Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2112(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0086/2015

Predkladané texty :

A8-0086/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.26
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0135

Prijaté texty
PDF 360kWORD 93k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Európska policajná akadémia (CEPOL)
P8_TA(2015)0135A8-0086/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2013 (2014/2112(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami akadémie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória akadémii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005 o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA) a o zrušení rozhodnutia 2000/820/SVV(5), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0086/2015),

1.  udeľuje riaditeľovi Európskej policajnej akadémie absolutórium za plnenie rozpočtu akadémie za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho pre predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej policajnej akadémie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 51.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 51.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 63.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2013 (2014/2112(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami akadémie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória akadémii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005 o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA) a o zrušení rozhodnutia 2000/820/SVV(5), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0086/2015),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej policajnej akadémie sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej policajnej akadémie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 51.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 51.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 63.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2013 (2014/2112(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0086/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej policajnej akadémie (ďalej len „akadémia“) za rozpočtový rok 2013 sumu 8 450 640 EUR; keďže celý rozpočet akadémie vychádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013 vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka úradu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o tri pripomienky, ktoré sú uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2011 a v správe Dvora audítorov za rok 2012 sú označené ako „nedokončené“, ako aj jednu pripomienku označenú ako „prebiehajúce“, bolo podniknuté jedno nápravné opatrenie, ktoré je v správe Dvora audítorov označené ako „dokončené“, dve pripomienky boli označené ako „prebiehajúce“ a pri jednej je uvedené „nevzťahuje sa“; ďalej konštatuje, že pokiaľ ide o šesť pripomienok uvedených v správe Dvora audítorov za rok 2012, jedno nápravné opatrenie bolo uskutočnené v reakcii na pripomienky k predchádzajúcemu roku a teraz je označené ako „dokončené“, pri ďalších dvoch je uvedené „nevzťahuje sa“, dve sú označené ako „prebiehajúce“ a jedno ako „nedokončené“;

2.  na základe informácií akadémie berie na vedomie, že:

   dostupnosť informácií o dosahu svojich činností na občanov Únie akadémia zabezpečuje na svojej webovej stránke prostredníctvom každoročného zverejňovania strategických dokumentov vrátane výročnej správy, ako aj ďalších komunikačných nástrojov, ako sú videozáznamy a osobitné časti webovej stránky;
   správna rada prijala rozhodnutie zabezpečovať od apríla 2014 časť svojich účtovných služieb prostredníctvom Komisie; berie na vedomie úsilie, ktoré akadémia vyvíja s cieľom znížiť administratívne výdavky;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo celkovú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 94,89 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 92,46 %; berie na vedomie úsilie akadémie o podstatné zvýšenie miery plnenia platobných rozpočtových prostriedkov o 21 %, ktorá v roku 2012 predstavovala 76 %;

Záväzky a prenosy

4.  konštatuje so znepokojením, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2014 v rámci hlavy II (administratívne výdavky) bola vysoká na úrovni 30,46 %; berie na vedomie, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedok v prípade hlavy III (operačné výdavky) bola 17,91 %; na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že prenosy v rámci hlavy II zapríčinili najmä udalosti, ktoré sú mimo kontroly akadémie, napríklad platby splatné v roku 2014 za objednané služby a tovar, ktoré boli objednané a poskytnuté podľa plánu v roku 2013;

5.  ďalej berie na vedomie, že miera prenesených rozpočtových prostriedkov akadémie klesla z 20 % v prípade operácií medzi rokmi 2012 a 2013 na 11 % v prípade operácií medzi rokmi 2013 a 2014; berie na vedomie opatrenia, ktoré akadémia zaviedla, vyzýva ju však, aby ďalšej zlepšovala miery prenosov s cieľom zlepšiť dodržiavanie rozpočtovej zásady ročnej platnosti rozpočtu;

6.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že z celkovej sumy 1 669 930 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch prenesenej z roku 2012 boli v roku 2013 zrušené viazané rozpočtové prostriedky vo výške 303 740 EUR, t. j. 18,19 %; získal istotu o tom, že zrušené viazané rozpočtové prostriedky boli výsledkom najmä toho, že náklady, ktoré boli nižšie, ako sa očakávalo, sa mali uhradiť v rámci dohôd o grantoch za rok 2012; konštatuje, že výška zrušených prostriedkov svedčí o potrebe získavať od príjemcov na konci roka presnejšie informácie o skutočných vzniknutých nákladoch; vyzýva akadémiu, aby informovala rozpočtový orgán o opatreniach, ktoré boli prijaté s cieľom naliehavo riešiť tento nedostatok;

Presuny

7.  na základe informácií od akadémie zistil, že akadémia zaviedla nový postup presunov rozpočtových prostriedkov, čím sa zlepšila rozpočtová štruktúra, ako aj dohľad nad plnením rozpočtu;

8.  berie na vedomie, že v roku 2013 akadémia uskutočnila deväť rozpočtových presunov vo výške 500 000 EUR v rámci ich príslušných hláv; berie na vedomie, že všetky presuny boli uskutočnené v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a vykonávacími predpismi; ďalej konštatuje, že v dôsledku zlepšení rozpočtových postupov začali sumy presunov rozpočtových prostriedkov klesať;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

9.  na základe správy Dvora audítorov so znepokojením konštatuje, že postupy prijímania zamestnancov stále nie sú úplne transparentné, pretože niektoré prvky postupov sú naďalej neúplné, nie sú dostatočne jasné alebo nespĺňajú stanovené požiadavky; berie na vedomie kroky akadémie zamerané na revíziu procesu prijímania zamestnancov, ktoré spočívajú v prepracovaní a vylepšení súvisiacich pracovných pokynov, šablón a kontrolných zoznamov; vyzýva akadémiu, aby informovala rozpočtový orgán o tom, aký dosah má prepracovaný postup prijímania na postupy prijímania zverejnené v roku 2014, a očakáva výsledky budúcich auditov zo strany Dvora audítorov v oblasti postupov prijímania zamestnancov;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

10.  berie na vedomie, že akadémia naplánovala revíziu exitujúcich opatrení s cieľom vypracovať osobitnú politiku v oblasti konfliktov záujmov, ktorá sa bude vzťahovať na jej zamestnancov, ako aj iné zainteresované subjekty, ktoré s akadémiou priamo spolupracujú, ale nie sú jej zamestnancami; berie na vedomie že správna rada akadémie prijala v novembri 2014 politiku na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie;

11.  berie na vedomie zverejnenie vyhlásení o záujmoch riaditeľa, zástupcu riaditeľa a vedúceho oddelenia pre podnikové služby na webovej stránke akadémie; berie na vedomie, že v nadväznosti na prijatie politiky v oblasti konfliktov záujmov v novembri 2014 akadémia adresovala členom správnej rady žiadosť, aby zverejnili svoje vyhlásenia o záujmoch a životopisy na webovej stránke akadémie;

12.  naliehavo vyzýva akadémiu, aby do júna 2015 zverejnila vyhlásenia o záujmoch zamestnancov a členov správnej rady, členov pracovných skupín/ výboru pre audit, národných vyslaných expertov;

13.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že akadémia neodpovedala na otázku týkajúcu sa možných iniciatív v záujme zlepšenia transparentnosti v oblasti kontaktov agentúr s lobistami; naliehavo vyzýva akadémiu, aby predložila odpoveď do konca mája 2015;

Vnútorný audit

14.  konštatuje, že útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal audit s cieľom posúdiť primeranosť koncepcie a efektívnosť uplatňovania systému vnútornej kontroly v súvislosti s čiastkovými postupmi v oblasti ľudských zdrojov, ktoré riadi akadémia; berie na vedomie zistenie útvaru IAS, že systém vnútornej kontroly poskytuje primeranú istotu, pokiaľ ide o plnenie cieľov organizácie v prípade príslušných postupov v oblasti ľudských zdrojov;

15.  berie na vedomie, že útvar IAS sledoval vykonávanie jeho predchádzajúcich odporúčaní prostredníctvom administratívnej previerky a že podľa jeho zistení neboli ku koncu roka žiadne odporúčania kritického významu ani veľmi závažné odporúčania otvorené;

16.  berie na vedomie úsilie akadémie o vykonanie odporúčaní z auditov Dvora audítorov a Komisie, aby sa zabezpečilo urýchlené plnenie akčných plánov; konštatuje, že úroveň vykonávania odporúčaní do konca roka 2013 bola 83 %;

Ďalšie pripomienky

17.  víta skutočnosť, že akadémia v októbri 2014 oficiálne obnovila činnosť v novom sídle v Budapešti; podporuje úsilie akadémie o to, aby sťahovanie do nového sídla prebehlo v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia; berie ďalej na vedomie, že správna rada na tento účel iniciovala a schválila úpravu rozpočtu na rozpočtový rok 2014;

18.  berie na vedomie, že z premiestnenia akadémie z Bramshillu do nového sídla v Budapešti vyplýva ročná úspora vo výške 200 000 EUR; víta takéto úspory v prevádzkových nákladoch akadémie a tiež skutočnosť, že používanie kancelárií v jej novom ústredí je bezplatné a že infraštruktúra je poskytnutá na obdobie najmenej desiatich rokov; žiada akadémiu, aby vo svojej budúcej výročnej správe uviedla prehľad úspor v prevádzkových nákladoch;

19.  konštatuje s obavami, že diskusia o budúcnosti akadémie pokračuje a škodí plánovaniu a plneniu úloh;

20.  s obavami konštatuje, že akadémia nedostatočne odpovedala na otázku orgánu udeľujúceho absolutórium týkajúcu sa nákladovo účinných a ekologických riešení pre pracovné prostredie; vyzýva akadémiu, aby napravila túto situáciu;

o
o   o

21.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne oznámenie