Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2112(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0086/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0086/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.26
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0135

Usvojeni tekstovi
PDF 420kWORD 96k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2013.: Europska policijska akademija (CEPOL)
P8_TA(2015)0135A8-0086/2015
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske policijske akademije za financijsku godinu 2013. (2014/2112(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske policijske akademije za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske policijske akademije za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Akademije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Akademija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2005/681/PUP od 20. rujna 2005. o osnivanju Europske policijske akademije (CEPOL-a) i stavljanju izvan snage Odluke 2000/820/PUP(5), a posebno njezin članak 16.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0086/2015),

1.  daje razrješnicu direktoru Europske policijske akademije za izvršenje proračuna Akademije za financijsku godinu 2013.

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europske policijske akademije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 51.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 51.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 256, 1.10.2005., str. 63.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o zaključenju poslovnih knjiga Europske policijske akademije za financijsku godinu 2013. (2014/2112(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske policijske akademije za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske policijske akademije za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Akademije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstve dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Akademija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2005/681/PUP od 20. rujna 2005. o osnivanju Europske policijske akademije (CEPOL-a) i stavljanju izvan snage Odluke 2000/820/PUP(5), a posebno njezin članak 16.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0086/2015),

1.  utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Europske policijske akademije odgovara obliku u kojem je sadržana u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske policijske akademije za financijsku godinu 2013.

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europske policijske akademije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 51.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 51.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 256, 1.10.2005., str. 63.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske policijske akademije za financijsku godinu 2013. (2014/2112(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske policijske akademije za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0086/2015),

A.  budući da je u skladu s njezinom računovodstvenom dokumentacijom konačni proračun Europske policijske akademije („Akademija”) za financijsku godinu 2013. iznosio 8 450 640 EUR; budući da cijeli proračun Akademije dolazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske policijske akademije za financijsku godinu 2013. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Akademije pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.  primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da je u vezi s primjedbama iz izvješća Revizorskog suda za 2011., od kojih su u izvješću Revizorskog suda za 2012. tri označena oznakom „Predstoji”, a jedan oznakom „U tijeku”, poduzeta korektivna mjera u pogledu samo jedne primjedbe, te je ona u izvješću Revizorskog suda za 2013. označena oznakom „Dovršeno”, dvije su primjedbe označene oznakom „U tijeku” i jedna oznakom „Nije primjenjivo”; nadalje primjećuje da je u pogledu šest primjedbi iz izvješća Revizorskog suda za 2012. jedna korektivna mjera poduzeta u vezi s primjedbama iz prethodne godine te je sada jedna primjedba označena oznakom „Dovršeno”, dvije su označene oznakom „Nije primjenjivo”, dvije oznakom „U tijeku” i jedna oznakom „Predstoji”;

2.  potvrđuje na temelju navoda Akademije da:

   su informacije o utjecaju aktivnosti Akademije na građane Unije dostupne na njezinim internetskim stranicama godišnjim objavljivanjem strateških dokumenata u koje se ubraja i godišnje izvješće te drugim sredstvima komunikacije kao što su videozapisi i tematske sekcije na internetskim stranicama;
   je upravni odbor Akademije u travnju 2014. Komisiji odlučio isposliti (outsource) dio svoje službe za računovodstvo; prima na znanje napore koje Akademija ulaže u smanjenje svojih administrativnih rashoda;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  prima na znanje da je nadzor proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultirao stopom izvršenja od 94,89 % te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 92,46 %; prima na znanje napore Akademije da znatno poveća razinu izvršenja plaćanja koja je za 2012. iznosila 76 %;

Obveze i prijenosi

4.  sa zabrinutošću napominje da je razina odobrenih sredstava za preuzete obveze prenesenih u 2014. za glavu II. (administrativni rashodi) iznosila 30,46 %; prima na znanje da je za glavu III. (operativni rashodi) razina prenesenih odobrenih sredstava za preuzete obveze iznosila 17,91 %; primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da su prijenosi iz glave II. bili u najvećoj mjeri uvjetovani okolnostima na koje Akademija nije mogla utjecati, npr. planiranim dospijećem u 2014. plaćanja za robu i usluge naručene i zaprimljene 2013.;

5.  potvrđuje, nadalje, da su se razine prijenosa Akademije smanjile s 20 % za operacije od 2012. do 2013. na 11 % za operacije od 2013. do 2014. godine; prima na znanje mjere koje je Akademija usvojila, ali je poziva da dodatno smanji razine prijenosa kako bi se u većoj mjeri uskladila s proračunskim načelom jedne godine;

6.  zabrinut je zbog toga što su u okviru odobrenih sredstava za preuzete obveze prenesenih iz 2012. koja su iznosila 1 669 930 EUR stornirane obveze za 2013. činile 18,19 %, tj. 303 740 EUR; potvrđuje da razlog za to uvelike leži u tome što su troškovi koji su trebali biti vraćeni u skladu s ugovorima o bespovratnim sredstvima za 2012. bili niži nego što je procijenjeno; primjećuje da razina storniranih sredstava upućuje na potrebu da se na kraju godine od korisnika dobiju točnije informacije o stvarno nastalim troškovima; poziva Akademiju da pod hitno obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o mjerama poduzetima radi rješavanja tog nedostatka;

Prijenosi

7.  utvrđuje na temelju navoda Akademije da je uvela novi postupak za proračunske prijenose kojim se poboljšala struktura proračuna te povećao nadzor stope njegova izvršenja;

8.  prima na znanje da je 2013. u okviru odgovarajućih glava Akademija izvršila devet proračunskih prijenosa u vrijednosti od ukupno 500 000 EUR; potvrđuje da su svi prijenosi izvršeni u skladu s Financijskom uredbom i njezinim provedbenim pravilima; primjećuje, nadalje, da su poboljšanja proračunskih postupaka pogodovala trendu smanjenja iznosa proračunskih prijenosa;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

9.  sa zabrinutošću primjećuje u izvješću Revizorskog suda da postupci zapošljavanja u Akademiji još uvijek nisu u potpunosti transparentni jer su određeni dijelovi postupka još uvijek nepotpuni, nedovoljno jasni ili odstupaju od propisa; prima na znanje korake koje je Akademija poduzela radi revizije postupka zapošljavanja ponovnom izradom i poboljšanjem radnih uputa, obrazaca i kontrolnih popisa u vezi s tim postupkom; poziva Akademiju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o učinku novog postupka na postupke zapošljavanja pokrenute 2014. te sa zanimanjem iščekuje rezultate budućih revizija postupaka zapošljavanja koje provodi Revizorski sud;

Sprječavanje sukoba interesa, upravljanje njima i transparentnost

10.  prima na znanje da Akademija planira preispitati postojeće mehanizme radi izrade posebne politike za sprječavanja sukoba interesa primjenjive na njezino cjelokupno osoblje i druge dionike koje Akademija ne zapošljava, ali s njima izravno surađuje; prima na znanje da je upravni odbor Akademije u studenom 2014. donio politiku o sprječavanju i upravljanju sukobima interesa;

11.  prima na znanje objavljivanje na internetskim stranicama Akademije izjava o financijskim interesima direktora, zamjenika direktora i voditelja korporativnih službi; potvrđuje da je nakon usvajanja politike o sukobu interesa u studenom 2014. Akademija odaslala poziv članovima svog upravnog odbora da objave svoje životopise i izjave o financijskim interesima na internetskim stranicama Akademije;

12.  zahtijeva da Akademija do lipnja 2015. objavi izjave o sukobu interesa svojeg osoblja i članova upravnog odbora, članova radnih skupina/odbora za nadzor revizije i ustupljenih nacionalnih stručnjaka;

13.  izražava žaljenje zbog toga što Akademija nije odgovorila na pitanje u vezi s mogućim inicijativama kojima bi se povećala transparentnost u pogledu kontakata agencija s lobistima; zahtijeva odgovor Akademije do kraja svibnja 2015.;

Unutarnja revizija

14.  prima na znanje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) izvršila reviziju radi utvrđivanja prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjeg nadzora povezanog sa sekundarnim procesima u području ljudskih resursa kojima upravlja Akademija; prima na znanje da je IAS ustvrdio da je sustav unutarnjeg nadzora pouzdan jer se njime pružaju razumna jamstva u pogledu ostvarivanja poslovnih ciljeva u području ljudskih resursa;

15.  potvrđuje da je IAS pratio provedbu svojih prijašnjih preporuka pregledom dokumentacije te da na kraju godine nije naišao na nikakva otvorena pitanja u vezi s kritičnim ili vrlo važnim preporukama;

16.  prima na znanje napore Akademije za provedbu preporuka Suda i Službe Europske komisije za unutarnju reviziju donesenih na temelju revizije u svrhu jamčenja brze provedbe akcijskih planova; napominje da je do kraja 2013. provedeno 83 % preporuka;

Druge primjedbe

17.  pozdravlja činjenicu da je Akademija u listopadu 2014. i službeno nastavila s radom u svojem novom sjedištu u Budimpešti; pozdravlja napore Akademije da preseljenje u novo sjedište provede u skladu s načelima razumnog financijskog upravljanja; prima na znanje, nadalje, da je upravni odbor Akademije u tom pogledu pokrenuo i usvojio izmjenu proračuna za financijsku godinu 2014.;

18.  potvrđuje da je preseljenje Akademije iz Bramshilla u novo sjedište u Budimpešti rezultiralo godišnjim uštedama do 200 000 eura; pozdravlja takve uštede operativnih troškova Akademije i činjenicu da je korištenje uredima u novom sjedištu Akademije besplatno te da je infrastruktura dostupna na razdoblje od najmanje deset godina; traži od Akademije da u svoje sljedeće godišnje izvješće uvrsti pregled ušteda ostvarenih u operativnim troškovima;

19.  primjećuje sa zabrinutošću da je u tijeku rasprava o budućnosti Akademije te da ona šteti poslovnom planiranju i njegovoj provedbi;

20.  napominje sa zabrinutošću da Akademija nije u potpunosti odgovorila na pitanje tijela za davanje razrješnice o povoljnim i ekološkim rješenjima za njezino radno okružje; poziva Akademiju da riješi to pitanje;

o
o   o

21.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 29. travnja 2015.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0130.

Pravna napomena