Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2084(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0115/2015

Indgivne tekster :

A8-0115/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.19
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0128

Vedtagne tekster
PDF 260kWORD 69k
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2013: EU's almindelige budget – Den Europæiske Ombudsmand
P8_TA(2015)0128A8-0115/2015
Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand (2014/2084(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013(1),

–  der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0153/2014)(2),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2013, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5);

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(6), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0115/2015),

1.  meddeler Den Europæiske Ombudsmand decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 66 af 8.3.2013.
(2) EUT C 403 af 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 398 af 12.11.2014, s. 1.
(4) EUT C 403 af 13.11.2014, s. 128.
(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(6) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.


2.Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand (2014/2084(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0115/2015),

1.  noterer sig med tilfredshed, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2013 bemærkede, at man ikke havde fundet nogen væsentlige svagheder på de reviderede områder inden for menneskelige ressourcer og indkøb i Den Europæiske Ombudsmandsinstitution ("Ombudsmanden");

2.  understreger, at Revisionsretten på grundlag af sin revision konkluderede, at betalingerne vedrørende institutionernes og organernes administrationsudgifter og andre udgifter for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2013, som helhed betragtet var uden væsentlig fejlforekomst;

3.  understreger, at Ombudsmandens budget er et rent administrationsbudget, som i 2013 var på 9 731 371 EUR (9 516 500 EUR i 2012), hvoraf 7 567 371 EUR blev tildelt afsnit 1 (udgifter vedrørende personer, der arbejder for institutionen), 1 606 700 EUR blev bevilget til afsnit 2 (ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter) og 557 300 EUR til afsnit 3 (udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver);

4.  noterer sig, at 98,20 % af de samlede bevillinger var forpligtede (98,30 % i 2012), og at 91,82 % var udbetalt (88,69 % i 2012) med en udnyttelsesgrad på 98,20 % (95,88 % i 2012); glæder sig over de opnåede resultater i 2013;

5.  bemærker de fortsatte forbedringer af den finansielle planlægning og overvågningen heraf; opfordrer til, at dette fortsættes i næste budgetår;

6.  støtter Ombudsmandens årlige forvaltningsplan for 2013, der omfatter nøgleresultatindikatorer til at måle institutionens resultater med hensyn til opfyldelse af dens målsætninger;

7.  noterer sig Ombudsmandens forpligtelse til fortsat at forbedre sit system til rettidig overvågning og kontrol af ansættelses- og udbudsprocedurer; tilskynder Ombudsmanden til fortsat at overvåge forvaltningen af godtgørelser og forbedre dens resultater;

8.  bemærker, at Ombudsmanden til stadighed søger at forbedre den finansielle planlægning for at sikre den mest effektive gennemførelse af budgettet;

9.  opfordrer Ombudsmanden til i sin næste årsberetning at anføre omfanget af uudnyttede tolketjenester bestilt i det pågældende år;

10.  noterer sig med bekymring de betydelige forskelle i oversættelsesomkostninger mellem de forskellige EU-institutioner; opfordrer derfor den interinstitutionelle arbejdsgruppe om oversættelse til at klarlægge årsagerne til disse forskelle og foreslå løsninger, som vil sætte en stopper for den ubalance og harmonisere oversættelsesomkostningerne og samtidig sikre fuld respekt for kvalitet og sproglig mangfoldighed; mener, at arbejdsgruppen med henblik på dette bør genoptage samarbejdet mellem institutionerne for at udveksle bedste praksis og resultater og at finde frem til områder, hvor samarbejde eller aftaler mellem institutioner kan styrkes; bemærker, at arbejdsgruppen også bør have til formål at fastlægge en fælles metode til præsentation af oversættelsesomkostninger, som alle institutionerne kan anvende med henblik på at forenkle analysen og sammenligningen af omkostningerne; bemærker, at arbejdsgruppen bør forelægge disse resultater inden udgangen af 2015; opfordrer alle institutionerne til at spille en aktiv rolle i arbejdet i den interinstitutionelle arbejdsgruppe; minder i denne forbindelse om den grundlæggende betydning af respekt for flersprogethed i EU-institutionerne for at sikre ligebehandling af og lige muligheder for alle Unionens borgere;

11.  noterer sig konklusionerne fra den interne revisor i revisionsrapporterne for 2013 om, at de interne forvaltnings- og kontrolsystemer er effektive, og at alle igangværende foranstaltninger var lukket;

12.  glæder sig over, at målet om at afslutte 70 % af sagerne inden for mindre et år blev mere end opfyldt i 2013; bemærker imidlertid, at andelen af undersøgelser, der blev afsluttet inden for 18 måneder, stadig lå under det af Ombudsmanden opstillede mål, selv om den er steget fra 79 % til 81 %; mener, at målet på 90 % er realistisk og opnåeligt; forventer, at målet nås i 2014, og at resultatet i detaljer medtages i den årlige aktivitetsrapport; glæder sig over, at der er iværksat undersøgelser på eget initiativ, og anmoder om at blive informeret om de indledende resultater af disse undersøgelser;

13.  glæder sig over, at Ombudsmanden i 2012 af European Foundation for Quality Management (Det Europæiske Institut for Kvalitetsstyring) havde opnået første niveau af anerkendelse som værende forpligtet til topkvalitet ("Committed to Excellence") og glæder sig over, at der blev opretholdt et godt, produktivt forhold med instituttet i 2013;

14.  henleder opmærksomheden på de store udgifter til eksterne møder, konferencer og lignende arrangementer for personalet i Ombudsmandens kontor i 2013, hvilket var betydeligt højere end i de andre institutioner; mener, at eksterne møder for personalet i EU-institutioner i en tid med krise og budgetnedskæringer generelt skal reduceres, og at de så vidt muligt skal finde sted i institutionernes egne bygninger, da merværdien fra eksterne møder ikke berettiger så høje udgifter;

15.  glæder sig over, at en kvinde blev valgt til hvervet som europæisk ombudsmand; er imidlertid bekymret over manglen på kvinder i ledende stillinger i Ombudsmandens kontor; opfordrer til, at der indføres en ligestillingsplan med særlig fokus på ledende stillinger med henblik på at rette op på denne skævhed hurtigst muligt;

16.  mener, at Ombudsmanden fortsat bør stræbe efter gennemgående kvalitet i den årlige aktivitetsrapport, og at hun bør udarbejde en omfattende årsberetning om virkninger, som udgør et vigtigt redskab for vurderingen af institutionens arbejde;

17.  kræver, at Ombudsmandens bygningspolitik vedlægges den årlige aktivitetsrapport, navnlig i betragtning af at det er vigtigt, at sådanne omkostninger rationaliseres behørigt, og at de ikke er uforholdsmæssigt høje;

18.  opfordrer Ombudsmanden til i sine årlige aktivitetsrapporter i overensstemmelse med de gældende regler om fortrolighed og databeskyttelse at medtage resultaterne og konsekvenserne af afsluttede sager i OLAF, hvor institutionen eller en af de personer, der arbejder for den, var genstand for undersøgelsen;

19.  tilslutter sig fuldt ud politikken for gennemsigtighed, som Ombudsmandens kontor har været fortaler for, og kræver, at der indføres en procedure for at vurdere de mulige virkninger af visse offentliggørelser på forhånd med henblik på at offentliggøre dem sammen med en forklarende rapport for at undgå, at de bruges på en forudindtaget måde; påpeger, at denne procedure bør iværksættes af Ombudsmanden i samarbejde med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Kommissionen og den institution, som offentliggørelsen henviser til;

20.  understreger, at årsberetningen om Ombudsmandens aktiviteter i 2013 blev vedtaget på plenarforsamlingen den 15. januar 2015(1), og noterer sig bemærkningerne heri.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0009.

Juridisk meddelelse