Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2120(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0072/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0072/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.29
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0138

Hyväksytyt tekstit
PDF 182kWORD 83k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2013: Euroopan pankkiviranomainen
P8_TA(2015)0138A8-0072/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2120(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan pankkiviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan pankkiviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viranomaisen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010(5) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0072/2015),

1.  myöntää Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajalle vastuuvapauden viranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 112.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 112.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 Euroopan pankkiviranomaisen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2120(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan pankkiviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan pankkiviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viranomaisen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010(5) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0072/2015),

1.  toteaa, että Euroopan pankkiviranomaisen tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan pankkiviranomaisen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 112.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 112.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015 joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2120(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja raha‑asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0072/2015),

A.  toteaa, että Euroopan pankkiviranomaisen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 25 967 360 euroa, mikä merkitsee 25,16 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna, ja että lisäys johtuu siitä, että viranomainen on perustettu äskettäin;

B.  toteaa, että viranomaisen tilinpäätöksen mukaan unionin alkuperäinen rahoitusosuus sen talousarviosta varainhoitovuodeksi 2013 oli 10 386 944 euroa, mikä tarkoittaa 25,16 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan pankkiviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viranomaisen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

D.  ottaa huomioon, että viranomaisen tehtävänä on auttaa luomaan yhteisiä, laadukkaita sääntely- ja valvontastandardeja ja -käytäntöjä, myötävaikuttaa oikeudellisesti sitovien unionin säädösten yhdenmukaiseen soveltamiseen, edistää ja helpottaa tehtävien ja vastuun siirtoa toimivaltaisten viranomaisten välillä, seurata ja arvioida markkinakehitystä omalla vastuualueellaan sekä parantaa tallettajien ja sijoittajien suojaa;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuoden 2012 kertomuksessa esitettyjen seitsemän huomautuksen osalta toteutettiin korjaavia toimia ja viisi on nyt ”toteutettu”, yksi on ”kesken” ja yhden tilanne on ”ei relevantti”;

2.  panee merkille, että viranomaisen mukaan

   viranomaisen monivuotiseen henkilöstöpolitiikkaa koskevaan suunnitelmaan on sisällytetty ylimääräinen koulutusavustus osaksi vuotuista talousarviomenettelyä, jotta voidaan varmistaa sen työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu viranomaisen toimipaikan korkeampien koulumaksujen vuoksi, ja viranomainen on allekirjoittanut oppilaitosten kanssa suoria sopimuksia maksaakseen lukukausimaksut suoraan ja kynnysarvoon asti
   viranomaisen tärkeimpien sidosryhmien keskuudessa tehdyn kyselyn perusteella laaditaan parhaillaan viestintästrategiaa, jotta voidaan yksinkertaistaa sen verkkosivuston nykyistä rakennetta ja luoda sinne uutta sisältöä ja näin tarjota helposti saatavilla olevaa tietoa vähemmän asiantuntevalle yleisölle; panee lisäksi merkille, että verkkosivustolle on luotu kuluttajille tarkoitettu osio, jossa on helppotajuista tietoa rahoituslaitoksiin kohdistuvien valitusten tekemisestä sekä yleisiä ohjeita henkilökohtaisten raha-asioiden hoitamisesta
   kaikkien tietoteknisten järjestelmien ylläpito siirrettiin viranomaisen datakeskukseen lukuun ottamatta valvontakollegioiden verrattain pientä tietoteknistä työkalua, ja talon sisälle siirtämistä koskevan menettelyn ansiosta voitiin poistaa kokonaan riskit, jotka liittyvät viranomaisen tietoteknisten järjestelmien rajalliseen valvontaan;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan viranomaisen sidottujen määrärahojen osuus oli vuonna 2013 kaikkiaan 90 prosenttia (89 prosenttia vuonna 2012); panee merkille, että sidottujen määrärahojen osuus vaihteli siten, että se oli 87 prosenttia osastossa 1 (henkilöstömenot), 98 prosenttia osastossa 2 (hallintomenot) ja 92 prosenttia osastossa 3 (toimintamenot);

4.  huomauttaa, että Euroopan unionin tuomioistuimen päätös, jonka mukaan palkkoja ei sidota indeksiin 1. heinäkuuta 2011 ja 30. kesäkuuta 2013 välisenä aikana, vähensi viranomaisen osaston 1 sidottujen määrärahojen osuutta, joka oli 1 800 000 euroa;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

5.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että viranomainen onnistui vähentämään seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen määrärahojen kokonaistasoa huomattavasti eli 6 547 808 eurosta (36 prosenttia) vuonna 2012 aina 3 876 564 euroon (17 prosenttia) vuonna 2013;

6.  panee huolestuneena merkille, että määrärahasiirtojen taso oli suhteellisen korkea osastossa 2 (1 974 511 euroa eli 35 prosenttia) ja osastossa 3 (1 651 203 euroa eli 36 prosenttia), ja toteaa, että siirrot johtuvat pääasiassa tietotekniikan alan infrastruktuurien ja palvelujen suunnitelluista hankinnoista, joiden osalta sopimukset tehtiin suunnitellusti joulukuussa 2013 ja kyseiset palvelut toimitetaan vuonna 2014;

Määrärahasiirrot

7.  panee merkille, että viranomaisen vuotuisen toimintakertomuksen ja tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan siirrot olivat vuonna 2013 määrältään ja luonteeltaan viranomaisen varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

8.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa ei esitetty huomautuksia viranomaisen hankintamenettelyistä;

9.  panee viranomaisen antamista tiedoista merkille, että tilintarkastustuomioistuimen ja vastuuvapauden myöntävän viranomaisen suositusten osalta toteutettiin vuonna 2012 korjaavia toimia kaikissa keskeneräisissä palvelukseenottomenettelyissä ja suositukset pantiin järjestelmällisesti täytäntöön kaikissa uusissa palvelukseenottomenettelyissä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

10.  panee merkille, että viranomaisen mukaan sen lisäksi, että eettiset suuntaviivat ovat voimassa ja niitä sovelletaan sen koko henkilöstöön, se on ryhtynyt laatimaan muita toimintaperiaatteita, jotka koskevat riippumattomuutta ja päätöksentekoprosesseja etunäkökohtia koskevien ilmoitusten yhteydessä;

11.  panee viranomaisen antamista tiedoista merkille, että se on hyväksynyt ja pannut täytäntöön eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet henkilöstöä ja muita sopimuspuolia sekä muita kuin henkilöstön jäseniä varten; panee viranomaisen antamista tiedoista merkille, että johtokunnan ja hallintoneuvoston jäsenten ansioluettelot ja etunäkökohtia koskevat ilmoitukset sekä puheenjohtajan, toimitusjohtajan ja koko ylimmän johdon etunäkökohtia koskevat ilmoitukset on julkaistu viranomaisen verkkosivustolla; toteaa, että etunäkökohtia koskevat ilmoitukset ovat julkisia viranomaisen verkkosivustolla;

12.  suhtautuu myönteisesti siihen, että viranomaisen hallintoneuvosto hyväksyi 3. helmikuuta 2015 riippumattomuutta ja päätöksentekoprosesseja koskevat toimintaperiaatteet, ja toivoo niiden oikea-aikaisesta täytäntöönpanosta konkreettisia tuloksia;

Sisäinen valvonta

13.  panee merkille, että viranomaisen johtokunta koostuu kuudesta jäsenestä, jotka sen hallintoneuvosto valitsee jäsentensä keskuudesta; toteaa lisäksi, että johtokunnan jäsenet valittiin 1. heinäkuuta 2013 pidetyssä hallintoneuvoston kokouksessa hallintoneuvoston tarkistetun työjärjestyksen mukaisesti;

Sisäinen tarkastus

14.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) toimitti alkuvuonna 2013 sisäisen valvonnan standardien toteutuksen rajoitetun tarkastuksen; toteaa huolestuneena, että IAS yksilöi riskinarvioinnissaan tiettyjä prosesseja, joihin liittyy suuri riski ja joita ei voitu tarkastaa tarkastussuunnitelman puitteissa, koska katsottiin, että valvontaa ei ole tai se on riittämätöntä;

15.  huomauttaa, että IAS:n kertomuksessa esitettiin 14 suositusta, joista kaksi oli luokiteltu erittäin tärkeiksi; toteaa, että viranomainen on ottanut käyttöön toimintasuunnitelman puuttuakseen aloihin, joilla IAS esitti suosituksia tilanteen korjaamiseksi; toteaa myös, että IAS seuraa viranomaisen näiden riskialojen käsittelemiseksi toteuttamia korjaavia toimia seuraavassa perusteellisessa riskinarvioinnissa;

16.  panee merkille, että vuonna 2013 IAS seurasi aiemmin antamiensa suositusten täytäntöönpanoa asiakirjatarkastuksen avulla; panee merkille, että IAS:n mukaan 31. joulukuuta 2013 ei ollut keskeneräisiä kriittisiä suosituksia; panee merkille, että IAS:n erittäin tärkeiksi luokittelemista kahdesta suosituksesta yksi ilmoitettiin toteutetuksi ja sitä seurataan myöhemmin, kun taas toinen viivästyi siitä, mitä alkuperäisessä toimintasuunnitelmassa oli sovittu;

17.  toteaa, että vuonna 2014 IAS teki viranomaisen tietotekniikkahankkeiden hallinnoinnin toisen rajoitetun tarkastuksen ja antoi kaksi erittäin tärkeää ja kaksi tärkeää suositusta; panee viranomaisen antamista tiedoista merkille, että se laati yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman, johon sisältyy näiden suositusten käsittelyä koskevia välitavoitteita ja jonka toteuttamiskelpoisuuden IAS hyväksyi ja vahvisti;

Toiminnan tuloksellisuus

18.  panee merkille, että viranomainen tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa kaikissa tukitoiminnoissa vähentääkseen hallinnollisia kustannuksia mahdollisuuksien mukaan, luodakseen synergiaa ja vaihtaakseen parhaita käytäntöjä; odottaa viranomaiselta lisätoimia yhteistyön tehostamiseksi muiden hajautettujen virastojen kanssa;

Muita huomautuksia

19.  muistuttaa, että parlamentti oli yksi päätoimijoista, kun finanssikriisin jälkimainingeissa pyrittiin ottamaan käyttöön uusi ja kattava Euroopan finanssivalvojien järjestelmä (EFVJ) ja kun vuonna 2011 perustettiin tämän osana Euroopan pankkiviranomainen;

20.  panee merkille komission Euroopan valvontaviranomaisten ja EFVJ:n toiminnasta äskettäin antamaan kertomukseen sisältyvän huomautuksen, jonka mukaan valvontaviranomaiset ovat vaikeasta tilanteesta huolimatta rakentaneet nopeasti hyvin toimivat organisaatiot, jotka ovat huolehtineet kaiken kaikkiaan hyvin niiden laajasta tehtäväkentästä, vaikka niille asetetut vaatimukset kasvavat ja niillä on käytössään vain rajalliset henkilöresurssit;

21.  korostaa viranomaisen roolia edistettäessä koko sisämarkkina-alueen yhteistä valvontajärjestelmää, jotta unionissa voidaan varmistaa paremmin integroitu, tehokkaampi ja turvallisempi pankkiala ja siten edesauttaa talouden elpymistä sekä työpaikkojen luomista ja kasvua Euroopassa ja estää tulevat kriisit rahoitusalalla; kehottaa viranomaista koordinoimaan pankkivalvontatehtäväänsä yhdessä Euroopan keskuspankin kanssa päällekkäisyyksien ja rakenteiden ylimitoittamisen välttämiseksi;

22.  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 5/2014 ja siinä mainitut puutteet, jotka koskevat uusien järjestelyjen toimivuutta suhteessa rajojen yli toteutettavaan pankkivalvontaan, Euroopan pankkien häiriönsietokyvyn arviointiin sekä kuluttajansuojan parantamiseen; kehottaa viranomaista ottamaan huomioon ne suositusten osat, joita ei ole osoitettu yksinomaan komissiolle tai parlamentille ja neuvostolle, ja ryhtymään asianmukaisiin toimiin kyseisten puutteiden korjaamiseksi;

23.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 5/2014 päätelmän, jonka mukaan viranomaisen resurssit eivät käynnistysvaiheessa riittäneet sen tehtävien suorittamiseen; toteaa EFVJ:n olevan edelleen perustamisvaiheessa ja korostaa, että viranomaiselle jo uskotut tehtävät sekä käynnissä olevassa lainsäädäntötyössä kaavaillut tulevat tehtävät edellyttävät, että henkilöstöä ja määrärahoja on riittävästi, jotta korkealaatuinen valvonta olisi mahdollista; painottaa, että tarvetta liittää lisätehtäviin lisäresursseja olisi aina harkittava perusteellisesti; tähdentää kuitenkin, että aina ennen mahdollista resurssien lisäämistä toimintaa olisi pyrittävä rationalisoimaan ja/tai lisäystä olisi täydennettävä asianmukaisella rationalisoinnilla, jos se on mahdollista; korostaa viranomaisen koordinointitehtävää sekä tarvetta tiivistää yhteistyötä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa, jotta se voi hoitaa tehtävänsä;

24.  tähdentää, että koska viranomaisen resurssit ovat rajalliset, sen on pitäydyttävä niissä tehtävissä, jotka parlamentti ja neuvosto ovat sille osoittaneet; korostaa, että viranomaisen olisi hoidettava kyseiset tehtävät kokonaisuudessaan mutta sen ei pidä pyrkiä tosiasiallisesti laajentamaan toimintavaltuuksiaan kyseisiä tehtäviä laajemmalle ja sen on pysyttävä riippumattomana; painottaa, että viranomaisen olisi tarkistettava, onko ohjeiden ja suositusten laatiminen välttämätöntä;

25.  korostaa, että viranomaisen olisi käytettävä kattavasti sille sen toimeksiannon mukaisesti kuluttajansuojan alalla kuuluvia valtuuksia; tähdentää, että viranomaisen olisi koordinoitava toimintaansa tällä alalla tiiviimmin yhteiskomiteassa muiden Euroopan valvontaviranomaisten kanssa;

26.  toteaa, että viranomaisen sekarahoitusjärjestely on joustamaton ja työläs ja saattaa vaarantaa sen riippumattomuuden; kehottaa siksi komissiota, jos tämä pitää sitä asianmukaisena arviointinsa perusteella, ehdottamaan vuoteen 2017 mennessä viranomaiselle rahoitusjärjestelmää, joka perustuu yksinomaan markkinatoimijoilta perittävien maksujen käyttöönottoon tai siihen, että markkinatoimijoiden maksamat maksut yhdistetään unionin yleisen talousarvion erillisestä budjettikohdasta saatavaan perusrahoitukseen;

o
o   o

27.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 29. huhtikuuta 2015 antamaansa päätöslauselmaan(1).

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0130.

Oikeudellinen huomautus