Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2123(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0117/2015

Predkladané texty :

A8-0117/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.22
CRE 29/04/2015 - 10.22
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0131

Prijaté texty
PDF 357kWORD 93k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
P8_TA(2015)0131A8-0117/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013 (2014/2123(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky(5), a najmä na jeho článok 24,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0117/2015),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 18.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 18.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013 (2014/2123(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky(5), a najmä na jeho článok 24,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0117/2015),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 18.
(2)Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 18.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013 (2014/2123(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0117/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2013 sumu 11 930 220 EUR, čo je nárast o 64,74, 11 % v porovnaní s rokom 2012, ktorý možno vysvetliť tým, že agentúra vznikla len nedávno, a vykonávaním nariadenia REMIT(1); keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o dve pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2011, ktoré boli v správe za rok 2012 označené ako „prebiehajúce“, boli prijaté nápravné opatrenia a obe odporúčania sú teraz v správe Dvora audítorov označené ako „dokončené“; okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o päť pripomienok uvedených v správe Dvora audítorov za rok 2012, boli prijaté nápravné opatrenia a tri pripomienky sú teraz označené ako „ukončené“ a dve ako „prebiehajúce“;

2.  berie na vedomie informáciu agentúry, že opatrenia týkajúce sa odporúčaní k postupom prijímania zamestnancov agentúry boli formalizované prijatím rozhodnutia jej riaditeľa č. 2014-06 zo 4. apríla 2014; konštatuje, že rozhodnutie bolo predložené Dvoru audítorov, a vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o stanovisku Dvora audítorov hneď, ako budú k dispozícii;

3.  berie na vedomie, že agentúra prijala rad opatrení na zlepšenie postupov plánovania rozpočtu prostredníctvom vypracovania a uplatňovania súboru odporúčaní pre aktérov zapojených do postupu plánovania rozpočtu, ako aj vykonávaním pravidelných odhadov a preskúmaní čerpania rozpočtových prostriedkov vrátane mesačného monitorovania a vykazovania plnenia rozpočtu;

Rozpočet a finančné hospodárenie

4.  na základe výročnej správy o činnosti agentúry (AAR) za rok 2013 so znepokojením konštatuje, že sa nedosiahla žiadna dohoda o príspevku pre agentúru od štátov Európskeho združenia voľného obchodu;

5.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 97,53 %, čo predstavuje zvýšenie o 4 % v porovnaní s rokom 2012, a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola nízka, len 55,00 %, čo je pod cieľovou hodnotou agentúry vo výške 70 % a čo bolo podľa AAR spôsobené najmä neskorým prijatím sumy 2 989 000 EUR na základe opravného rozpočtu prijatého 31. októbra 2013;

6.  so znepokojením konštatuje, že agentúra držala na konci roka hotovosť vo výške 5 500 000 EUR; vyzýva agentúru, aby v budúcnosti zabezpečila dôslednú správu pokladne;

Záväzky a prenosy

7.  berie na vedomie, že celková suma 1 900 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v hlave II bola prenesená do roku 2014 najmä v dôsledku vykonávania nariadenia REMIT; konštatuje, že podľa názoru Dvora audítorov je to operačná a viacročná činnosť, ktorá sa mala zahrnúť do rozpočtu v rámci hlavy III; ďalej konštatuje, že tento nedostatok bol napravený v nasledujúcich viazaných rozpočtových prostriedkoch;

8.  konštatuje tiež, že prenosy rozpočtových prostriedkov v rámci hlavy III dosiahli sumu 3 100 000 EUR, čo predstavuje 91 % celkových rozpočtových prostriedkov v hlave III; berie na vedomie, že tieto prenosy súvisia s vykonávaním nariadenia REMIT a že ich výnimočne vysoká úroveň je spôsobená najmä prijatím sumy 2 989 000 EUR prostredníctvom opravného rozpočtu schváleného 31. októbra 2013;

9.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že bol vykonaný rad opatrení s cieľom zlepšiť proces plánovania rozpočtu; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o pokroku v týchto opatreniach a ich výsledkoch;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

10.  berie na vedomie informáciu agentúry, že jej politika prevencie a riešenia konfliktov záujmov bola prehodnotená na základe usmernení Komisie o prevencii a riešení konfliktu záujmov v decentralizovaných agentúrach EÚ; berie na vedomie, že na základe tohto preskúmania agentúra vypracovala novú politiku, ktorá prešla procesom vnútornej konzultácie v agentúre a čaká na prijatie jej správnou radou; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch posúdenia, keď budú k dispozícii;

11.  ďalej berie na vedomie, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov rady regulačných orgánov, riaditeľa, vyššieho manažmentu a odborníkov, ktorí sú členmi expertných skupín agentúry, ako aj životopisy členov správnej rady a členov odvolacej rady boli sprístupnené verejnosti na internetovej stránke agentúry; poznamenáva, že vyhlásenia o záujmoch riaditeľa a členov odvolacej rady sú verejne dostupné;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

12.  berie na vedomie, že agentúra vykonala nové opatrenia v nadväznosti na prijatie usmernení k postupom prijímania zamestnancov a k práci výberových komisií pre výber dočasných a zmluvných zamestnancov;

13.  konštatuje, že otázky na pohovory a testy sa vypracovávajú pred preskúmaním prihlášok; okrem toho berie na vedomie, že kritériá pre postup na písomné testy a pohovory a pre zaradenie na zoznam vhodných uchádzačov sú podrobnejšie vymedzené;

Vnútorný audit

14.  berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit Komisie (IAS) vykonal v agentúre audit v súlade so svojím strategickým plánom auditov v agentúre na obdobie 2013 – 2015;

15.  berie na vedomie, že pri uvedenej analýze rizík IAS zistil celkovo osem procesov s vysokým inherentným rizikom, ktoré nebolo možné považovať za overiteľné v rámci plánu auditov, pretože kontroly boli vyhodnotené ako neexistujúce alebo nedostatočné; berie na vedomie, že agentúra predložila IAS akčný plán, ktorého cieľom je zmierniť zistené nedostatky;

16.  okrem toho berie na vedomie, že IAS predložil tieto „veľmi dôležité“ odporúčania:

   zlepšiť štruktúru a obsah a zabezpečiť úplnosť ročného pracovného programu,
   posilniť monitorovanie činností verejného obstarávania,
   posilniť operačné monitorovanie a monitorovanie plnenia rozpočtu;

17.  konštatuje, že v reakcii na odporúčania IAS agentúra vypracovala akčný plán na vyriešenie nedostatkov; konštatuje, že IAS považuje akčný plán za primeraný na zmiernenie zistených rizík;

18.  berie na vedomie, že IAS vykonal administratívnu kontrolu vykonávania svojich predchádzajúcich odporúčaní; berie na vedomie, že k 31. decembru 2013 neboli otvorené žiadne odporúčania s rozhodujúcim významom a že vykonávanie troch veľmi dôležitých odporúčaní prebiehalo;

o
o   o

19.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(2) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1).
(2) Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne oznámenie