Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2081(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0113/2015

Predkladané texty :

A8-0113/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0125

Prijaté texty
PDF 278kWORD 91k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov
P8_TA(2015)0125A8-0113/2015
Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel V – Dvor audítorov (2014/2081(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0155/2014)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0113/2015),

1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Dvora audítorov absolutórium za plnenie rozpočtu dvora za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.
(2) Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel V – Dvor audítorov (2014/2081(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel V – Dvor audítorov,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0113/2015),

1.  poznamenáva, že audit ročnej účtovnej závierky Dvora audítorov vykonáva nezávislý externý audítor PricewaterhouseCoopers SARL, aby sa zabezpečilo uplatnenie rovnakých zásad transparentnosti a zodpovednosti, aké Dvor audítorov uplatňuje na subjekty, ktoré kontroluje; berie na vedomie stanovisko audítora, že „finančné výkazy poskytujú pravdivý a reálny obraz o finančnej situácii Dvora audítorov“;

2.  zdôrazňuje, že v roku 2013 mal Dvor audítorov k dispozícii konečné rozpočtové prostriedky v celkovej výške 142 761 000 EUR (v roku 2012 to bolo 142 477 000 EUR) a že celková miera plnenia rozpočtu dosiahla 92 %; vyjadruje poľutovanie nad znížením miery ich využitia v roku 2013 v porovnaní s 96 % v roku 2012;

3.  zdôrazňuje však, že rozpočet Dvora audítorov je čisto administratívny, pričom značná časť prostriedkov sa používa na výdavky súvisiace s osobami pracujúcimi v inštitúcii; berie na vedomie odôvodnenie zníženej miery využitia uvedené v správe Dvora audítorov o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rok 2013;

4.  berie na vedomie novú stratégiu Dvora audítorov na obdobie 2013 – 2017, ktorej cieľom je maximalizovať jeho úlohu externého audítora Únie; schvaľuje plán vytvorený v roku 2013, ako aj zámer dosiahnuť zvýšenie kvantity a kvality správ o auditoch výkonnosti zvýšením účinnosti a zdrojov vyčlenených na tento účel; rovnako berie na vedomie zvýšenie počtu týchto správ od roku 2008 o približne 60 % a trvá na tom, že sa nemôže presadzovať kvantita na úkor kvality;

5.  pripomína Dvoru audítorov, že Európsky parlament, Rada a Komisia sa v bode 54 spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram z roku 2012 dohodli, že za všetky aspekty externalizovaných auditov bude aj naďalej niesť plnú zodpovednosť EDA, ktorý riadi a financuje všetky požadované administratívne postupy a postupy verejného obstarávania, ako aj akékoľvek iné náklady spojené s externalizovanými auditmi, z vlastného rozpočtu; očakáva, že Dvor audítorov sa bude riadiť týmto spoločným prístupom a bude zmluvne najímať a financovať externých audítorov agentúr;

6.  žiada Dvor audítorov, aby vykonal audit vplyvov konsolidácie registrov Súdneho dvora do jedného registra s cieľom zabezpečiť lepšiu koordináciu procedurálnych opatrení medzi súdmi;

7.  víta program interných reforiem Dvora audítorov, ktorý je súčasťou jeho stratégie na obdobie 2013 – 2017 a vychádza z partnerskej správy z roku 2014, správy Európskeho parlamentu o budúcnosti Dvora audítorov a internej analýzy samotného Dvora audítorov; žiada Dvor audítorov, aby pravidelne podával Európskemu parlamentu správy o vývoji a vykonávaní reformy;

8.  domnieva sa, že v pracovnom programe Dvora audítorov je nevyhnutná určitá miera flexibility, aby mohol rýchlo reagovať na významné neočakávané okolnosti, ktoré si môžu vyžadovať audit alebo osobitnú pozornosť, ako aj vynechať programové oblasti, ktoré už môžu byť zastarané; považuje tiež za dôležité, že Dvor audítorov by mal dosiahnuť určitú mieru diverzifikácie a rovnováhy a nezameriavať sa nadmerne a opakovane na niektoré hospodárske odvetvia; upriamuje pozornosť Dvora audítorov na politické priority zákonodarcov a otázky hlavného významu pre občanov Únie, ako to oznámil Výbor pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu;

9.  podporuje Dvor audítorov v jeho úsilí o vyčlenenie väčšieho objemu zdrojov na audity výkonnosti; pripomína, že Dvor audítorov by mal zabezpečiť, aby audítori pridelení na konkrétne audity disponovali potrebnými technickými znalosťami a metodickými zručnosťami;

10.  pripomína Dvoru audítorov potrebu zlepšovať harmonogramy, a to najmä v prípade osobitných správ Dvora audítorov, bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo ich kvalitu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že zistenia z auditov sú z hľadiska správneho načasovania naďalej vzdialené dlhodobým cieľom; odporúča Dvoru audítorov, aby stanovil cieľ skrátiť každú fázu harmonogramu auditov výkonnosti;

11.  poznamenáva, že metodika Dvora audítorov musí byť konzistentná a mala by sa uplatňovať vo všetkých oblastiach riadenia; chápe, že ďalšie prispôsobenie by mohlo viesť k nesúladu v definíciách Dvora audítorov vymedzujúcich nelegálne transakcie v rámci priameho a zdieľaného hospodárenia;

12.  konštatuje, že priemerný čas na vypracovanie osobitnej správy je stále 20 mesiacov ako v roku 2012; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov nesplnil strategický cieľ, ktorým bola priemerná lehota 18 mesiacov na vypracovanie osobitných správ; vyzýva Dvor audítorov, aby ku každej osobitnej správe pripojil podrobnosti o pozadí tejto správy, ako aj o jednotlivých fázach jej vypracovávania;

13.  zastáva názor, že odporúčania uvedené v osobitných správach by mali byť jasnejšie a mali by dôslednejšie upozorňovať na pozitívne a negatívne kroky príslušných krajín;

14.  berie na vedomie, že posledné zmeny rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu zamerané na zlepšenie účasti parlamentných výborov v rôznych oblastiach, pokiaľ ide o osobitné správy, nesplnili všetky očakávania; zaväzuje sa preskúmať spôsoby uľahčenia parlamentného postupu týkajúceho sa osobitných správ Dvora audítorov;

15.  podporuje ďalšie zvyšovanie počtu pracovných miest v oblasti auditu v roku 2013; berie na vedomie úspešné prijímanie nových zamestnancov na audítorské miesta a zníženie počtu neobsadených miest na konci roku 2013 v porovnaní s rokom 2012;

16.  berie na vedomie vyjadrenie Dvora audítorov, že pri vymenúvaní zamestnancov do riadiacich pozícií nezohľadňuje geografické kritériá; v tejto súvislosti vyzýva Dvor audítorov, aby uskutočnil potrebné opatrenia na budúcu nápravu veľkej nerovnováhy, ktorá v Dvore audítorov v súčasnosti existuje, najmä pokiaľ ide o riadiace pozície;

17.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že plán rovnakých príležitostí, ktorý Dvor audítorov spustil v roku 2012 s cieľom zabezpečiť rodovú vyváženosť, nepriniesol želané výsledky, najmä pokiaľ ide o riadiace pozície; konštatuje, že spomedzi 70 pozícií riaditeľov a vedúcich oddelení je iba 21 obsadených ženami, ktoré okrem toho obsadzujú najmä pozície v rámci riaditeľstiev pre preklad a administratívu; vyzdvihuje a víta nárast počtu audítoriek, ktorý bude mať bezpochyby vplyv na počet žien na riadiacich pozíciách v rámci auditu; berie na vedomie záväzok Dvora audítorov urýchlene opätovne preskúmať plán rovnakých príležitostí s cieľom určiť účinné riešenia umožňujúce čo najskoršie dosiahnutie cieľov stanovených v tejto oblasti;

18.  vyzýva Dvor audítorov, aby do výročnej správy o činnosti zahrnul prehľad zamestnancov na riadiacich pozíciách rozčlenený podľa štátnej príslušnosti, pohlavia a pozície;

19.  s uspokojením berie na vedomie ukončenie budovy K3 načas a bez toho, aby bol prekročený rozpočet;

20.  žiada, aby sa do výročnej správy o činnosti Dvora audítorov zahrnula jeho politika týkajúca sa budov; najmä keďže je dôležité, aby boli takéto náklady správne racionalizované a nie nadmerné;

21.   berie na vedomie značné rozdiely medzi jednotlivými jazykmi na Dvore audítorov, pokiaľ ide o náklady na preklady (pričom rozdiely v cene prekladu v závislosti od jazyka presahujú 100 eur za stranu); zastáva názor, že takéto veľké rozdiely v cenách vrátane nepriamych nákladov treba analyzovať a napraviť;

22.  so znepokojením berie na vedomie enormné rozdiely v nákladoch na preklad medzi rôznymi inštitúciami Únie; vyzýva preto medziinštitucionálnu pracovnú skupinu, aby určila príčiny týchto rozdielov, navrhla riešenia na odstránenie nerovnováhy a harmonizovala náklady na preklad, pričom súčasne zaručí úplné dodržiavanie kvality a jazykovej rozmanitosti; v súvislosti s touto skutočnosťou poznamenáva, že pracovná skupina by mala obnoviť spoluprácu medzi inštitúciami s cieľom vymieňať si najlepšie postupy a výsledky, ako aj určiť oblasti, v ktorých sa môže posilniť spolupráca alebo medziinštitucionálne dohody; poznamenáva, že pracovná skupina by si tiež mala klásť za cieľ vytvoriť jednotnú metodiku vykazovania nákladov na preklad pre všetky inštitúcie s cieľom uľahčiť analýzu a porovnanie nákladov; konštatuje, že pracovná skupina by mala predložiť tieto výsledky do konca roku 2015; vyzýva všetky inštitúcie Únie, aby sa aktívne zúčastňovali na činnosti medziinštitucionálnej pracovnej skupiny; v tejto súvislosti poukazuje na zásadný význam rešpektovania viacjazyčnosti v inštitúciách Únie, aby bolo zaručené rovnaké zaobchádzanie a príležitosti pre všetkých jej občanov;

23.  zastáva názor, že v období krízy a škrtov v rozpočte vo všeobecnosti treba náklady na výjazdné zasadnutia zamestnancov inštitúcií Únie znížiť a že tieto zasadnutia by sa mali v čo najväčšej miere uskutočňovať vo vlastných sídlach inštitúcií, keďže pridaná hodnota, ktorá z nich vyplýva, neodôvodňuje také vysoké náklady;

24.  uznáva, že Dvor audítorov urobil pokroky v súvislosti s definovaním a objasnením právomocí a zodpovedností komory pre koordináciu, hodnotenie, záruku a rozvoj; vyzýva Dvor audítorov, aby aj naďalej vytrval v tomto úsilí, a žiada, aby bol informovaný o prijatých opatreniach na zlepšenie výkonnosti tejto komory;

25.  berie na vedomie, že v roku 2013 ohlásil Dvor audítorov Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) celkový počet 14 prípadov podozrenia z podvodu, ktoré zistil počas svojej audítorskej činnosti, a 10 prípadov vyplývajúcich z oznámení; konštatuje, že OLAF sa rozhodol začať vyšetrovanie v siedmich zo 14 prípadov a že v ostatných prípadoch boli informácie zaslané inému subjektu na účel prijatia následných krokov;

26.  vyzýva Dvor audítorov, aby v súlade s platnými pravidlami v oblasti dôvernosti a ochrany údajov do výročnej správy o činnosti zahrnul výsledky a dôsledky prípadov, ktoré uzavrel OLAF, v ktorých bola predmetom vyšetrovania inštitúcia alebo niektorý z jej zamestnancov;

27.  schvaľuje následný prieskum vnútorného audítora za rok 2013 a pokrok dosiahnutý pri zisťovaní finančných a prevádzkových rizík a stanovovaní priorít v tejto oblasti, ako aj pri určovaní vhodných kontrol na zmiernenie týchto rizík;

28.  konštatuje, že politika v oblasti informačnej bezpečnosti si vyžaduje koordinovanú a harmonizovanú bezpečnostnú stratégiu na úrovni celého orgánu; poukazuje na to, že v hlavných oblastiach správy Dvora audítorov možno zlepšiť účinnosť riadenia a vnútorné kontroly;

29.  berie na vedomie, že Dvor audítorov zaviedol nový systém podpory auditu (ASSYST) slúžiaci ako interný audítorský nástroj; žiada, aby bol informovaný o cieľoch v oblasti výkonnosti stanovených pre túto aplikáciu;

30.  berie na vedomie, že Dvor audítorov ubezpečil, že prijíma všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa rozpočtové prostriedky na misie využívali v prísnom súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti;

31.  ďalej berie na vedomie zavedenie nových softvérových aplikácií na zlepšenie správy jazykového vzdelávania; očakáva, že tieto nástroje prispejú k ďalšiemu zlepšeniu riadenia výučby jazykov;

32.  chápe záujem Dvora audítorov o vyhodnocovanie svojej prítomnosti v médiách; domnieva sa však, že musí zlepšiť jasnosť svojich správ; preto navrhuje, aby bola centralizovane overovaná redakčná kvalita všetkých textov Dvora audítorov;

33.  oceňuje spoluprácu medzi Dvorom audítorov a Výborom Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu a poskytovanie pravidelnej spätnej väzby na základe žiadostí Európskeho parlamentu; žiada Dvor audítorov, aby do svojej výročnej správy o činnosti zahrnul osobitný oddiel o postupe, ktorý uskutočnil v reakcii na odporúčania Európskeho parlamentu v súvislosti s absolutóriom Dvora audítorov za predchádzajúci rozpočtový rok, ako to robí aj väčšina ostatných inštitúcií; žiada však Dvor audítorov a orgány udeľujúce absolutórium, aby opäť zlepšili vzájomnú spoluprácu a tým prispeli k tomu, aby bola ich práca efektívnejšia a účinnejšia;

34.  považuje správy Dvora audítorov, a najmä osobitné správy, za významný prínos ku kvalitnejšiemu prístupu k výdavkom, pokiaľ ide o finančné prostriedky Únie; zastáva názor, že správy Dvora audítorov by mohli mať ešte väčšiu pridanú hodnotu, ak by boli doplnené určitým počtom nápravných opatrení, ktoré má Únia prijať, a očakávaným harmonogramom ich zavádzania, aby mohli byť dosiahnuté ciele stanovené v programe, fonde či politike Únie; zastáva preto názor, že toto detailnejšie zameranie sa na výsledky, a to najmä tie dlhodobé, na základe zásad účinnosti a účelnosti, by zlepšilo potrebný proces následných opatrení, ktorý má vykonať Dvor audítorov a v rámci ktorého by sa sledovali vplyvy navrhnutých odporúčaní;

35.  vyzýva Dvor audítorov, aby zvážil, či je možné skoršie predloženie jeho výročnej správy v rámci parametrov stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách Únie.

Právne oznámenie