku 2004, nie sú zastúpené na vrcholovej riadiacej úrovni inštitúcie; opätovne zdôrazňuje potrebu väčšej geografickej rovnováhy na všetkých úrovniach administratívy;

30.  vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom žien v riadiacich funkciách Súdneho dvora (70 % – 30 %); žiada, aby sa začal uplatňovať plán rovnakých príležitostí, najmä s ohľadom na riadiace funkcie, s cieľom čo najskôr odstrániť túto nerovnováhu;

31.  berie na vedomie, že pravidlá, ktoré Súdny dvor uplatňuje na súkromné využívanie služobných vozidiel, sú podobné pravidlám, ktoré sa uplatňujú v iných inštitúciách; domnieva sa, že tieto pravidlá by sa mali aktualizovať s cieľom znížiť náklady, a to najmä v prípade súkromného využívania;

32.  vyzýva Súdny dvor, aby zvážil zníženie počtu služobných vozidiel pre členov a zamestnancov a aby Európskemu parlamentu predložil správu o dosiahnutých úsporách; domnieva sa, že bude preto potrebná revízia pridelenia pracovných miest pre vodičov; upozorňuje na to, že rozšírené súkromné služby vodičov hradia daňovníci Únie;

33.  domnieva sa, že Súdny dvor by mal zlepšiť svoje úsilie v oblasti životného prostredia prostredníctvom ďalšieho rozvoja existujúcich opatrení na znižovanie emisií a zahrnutie environmentálnych kritérií do verejného obstarávania;

34.  berie na vedomie záväzok Súdneho dvora pokračovať v zlepšovaní systému na včasné monitorovanie a kontrolu postupov prijímania zamestnancov a verejného obstarávania; nabáda Súdny dvor, aby pokračoval v monitorovaní riadenia príspevkov a zlepšovaní svojej úrovne výkonnosti;

35.  domnieva sa, že hodnota zmlúv uzatvorených na základe rokovacieho konania je pomerne vysoká; žiada, aby bol podrobne informovaný o dôvodoch týchto rozhodnutí;

36.  vyzýva Súdny dvor, aby v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa dôvernosti a ochrany údajov zahŕňal do svojich výročných správ o činnosti výsledky a dôsledky prípadov uzavretých úradom OLAF, v ktorých bola predmetom vyšetrovania inštitúcia alebo akákoľvek osoba, ktorá pre ňu pracuje;

37.  berie na vedomie politiku Súdneho dvora v oblasti budov pripojenú k výročnej správe o činnosti;

38.  s uspokojením konštatuje, že Súdny dvor vypracoval dôkladnú a podrobnú výročnú správu o činnosti a začlenil do nej podrobné informácie o riadení ľudských zdrojov, ako to požadoval Európsky parlament;

39.  je znepokojený oneskoreným prijatím vnútorných pravidiel v oblasti oznamovania nekalých praktík; vyzýva Súdny dvor, aby ich bezodkladne začal uplatňovať.

Právne oznámenie