Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2083(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0105/2015

Predkladané texty :

A8-0105/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0127

Prijaté texty
PDF 272kWORD 84k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
P8_TA(2015)0127A8-0105/2015
Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VII – Výbor regiónov (2014/2083(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0152/2014)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č.1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0105/2015),

1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Výboru regiónov absolutórium za plnenie rozpočtu Výboru regiónov za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.
(2) Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VII – Výbor regiónov (2014/2083(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VII – Výbor regiónov,

–  so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky z 26. februára 2015 o oznamovaní nekalých praktík, ktorým sa uzatvára jej vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy OI/1/2014/PMC,

–  so zreteľom na nové pravidlá o ochrane oznamovateľov,

–  so zreteľom na rozsudok Súdu pre verejnú službu Európskej únie zo 7. mája 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0105/2015),

1.  s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2013 uviedol, že v súvislosti s kontrolovanými témami súvisiacimi s ľudskými zdrojmi a obstarávaním vo Výbore regiónov (ďalej len „výbor“) neboli zistené žiadne významné nedostatky;

2.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov dospel na základe svojho auditu k záveru, že za rok končiaci sa 31. decembrom 2013 sa v platbách ako celku, týkajúcich sa administratívnych a iných výdavkov inštitúcii a orgánov, nevyskytli významné chyby;

3.  konštatuje, že v roku 2013 predstavoval schválený rozpočet výboru 87 373 000 EUR (v roku 2012 to bolo 86 503 000 EUR), z čoho 84 800 000 EUR boli viazané rozpočtové prostriedky, pričom miera využitia bola 97 %; vyjadruje poľutovanie nad znížením miery využitia v roku 2013 v porovnaní s mierou využitia 98,2 % v roku 2012;

4.  zdôrazňuje však, že rozpočet výboru je čisto administratívny, pričom významná suma sa používa na výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v tejto inštitúcii a zostávajúca suma na budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové náklady; berie na vedomie vysvetlenie výboru týkajúce sa zníženia miery využitia;

5.  upozorňuje, že dôvody neočakávaného rozhodnutia o úprave platov už neplatia po dohode o novom služobnom poriadku v roku 2014;

6.  víta Výročnú správu o subsidiarite za rok 2013, ktorá predstavuje prehľad činností výboru súvisiacich s monitorovaním subsidiarity počas celého roka; domnieva sa, že správa je cenným nástrojom pre legislatívnu prácu Európskeho parlamentu; požaduje, aby výbor o vydaní týchto správ riadne informoval a aby ich poskytoval spoluzákonodarným orgánom;

7.  berie na vedomie vytvorenie novej politickej skupiny (ECR) vo výbore a obmedzený finančný vplyv, ktorý malo jej zriadenie v roku 2013; víta informácie z výročnej správy o činnosti o politických činnostiach výboru a požaduje, aby aj naďalej dostával aktuálne informácie o projektoch a o rozpočtových dosahoch prijatých opatrení;

8.  berie na vedomie spoluprácu medzi výborom a Výborom Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu, najmä pokiaľ ide o postup udelenia absolutória;

9.  s uspokojením konštatuje, že odporúčania a požiadavky Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu zaznamenalo rozpočtové oddelenie výboru v ústrednej databáze a že pokrok v ich plnení sa pravidelne monitoruje; víta vytvorenie výboru zloženého z piatich členov a jedného externého odborníka na účely interného auditu, ktorý tiež zohľadňuje odporúčania Európskeho dvora audítorov a Európskeho parlamentu;

10.  víta, že výbor zaviedol nový systém zostavovania rozpočtu podľa činností, ktorý je vo väčšej miere prispôsobený konkrétnym charakteristikám menších inštitúcií, čo umožňuje ucelenejší pohľad na náklady a na predpokladanú činnosť; žiada výbor, aby vykonal hodnotenie výhod, ktoré prinieslo zavedenie nového systému;

11.  berie na vedomie dohodu o spolupráci medzi Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (EHSV), výborom a Európskym parlamentom, ktorá bola podpísaná 5. februára 2014 a ktorá viedla k presunu značného počtu zamestnancov výborov do novej výskumnej služby Európskeho parlamentu (EPRS); dúfa, že táto dohoda bude mať rovnako vyvážený a prospešný charakter pre všetky tri inštitúcie a pozitívne prispeje k ďalšej racionalizácii zdrojov; žiada všetky tri spomínané inštitúcie, aby po uplynutí prvého roka vykonávania tejto spolupráce vypracovali individuálne hodnotenie vplyvu tejto dohody z hľadiska ľudských zdrojov, výdavkov, synergie, pridanej hodnoty a obsahu;

12.  poznamenáva, že dopyt po prekladoch poklesol oproti roku 2012 o 19,1 %; konštatuje však, že produktivita vnútorného prekladateľského oddelenia sa tiež znížila;

13.  berie na vedomie zámer výboru zracionalizovať požiadavky na preklady a štandardizovať niektoré typy dokumentov; podporuje túto iniciatívu a žiada, aby bol plne informovaný o jej realizácii; so znepokojením konštatuje, že na základe dohody o spolupráci bolo niekoľko interných prekladateľov výboru preložených do novej výskumnej služby Európskeho parlamentu (EPRS); žiada výbor, aby vypracoval osobitnú štúdiu o vplyve tohto zníženia počtu zamestnancov na kvalitu a efektívnosť jeho prekladateľských služieb;

14.  berie na vedomie, že spolu s ďalšími inštitúciami bola dohodnutá spoločná metodika výpočtu a porovnania nákladov na preklady a ďalších ukazovateľov; vyzýva výbor, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní schválenej spoločnej metodiky;

15.  zastáva názor, že v období krízy a škrtov v rozpočte vo všeobecnosti treba znížiť náklady na výjazdné zasadnutia zamestnancov inštitúcií Únie a že tieto zasadnutia by sa mali v čo najväčšej miere uskutočňovať vo vlastných priestoroch inštitúcií, keďže pridaná hodnota, ktorá z nich vyplýva, neodôvodňuje také vysoké náklady;

16.  s uspokojením konštatuje, že výbor začlenil informácie o nevyužitých tlmočníckych službách do výročnej správy o činnosti za rok 2013; považuje za pozitívne, že miera nevyužitia vyžiadaných tlmočníckych služieb sa znížila z 3,23 % v roku 2012 na 2,51 % v roku 2013; domnieva sa, že táto miera sa dá ešte zlepšiť, a vyzýva výbor, aby lepšie plánoval svoje schôdze;

17.  berie na vedomie pokračujúce obmedzené využívanie videokonferenčných nástrojov; berie na vedomie, že sa zavádzajú opatrenia na rozšírenie ich využívania; žiada, aby bol informovaný o pokroku dosiahnutom v tejto veci;

18.  odporúča, aby výbor naďalej rozvíjal pravidelné preverovanie rozpočtových úspor vyplývajúcich z vykonávania novej dohody o administratívnej spolupráci s EHSV; požaduje podrobné informácie o výsledkoch tejto spolupráce;

19.  konštatuje, že najbližšie preskúmanie novej dohody o spolupráci v polovici trvania bude vhodnou chvíľou na vyhodnotenie dohody a nápravu akýchkoľvek zistených nedostatkov;

20.  žiada podrobné informácie o výsledkoch hodnotenia v polovici trvania a očakáva, že toto hodnotenie bude obsahovať aj spoločné posúdenie rozpočtových úspor vyplývajúcich z dohody o spolupráci;

21.  trvá na tom, že je potrebné lepšie zviditeľniť inštitúciu posilnením primeranej informačnej a komunikačnej politiky;

22.  vyjadruje znepokojenie nad nedostatočným zastúpením žien v riadiacich pozíciách výboru (67 % – 33 %); žiada, aby sa začal uplatňovať plán rovnakých príležitostí, najmä s ohľadom na riadiace funkcie, s cieľom čo najskôr odstrániť túto nerovnováhu;

23.  vyzýva výbor, aby v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa dôvernosti a ochrany údajov zahŕňal do svojich výročných správ o činnosti výsledky a dôsledky prípadov uzavretých úradom OLAF, v ktorých bola predmetom vyšetrovania inštitúcia alebo akákoľvek osoba, ktorá pre ňu pracuje;

24.  žiada, aby sa k výročnej správe o činnosti výboru pripájala jeho politika v oblasti nehnuteľností, a to najmä preto, že je dôležité, aby náklady na túto politiku boli riadne odôvodnené a aby neboli nadmerné;

25.  blahoželá výboru k stabilnej kvalite výročnej správy o činnosti výboru a k poskytnutiu komplexnej výročnej správy o vplyve, ktorá je dôležitým nástrojom na hodnotenie jeho práce; s uspokojením konštatuje, že súčasťou výročnej správy o činnosti je podrobná tabuľka s údajmi o všetkých ľudských zdrojoch, ktoré má výbor k dispozícii;

26.  poukazuje na to, že členovia výboru sú demokraticky zvolení miestni a regionálni zástupcovia, ktorí vykonávajú politickú činnosť; domnieva sa, že pokiaľ ide o prístup ku Komisii a jej službám, mali by sa preto na nich vzťahovať rovnaké predpisy ako na ostatných vnútroštátnych alebo európskych politikov;

27.  je znepokojený oneskoreným prijatím vnútorných pravidiel v oblasti oznamovania nekalých praktík; vyzýva výbor, aby bezodkladne zaviedol tieto pravidlá;

28.  pripomína, že Výbor sa rovnakým prípadom oznamovania nekalých praktík zaoberal už od roku 2003; zdôrazňuje podstatné náklady pre daňových poplatníkov Únie a škodu, ktorá vznikla oznamovateľovi nekalých praktík; žiada, aby Výbor regiónov bezodkladne začal dodržiavať závery rozsudok Súdu pre verejnú službu zo 7. mája 2013 a uznal kroky žalobcu ako oprávnené a konečne uzavrel tento prípad;

29.  zdôrazňuje, že Európsky parlament nebude tolerovať žiadne zlé zaobchádzanie s oznamovateľmi vo svojich vlastných radoch alebo v akejkoľvek inej inštitúcii Únie, a opakuje svoju úplnú oddanosť duchu a zneniu právnych predpisov týkajúcich sa ochrany oznamovateľov.

Právne oznámenie