Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2087(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0079/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0079/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.25
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0134

Usvojeni tekstovi
PDF 417kWORD 92k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2013.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)
P8_TA(2015)0134A8-0079/2015
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2013. (2014/2087(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2013., zajedno s odgovorima Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Centar za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja(5), a posebno njezin članak 12.a,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0079/2015),

1.  daje razrješnicu direktoru Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 42.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 42.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 39, 13.2.1975., str. 1.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015.o zaključenju poslovnih knjiga Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2013.;(2014/2087(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2013., zajedno s odgovorima Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija za financijsku godinu 2013., koju u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije podnosi Revizorski sud,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Centar za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja(5), a posebno njezin članak 12.a,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0079/2015),

1.  utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja odgovara obliku u kojem je sadržana u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2013.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 42.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 42.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 39, 13.2.1975., str. 1.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2013. (2014/2087(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2013.

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0079/2015),

A.  budući da je prema njegovim financijskim izvještajima konačni proračun Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja („Centar”) za financijsku godinu 2013. iznosio 17 925 075 EUR, što je smanjenje od 6,72 % u odnosu na 2012. godinu;

B.  budući da je prema njegovim financijskim izvještajima ukupni doprinos Unije proračunu Centra za 2013. iznosio 17 133 900 EUR, što je porast od 1,18 % u odnosu na 2012.;

C.  budući da je Revizorski sud („Sud”) u svom izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2013. („izvješće Suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Centra pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.  prima na znanje na temelju izvješća Suda da su u vezi s dvjema primjedbama iz izvješća Suda za 2011. koje su u izvješću Suda za 2012. označene oznakom „U tijeku” poduzete korektivne mjere te da su obje primjedbe u izvješću Suda sada označene oznakom „Dovršeno”; nadalje, prima na znanje da su u pogledu triju primjedbi iz izvješća Suda za 2012. poduzete korektivne mjere za dvije od njih kao odgovor na prošlogodišnje primjedbe te su one sada označene oznakom „Dovršeno”, dok je jedna označena oznakom „Nije primjenjivo”;

2.  na temelju navoda Centra potvrđuje sljedeće:

   nakon što su usvojene preporuke Suda o tome da članovi predselekcijskog odbora potpišu izjave o financijskim interesima kako ne bi došli u sukob interesa, postupak zapošljavanja dužnosnika na rukovodećim položajima pokazao se uspješnim;
   Centar je preispitao i prilagodio svoju politiku o sprječavanju sukoba interesa; poziva Centar da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o ishodima postupka preispitivanja politike te prilagodbama koje su napravljene u okviru Centra;
   Centar poduzima mjere u pogledu objavljivanja životopisa članova upravnog odbora i izjava o nepostojanju sukoba interesa; sa zabrinutošću primjećuje da Centar nije u cijelosti ispravio taj nedostatak te ga poziva da provede korektivne mjere i da o tome bez odgađanja obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;
   informacije o aktivnostima Centra pružaju se uglavnom Komisiji, državama članicama i socijalnim partnerima, zbog čega njegov izravan utjecaj na građane Unije, kratkoročno gledajući, nije dalekosežan; prima na znanje, nadalje, da se godišnje izvješće Centra objavljuje na njegovim internetskim stranicama;
   u kontekstu okvira za suradnju Centar svoj rad koordinira s radom Europske zaklade za osposobljavanje i Europske zaklade za poboljšanje radnih i životnih uvjeta kako bi se unaprijedile sinergije i razmjene znanja;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  prima na znanje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultiralo stopom njegova izvršenja od 98,95 % te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 92,39 %;

4.  potvrđuje na temelju navoda Centra da su se planiranom manjom potrošnjom u okviru glave I., zahvaljujući uštedama i odgodi popunjavanja radnih mjesta, pokrili rashodi u glavi II. i glavi III. povezani s uvjetima usluga i krajnjim rezultatima predviđenih programom; potvrđuje da su nakon primjedbi Suda iz 2012. prijenosi odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz glave II. 2013. smanjeni na 17 %, što je ispod granične vrijednosti od 20 %, dok je vrijednost prijenosa 2012. iznosila 37 %;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

5.  napominje da za 2013. ni uzorkovane transakcije ni drugi nalazi revizije nisu rezultirali primjedbama o postupcima javne nabave Centra u izvješću Suda;

6.  potvrđuje na temelju godišnjeg izvješća Centra da je prema svojem planu radnih mjesta za 2013. Centar imao 100 radnih mjesta, od kojih je 51 bilo namijenjeno razredu AD, a preostalih 49 AST; nadalje prima na znanje da je u objema funkcijskim skupinama bilo više privremenih radnih mjesta nego stalnih radnih mjesta;

7.  prima na znanje da je krajem godine Centar zapošljavao 96 članova osoblja u skladu s planom radnih mjesta te da je objavio dva natječaja za radna mjesta AD; potvrđuje, nadalje, da su dva radna mjesta ostavljena nepopunjena kako bi ih se moglo ukinuti 2014. u skladu sa zahtjevom Komisije da se tijekom narednih pet godina broj članova osoblja smanji za 5 %;

Unutarnje kontrole

8.  potvrđuje na temelju navoda Centra da je uveo nove ex post i ex ante mjere provjere kako bi poveo računa o zabrinutosti koju je Sud izrazio 2012.; prima na znanje, nadalje, da se ex post mjerama provode detaljne dokumentacijske provjere troškova osoblja za tri nasumično odabrana korisnika kojima su obuhvaćene evidencije vremena provedenog na radu, platne liste, izračuni dnevnica, ugovori, računi i bankovni izvadci;

9.  prima na znanje da je Centar napokon unaprijedio postupke nadzora i izvješćivanja o zakonitosti i pravilnosti te trenutačno provodi vlastitu strategiju borbe protiv prijevara;

Unutarnja revizija

10.  prima na znanje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju radi utvrđivanja prioriteta revizije za naredne tri godine izvršila cjelovitu procjenu rizika, iz koje je proizašao konačni strateški revizijski plan u kojemu se navode predložene teme revizija u razdoblju od 2013. do 2015. godine; prima na znanje na temelju navoda Centra da je upravni odbor Centra u lipnju 2013. usvojio konačni strateški revizijski plan;

11.  primjećuje da je tijekom te procjene rizika Služba Komisije za unutarnju reviziju uočila određene postupke visokog inherentnog rizika za koje se ne može provesti revizija u okviru revizijskog plana s obzirom na to da je procijenjeno da provjere nisu bile provedene ili da su bile manjkave; uzima u obzir na temelju navoda Centra da je njegovo rukovodstvo podnijelo akcijski plan za uklanjanje tih nedostataka koji će tijekom sljedeće dubinske procjene rizika ispitati Služba Komisije za unutarnju reviziju;

12.  potvrđuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju pregledom dokumentacije Agencije pratila provedbu svojih prijašnjih preporuka, odnosno u kojoj su mjeri primijenjene preporuke sa statusom „Vrlo važno”, „Važno” i „Poželjno”; potvrđuje da nijedna ključna ili vrlo važna preporuka nije ostala neriješena na dan 31. prosinca 2013.;

Ostale primjedbe

13.  pozdravlja reprezentativne mjere koje je Centar poduzeo kad je riječ o isplativim rješenjima dobrima za okoliš; podupire Centar da nastavi s dobrom praksom;

14.  sa žaljenjem napominje da radovi na popravku zgrade Centra i dalje kasne te da su trebali biti dovršeni tek 2014.;

15.  naglašava da je rad Centra od iznimne važnosti za politički program Unije u području strukovnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja; izražava zabrinutost zbog činjenice da će, ako se ne obrne, trend niske gospodarske potražnje koja doprinosi visokoj nezaposlenosti jačati i održati nerazmjer između ponude i potražnje kvalifikacija i zastarjelost kvalifikacija zbog prekvalificiranosti i nezaposlenosti; uzima u obzir glavna postignuća Centra u području njegove aktivnosti 2013. godine; prima na znanje, nadalje, da Centar provodi svoje prvo paneuropsko istraživanje vještina (EU Skills);

16.  ističe pozitivno iskustvo koje neke države članice imaju s dvojnim sustavima obrazovanja; napominje, međutim, da se dvojno obrazovanje ne bi trebalo smatrati konačnim rješenjem za visoku nezaposlenost mladih;

17.  izražava priznanje Centru za rezultate evaluacije za 2013. koju je izvršila Komisija u kojoj je priznat vodećim centrom za stručno znanje o okvirima kvalifikacija i vještina u svijetu, kao i za činjenicu da je imao važan utjecaj na jačanje suradnje među dionicima politike strukovnog osposobljavanja i usavršavanja u Europi;

o
o   o

18.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 29. travnja 2015.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0130.

Pravna napomena