Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2139(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0070/2015

Predkladané texty :

A8-0070/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.21
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0130

Prijaté texty
PDF 382kWORD 120k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
P8_TA(2015)0130A8-0070/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola (2014/2139(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rozpočtový rok 2012 (COM(2014)0607) a na pripojené pracovné dokumenty útvarov Komisie (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–  so zreteľom na osobitné výročné správy Dvora audítorov(1) o účtovných závierkach decentralizovaných agentúr za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(4),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 110,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0070/2015),

A.  keďže toto uznesenie obsahuje pre každú organizáciu v zmysle článku 208 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 prierezové poznámky pripojené k rozhodnutiam o udelení absolutória v súlade s článkom 110 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 a článkom 3 prílohy V rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu;

B.  keďže v poslednom desaťročí došlo k výraznému zvýšeniu počtu agentúr – ich počet sa zvýšil z troch v roku 2000 na 32 v roku 2013;

1.  pripomína význam úloh, ktoré agentúry vykonávajú, a ich priamy vplyv na každodenné životy občanov Únie, a nezávislosť agentúr, najmä v prípade regulačných agentúr a agentúr s funkciou nezávislého zberu informácií; pripomína, že hlavným dôvodom zriadenia agentúr bolo vypracúvanie nezávislých technických alebo vedeckých posudkov; upozorňuje, že úlohou decentralizovaných agentúr je pomôcť Komisii vykonávať politiky Únie v mene Únie; vyzýva Komisiu a sieť agentúr Únie (ďalej len „sieť“), aby zlepšili svoju komunikačnú politiku a zabezpečili účinnú komunikáciu agentúr s občanmi s cieľom zvýšiť informovanosť o produktivite a dosiahnutých výsledkoch;

2.  uznáva úlohu agentúr pri podpore politík Únie; požaduje širšie využitie ich odborných znalostí a schopností v príslušných fázach vykonávania politiky európskeho semestra; zdôrazňuje prínos agentúr pre snahu o plnenie cieľov stratégie Európa 2020;

3.  uznáva, že v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bol vytvorený veľký počet agentúr, pripomína však význam úloh, ktoré agentúry vykonávajú, a ich priamy vplyv na každodenný život občanov; zdôrazňuje, že zriadenie každej novej agentúry vychádzalo zo skutočnej potreby; poznamenáva, že niektoré agentúry pôsobiace v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sú operačné agentúry a že plnenie ich rozpočtu závisí aj od vonkajších faktorov;

4.  domnieva sa, že diskusia o návrhoch ročných programov práce a viacročných stratégiách agentúr v príslušných výboroch pomáha zabezpečiť, aby tieto programy a stratégie odrážali skutočné politické priority;

5.  konštatuje, že podľa zhrnutia výsledkov výročných auditov európskych agentúr a iných orgánov za rok 2013 vypracovaného Dvorom audítorov (ďalej len „zhrnutie Dvora audítorov“) rozpočet agentúr na rok 2013 predstavoval približne 2 miliardy EUR, čo je nárast o 25 % v porovnaní s rokom 2012 a predstavuje približne 1,4 % všeobecného rozpočtu Únie; konštatuje, že toto zvýšenie je v prvom rade dôsledkom zriadenia nových agentúr, ako aj rozšírenia úloh pre niektoré agentúry; na základe zhrnutia Dvora audítorov poznamenáva, že agentúry zamestnávajú približne 6 500 stálych a dočasných úradníkov, čo predstavuje 14 % celkového počtu úradníkov Únie schválených podľa všeobecného rozpočtu Únie; okrem toho poznamenáva, že pre agentúry pracuje približne 2 900 zmluvných alebo vyslaných pracovníkov;

6.  pripomína, že riziko poškodenia povesti v súvislosti s agentúrami je pre Úniu vysoké, keďže agentúry majú značný vplyv na politiku, rozhodovanie a vykonávanie programov v oblastiach, ktoré majú rozhodujúci význam pre občanov Únie;

7.  konštatuje, že zásada „pomer cena – výkon“ platí aj pre agentúry a agentúry by mali preukázať, že fungujú efektívne, a zabezpečiť, aby boli občania plne informovaní o výsledkoch ich činnosti; vyzýva sieť, aby orgán udeľujúci absolutórium podrobne informovala o uplatňovaní a pridanej hodnote spoločného súboru zásad a príručiek k systémom merania výkonnosti a rámcom, viacročných a ročných programových dokumentov, kľúčových ukazovateľov výkonnosti a nástrojov na podávanie správ a hodnotenie;

Spoločný prístup a plán Komisie

8.  pripomína, že Európsky parlament, Rada a Komisia prijali v júli 2012 spoločný prístup k decentralizovaným agentúram (ďalej len „spoločný prístup“), t. j. politickú dohodu týkajúcu sa budúcnosti riadenia a reformy agentúr; berie na vedomie, že Komisia je zodpovedná za opatrenia nadväzujúce na túto dohodu;

9.  víta plán Komisie o následných opatreniach týkajúcich sa spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram EÚ (ďalej len „plán“) stanovený v decembri 2012 a vyzýva všetky zúčastnené strany, aby pokračovali vo svojom pokroku dosiahnutom pri realizácii myšlienok, ktoré sú v ňom vyjadrené; berie na vedomie, že Komisia v pláne stanovila podrobný plán, ako vykonávať následné kroky týkajúce sa spoločného prístupu, a uviedla zoznam 90 otázok, v súvislosti s ktorými musia všetci zapojení aktéri podniknúť príslušné kroky;

10.  berie na vedomie správu Komisie o pokroku vo vykonávaní spoločného prístupu, jej program na rok 2013 a na ďalšie obdobie, ako aj úsilie vyvíjané spoločne Komisiou a decentralizovanými agentúrami, ktoré viedlo k preukázateľnému pokroku; v tejto súvislosti víta objasnenie postupov a úloh funkcií vnútornej kontroly a vnútorných audítorských služieb agentúr uskutočňovaných podľa revidovaného rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách(6), ako aj usmernenia pre stratégie agentúr v oblasti boja proti podvodom, ktoré vypracoval Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF);

11.  berie na vedomie informácie siete, že agentúry dosiahli značný pokrok z hľadiska vykonávania opatrení stanovených v spoločnom prístupe; okrem toho uznáva, že podľa prieskumu, ktorý sieť vykonala medzi agentúrami, na ktoré sa uvádzaný plán vzťahuje, dosahuje miera dokončenia činností zahrnutých v pláne opatrení týkajúcich sa agentúr 96 %;

12.  berie na vedomie, že útvary Komisie vypracovali štandardné ustanovenia, ktoré obsahujú príslušné právne ustanovenia zohľadňujúce zásady dohodnuté v spoločnom prístupe, ako aj ďalšie ustanovenia, ktoré sú obvykle súčasťou ustanovujúcich aktov agentúr; uznáva, že tieto štandardné ustanovenia sa používajú ako referenčné východisko pri vytváraní nových agentúr alebo pri revízii existujúcich ustanovujúcich aktov;

13.  konštatuje, že na základe príspevkov agentúr Komisia vypracovala usmernenia obsahujúce štandardné ustanovenia pre dohody o sídle medzi decentralizovanými agentúrami a hostiteľskými členskými štátmi; so znepokojením konštatuje, že 10 agentúr stále neuzavrelo dohodu o sídle; vyzýva tieto agentúry, aby účinne a prioritne riešili otázky dohody o sídle s cieľom zvýšiť efektivitu a ušetriť náklady; obáva sa, že neexistencia dohôd o sídle môže mať vážne dôsledky pre zamestnancov agentúr, a vyzýva členské štáty, aby uzavreli dohody skôr, ako sa začne budúci postup udelenia absolutória;

14.  považuje za dôležité vykonať seriózne posúdenie možnosti zlúčenia agentúr, ktoré vykonávajú podobnú činnosť, a to nielen preto, aby sa zabránilo plytvaniu zdrojov, ale aj s cieľom vytvoriť kritické množstvo, vďaka ktorému sa agentúry stanú skutočne efektívnymi;

15.  konštatuje, že Komisia zlepšila svoje služby pre agentúry vo forme všeobecných aj osobitných odporúčaní, a to na základe využitia informácií a odporúčaní poskytnutých sieťou; konštatuje, že v súvislosti s obmedzenými finančnými a ľudskými zdrojmi tieto zlepšenia viedli k zváženiu možných štrukturálnych opatrení na racionalizáciu fungovania agentúr; poznamenáva, že tieto opatrenia už priniesli výsledky, ako napríklad spoločné využívanie služieb viacerými agentúrami, a agentúry nabáda, aby v tomto úsilí pokračovali;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

16.  pripomína, že zásada ročnej platnosti rozpočtu je spolu s jednotnosťou a rovnováhou jednou z troch základných účtovných zásad potrebných na zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu Únie; konštatuje, že decentralizované agentúry niekedy túto zásadu v plnej miere nedodržiavajú; agentúry vyzýva, aby v tejto súvislosti obmedzili chyby na minimum;

17.  berie na vedomie informácie uvedené v zhrnutí Dvora audítorov, že vysoká miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov zostáva najčastejším problémom rozpočtového a finančného hospodárenia a že táto otázka sa týkala 24 agentúr; uznáva, že vysoká miera prenosov je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu;

18.  berie na vedomie, že Dvor audítorov napriek tomu v siedmich prípadoch zaznamenal vysokú mieru zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z predchádzajúcich rokov; konštatuje, že takéto zrušenia naznačujú, že rozpočtové prostriedky boli prenesené na základe nadhodnotených potrieb alebo boli inak neodôvodnené; vyzýva agentúry, aby urobili všetko, čo je v ich silách, najmä zaviedli lepšie postupy rozpočtového plánovania, zabránili budúcim prenosom a aby sa zamerali predovšetkým na tie agentúry, ktoré zrušili prenesené rozpočtové prostriedky z predchádzajúcich rokov;

19.  berie na vedomie, že Komisia 30. septembra 2013 prijala nové rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách s cieľom zjednodušiť pravidlá uplatniteľné na agentúry;

20.  konštatuje, že v záujme zabezpečenia lepšej súdržnosti a porovnateľnosti medzi dokumentmi, ktoré vytvorili agentúry, s nimi Komisia spolupracuje na usmerneniach pre programový dokument, ktorý pozostáva z ročnej a viacročnej zložky, ako aj na vzore pre konsolidované výročné správy o činnosti prispôsobené požiadavkám rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách;

21.  konštatuje, že v rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách sa ustanovuje, že konsolidovaná výročná správa o činnosti sa zašle do 1. júla každého roka Komisii, Dvoru audítorov a orgánu udeľujúcemu absolutórium, ktorá zhŕňa informácie z výročných správ o činnosti, z interných a externých audítorských správ, ako aj z finančných správ, ako sa vyžaduje podľa predchádzajúceho rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách; konštatuje, že správy o absolutóriu zostávajú oddelené vzhľadom na ich osobitný charakter a na adresátov predbežnej účtovnej závierky;

22.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v prípade Európskeho inovačného a technologického inštitútu a agentúry Frontex musel Dvor audítorov napriek tomu vydať výrok s výhradou k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií; vyjadruje poľutovanie nad naďalej vysokým počtom pripomienok (97) Dvora audítorov týkajúcich sa 35 agentúr; naliehavo vyzýva sieť, aby dohliadla na to, aby príslušné agentúry prijali potrebné opatrenia v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov;

Spolupráca medzi agentúrami – spoločné služby a synergie

23.  vyjadruje pochybnosti v súvislosti s geografickým umiestnením agentúr, keďže mnohé z nich sa nachádzajú veľmi ďaleko od ostatných európskych inštitúcií; zastáva názor, že geografická vzdialenosť nemá vplyv na zabezpečenie nezávislosti agentúr a neposkytuje ani ochranu pred neželaným zasahovaním zo strany Komisie alebo členských štátov, avšak v každom prípade so sebou prináša dodatočné náklady na cestovanie a sťažuje využívanie synergického účinku, napríklad centralizovanejších administratívnych a finančných služieb, ktoré by spoločne využívali všetky alebo viaceré agentúry;

24.  konštatuje, že všetky agentúry preskúmali svoje interné administratívne postupy v súlade s predchádzajúcimi odporúčaniami orgánu udeľujúceho absolutórium; okrem toho konštatuje, že niektoré agentúry už prešli pravidelným procesom hodnotenia vykonaným v súlade s certifikáciou ISO (ISO 9001), ako aj auditmi vykonanými ich útvarmi kvality a vnútorného auditu; berie na vedomie, že niektoré agentúry využili na hodnotenie svojich vnútorných administratívnych postupov pomoc konzultantov;

25.  víta skutočnosť, že rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách stanovuje možnosť spoločného využívania alebo prenosu služieb v prípadoch, keď je tým možné zvýšiť nákladovú efektívnosť; pripomína, že agentúry sa už usilujú o synergie, vymieňajú si najlepšie postupy a spoločne využívajú služby v záujme efektívneho fungovania a s cieľom čo najlepšie využiť svoje zdroje; berie na vedomie vývoj vzájomnej spolupráce agentúr, ktorá sa v nadchádzajúcich rokoch ďalej zintenzívni a umožní im naďalej plniť svoje ciele; konštatuje, že 82 % agentúr podpísalo memorandum o porozumení s inými agentúrami; vyzýva agentúry, aby naďalej rozširovali svoju už etablovanú spoluprácu a spoločné využívanie služieb; vyzýva agentúry, aby sa aktívne usilovali nadväzovať ďalšiu vzájomnú spoluprácu s cieľom zvyšovať účinnosť a efektivitu svojej činnosti;

26.  berie na vedomie informáciu agentúr, že bol vytvorený internetový komunikačný nástroj, ktorý slúži ako platforma pre výmenu informácií, poznatkov a najlepších postupov medzi agentúrami a obsahuje databázu spoločne využívaných služieb v rôznych oblastiach a odkazy na nové iniciatívy; berie na vedomie, že spolupráca medzi agentúrami v ich príslušných špecializovaných oblastiach sa nepretržite zintenzívňuje a že v blízkej budúcnosti 65 % agentúr očakáva stanovenie nových iniciatív a podpísanie nových memoránd o porozumení s inými agentúrami;

Výkonnosť

27.  víta skutočnosť, že bol odsúhlasený spoločný súbor zásad zameraných na dosiahnutie účinného a účelného riadenia, ktoré je zamerané na výsledky, ako aj spoločné usmernenia pre systémy merania výkonu, viacročné a ročné programové dokumenty a nástroje na podávanie správ a hodnotenie; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa sieť stala členom novej medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre výkonnosť s cieľom podporiť spoločné chápanie pojmu dobrý a zlepšený výkon; vyzýva Dvor audítorov, aby poskytol hodnotenie výkonnosti a výsledkov agentúr včas pred revíziou viacročného finančného rámca v roku 2016;

28.  domnieva sa, že trend klásť pri podávaní správ väčší dôraz na účinnosť a dosiahnuté výsledky je pozitívny; v tejto súvislosti žiada ďalšie posilnenie systému podávania správ, aby sa posilnila demokratická zodpovednosť agentúr;

Riadenie ľudských zdrojov

29.  berie na vedomie, že Komisia prijala v júli 2013 oznámenie(7) o plánovaní ľudských a rozpočtových zdrojov pre decentralizované agentúry na roky 2014 – 2020 s cieľom zabezpečiť zlučiteľnosť zdrojov s obmedzeniami stanovenými v tejto súvislosti vo viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020;

30.  na základe informácií siete konštatuje, že väčšina agentúr už zrealizovala, hoci s veľkými ťažkosťami, požadované zníženie počtu zamestnancov o 5 % vo svojich viacročných plánoch personálnej politiky; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia vytvorila dodatočný fond pracovných miest určených na presun týkajúci sa 5 % počtu zamestnancov, čím v skutočnosti zaviedla dodatočné škrty v plánoch pracovných miest agentúr a nad rámec dohodnutého cieľa na úrovni 5 %;

31.  berie na vedomie informáciu siete, že niektoré agentúry sa už teraz stretávajú s vážnymi problémami pri plnení svojich mandátov s obmedzenými zdrojmi, ktoré majú k dispozícii; so znepokojením konštatuje, že pre agentúry bude ťažké poskytovať rovnakú úroveň kvality práce, ak tento proces dodatočného znižovania počtu zamestnancov bude pokračovať, keďže Únia týmto agentúram zveruje rastúci počet úloh a zodpovedností; vyzýva Komisiu, aby prehodnotila svoj plán týkajúci sa dodatočného znižovania počtu zamestnancov a aby ho prispôsobila pracovnému zaťaženiu a požiadavkám v oblasti zdrojov jednotlivých agentúr;

32.  pripomína pozíciu Európskeho parlamentu týkajúcu sa rozpočtového postupu, podľa ktorej by zamestnanci financovaní z poplatkov uhrádzaných odvetvím, a preto nie financovaní z rozpočtu Únie, nemali byť ovplyvnení 1 % ročným znížením uplatňovaným Úniou; domnieva sa, že Komisia by mala posudzovať agentúry financované najmä z rozpočtu Únie ako samostatný prípad a predložiť osobitný rámec pre agentúry financované hlavne odvetvím, ktorý by mal byť úmerný službám poskytovaným dotknutou agentúrou;

33.  vo všeobecnosti sa domnieva, že je potrebné zlepšiť postupy prijímania zamestnancov a medziiným aj ich transparentnosť;

34.  berie na vedomie, že sieť sa dohodla na zriadení medziagentúrnej skupiny vyšetrovateľov s cieľom vykonávať disciplinárne vyšetrovania; berie na vedomie, že kandidáti menovaní agentúrami sa budú zúčastňovať na osobitných akciách odbornej prípravy na tento účel, ktoré bude vykonávať Úrad Komisie pre vyšetrovanie a disciplinárne opatrenia;

Spolupráca siete s Európskym parlamentom

35.  vyjadruje spokojnosť so spoluprácou siete s príslušným parlamentným výborom a berie na vedomie dostupnosť a otvorenosť riaditeľov agentúr, s ktorými výbor nadviazal kontakt v rámci ročného postupu udeľovania absolutória; vyzýva sieť a jednotlivé agentúry, aby ďalej rozvíjali komunikáciu a spoluprácu s Európskym parlamentom, aj nad rámec postupu udeľovania absolutória;

Konflikt záujmov a transparentnosť

36.  konštatuje, že v súlade s plánom činností Komisia v decembri 2013 uverejnila usmernenia o predchádzaní konfliktom záujmov a ich riadení v decentralizovaných agentúrach EÚ (ďalej len „usmernenia“); konštatuje, že tieto usmernenia obsahujú ustanovenia o uverejnení vyhlásení o záujmoch členov správnej rady, výkonných riaditeľov, odborníkov vo vedeckých výboroch alebo iných takýchto orgánov a zamestnancov; okrem toho poznamenáva, že usmernenia jasne odkazujú na politiky prijaté agentúrami; berie na vedomie, že viaceré agentúry prijali alebo aktualizovali svoje politiky predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia, aby zohľadnili usmernenia;

37.  konštatuje, že usmernenia nie sú pre agentúry právne záväzné, a vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ako s agentúrami uzatvárať záväznejšie dohody, s cieľom podporovať transparentnosť a predchádzať konfliktom záujmov;

38.  berie na vedomie informáciu agentúr, že dôvera občanov Únie v európske inštitúcie, agentúry a orgány má prvoradý význam; konštatuje, že agentúry zaviedli celý rad konkrétnych opatrení a nástrojov s cieľom primerane riešiť riziká skutočných a vnímaných konfliktov záujmov; konštatuje, že 88 % agentúr už prijalo príslušné politiky na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie, kým zostávajúcich 12 % tak práve robí; berie na vedomie, že v rámci politík 81 % agentúr sa zohľadňujú vyslaní národní experti a externí a dočasní zamestnanci;

39.  konštatuje však, že viaceré agentúry majú naďalej ťažkosti s vykonávaním politík nezávislosti, najmä pokiaľ ide o personálne obsadzovanie expertných skupín a vedeckých panelov a výborov; odporúča agentúram, aby sa na túto otázku zamerali spolu s Komisiou a aby pritom zohľadnili aj odporúčania z vyšetrovania európskej ombudsmanky z vlastnej iniciatívy (OI/6/2014/NF), ktoré začalo 12. mája 2014, uvedené v liste Komisii na tému zloženia expertných skupín Komisie;

40.  berie na vedomie, že 61 % agentúr už na svojich internetových stránkach zverejnilo životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov svojich správnych rád, vedúcich pracovníkov a externých aj interných odborníkov; uznáva, že zostávajúce agentúry sa dohodli uverejniť tie isté informácie po prijatí revidovaných politík a očakáva, že tieto agentúry príjmu revidované politiky a uverejnia tieto informácie bez zbytočného odkladu;

41.  konštatuje, že vyslaní národní experti, externí a dočasní zamestnanci nie sú výslovne uvedení v usmerneniach a že osobitne v prípade tzv. nezávislých expertov existuje naďalej riziko nejednoznačného výkladu, napríklad v prípade akademických pracovníkov, ktorí zároveň realizovali výskum pre jednotlivé spoločnosti alebo podnikateľský sektor vo všeobecnosti; vyzýva sieť, aby v tomto ohľade zabezpečila harmonizovaný prístup, ktorý zároveň zabráni akýmkoľvek nepriamym konfliktom záujmov;

42.  berie na vedomie, že úrad OLAF vypracoval usmernenia pre stratégie agentúr proti podvodom a že pri tom vzal do úvahy príspevok agentúr; berie na vedomie, že úrad OLAF poskytuje agentúram podporu na uľahčenie vykonávania týchto usmernení;

43.  vyzýva Dvor audítorov, aby prijal opatrenia nadväzujúce na jeho osobitnú správu č. 15/2012 s názvom Riadenie konfliktu záujmov vo vybraných agentúrach EÚ;

44.  nabáda Komisiu, aby uskutočňovala pravidelné hodnotenia transparentnosti a integrity agentúr a aby výsledky takéhoto hodnotenia zverejňovala;

Viditeľnosť

45.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom viditeľnosti a demokratickej zodpovednosti agentúr, keďže občania ich vo všeobecnosti veľmi dobre nepoznajú a agentúry ľahko podliehajú vonkajším vplyvom zo strany špecializovaných lobistov, najmä tých, ktorí zastupujú veľké spoločnosti;

46.  berie na vedomie, že v roku 2014 takmer všetky agentúry uviedli na svojich internetových stránkach vyhlásenie, že sú agentúrami Únie; naliehavo vyzýva zostávajúce agentúry, aby vyhlásenie čo najskôr uviedli a žiada agentúry, aby zabezpečili, že ony samotné, ako aj ich činnosť bude spájaná s Úniou;

47.  víta iniciatívu niektorých agentúr zaviesť v súvislosti s niektorými svojimi politikami verejné konzultácie; vyzýva agentúry, aby v tejto praxi pokračovali;

48.  konštatuje, že pokiaľ ide o sociálnu zodpovednosť, všetky zmluvy na externé služby podpísané agentúrami zaväzujú dodávateľov, aby dodržiavali miestne pracovnoprávne a daňové predpisy; berie na vedomie, že agentúry tiež prijali ďalšie opatrenia na podporu sociálnej zodpovednosti, a to buď z dôvodu sociálneho profilu svojich osobitných úloh, alebo vzhľadom na miestne spoločenstvá, v ktorých pôsobia;

49.  berie na vedomie predovšetkým tieto opatrenia:

   Európska agentúra pre lieky zverejňuje prevažnú časť svojej produkcie na svojej internetovej stránke s cieľom zlepšiť informovanie verejnosti a jej povedomie,
   Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania aktívne podporuje mesto Solún pri skúmaní možností mapovania a zosúlaďovania zručností na miestnej a regionálnej úrovni a takisto prerozdeľuje svoje odtajnené IT vybavenie miestnym školám a charitatívnym organizáciám na základe transparentného postupu žiadostí a prideľovania,
   inovatívny program Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie v oblasti činností sociálnych médií počas Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v roku 2010 vyhral medzinárodné ocenenia a takýto participatívny prístup sa ďalej šíri vo všetkých jej činnostiach;

50.  konštatuje, že len jedna agentúra – Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) – uverejňuje svoje výročné správy o činnosti vo všetkých úradných jazykoch Únie, zatiaľ čo tri agentúry prekladajú zhrnutia svojich výročných správ o činnosti do 23 úradných jazykov s výnimkou írčiny;

51.  berie na vedomie, že pod vedením CdT sieť uskutočnila prieskum o prístupe agentúr k viacjazyčnosti; berie na vedomie, že prieskum poukazuje na veľkú rôznorodosť súčasných prístupov k viacjazyčnosti, a podotýka, že každá agentúra má rôzne cieľové skupiny, požiadavky zainteresovaných strán, ako aj rôzne rozpočty a rozsahy, a preto nemôže existovať univerzálna jazyková politika pre všetky agentúry;

52.  berie však na vedomie, že všetky agentúry sa snažia uplatňovať viacjazyčnú prax vo svojich internetových prezentáciách a usilujú sa mať na svojej internetovej stránke aspoň jeden oddiel alebo dokument, ktorý poskytuje základné informácie o agentúre vo všetkých úradných jazykoch Únie; poukazuje na to, že napriek tomu, že viacjazyčný prístup si vyžaduje značné finančné prostriedky, je potrebné, aby agentúry prijali okamžité opatrenia v tejto oblasti;

53.  berie na vedomie, že výsledky práce agentúr sa verejne sprístupňujú prostredníctvom umiestnenia ich výročných správ o činnosti na ich internetových stránkach; okrem toho konštatuje, že časti výročných správ o činnosti obsahujú opisy, ktoré zrozumiteľným spôsobom vysvetľujú, ako sa používajú finančné prostriedky Únie v rozpočte agentúr; konštatuje, že väčšina agentúr vypracúva správy o vplyve svojich osobitných úloh na občanov Únie, v ktorých vysvetľuje, prečo je ich práca dôležitá;

54.  berie na vedomie, že mnohé agentúry posilnili svoju prítomnosť na internete a vyvinuli značné úsilie v záujme zviditeľnenia, a víta aktívny prístup v tomto smere; vyzýva ďalej agentúry, aby sa zviditeľňovali pomocou ďalších nástrojov, napríklad sociálnych sietí, dní otvorených dverí, prítomnosťou na veľtrhoch a podobnými nástrojmi s cieľom zabezpečiť, aby boli európski občania transparentným spôsobom náležite informovaní o činnosti agentúr;

Vnútorné kontroly

55.  poznamenáva, že 10 agentúr malo spolu 17 pripomienok týkajúcich sa otázok vnútornej kontroly, čo predstavuje pokrok v porovnaní s rokom 2012, keď malo 22 agentúr 34 pripomienok týkajúcich sa tých istých záležitostí; konštatuje, že v štyroch prípadoch sa tieto otázky týkali implementácie štandardov vnútornej kontroly, ktoré neboli prijaté na konci roka alebo boli prijaté, ale boli zrealizované len čiastočne, alebo v prípade ktorých stále prebiehali nápravné opatrenia; konštatuje, že počet pripomienok týkajúcich sa správy dlhodobého majetku a riadenia grantov v porovnaní s rokom 2012 klesol;

56.  berie na vedomie, že úlohy Útvaru pre vnútorný audit Komisie (IAS) a oddelení vnútorného auditu agentúr ďalej objasnilo rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách tým, že stanovilo priestor na rozšírenú koordináciu práce, výmenu informácií a celkovú súčinnosť medzi nimi; konštatuje, že rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách poskytuje agentúram možnosť spoločne využívať svoje oddelenia vnútorného auditu, a vyzýva agentúry, aby tak robili vždy, keď je to možné;

57.  vo všeobecnosti vyzýva Dvor audítorov, aby sa naďalej sústreďoval na kontrolu riadneho finančného hospodárenia agentúr, a to z hľadiska zásad hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti, ktorými sa agentúry riadia, keď používajú pridelené rozpočtové prostriedky na plnenie svojich úloh;

Samofinancované agentúry

58.  opätovne zdôrazňuje, že orgány Únie, na ktoré sa nevzťahujú rozpočtové pravidlá stanovené v rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách, by si podľa potreby mali v záujme konzistentnosti stanoviť podobné pravidlá(8); zdôrazňuje, že je potrebné čo najskôr sa zamerať na aktuálne prebytky finančných prostriedkov a preskúmať možnosť ich vrátenia do rozpočtu Únie; postupuje túto otázku na zváženie medziinštitucionálnej pracovnej skupine pre výkonnosť;

Ďalšie pripomienky

59.  víta úsilie, ktoré agentúry vyvíjajú s cieľom vyriešiť otázku efektívnosti nákladov a šetrnosti pracovného priestoru k životnému prostrediu; agentúry nabáda, aby sa vo vzťahu k práci a k správe budov naďalej usilovali uplatňovať riešenia, ktoré sú efektívne z hľadiska nákladov a šetrné k životnému prostrediu, a aby viac využívali digitálne riešenia, napríklad videokonferencie s cieľom obmedzovať cestovné a ďalšie výdavky;

o
o   o

60.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie agentúram, na ktoré sa vzťahuje tento postup udeľovania absolutória, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(6)Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013.
(7) COM(2013)0519.
(8) V súčasnosti CPVO (Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín) v Angers a OHIM (Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu) v Alicante

Právne oznámenie