Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2124(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0081/2015

Predkladané texty :

A8-0081/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.23
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0132

Prijaté texty
PDF 357kWORD 89k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
P8_TA(2015)0132A8-0081/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2013 (2014/2124(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a jeho úrad(5), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0081/2015),

1.  udeľuje absolutórium riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 28.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 28.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2013 (2014/2124(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a jeho úrad(5), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0081/2015),

1.  berie na vedomie konečnú ročnú účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie v podobe uvedenej v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 28.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 28.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2013 (2014/2124(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0081/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len „úrad“) za rozpočtový rok 2013 sumu 3 557 219 EUR, čo predstavuje nárast o 11,51 % v porovnaní s rokom 2012, ktorý súvisí tým, že orgán vznikol len nedávno;

B.  keďže podľa finančných výkazov tvoril celkový príspevok Únie do rozpočtu úradu na rok 2013 sumu 3 556 000 EUR, čo predstavuje nárast o 11,47 % v porovnaní s rokom 2012;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka úradu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  na základe správy Dvora audítorov s uspokojením konštatuje, že pokiaľ ide o tri pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2011 a v správe Dvora audítorov za rok 2012 označené ako „prebiehajúce“, boli prijaté nápravné opatrenia a všetky pripomienky sú v správe Dvora audítorov za rok 2013 označené ako „ukončené“; okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o desať pripomienok uvedených v správe Dvora audítorov za rok 2012, boli tiež prijaté nápravné opatrenia a osem pripomienok je teraz označených ako „ukončené“ a dve ako „prebiehajúce“;

2.  na základe informácií úradu sa dozvedá, že úrad prijal opatrenia na odstránenie nedostatkov spojených s plnením a monitorovaním rozpočtu v podobe mesačných zasadnutí riadiacich pracovníkov úradu, na ktorých sa preberajú otázky rozpočtu, ako aj v podobe podrobných prehľadov o pokroku v plnení rozpočtu, ktoré sa každý štvrťrok predkladajú riadiacemu výboru na pripomienky;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 89,55 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 76,58 %;

4.  na základe správ Dvora audítorov sa dozvedá, že miera plnenia rozpočtu úradu sa v porovnaní s rokom 2012 výrazne zlepšila, čo svedčí o lepšom plánovaní a včasnejšom vykonávaní činností; konštatuje však, že stále existuje priestor na ďalšie zlepšenie;

5.  víta úsilie úradu o zlepšenie presnosti svojho rozpočtového plánovania a obmedzenie rušenia viazaných rozpočtových prostriedkov na minimum; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch týchto opatrení;

Záväzky a prenosy

6.  so znepokojením konštatuje, že miera zrušených prenosov z roku 2012 zostala relatívne vysoká na úrovni 28 %, pričom v roku 2012 dosahovala 45 %; na základe informácií úradu sa dozvedá, že úrad sa bude naďalej zaoberať vysokou mierou zrušených prenosov, a to prostredníctvom dôkladnej analýzy súm prenesených na konci roku, aby sa znížila celková miera prenosov;

7.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov klesla z 19 % v roku 2012 na 13 % v roku 2013; uznáva, že prenesené rozpočtové prostriedky vo väčšine prípadov súviseli so zmluvami podpísanými v druhej polovici roka 2012 a týkajúcimi sa činností naplánovaných na roky 2013 a 2014;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

8.  konštatuje, že za rok 2013 neboli v správe Dvora audítorov v súvislosti s vybranými operáciami ani inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov verejného obstarávania a prijímania zamestnancov úradu;

9.  berie na vedomie, že ku koncu roka úrad zamestnával 25 pracovníkov a z povolených 28 pozícií ešte šesť nebolo obsadených; uznáva, že v roku 2013 úrad ukončil šesť postupov prijímania zamestnancov a zamestnal dvoch pracovníkov na pozíciách AST, troch zmluvných pracovníkov a obsadil jednu pozíciu národného experta vyslaného na obdobie dvoch mesiacov; uznáva, že v roku 2013 začali dve ďalšie výberové konania;

Prevencia a riadenie konfliktov záujmov a transparentnosť

10.  na základe výročnej správy o činnosti úradu berie na vedomie, že podľa nariadenia (ES) č. 1211/2009 musí úrad spolu s Orgánom európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) vykonávať svoje činnosti na vysokej úrovni transparentnosti a musí zabezpečiť, že verejnosti a všetkým zainteresovaným stranám sa budú o výsledkoch ich činnosti poskytovať objektívne, spoľahlivé a ľahko dostupné informácie;

11.  na základe informácií úradu uznáva, že k riadeniu všetkých dokumentov vytvorených v priebehu činnosti orgánu BEREC a k zabezpečeniu maximálnej transparentnosti činnosti orgánu BEREC pristupuje zodpovedne a v súlade s platnými právnymi predpismi; ďalej uznáva, že úrad na tento účel spravuje verejný register dokumentov orgánu BEREC a dokumentov úradu, ako aj ich internetovú stránku, pričom zabezpečuje transparentnosť a efektívnosť vnútorných postupov orgánu BEREC aj svojich vlastných postupov;

Vnútorný audit

12.  konštatuje, že v roku 2013 vykonal Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) obmedzené preskúmanie primeranosti štandardov vnútornej kontroly a účinnosti ich vykonávania, ktoré sa týkalo 16 štandardov vnútornej kontroly prijatých riadiacim výborom v máji 2011; ďalej poznamenáva, že v dôsledku tohto obmedzeného preskúmania a so zreteľom na nedávne zriadenie úradu a na súčasný stav operácií a správy vydal IAS 18 odporúčaní, z ktorých jedno je kvalifikované ako „kritické“ a štyri ako „veľmi dôležité“;

13.  berie na vedomie, že ostávajú otvorené dve otázky, t. j. vykonávanie riadnych kontrol bezpečnosti informácií a zavedenie procesu systematického riadenia rizík; konštatuje, že úrad v súčasnosti hľadá vhodný spôsob, ako urýchlene vyriešiť tieto otázky; vyzýva úrad, aby predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o pokroku v tejto veci;

14.  na základe informácií úradu sa dozvedá, že v nadväznosti na audit pripravil akčný plán, ktorý IAS ohodnotil ako primeranú reakciu na zistené riziká, a ak sa bude náležite vykonávať, ako vhodný na ich zmiernenie;

Ďalšie pripomienky

15.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že 91 % úhrad za služby expertov bolo v roku 2013 vykonaných oneskorene; ďalej konštatuje, že neskoré platby boli v prvej polovici roka 2013 omeškané v priemere o 78 dní v porovnaní s 33 dňami v druhej polovici roka 2013; na základe informácií úradu berie na vedomie, že preskúma rozličné metódy s cieľom skrátiť meškania v platbách na vytýčený cieľ 30 dní; vyzýva úrad, aby tento problém čo najrýchlejšie vyriešil a informoval orgán zodpovedný za udelenie absolutória o príslušných prijatých opatreniach a o ich výsledkoch;

o
o   o

16.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne oznámenie