Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2084(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0115/2015

Predložena besedila :

A8-0115/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.19
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0128

Sprejeta besedila
PDF 255kWORD 77k
Sreda, 29. april 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski varuh človekovih pravic
P8_TA(2015)0128A8-0115/2015
Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic (2014/2084(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510 – C8-0153/2014)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju člena 314(10) ter členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(6), zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0115/2015),

1.  podeli razrešnico Evropskemu varuhu človekovih pravic glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL L 66, 8.3.2013.
(2) UL C 403, 13.11.2014, str. 1.
(3) UL C 398, 12.11.2014, str. 1.
(4) UL C 403, 13.11.2014, str. 128.
(5) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(6) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.


2.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic (2014/2084(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0115/2015),

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem letnem poročilu za leto 2013 navedlo, da ni ugotovilo znatnih pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila Evropskega varuha človekovih pravic (v nadaljevanju: varuh);

2.  poudarja, da je Računsko sodišče na podlagi revizijskega dela sklenilo, da v skupnih plačilih za upravne in druge odhodke institucij in organov za leto, ki se je končalo 31. decembra 2013, ni bilo pomembnih napak;

3.  poudarja, da je varuhov proračun povsem upravne narave in da je v letu 2013 znašal 9 731 371 EUR (9 516 500 leta 2012), pri čemer je bilo 7 567 371 EUR dodeljenih naslovu 1 (odhodki, povezani z osebjem, ki dela za institucijo), 1.606.700 EUR naslovu 2 (stavbe, oprema in razni odhodi iz poslovanja), 557 300 EUR pa naslovu 3 (odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija);

4.  ugotavlja, da je bilo od vseh sredstev 98,20 % porabljenih za prevzem obveznosti (98,30 % v letu 2012), 91,82 % pa za plačila (88,69 % v letu 2012), pri čemer je stopnja uporabe sredstev znašala 98,20 % (95,88 % v letu 2012); pozdravlja v letu 2013 dosežene rezultate;

5.  je seznanjen z nadaljnjimi izboljšavami finančnega načrtovanja in spremljanja; poziva, naj se ta prizadevanja nadaljujejo tudi v naslednjih proračunskih letih;

6.  podpira varuhov letni načrt upravljanja za leto 2013, ki vključuje ključne kazalnike uspešnosti za merjenje uspešnosti urada pri doseganju njegovih ciljev;

7.  je seznanjen s tem, da želi varuh še naprej izboljševati sistem za pravočasno spremljanje in nadzor postopkov zaposlovanja in oddaje javnih naročil; podpira varuha, naj tudi v prihodnje spremlja upravljanje nadomestil in izboljša stopnjo učinkovitosti;

8.  ugotavlja, da si varuh človekovih pravic stalno prizadeva izboljšati finančno načrtovanje, da bi zagotovil čim bolj učinkovito izvrševanje proračuna;

9.  poziva varuha, naj neporabljeni delež storitev tolmačenja, zahtevanih v tem letu, vključi v naslednje letno poročilo o dejavnostih;

10.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da med institucijami Unije obstajajo velikanske razlike v stroških prevajanja; zato medinstitucionalno delovno skupino za prevajanje poziva, naj ugotovi vzroke zanje in predlaga rešitve, s katerimi bi odpravili obstoječe neravnovesje ter tudi ob polnem spoštovanju kakovosti in jezikovne raznolikosti uskladili stroške prevajanja; ugotavlja, da v ta namen delovna skupina znova vzpostavi sodelovanje med institucijami, da bi izmenjale najboljšo prakso in rezultate ter opredelile področja, na katerih je mogoče sodelovanje ali sporazume med institucijami okrepiti; ugotavlja, da bi si morala delovna skupina tudi prizadevati za oblikovanje enotne metodologije predstavitve stroškov prevajanja za vse institucije in tako poenostaviti njihovo analizo in primerjavo; ugotavlja, da bi morala svoje ugotovitve predstaviti pred koncem leta 2015; poziva vse institucije, naj aktivno sodelujejo pri delu medinstitucionalne delovne skupine; pri tem opozarja, da je spoštovanje večjezičnosti v institucijah Unije temeljnega pomena, da se vsem državljanom Unije zagotovijo enaka obravnava in možnosti;

11.  je seznanjen z zaključki notranjega revizorja, navedenimi v revizijskem poročilu za leto 2013, da so sistemi notranjega upravljanja in nadzora učinkoviti in uspešni in da so bile vse še odprte zadeve zaključene;

12.  pozdravlja dejstvo, da je bil cilj, zaključiti 70 % primerov v manj kot enem letu, presežen leta 2013; ugotavlja pa, da delež preiskav, zaključenih v 18 mesecih, še zmeraj ne dosega cilja, ki ga je zastavil varuh, čeprav se je povečal z 79 % na 81%; meni, da je cilj 90 % realističen in ga je mogoče uresničiti; pričakuje, da bo varuh leta 2014 dosegel ta cilj in da bo te rezultate podrobno navedel v letnem poročilu o dejavnostih; pozdravlja začetek posebnih preiskav na lastno pobudo in prosi, da se ga obvešča o začetnih rezultatih teh preiskav;

13.  je zadovoljen, da je Evropska fundacija za upravljanje kakovosti varuhu leta 2012 podelila vrhunsko priznanje za zavezanost odličnosti in pozdravlja dejstvo, da je bil odličen, produktiven odnos s fundacijo ohranjen v letu 2013;

14.  opozarja na visoko raven porabe za dogodke zunaj prostorov varuha, konference in podobne dogodke za osebje urada varuha človekovih pravic v letu 2013, ki je bila občutno višja kot v drugih institucijah; meni, da se morajo v času krize in splošnih proračunskih rezov stroški za seje zunaj prostorov za zaposlene institucij Unije zmanjšati, saj bi te morale potekati, če je mogoče, na sedežih institucij, saj dodana vrednost, ki iz tega izhaja, ne opravičuje tako visokih stroškov;

15.  pozdravlja dejstvo, da je bila za Evropsko varuhinjo človekovih pravic izvoljena ženska; kljub temu je zaskrbljen zaradi premajhnega števila žensk na vodilnih mestih v uradu varuhinje; poziva k uvedbi načrta enakih možnosti, zlasti v zvezi z vodstvenimi položaji, da bi to ravnovesje čim prej odpravili;

16.  meni, da bi moral varuh še naprej stremeti k dosledni kakovosti v letnem poročilu o dejavnostih in pripraviti celovito letno poročilo o vplivu, ki je pomembno orodje za ocenjevanje njegovega dela;

17.  zahteva, da se letnemu poročilu o dejavnostih varuha priloži njegova nepremičninska politika, zlasti ker je pomembno, da se stroški tovrstne politike ustrezno racionalizirajo in da niso pretirani;

18.  poziva varuha, naj v svoja letna poročila o dejavnostih, v skladu z obstoječimi pravili o zaupnosti in varstvu podatkov, vključi rezultate in posledice zaključenih primerov OLAF-a, v katerih so se preiskovali institucija ali posamezniki, ki so delali zanjo;

19.  popolnoma soglaša s politiko preglednosti, ki jo zagovarja Urad evropskega varuha človekovih pravic, in poziva k uvedbi postopka za vnaprejšnje ocenjevanje morebitnega vpliva določenih publikacij, da se jih objavi skupaj z obrazložitvenim poročilom in se tako izogne njihovi pristranski uporabi; poudarja, da bi moral ta postopek začeti izvajati Evropski varuh človekovih pravic v sodelovanju z nadzornikom, Komisijo in institucijo, ki jo publikacija zadeva;

20.  poudarja, da je bilo letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2013 sprejeto na plenarnem zasedanju 15. januarja 2015(1), in je seznanjen z ugotovitvami, navedenimi v navedenem poročilu.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0009.

Pravno obvestilo