Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2101(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0084/2015

Predkladané texty :

A8-0084/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.24
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0133

Prijaté texty
PDF 358kWORD 90k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
P8_TA(2015)0133A8-0084/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (2014/2101(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami strediska(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie(5), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0084/2015),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 35.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 35.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (2014/2101(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami strediska(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie(5), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0084/2015),

1.  berie na vedomie konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie v podobe uvedenej v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 35.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 35.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (2014/2101(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0084/2015),

A.  keďže podľa finančného výkazu predstavoval konečný rozpočet Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (ďalej len „stredisko“) na rozpočtový rok 2013 sumu 52 193 667 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 8,08 % v porovnaní s rokom 2012;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka strediska je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže úlohou strediska je poskytovať akejkoľvek inštitúcii alebo orgánu Únie, ktoré ho požiadajú o služby, prekladateľské služby nevyhnutné pre ich činnosť;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že stav dvoch nápravných opatrení, ktoré boli prijaté ako reakcia na jeho pripomienky v predchádzajúcom roku, je označený ako „prebiehajúce“;

2.  na základe informácií strediska berie na vedomie, že pripravilo akčný plán zameraný na zníženie administratívnych nákladov identifikovaných v oblasti ľudských zdrojov, finančných postupov, IT a infraštruktúry; na základe informácií strediska zisťuje, že už dosiahlo svoje limity, pokiaľ ide o znižovanie administratívnych nákladov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 83,47 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 77,68 %;

Rámcové zmluvy

4.  konštatuje, že v roku 2008 stredisko uzavrelo 472 rámcových zmlúv na prekladateľské služby s maximálnou platnosťou štyri roky; ďalej konštatuje, že v roku 2012 sa stredisko zúčastnilo na verejnom obstarávaní prekladateľských služieb vyhlásenom Komisiou, ale nedokázalo s ňou dosiahnuť dohodu o podmienkach zmluvy;

5.  berie na vedomie, že v dôsledku toho stredisko predĺžilo platné rámcové zmluvy o ďalší rok; so znepokojením berie na vedomie, že hoci riaditeľka strediska schválila výnimku, toto predĺženie nie je v súlade s vykonávacími predpismi k nariadeniu o rozpočtových pravidlách strediska, v ktorom sa maximálna dĺžka rámcových zmlúv stanovuje na štyri roky;

6.  na základe informácií strediska berie na vedomie, že dôvodom nedosiahnutia dohody s Komisiou bolo to, že Komisia v neskoršej fáze postupu zmenila podmienky verejného obstarávania; berie na vedomie rozhodnutie strediska predĺžiť existujúce zmluvy na základe negatívneho vplyvu toho, ak by neboli v platnosti žiadne zmluvy až do doby, kým by sa mohlo usporiadať ďalšie verejné obstarávanie;

Záväzky a prenosy

7.  oceňuje, že v správe Dvora audítorov sa neuvádzajú žiadne významnejšie problémy, pokiaľ ide o úroveň prenosov v roku 2013; konštatuje, že 5,79 % rozpočtových prostriedkov bolo prenesených do roku 2014;

Vnútorné kontroly

8.  berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) uskutočnil v roku 2013 úplné posúdenie rizika, ktorého výsledkom je strategický plán IAS v oblasti interných auditov strediska, v ktorom sa uvádzajú témy navrhovaných auditov na obdobie 2014 – 2016;

9.  berie na vedomie, že z dôvodu rôznych obmedzení, ako je presun do budovy Drosbach, sa nedosiahol počiatočne plánovaný pokrok pri vykonávaní viacerých opatrení zahrnutých do akčného plánu vnútornej kontroly;

10.  so znepokojením konštatuje, že pri analýze rizík IAS zistil, že určité postupy sa vyznačujú vysokým inherentným rizikom, ktoré nebolo možné považovať za overiteľné v rámci plánu auditov, pretože kontroly boli vyhodnotené ako neexistujúce alebo nedostatočné; zdôrazňuje, že vedenie strediska predložilo IAS akčný plán zameraný na odstránenie týchto nedostatkov a že opatrenia prijaté strediskom na ich odstránenie bude IAS sledovať;

11.  konštatuje, že IAS sledoval vykonávanie predchádzajúcich odporúčaní prostredníctvom administratívneho preskúmania a že k 31. decembru 2013 nezostali otvorené žiadne predchádzajúce odporúčania s rozhodujúcim významom; konštatuje, že jedno veľmi dôležité odporúčanie sa uspokojivo vykonáva a že vykonávanie ďalšieho veľmi dôležitého odporúčania sa oneskorilo; vyzýva stredisko, aby sledovalo túto otázku a informovalo orgán udeľujúci absolutórium o dokončení príslušných opatrení;

12.  so znepokojením konštatuje, že formálne delegovania povoľujúcimi úradníkmi nie sú vždy v súlade s povoľovacími právami týkajúcimi sa operácií v systéme účtovníctva na základe časového rozlíšenia (ABAC); na základe informácií strediska berie na vedomie, že aktualizovalo formálne delegovanie, aby ho zosúladilo s právami v systéme ABAC;

Presuny

13.  konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti strediska, ako aj správy Dvora audítorov zostala úroveň a povaha presunov v roku 2012 v rámci rozpočtových pravidiel;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

14.  konštatuje, že za rok 2013 neboli v správe Dvora audítorov v súvislosti s vybranými operáciami ani inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov verejného obstarávania strediska;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

15.  na základe informácií strediska berie na vedomie, že posúdilo svoju politiku v oblasti predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia na základe usmernení Komisie o predchádzaní konfliktom záujmov v decentralizovaných agentúrach EÚ a ich riadení; konštatuje, že na základe uvedeného posúdenia stredisko vypracovalo nové pravidlá, v ktorých sa uvádza, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady, riaditeľa a vyššieho manažmentu musia byť sprístupnené verejnosti;

16.  konštatuje, že stredisko tieto nové pravidlá predložilo správnej rade v roku 2014 a že 29. októbra 2014 boli schválené; oceňuje, že stredisko sprístupnilo životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady na svojej webovej stránke; žiada stredisko, aby zjednodušilo prístup k týmto dokumentom;

Výkonnosť

17.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že hotovosť držaná strediskom sa zvýšila z 35 000 000 EUR na konci roka 2012 na 40 000 000 EUR na konci roka 2013; ďalej konštatuje, že rozpočtový prebytok a rezervy sa v rovnakom období zvýšili z 30 900 000 EUR na 37 500 000 EUR;

18.  na základe informácií strediska zisťuje, že rozpočtový prebytok v roku 2012 vznikol hlavne v dôsledku vonkajších faktorov mimo jeho kontroly a že stredisko prijalo opatrenia na jeho zníženie; konštatuje, že stredisko sa vzhľadom na analýzu svojich nákladov v roku 2012, ako aj analýzu nákladov v prvom polroku 2013 rozhodlo znížiť svoje ceny na rok 2014; na základe informácií strediska berie na vedomie, že jeho rozpočty na roky 2014 a 2015 boli zostavené ako deficitné rozpočty s cieľom použiť časť prebytku z predchádzajúcich rokov;

Ďalšie pripomienky

19.  berie na vedomie, že stredisko začalo svoju činnosť v roku 1994 a odvtedy funguje na báze korešpondencie a výmeny informácií s hostiteľským členským štátom; berie na vedomie, že rokovania strediska s jeho hostiteľským štátom týkajúce sa sídla sa dostali do záverečnej fázy a že podpísalo s vládou Luxemburského veľkovojvodstva dohodu o sídle; konštatuje, že stredisko čaká na konečné potvrdenie v tejto veci;

o
o   o

20.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne oznámenie