Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2087(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0079/2015

Predkladané texty :

A8-0079/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.25
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0134

Prijaté texty
PDF 360kWORD 92k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
P8_TA(2015)0134A8-0079/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013 (2014/2087(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami strediska(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(5), a najmä na jeho článok 12a,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0079/2015),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 42.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 42.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013 (2014/2087(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami strediska(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(5), a najmä na jeho článok 12a,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0079/2015),

1.  berie na vedomie konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania v podobe uvedenej v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 42.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 42.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013 (2014/2087(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0079/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (ďalej len „stredisko“) na rozpočtový rok 2013 sumu 17 925 075 EUR, čo predstavuje zníženie o 6,72 % v porovnaní s rokom 2012;

B.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval celkový príspevok Únie do rozpočtu strediska na rok 2013 sumu 17 133 900 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 1,18 % v porovnaní s rokom 2012;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka strediska je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  na základe informácií zo správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o dve pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2011, ktoré boli v správe Dvora audítorov za rok 2012 označené ako „prebiehajúce“, boli prijaté nápravné opatrenia a obe odporúčania sú teraz v správe Dvora audítorov označené ako „dokončené“; konštatuje tiež, že pokiaľ ide o tri pripomienky v správe Dvora audítorov za rok 2012, boli prijaté dve nápravné opatrenia v reakcii na pripomienky z predchádzajúceho roka a pripomienky sú teraz označené ako „dokončené“, pričom pri jednej sa uvádza „nevzťahuje sa“;

2.  na základe informácií strediska berie na vedomie, že:

   po splnení odporúčania Dvora audítorov, aby členovia výboru pre predbežný výber podpísali vyhlásenia o záujmoch s cieľom predísť konfliktom záujmov, sa úspešne uskutočnil postup prijímania vysokopostavených úradníkov;
   stredisko zrevidovalo a prispôsobilo svoju politiku v oblasti konfliktov záujmov; vyzýva stredisko, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch revízie politiky a o prijatých zmenách situácie v stredisku;
   stredisko prijíma opatrenia týkajúce sa zverejňovania životopisov členov správnej rady a vyhlásení o neexistencii konfliktov záujmov; so znepokojením konštatuje, že stredisko tento problém úplne nevyriešilo, a vyzýva ho, aby zaviedlo nápravné opatrenia a čo najskôr informovalo orgán udeľujúci absolutórium o ich výsledkoch;
   informácie o činnostiach strediska sa poskytujú najmä Komisii, členským štátom a sociálnym partnerom, takže priamy dosah na občanov Únie je z krátkodobého hľadiska obmedzený; konštatuje tiež, že výročná správa strediska sa zverejňuje na jeho webovej stránke;
   v kontexte rámca spolupráce koordinuje s Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie a Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok s cieľom maximálne využiť synergický účinok spolupráce a výmenu poznatkov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,95 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 92,39 %;

4.  berie na vedomie, že podľa strediska sa plánované nedostatočné čerpanie v hlave I z dôvodu úspor a odloženia náboru pracovníkov týkalo aj výdavkov v hlavách II a III v súvislosti s požiadavkami na služby a výstupy očakávané v pracovnom programe; berie na vedomie, že po pripomienkach Dvora audítorov z roku 2012 sa prenosy viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave II v roku 2013 znížili pod hraničnú hodnotu 20 % na 17 % v porovnaní s 37 % v roku 2012;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

5.  konštatuje, že za rok 2013 neboli v správe Dvora audítorov v súvislosti s vybranými operáciami ani s inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov verejného obstarávania strediska;

6.  na základe výročnej správy strediska berie na vedomie, že stredisko malo v roku 2013 podľa plánu pracovných miest 100 pracovných miest, z toho 51 v skupine AD a 49 v skupine AST; berie tiež na vedomie, že v oboch funkčných skupinách bolo viac dočasných ako stálych pracovných miest;

7.  berie na vedomie, že ku koncu roka stredisko zamestnávalo na základe plánu pracovných miest 96 pracovníkov, pričom sa zverejnili dve pracovné ponuky na neobsadené pozície AD; okrem toho berie na vedomie, že dve miesta ostali neobsadené, aby mohli byť v roku 2014 zrušené v rámci požiadavky Komisie na 5 % zníženie pracovných miest v nasledujúcich rokoch;

Vnútorné kontroly

8.  berie na vedomie, že podľa informácií strediska sa realizovali kontrolné opatrenia ex post a ex ante s cieľom reagovať na obavy, ktoré Dvor audítorov vyjadril v roku 2012; okrem toho konštatuje, že opatrenia ex post zahŕňajú podrobné kontroly nákladov na zamestnancov v prípade troch náhodne vybraných príjemcov na základe všetkých podporných dokumentov vrátane časových výkazov, výplatných pások, výpočtov denných sadzieb, zmlúv, faktúr a bankových výpisov;

9.  berie na vedomie, že stredisko napokon vypracovalo postupy na monitorovanie a vykazovanie zákonnosti a riadnosti a v súčasnosti zavádza vlastnú stratégiu v oblasti boja proti podvodom;

Vnútorný audit

10.  konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal úplné posúdenie rizika s cieľom určiť priority auditu na nasledujúce tri roky, ktorého výsledkom je konečný strategický plán auditu s navrhnutými témami na audit na obdobie rokov 2013 – 2015; berie na vedomie, že podľa informácií strediska jeho správna rada schválila konečný strategický plán auditu v júni 2013;

11.  konštatuje, že pri analýze rizík IAS zistil, že určité postupy sa vyznačujú vysokým vnútorným rizikom, ktoré nebolo možné považovať za overiteľné v rámci plánu auditov, pretože kontroly boli vyhodnotené ako neexistujúce alebo nedostatočné; berie na vedomie, že podľa strediska jeho manažment predložil akčný plán zameraný na riešenie týchto nedostatkov, ktorý IAS preskúma počas najbližšieho hĺbkového posúdenia rizík;

12.  berie na vedomie, že IAS sledoval v roku 2013 plnenie svojich skorších odporúčaní formou administratívnej kontroly informácií o stave veľmi dôležitých, dôležitých a žiaducich odporúčaní, ktoré poskytlo stredisko; berie na vedomie, že k 31. decembru 2013 neboli otvorené žiadne „kritické“ ani „veľmi dôležité“ odporúčania;

Ďalšie pripomienky

13.  víta príkladné opatrenia, ktoré stredisko prijalo v súvislosti s nákladovo účinnými a ekologickými riešeniami; nabáda stredisko, aby pokračovalo v uplatňovaní tejto osvedčenej praxe;

14.  s poľutovaním konštatuje, že opravné práce na budove strediska ešte stále meškajú a mali by byť ukončené v roku 2014;

15.  zdôrazňuje, že práca strediska je veľmi významná pre odborné vzdelávanie a prípravu v rámci Únie a agendu politiky zručností; berie na vedomie obavy strediska, že ak nízky hospodársky dopyt podporujúci vysokú nezamestnanosť nevzrastie, prispeje k posilneniu a udržiavaniu nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a zastarávaniu zručností prostredníctvom privysokej kvalifikácie a nezamestnanosti; berie na vedomie kľúčové úspechy strediska v jeho oblasti činnosti v roku 2013; ďalej konštatuje, že stredisko uskutočňuje svoj prvý celoeurópsky prieskum zručností (eu-SKILL);

16.  poukazuje na pozitívne skúsenosti s duálnym systémom vzdelávania v niektorých členských štátoch; upozorňuje však na to, že duálne vzdelávanie by sa nemalo vnímať ako univerzálny recept proti vysokej nezamestnanosti mladých ľudí;

17.  vyjadruje stredisku uznanie za výsledky hodnotenia za rok 2013 uskutočneného Komisiou, ktorá označila stredisko za celosvetovo vedúce odborné stredisko v oblasti kvalifikačného rámca a zručností, ako aj za to, že malo dôležitý vplyv na posilnenie spolupráce medzi zainteresovanými stranami v oblasti politiky odborného vzdelávania a prípravy v Európe;

o
o   o

18.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne oznámenie