Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2126(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0085/2015

Predložena besedila :

A8-0085/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.28
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0137

Sprejeta besedila
PDF 340kWORD 87k
Sreda, 29. april 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica za leto 2013: Evropski azilni podporni urad (EASO)
P8_TA(2015)0137A8-0085/2015
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2013 (2014/2126(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2013 z odgovori urada(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada(5), zlasti člena 35,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0085/2015),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada glede izvrševanja proračuna urada za proračunsko leto 2013;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 442, 10.12.2014, str. 102.
(2) UL C 442, 10.12.2014, str. 102.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 132, 29.5.2010, str. 11.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2013 (2014/2126(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2013 z odgovori urada(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada(5), zlasti člena 35,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0085/2015),

1.  ugotavlja, da so podatki iz končnega zaključnega računa Evropskega azilnega podpornega urada takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2013;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 442, 10.12.2014, str. 102.
(2) UL C 442, 10.12.2014, str. 102.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 132, 29.5.2010, str. 11.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2013 (2014/2126(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0085/2015),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega azilnega podpornega urada (v nadaljnjem besedilu: urad) kažejo, da je njegov proračun v proračunskem letu 2013 znašal 10 500 000 EUR; ker celotni proračun urada izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu urada za proračunsko leto 2013 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov urada ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da sta bili v zvezi z 12 pripombami iz poročila Računskega sodišča iz leta 2011 dve označeni kot „zaključen“, eno kot „se izvaja“, osem kot „ni relevantno“ in eno kot „neizveden“;

2.  je seznanjen s trditvijo urada, da je opravil popis fizičnega inventarja, ki je bil končan ob koncu leta 2013;

3.  je seznanjen s trditvijo urada, da so informacije o vplivu dejavnosti urada na državljane Unije na voljo na spletnem mestu urada prek letne objave dokumentov, vključno s sporočili za javnost, mesečnimi glasili ali neposrednimi odgovori na vprašanja državljanov Unije;

Pripombe o zanesljivosti računovodskih izkazov

4.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem poročilu navedlo, da osnova za vnaprej vračunane stroške, ki so znašali 40 000 EUR in so se nanašali na odhodke in nadomestila za uslužbence, ki so se zaposlili v letu 2013, v času revizije ni bila na voljo; je seznanjen s trditvijo urada, da so bili vnaprej vračunani stroški ocena in da še čaka na potrditev seštevka zneskov, do katerih so upravičeni uslužbenci;

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij

5.  je seznanjen s trditvijo urada, da je njegov računovodja dejansko potrdil računovodski sistem urada;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

6.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 87,34 % in da je stopnja izvrševanja plačil znašala 87,18 %; poudarja, da je urad v primerjavi s prejšnjim letom znatno izboljšal stopnjo izvrševanja odobritev plačil;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

7.  zaskrbljeno ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem poročilu navedlo, da so bile proračunske potrebe precenjene za 13 % in da so prenesene odobritve, za katere so bile prevzete obveznosti, znašale 24 % vseh odobritev, pri čemer 13 % ni bilo utemeljenih s pravno obveznostjo;

8.  je seznanjen, da se prenosi odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, nanašajo predvsem na proračunske vrstice naslova II in naslova III, povezani pa so predvsem z računi, ki ob koncu leta še niso bili prejeti ali plačani ali pa ustrezna storitev še ni bila zagotovljena;

9.  je seznanjen z ukrepi, ki jih je urad sprejel za zmanjšanje in ohranitev stopnje prenesenih odobritev za prevzem obveznosti, kot so mesečna poročila o izvrševanju proračuna, polletni pregled proračuna, opravljen vsako leto, in sprejetje nove finančne uredbe;

10.  ugotavlja, da je pri načrtovanju proračuna še veliko prostora za izboljšave, čeprav so bile v primerjavi s proračunskim letom 2012, v katerem je urad postal finančno samostojen, opravljene pomembne izboljšave; poziva urad, naj v prihodnje dodatno izboljša proračunsko spremljanje;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

11.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so postopki zaposlovanja premalo pregledni; se strinja s pripombo Računskega sodišča, da priprava vprašanj za razgovore in pisne preizkuse po pregledu prijav povečuje tveganje, da na vprašanja vplivajo posamezne prijave; poleg tega ugotavlja, da je bilo v enem postopku zaposlovanja ugotovljeno odstopanje med merilom upravičenosti, navedenem v razpisu prostega delovnega mesta, in ustreznim izbirnim merilom; poziva urad, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o korakih, ki bodo zagotovili, da v prihodnosti ne bo več prihajalo do podobnih primerov;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

12.  je seznanjen s trditvami urada, da je upošteval pripombe Računskega sodišča in spremenil izjavo o navzkrižju interesov za izbirne komisije, tako da je vključil poslovni odnos kot morebitno navzkrižje interesov;

13.  je seznanjen s trditvijo urada, da je bila leta 2013 podpisana politika o preprečevanju in obvladovanju navzkrižja interesov ter da jo je odobril upravni odbor urada; poleg tega ugotavlja, da so člani upravnega odbora in izvršni direktor podpisali obrazce glede navzkrižij interesov v skladu s to novo politiko; poziva urad, naj objavi tako svojo politiko glede navzkrižij interesov kot obrazce glede navzkrižij interesov, ki so jih podpisali člani upravnega odbora in izvršni direktor;

Notranje kontrole

14.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bilo 18 % vseh plačil izvršenih po roku, določenem v finančni uredbi urada; je seznanjen s trditvijo urada, da je v zadnjem trimesečju leta 2013 zaradi precejšnjega povečanja obsega dela ob koncu leta ponovno prišlo do zamud pri plačevanju, čeprav se je njihovo število do sredine leta 2013 zmanjšalo; pozdravlja nove postopke, ki jih je urad uvedel za znižanje stopnje zamud pri plačilih; poziva urad, naj to zadevo nujno popravi in obvesti organ za podelitev razrešnice o učinku sprejetih ukrepov;

15.  je seznanjen s trditvijo urada, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2013 opravila omejen pregled izvajanja 16 standardov notranje kontrole, ki jih je sprejel upravni odbor; ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo na podlagi rezultatov pregleda in glede na sedanje stanje notranje kontrole v zvezi z operativnimi dejavnostmi in upravnimi podpornimi funkcijami urada izdala 18 priporočil, od katerih je šest „zelo pomembnih“, 12 pa „pomembnih“;

16.  je seznanjen, da je urad marca 2013 opravil samooceno v zvezi s statusom izvajanja standardov notranje kontrole in pokazal odločenost pri razumevanju in vzpostavljanju veljavnega okolja notranje kontrole;

17.  je seznanjen z ugotovitvijo iz poročila Računskega sodišča, da šest od 16 standardov notranje kontrole ni bilo izvedenih v celoti; ugotavlja, da izvajanje šestih standardov še poteka, in poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatih;

o
o   o

18.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne 29. aprila 2015(1) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila s tega dne, P8_TA(2015)0130.

Pravno obvestilo