Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2126(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0085/2015

Predkladané texty :

A8-0085/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.28
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0137

Prijaté texty
PDF 356kWORD 89k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
P8_TA(2015)0137A8-0085/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013 (2014/2126(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č.1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl(5), a najmä na jeho článok 35,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0085/2015),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 102.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 102.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013 (2014/2126(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č.1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl(5), a najmä na jeho článok 35,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0085/2015),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 102.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 102.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013 (2014/2126(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0085/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho podporného úradu pre azyl (ďalej len „úrad“) na rozpočtový rok 2013 sumu 10 500 000 EUR; keďže celý rozpočet úradu pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka úradu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o 12 pripomienok uvedených v správe Dvora audítorov za rok 2012, dve z nich sú teraz označené ako „dokončené“, jedna ako „prebiehajúca“, osem ako „nevzťahuje sa“ a jedna ako „nevykonaná“;

2.  na základe informácií od úradu berie na vedomie, že sa vykonala fyzická inventúra, ktorá bola ukončená na konci roka 2013;

3.  na základe informácií od úradu konštatuje, že údaje o dosahu jeho činností na občanov Únie sú dostupné na jeho internetovej stránke vo forme každoročne zverejňovaných dokumentov vrátane tlačových správ, mesačných informačných bulletinov či priamych odpovedí na otázky občanov Únie;

Pripomienky k spoľahlivosti účtovnej závierky

4.  na základe správy Dvora audítorov so znepokojením berie na vedomie, že základ pre časovo rozlíšené náklady vo výške 40 000 EUR, ktoré súviseli s výdavkami a príspevkami pre zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania v roku 2013, nebol v čase auditu k dispozícii; na základe informácií od úradu konštatuje, že suma časovo rozlíšených nákladov bola v čase, keď sa čakalo na potvrdenie všetkých nárokov prislúchajúcich zamestnancom, iba odhadom;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

5.  na základe informácií od úradu konštatuje, že jeho účtovný systém bol účinne potvrdený jeho účtovníkom;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

6.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 87,34 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 87,18 %; zdôrazňuje, že úrad pozoruhodne zlepšil mieru plnenia platobných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom;

Záväzky a prenosy

7.  na základe správy Dvora audítorov so znepokojením konštatuje, že rozpočtové potreby boli nadhodnotené o 13 % a že prenesené viazané rozpočtové prostriedky predstavovali 24 % celkových viazaných rozpočtových prostriedkov, pričom 13 % z nich nebolo krytých žiadnym právnym záväzkom;

8.  berie na vedomie, že prenosy viazaných rozpočtových prostriedkov sa prevažne týkajú rozpočtových riadkov v hlave II a hlave III a že sa väčšinou vzťahujú na faktúry, ktoré na konci roka ešte neboli vystavené či uhradené, alebo na služby, ktoré ešte neboli poskytnuté;

9.  berie na vedomie opatrenia, ktoré úrad prijal s cieľom znížiť a zabezpečiť objem prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov, ako sú mesačné správy o plnení rozpočtu, každoročný prieskum rozpočtu v polovici roka a prijatie jeho nového nariadenia o rozpočtových pravidlách;

10.  poznamenáva, že stále existuje značný priestor na zlepšenie v oblasti rozpočtového plánovania, hoci sa už dosiahol významný pokrok v porovnaní s rozpočtovým rokom 2012, počas ktorého sa stal úrad finančne nezávislým; vyzýva úrad, aby v budúcnosti ďalej zvyšoval svoje úsilie v oblasti monitorovania rozpočtu;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

11.  so znepokojením konštatuje, že postupy prijímania zamestnancov sa vyznačujú nedostatočnou transparentnosťou; súhlasí s pripomienkou Dvora audítorov, že vypracovanie otázok na pohovory a písomné testy až po preskúmaní prihlášok zvyšuje riziko, že otázky budú ovplyvnené jednotlivými prihláškami; okrem toho poznamenáva, že v jednom postupe prijímania zamestnancov sa zistili nezrovnalosti medzi kritériom oprávnenosti uvedeným v oznámení o voľnom pracovnom mieste a príslušným výberovým kritériom; vyzýva úrad, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o prijatých opatreniach zameraných na zamedzenie podobným situáciám v budúcnosti;

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie a transparentnosť

12.  na základe informácií od úradu konštatuje, že vyhovel pripomienkam Dvora audítorov a zmenil vyhlásenie o konfliktoch záujmov výberových komisií s cieľom zahrnúť profesijný vzťah medzi potenciálne konflikty záujmov;

13.  na základe informácií od úradu konštatuje, že v roku 2013 bola podpísaná stratégia na predchádzanie konfliktov záujmov a ich riadenie, a bola schválená jeho správnou radou; ďalej poznamenáva, že členovia správnej rady a výkonný riaditeľ podpísali v súlade s touto politikou vyhlásenie o konfliktoch záujmov; vyzýva úrad, aby zverejnil svoju politiku v oblasti konfliktov záujmov, ako aj vyhlásenia o konfliktoch záujmov, ktoré podpísali členovia správnej rady a výkonný riaditeľ;

Vnútorné kontroly

14.  so znepokojením berie na vedomie, že z celkového počtu platieb sa 18 % uhradilo po časovom limite stanovenom v nariadení o rozpočtových pravidlách úradu; na základe informácií od úradu konštatuje, že hoci sa do polovice roka 2013 znížil počet oneskorených platieb, v poslednom štvrťroku 2013 došlo opäť k ich nárastu z dôvodu značného zvýšenia objemu práce na konci roka; víta nové postupy, ktoré úrad zaviedol s cieľom znížiť objem oneskorených platieb; vyzýva úrad, aby urýchlene vyriešil túto otázku a informoval orgán udeľujúci absolutórium o účinkoch prijatých opatrení;

15.  na základe informácií od úradu konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal v roku 2013 obmedzený prieskum vykonávania 16 štandardov vnútornej kontroly, ktoré prijala správna rada ; poznamenáva, že na základe výsledkov tohto prieskumu a vzhľadom na súčasný stav vnútornej kontroly týkajúcej sa operačnej činnosti úradu a jeho úloh v oblasti administratívnej podpory vydal IAS 18 odporúčaní, z ktorých bolo šesť označených ako „veľmi dôležité“ a 12 ako „dôležité“;

16.  berie na vedomie, že úrad vykonal v marci 2013 vlastné hodnotenie týkajúce sa vykonávania štandardov vnútornej kontroly, čím preukázal svoje odhodlanie pochopiť a vytvoriť vhodné podmienky vnútornej kontroly;

17.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že šesť zo 16 štandardov vnútornej kontroly nebolo dosiaľ vykonaných v plnom rozsahu; berie na vedomie, že ich vykonávanie stále prebieha, a vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch ich vykonávania;

o
o   o

18.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne oznámenie