Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2106(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0074/2015

Předložené texty :

A8-0074/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.27
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0136

Přijaté texty
PDF 494kWORD 95k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
P8_TA(2015)0136A8-0074/2015
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2013 (2014/2106(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES(5), a zejména na článek 60 tohoto nařízení,

–  ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0074/2015),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost letectví absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost letectví, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 93.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 93.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2013 (2014/2106(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES(5), a zejména na článek 60 tohoto nařízení,

–  ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0074/2015),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské agentury pro bezpečnost letectví odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2013;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost letectví, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 93.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 93.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2013 (2014/2106(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0074/2015),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2013 činil 167 023 535 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 5,15 %;

B.  vzhledem k tomu, že podle jeho finančních výkazů dosáhl v roce 2013 příspěvek Unie do rozpočtu agentury 35 829 562 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 0,2 %;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora u jedné připomínky ze zprávy Účetního dvora za rok 2011, u níž bylo ve zprávě Účetního dvora za rok 2012 označení „probíhá“, bylo přijato nápravné opatření a ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 u ní nyní stojí „dokončeno“; konstatuje dále, že u čtyř připomínek ze zprávy Účetního dvora za rok 2012 byla přijata nápravná opatření a u dvou z nich je nyní označení „dokončeno“ a u dvou dalších „není relevantní“;

2.  dozvídá se od agentury, že:

   informace a statistiky týkající se řešení střetů zájmů obsahovala její výroční zpráva o činnosti za rok 2013;
   životopisy a prohlášení o finančních zájmech výkonného ředitele, členů správní rady a vedoucích oddělení byly v plném rozsahu zveřejněny na internetových stránkách agentury k 1. prosinci 2014, jak požadoval orgán příslušný k udělení absolutoria v roce 2014;
   informace o dopadu činností agentury na občany Unie lze nalézt na jejích internetových stránkách v každoročních vydáních strategických dokumentů, jako je výroční souhrnná zpráva, výroční bezpečnostní zpráva a pracovní program;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

3.  bere na vědomí, že v roce 2013 agentura vynaložila přibližně 22 000 000 EUR na zadávací řízení s cílem vybrat vnitrostátní letecké úřady a kvalifikované subjekty, aby externě prováděly část jejích certifikačních činností; bere na vědomí, že proces zadávání konkrétních certifikačních úkolů smluvním stranám spolu s kritérii, která se mají uplatnit, jsou popsány ve specifických pokynech vydaných agenturou ve formě rozhodnutí správní rady;

4.  vyzývá agenturu, aby zvýšila transparentnost externího zajištění těchto činností lepším dokumentováním procesů zadávání včetně hodnocení prováděných na základě kritérií, která byla stanovena v pokynech; se znepokojením konstatuje, že to platí rovněž pro zadávání mnoha dalších zakázek nízké hodnoty;

Závazky a přenosy

5.  konstatuje, že celková míra prostředků přidělených na závazky činila 98 %, přičemž v hlavě III (operační výdaje) činila 92 % a v hlavě II (správní výdaje) 98 %;

6.  bere na vědomí obecné snížení celkové míry přenosů prostředků přidělených na závazky z 10 100 000 EUR (11 %) v roce 2012 na 7 200 000 EUR (8 %) v roce 2013; je znepokojen tím, že i když se celkově míra přenosů snížila, byl objem přenosů prostředků přidělených na závazky nadále vysoký u hlavy III, kde činil 3 400 000 EUR (42 %); poukazuje na to, že i když je částečným odůvodněním těchto přenosů víceletá povaha operací agentury, je takto vysoká míra přenosů v rozporu se zásadou ročního rozpočtu;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

7.  konstatuje, že ve výroční zprávě Účetního dvora o auditu za rok 2013 se neobjevily žádné připomínky týkající se přijímání zaměstnanců;

8.  bere na vědomí informaci agentury, že požadavky, které musí splňovat uchazeči v přijímacím řízení, byly uvedeny do souladu se služebním řádem úředníků Evropských společenství a že případ, na který upozornila zpráva Účetního dvora za rok 2012, je považován za uzavřený;

9.  připomíná, že podle postoje, který Parlament zaujal v rámci rozpočtového procesu, by se zaměstnanců placených z poplatků hrazených leteckým sektorem, a tedy nikoli z rozpočtu Unie nemělo týkat 2% roční snížení, jež uplatňuje Unie; v této souvislosti se domnívá, že by Komise měla k agenturám, které jsou financovány převážně z rozpočtu Unie, přistupovat samostatně a měla by navrhnout specifický rámec pro agentury financované z poplatků provozovatelů, které by měly být úměrné nákladům na služby poskytované agenturou;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

10.  bere na vědomí, že během roku 2013 agentura přezkoumala 213 prohlášení o finančních zájmech podle kodexu chování zaměstnanců agentury EASA přijatého v roce 2012; vítá přezkum nařízení o agentuře EASA a zdůrazňuje, že je třeba provést revizi kodexu chování s cílem zabránit jakémukoli případnému střetu zájmů; v této souvislosti navrhuje, aby Účetní dvůr pravidelně kontroloval uplatňování kodexu chování i samotné případy; poukazuje na to, že v roce 2013 byly zjištěny dva případy tzv. otočných dveří; konstatuje, že agentura umožnila oznámené aktivity v obou případech otočných dveří za podmínky, že příslušné osoby nebudou kontaktovat zaměstnance agentury ani u nich lobbovat a že nebudou vést přímá smluvní jednání s agenturou během přechodného období v délce 12 až 24 měsíců;

11.  se znepokojením sleduje, že otázka střetu zájmů je nanejvýš relevantní, pokud jde o členy komise odborníků, kteří jsou žádáni, aby testovali a povolovali výrobky; vyjadřuje hluboké znepokojení nad dvěma případy tzv. otočných dveří zjištěnými v agentuře v roce 2013 a vyzývá agenturu, aby posílila svou politiku nezávislosti, zejména aby do konce září 2015 zveřejnila životopisy a prohlášení o finančních zájmech všech svých řídících pracovníků a členů komise odborníků; žádá agenturu, aby přijala souhrnné politiky pro řízení situací, kdy dojde ke střetu zájmů, například odstranění zájmu státního úředníka, vyloučení státního úředníka ze zapojení do dotčeného rozhodovacího procesu, omezení přístupu dotčeného státního úředníka ke konkrétní informaci, přerozdělení povinností státního úředníka nebo odstoupení státního úředníka z funkce;

Vnitřní kontroly

12.  od agentury se dozvídá, že ověření ex ante a ex post byla provedena po diskusi s Účetním dvorem a podle doporučení orgánu příslušnému k udělení absolutoria; bere na vědomí skutečnost, že podle finančního nařízení agentury nejsou kontroly ex post povinné; konstatuje, že byl vytvořen roční plán ověření ex post, který je založen na posouzení rizik a zahrnuje postupy zadávání veřejných zakázek;

Interní audit

13.  bere na vědomí, že útvar interního auditu (IAS) Komise vydal zprávu o omezené prověrce týkající se projektového řízení v oblasti IT v roce 2013, z níž vyplynula dvě "velmi důležitá" doporučení; dále bere na vědomí, že IAS provedl další audit hlavních částí prohlášení o věrohodnosti, z něhož vyplynul výrok o přiměřené jistotě, jakož i dvě "velmi důležitá" doporučení; konstatuje, že u 22 z 23 "velmi důležitých" doporučení, která vydal v předchozích letech, IAS potvrdil, že byla v plném rozsahu uskutečněna;

Další připomínky

14.  bere na vědomí, že od roku 2004, kdy agentura zahájila činnost, fungovala na základě korespondence a výměn s hostitelským členským státem; konstatuje nicméně, že dosud nebyla s hostitelským členským státem podepsána komplexní dohoda o sídle; podotýká, že taková dohoda by ještě více zvýšila transparentnost podmínek, za nichž agentura a její zaměstnanci fungují; vyzývá agenturu a členský stát, aby tento problém se vší naléhavostí řešili a informovali orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku v této věci;

15.  připomíná, že podle společného přístupu k decentralizovaným agenturám EU, který je výsledkem dohody mezi Radou, Parlamentem a Komisí, by všechny agentury „měly mít dohody o umístění jejich sídla, které by měly být uzavřeny před zahájením provozní fáze agentury“; v této souvislosti poznamenává, že Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) podepsal dohodu o sídle s německou vládou v roce 2011; v tomto smyslu naléhavě vyzývá hostitelský členský stát, aby co nejrychleji uzavřel s agenturou dohodu, která by umožnila vyjasnit vztahy mezi vnitrostátními soudními orgány a vykonávat zákonný mandát agentury bez překážek; vyzývá Komisi, aby využila letošní rok ke změně základního aktu agentury, aby mohla uzavřít dohodu o sídle, která agentuře umožní normálně vykonávat činnost; žádá proto, aby byl informován o konečném rozhodnutí o sídle agentury;

16.  připomíná, že agentura hraje klíčovou úlohu při dosahování maximální úrovně bezpečnosti letectví v celé Evropě; rovněž podotýká, že současný přezkum právní úpravy týkající jednotného evropského nebe by mohl vést k rozšíření pravomocí agentury; zdůrazňuje, že pokud by k tomuto rozšíření pravomocí došlo, bude třeba agentuře přidělit finanční, hmotné a lidské zdroje, které potřebuje k úspěšnému plnění svých úkolů;

o
o   o

17.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 29. dubna 2015(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Texty přijaté k tomuto datu, P8_TA(2015)0130.

Právní upozornění