Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2084(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0115/2015

Predkladané texty :

A8-0115/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0128

Prijaté texty
PDF 267kWORD 79k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
P8_TA(2015)0128A8-0115/2015
Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VIII – Európsky ombudsman (2014/2084(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0153/2014)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0115/2015),

1.  udeľuje európskemu ombudsmanovi absolutórium za plnenie rozpočtu európskeho ombudsmana za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.
(2) Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VIII – Európsky ombudsman (2014/2084(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VIII – Európsky ombudsman,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0115/2015),

1.  s uspokojením berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2013 uviedol, že u európskeho ombudsmana (ďalej len „ombudsman“) neboli zistené žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými oblasťami ľudských zdrojov a verejného obstarávania;

2.  zdôrazňuje, že Dvor audítorov dospel na základe svojho auditu k záveru, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2013, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky inštitúcii a orgánov, sa nevyskytli významné chyby;

3.  zdôrazňuje, že rozpočet ombudsmana je čisto administratívny a v roku 2013 predstavoval 9 731 371 EUR (v roku 2012 to bolo 9 516 500 EUR), pričom 7 567 371 EUR sa vyčlenilo na hlavu 1 (výdavky vzťahujúce sa na osoby pracujúce v inštitúcii), 1 606 700 EUR na hlavu 2 (budovy, zariadenie a rôzne administratívne výdavky) a 557 300 EUR na hlavu 3 (výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie);

4.  konštatuje, že z celkových rozpočtových prostriedkov bolo zaviazaných 98,20 % (98,30 % v roku 2012) a vyplatených 91,82 % (88,69 % v roku 2012) a miera plnenia dosiahla 98,20 % (v porovnaní s 95,88 % v roku 2012); víta výsledky dosiahnuté v roku 2013;

5.  berie na vedomie neustále zlepšovanie finančného plánovania a jeho monitorovania; požaduje pokračovanie tohto úsilia v ďalších rozpočtových rokoch;

6.  schvaľuje ombudsmanov ročný plán riadenia na rok 2013 vrátane tabuľky kľúčových ukazovateľov výkonnosti na meranie výkonnosti jeho úradu pri dosahovaní cieľov;

7.  berie na vedomie záväzok ombudsmana pokračovať v zlepšovaní systému na včasné monitorovanie a kontrolu postupov prijímania zamestnancov a verejného obstarávania; podporuje ombudsmana, aby naďalej monitoroval riadenie príspevkov a zlepšoval úroveň výkonnosti;

8.  berie na vedomie, že ombudsman sa usiluje o neustále zlepšovanie finančného plánovania s cieľom zabezpečiť čo najúčinnejšie plnenie rozpočtu;

9.  vyzýva ombudsmana, aby v ďalšej výročnej správe o činnosti uviedol mieru nevyužitia vyžiadaných tlmočníckych služieb za daný rok;

10.  so znepokojením berie na vedomie obrovské rozdiely v nákladoch na preklad medzi rôznymi inštitúciami Únie; vyzýva preto medziinštitucionálnu pracovnú skupinu pre preklad, aby určila príčiny týchto rozdielov, navrhla riešenia na odstránenie nerovnováhy a harmonizovala náklady na preklad, pričom sa takisto zaručí úplné dodržiavanie kvality a jazykovej rozmanitosti; v súvislosti s touto skutočnosťou konštatuje, že pracovná skupina by mala obnoviť spoluprácu medzi inštitúciami v záujme spoločného využívania najlepších postupov a výsledkov, ako aj určenia oblastí, v ktorých možno posilniť spoluprácu alebo dohody medzi inštitúciami; konštatuje, že cieľom pracovnej skupiny by malo byť aj stanovenie jednotnej metodiky vykazovania nákladov na preklad, ktorú môžu používať všetky inštitúcie, v záujme zjednodušenia analýzy a porovnávania nákladov; konštatuje, že pracovná skupina by mala predložiť tieto zistenia do konca roka 2015; vyzýva všetky inštitúcie, aby sa aktívne zúčastňovali na činnosti medziinštitucionálnej pracovnej skupiny; v tejto súvislosti pripomína zásadný význam dodržiavania mnohojazyčnosti v inštitúciách Únie, ktorá zaručuje rovnaké zaobchádzanie a rovnosť príležitostí pre všetkých občanov Únie;

11.  berie na vedomie závery vnútorného audítora v audítorských správach za rok 2013, že systémy vnútorného riadenia a kontroly sú účinné a účelné a že všetky prebiehajúce činnosti boli ukončené;

12.  víta skutočnosť, že v roku 2013 bol vo veľkej miere splnený cieľ uzatvárania prípadov v lehote kratšej ako jeden rok (70 %); konštatuje však, že podiel vyšetrovaní ukončených v rámci 18 mesiacov je stále pod úrovňou, ktorú stanovil ombudsman, hoci vzrástol zo 79 % na 81 %; je presvedčený, že cieľová hranica 90 % je realistická a môže sa dosiahnuť; očakáva, že sa tento cieľ dosiahne v roku 2014 a že sa tento výsledok podrobne uvedie vo výročnej správe o činnosti; oceňuje začatie konkrétnych vyšetrovaní z vlastnej iniciatívy a žiada, aby bol informovaný o počiatočných výsledkoch týchto vyšetrovaní;

13.  víta skutočnosť, že ombudsman v roku 2012 dosiahol prvú úroveň uznania – „oddaný zásade excelentnosti“ – Európskej nadácie pre riadenie kvality a že udržiaval výborné a produktívne vzťahy s touto nadáciou aj v roku 2013;

14.  upozorňuje na vysokú úroveň výdavkov určených na výjazdné zasadnutia, konferencie a podobné udalosti zamestnancov Úradu ombudsmana v roku 2013, ktoré výrazne prevyšujú výdavky tohto druhu ostatných inštitúcií; zastáva názor, že v období krízy a škrtov v rozpočte vo všeobecnosti treba náklady na výjazdné zasadnutia zamestnancov inštitúcií Únie znížiť a že tieto zasadnutia by sa mali podľa možnosti uskutočňovať vo vlastných sídlach inštitúcií, keďže pridaná hodnota, ktorá z nich vyplýva, neodôvodňuje také vysoké náklady;

15.  víta skutočnosť, že do funkcie ombudsmana bola zvolená žena; vyjadruje však znepokojenie nad absenciou žien na riadiacich pozíciách Úradu ombudsmana; žiada, aby sa začal uplatňovať plán rovnosti príležitostí osobitne zameraný na riadiace funkcie, a to s cieľom čo najskôr odstrániť túto nerovnováhu;

16.  zastáva názor, že ombudsman by sa mal aj naďalej snažiť o konzistentnú kvalitu výročnej správy o činnosti a poskytovať komplexnú výročnú správu o vplyve, ktorá je dôležitým nástrojom hodnotenia jeho práce;

17.  žiada, aby sa k výročnej správe o činnosti ombudsmana pripájala jeho politika v oblasti nehnuteľností, najmä preto, že je dôležité, aby náklady na takúto politiku boli správne racionalizované a neboli nadmerné;

18.  vyzýva ombudsmana, aby v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa dôvernosti a ochrany údajov zahŕňal do svojich výročných správ o činnosti výsledky a dôsledky prípadov uzavretých úradom OLAF, v ktorých bola predmetom vyšetrovania inštitúcia alebo akákoľvek osoba, ktorá pre ňu pracuje;

19.  v plnej miere súhlasí s politikou transparentnosti, ktorú presadzuje Úrad ombudsmana, a žiada o začatie procesu predbežného posudzovania možného vplyvu určitých publikácií s cieľom uverejňovať ich spolu s dôvodovou správou, a zabrániť tak ich využitiu na účely určitých záujmov; upozorňuje, že tento proces by mal byť zavedený z podnetu ombudsmanky v spolupráci s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, Komisiou a inštitúciou, ktorej sa publikácia týka;

20.  upozorňuje, že výročná správa o činnosti ombudsmana v roku 2013 bola plénom prijatá 15. januára 2015(1), a berie na vedomie poznámky v nej uvedené.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0009.

Právne oznámenie