Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2082(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0114/2015

Predkladané texty :

A8-0114/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.17
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0126

Prijaté texty
PDF 274kWORD 84k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Hospodársky a sociálny výbor
P8_TA(2015)0126A8-0114/2015
Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (2014/2082(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0151/2014)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0114/2015),

1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.
(2) Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (2014/2082(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor,

–  so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky z 26. februára 2015 o oznamovaní nekalých praktík, ktorým sa uzatvára jej vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy OI/1/2014/PMC,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0114/2015),

1.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov dospel na základe svojho auditu k záveru, že za rok končiaci sa 31. decembrom 2013 sa v platbách ako celku, týkajúcich sa administratívnych a iných výdavkov inštitúcii a orgánov, nevyskytli významné chyby;

2.  s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2013 uviedol, že neboli zistené žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými témami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a obstarávania v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EHSV);

3.  konštatuje, že v roku 2013 rozpočet EHSV predstavoval 130 104 400 EUR (128 816 588 EUR v roku 2012) a miera plnenia 94,1 %; vyjadruje poľutovanie nad znížením miery využitia v roku 2013 v porovnaní s 96,8 % v roku 2012;

4.  zdôrazňuje však, že rozpočet EHSV je čisto administratívny, pričom významná suma sa používa na výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v tejto inštitúcii a zostávajúca suma na budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové náklady; berie na vedomie vysvetlenie EHSV, že pokles miery využitia je zapríčinený preventívnymi opatreniami;

5.  upozorňuje, že dôvody neočakávaného rozhodnutia o úprave platov už neplatia po dohode o novom služobnom poriadku v roku 2014;

6.  berie na vedomie zvýšenie rozpočtu na rok 2013 o 1 % v porovnaní s rozpočtom na predošlý rok; podporuje úsilie EHSV o obmedzenie rozpočtov v nadchádzajúcich rokoch, čím sa zaistí paušálne zvýšenie;

7.  berie na vedomie následné pripomienky k uzneseniu Európskeho parlamentu o absolutóriu za rok 2012, ktoré sú pripojené k výročnej správe o činnosti EHSV; opakuje svoju výzvu, aby bol informovaný o podrobnom preskúmaní výdavkov a o výsledkoch tohto preskúmania;

8.  víta zámer výboru lepšie plánovať svoju činnosť v rámci legislatívneho procesu, pričom nebude nevyhnutne zvyšovať počet stanovísk, bude sa však vo väčšej miere zasadzovať za ich kvalitu;

9.  berie na vedomie, že EHSV zaviedol nové pravidlá úhrady cestovných výdavkov členov založené na skutočných nákladoch, ako to odporučil Európsky parlament; pripomína, že tento systém by mal byť plne funkčný na jeseň 2015, keď sa začne ďalšie funkčné obdobie EHSV;

10.  berie na vedomie spoluprácu medzi EHSV a Výborom pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu, najmä pokiaľ ide o udeľovanie absolutória;

11.  konštatuje, že využitie externých prekladov kleslo v roku 2013 na 2,9 % v porovnaní so 4,5 % v roku 2012; konštatuje však, že klesla aj produktivita internej prekladateľskej služby;

12.  so znepokojením poukazuje na značné rozdiely v nákladoch na preklad v rozličných európskych inštitúciách; žiada preto medziinštitucionálnu pracovnú skupinu pre preklad, aby identifikovala dôvody týchto rozdielov a navrhla riešenia na odstránenie tejto nerovnováhy a dosiahnutie harmonizácie nákladov na preklad, pričom bude v plnej miere zohľadnená kvalita a rozmanitosť jazykov; konštatuje, že na tento účel by pracovná skupina mala obnoviť spoluprácu medzi inštitúciami s cieľom spoločne využívať najlepšie postupy a výsledky a určiť oblasti, v ktorých sa spolupráca alebo dohody medzi inštitúciami môžu posilniť; konštatuje, že zámerom pracovnej skupiny by malo byť aj stanovenie jednotnej metodiky vykazovania nákladov na preklad spoločnej pre všetky inštitúcie s cieľom zjednodušiť analýzu a porovnávanie nákladov; konštatuje, že pracovná skupina by mala predložiť výsledky tejto práce do konca roku 2015; žiada všetky inštitúcie, aby sa aktívne zúčastňovali na činnostiach medziinštitucionálnej pracovnej skupiny; pripomína zásadný význam zachovania viacjazyčnosti v inštitúciách Únie v záujme zabezpečenia rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí pre všetkých občanov Únie;

13.  berie na vedomie dohodu o spolupráci medzi EHSV, Výborom regiónov a Európskym parlamentom, ktorá bola podpísaná 5. februára 2014 a ktorá viedla v prvom rade k presunu značného počtu zamestnancov výborov do novej výskumnej služby Európskeho parlamentu; dúfa, že táto dohoda bude mať rovnako vyvážený a prospešný charakter pre všetky tri inštitúcie a pozitívne prispeje k ďalšej racionalizácii zdrojov; žiada všetky tri spomínané inštitúcie, aby po uplynutí prvého roka vykonávania tejto spolupráce vypracovali individuálne hodnotenie vplyvu tejto dohody vzhľadom na ľudské zdroje, výdavky, synergiu, pridanú hodnotu a kvalitu obsahu;

14.  vyzýva EHSV, aby do výročnej správy o činnosti zahrnul prehľad zamestnancov na riadiacich pozíciách rozčlenený podľa štátnej príslušnosti, pohlavia a pozície;

15.  vyjadruje znepokojenie nad nedostatočným zastúpením žien v riadiacich pozíciách výboru (61 % – 39 %); žiada, aby sa začal uplatňovať plán rovnakých príležitostí, najmä s ohľadom na riadiace funkcie, s cieľom čo najskôr odstrániť túto nerovnováhu;

16.  odporúča, aby EHSV naďalej rozvíjal pravidelné preverovanie rozpočtových úspor vyplývajúcich z vykonávania novej dohody o administratívnej spolupráci s Výborom regiónov; požaduje podrobné informácie o výsledkoch tejto spolupráce;

17.  konštatuje, že najbližšie preskúmanie dohody o spolupráci v polovici trvania bude vhodnou chvíľou na vyhodnotenie dohody a nápravu akýchkoľvek zistených nedostatkov;

18.  žiada podrobné informácie o výsledkoch hodnotenia v polovici trvania a očakáva, že toto hodnotenie bude obsahovať aj spoločné hodnotenie rozpočtových úspor vyplývajúcich zo spolupráce;

19.  všíma si stále len obmedzené využívanie videokonferenčných nástrojov; berie na vedomie, že sa zavádzajú opatrenia na rozšírenie ich využívania; žiada, aby bol informovaný o pokroku dosiahnutom v tejto veci;

20.  považuje za pozitívne zníženie miery nevyužitia vyžiadaných tlmočníckych služieb zo 7,6 % v roku 2012 na 5,1 % v roku 2013; zdôrazňuje však, že táto miera je stále vysoká, a požaduje ďalšie zníženie nákladov na tlmočenie;

21.  zastáva názor, že v období krízy a škrtov v rozpočte vo všeobecnosti treba náklady na výjazdné zasadnutia zamestnancov inštitúcií Únie znížiť a že tieto zasadnutia by sa mali v čo najväčšej miere uskutočňovať vo vlastných sídlach inštitúcií, keďže pridaná hodnota, ktorá z nich vyplýva, neodôvodňuje také vysoké náklady;

22.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že niekoľko významných podujatí naplánovaných na rok 2013 bolo zrušených alebo odložených na neskôr; vyzýva EHSV, aby lepšie plánoval a racionalizoval organizáciu interných podujatí;

23.  berie na vedomie poskytnuté informácie o novej poistnej zmluve, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2012 a týka sa delegátov poradnej komisie pre priemyselné zmeny;

24.  vyjadruje poľutovanie nad rozsudkom Súdu pre verejnú službu Európskej únie uverejneným 22. mája 2014, ktorý odsudzuje EHSV za porušenie Charty základných práv Európskej únie pri prepustení jedného zo svojich zamestnancov v roku 2013; vyjadruje tiež poľutovanie nad rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie z 8. októbra 2014 vo veci T-530/12 P, M. B. G./EHSV v súvislosti s oznamovaním nekalých praktík bývalého generálneho tajomníka zo strany vedúceho právnej služby EHSV; žiada EHSV a nového generálneho tajomníka tohto výboru, aby prijali nové opatrenia na zabezpečenie toho, že nedôjde k ďalším závažným porušeniam Charty základných práv Európskej únie, aby informovali svoje predsedníctvo, členov a všetkých zamestnancov o obsahu oboch rozsudkov a tiež o povinnosti úradníkov a stálych zamestnancov oznamovať protiprávne konanie a o tom, že predsedníctvo EHSV je príslušný orgán pre prijímanie takéhoto typu oznámení; žiada tiež, aby informoval Európsky parlament o celkovej výške súdnych trov, ktoré mu vznikli v priebehu posledných piatich rokov v súvislosti s personálnymi otázkami, ktorými sa nakoniec zaoberali súdy alebo ombudsman;

25.  je znepokojený oneskoreným prijatím vnútorných pravidiel v oblasti oznamovania nekalých praktík; vyzýva EHSV, aby ich zaviedol bez ďalšieho odkladu;

26.  konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit tvoria traja zamestnanci; konštatuje, že pretrvávajúca práceneschopnosť výrazne znížila množstvo pracovnej sily, ktorá bola k dispozícii v roku 2013; vyzýva EHSV, aby posilnil Útvar vnútorného auditu a rozšíril rozsah vykonávaného auditu;

27.  vyzýva EHSV, aby v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa dôvernosti a ochrany údajov zahŕňal do svojich výročných správ o činnosti výsledky a dôsledky prípadov uzavretých Európskym úradom pre boj proti podvodom, v ktorých bola predmetom vyšetrovania inštitúcia alebo akákoľvek osoba, ktorá pre ňu pracuje;

28.  žiada, aby sa k výročnej správe o činnosti EHSV pripájala jeho politika v oblasti nehnuteľností, a to najmä preto, že je dôležité, aby takéto náklady boli riadne odôvodnené a aby neboli nadmerné;

29.  trvá na tom, že je potrebné lepšie zviditeľniť inštitúciu posilnením príslušnej informačnej a komunikačnej politiky.

Právne oznámenie