Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2120(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0072/2015

Predkladané texty :

A8-0072/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.29
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0138

Prijaté texty
PDF 366kWORD 102k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
P8_TA(2015)0138A8-0072/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2013 (2014/2120(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES(5), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0072/2015),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre bankovníctvo za plnenie rozpočtu orgánu za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskemu orgánu pre bankovníctvo, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 112.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 112.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2013 (2014/2120(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES(5), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0072/2015),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho orgánu pre bankovníctvo sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 112.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 112.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2013 (2014/2120(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0072/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho orgánu pre bankovníctvo (ďalej len „orgán“) za rozpočtový rok 2013 sumu 25 967 360 EUR, čo predstavuje nárast o 25,16 % v porovnaní s rokom 2012, čo súvisí s tým, že tento orgán bol vytvorený len nedávno;

B.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval začiatočný príspevok Únie do rozpočtu orgánu na rok 2013 sumu 10 386 944 EUR, čo predstavuje nárast o 25,16 % v porovnaní s rokom 2012;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka orgánu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

D.  keďže úlohou orgánu je prispievať k vytvoreniu vysokokvalitných spoločných predpisov a postupov pre reguláciu a dohľad, prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu právne záväzných aktov Únie, stimulovať a uľahčovať delegovanie úloh a povinností medzi príslušnými orgánmi, monitorovať a hodnotiť vývoj na trhu v oblasti jeho pôsobnosti a zvyšovať ochranu vkladateľov a investorov;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  na základe správy Dvora audítorov poznamenáva, že v súvislosti so siedmimi pripomienkami uvedenými v správe Dvora audítorov za rok 2012 boli prijaté nápravné opatrenia a päť z nich je už označených ako „dokončené“, jedno ako „prebiehajúce“ a jedno ako „nevzťahuje sa“;

2.  na základe informácií orgánu uznáva, že:

   do viacročného plánu orgánu v oblasti personálnej politiky bolo ako súčasť ročného rozpočtového postupu zaradené dodatočné navýšenie príspevku na vzdelanie, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so zamestnancami orgánu vzhľadom na vysoké školské poplatky v mieste, kde orgán sídli, a že orgán podpísal so školami priame dohody o tom, že bude školné uhrádzať priamo a až do stanoveného limitu;
   sa vypracúva komunikačná stratégia spočívajúca na prieskume medzi najdôležitejšími zainteresovanými stranami orgánu s cieľom zjednodušiť existujúce časti jeho internetovej stránky, ako aj vytvoriť nový obsah a ponúknuť dostupné informácie laickejšiemu publiku; ďalej poznamenáva, že na internetovej stránke bol zriadený spotrebiteľský kútik s ľahko zrozumiteľnými informáciami o tom, ako podávať sťažnosti na finančné inštitúcie, ako aj so všeobecnými radami o správe osobných financií;
   všetky IT systémy boli vrátené pod správu dátového strediska orgánu, s výnimkou relatívne malého IT nástroja pre kolégiá orgánov dohľadu, a že ukončením postupu internalizácie boli úplne ošetrené riziká týkajúce sa obmedzenej kontroly a dohľadu nad IT systémami orgánu;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že celková miera viazaných rozpočtových prostriedkov orgánu bola 90 % (v roku 2012 to bolo 89 %); poznamenáva, že miera týchto viazaných rozpočtových prostriedkov predstavovala 87 % v hlave I (výdavky na zamestnancov), 96 % v hlave II (administratívne výdavky) a 92 % v hlave III (prevádzkové výdavky);

4.  poukazuje na to, že rozsudok Súdneho dvora Európskej únie pozastavujúci valorizáciu platov v období od 1. júla 2011 do 30. júna 2013 mal negatívny vplyv na úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave I orgánu, ktorá dosahovala 1 800 000 EUR;

Záväzky a prenosy

5.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že sa orgánu podarilo výrazne znížiť celkovú mieru prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov zo 6 547 808 EUR v roku 2012 (36 %) na 3 876 564 EUR v roku 2013 (17 %);

6.  so znepokojením poznamenáva, že miery prenesených rozpočtových prostriedkov v hlave II (1 974 511 EUR čiže 35 %) a v hlave III (1 651 203 EUR čiže 36 %) boli relatívne vysoké prevažne z dôvodu plánovaného verejného obstarávania na IT infraštruktúru a služby IT, v prípade ktorých boli uzavreté zmluvy podľa plánu v decembri 2013 a príslušné služby boli poskytnuté v roku 2014;

Presuny

7.  konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti orgánu, ako aj správy Dvora audítorov zostala úroveň a povaha presunov v roku 2013 v rámci rozpočtových pravidiel orgánu;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

8.  konštatuje, že v správe Dvora audítorov sa neuvádzajú žiadne pripomienky k postupom verejného obstarávania orgánu;

9.  na základe informácií orgánu berie na vedomie, že v súvislosti s odporúčaniami Dvora audítorov a orgánu udeľujúceho absolutórium boli v roku 2012 vo všetkých nedokončených postupoch prijímania zamestnancov prijaté nápravné opatrenia a že tieto opatrenia boli systematicky uplatňované vo všetkých ďalších postupoch prijímania zamestnancov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

10.  na základe informácií orgánu konštatuje, že okrem etických usmernení, ktoré sú v platnosti a ktorými sa riadia všetci zamestnanci, orgán začal vypracúvať tiež ďalšie politiky týkajúce sa nezávislosti a rozhodovacích procesov vo vzťahu k vyhláseniam o záujmoch;

11.  na základe informácií orgánu berie na vedomie, že bola prijatá a vykonávaná politika v oblasti konfliktu záujmov, ktorá sa týka zamestnancov a iných zmluvných strán, ako aj osôb, ktoré nie sú v zamestnaneckom pomere; na základe informácií orgánu konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady a dozornej rady, ako aj vyhlásenia o záujmoch predsedu, výkonného riaditeľa a všetkých členov vyššieho manažmentu boli zverejnené na internetovej stránke orgánu; konštatuje, že vyhlásenia o záujmoch sú verejne dostupné na internetovej stránke orgánu;

12.  víta skutočnosť, že dozorná rada orgánu prijala 3. februára 2015 politiku v oblasti nezávislosti a postupov prijímania rozhodnutí, a požaduje spoľahlivé výsledky včasného uplatňovania tejto politiky;

Vnútorné kontroly

13.  konštatuje, že správna rada orgánu sa skladá zo šiestich členov, ktorých spomedzi seba volia členovia dozornej rady; ďalej konštatuje, že členovia správnej rady boli zvolení na zasadnutí dozornej rady 1. júla 2013 podľa revidovaného rokovacieho poriadku dozornej rady;

Vnútorný audit

14.  uznáva, že začiatkom roka 2013 útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) uskutočnil obmedzený prieskum vykonávania štandardov vnútornej kontroly; so znepokojením konštatuje, že pri analýze rizík IAS zistil, že určité postupy sa vyznačujú vysokým inherentným rizikom, ktoré nebolo možné považovať za overiteľné v rámci plánu auditov, pretože kontroly boli vyhodnotené ako neexistujúce alebo nedostatočné;

15.  poukazuje na to, že v správe IAS sa uvádza 14 odporúčaní, z ktorých dve boli hodnotené ako „veľmi dôležité“; poznamenáva, že orgán zaviedol do účinnosti akčný plán na riešenie oblastí, v ktorých IAS navrhol odporúčania na zlepšenie; ďalej poznamenáva, že IAS sa v nasledujúcom hĺbkovom posúdení rizika zameria na nápravné opatrenia orgánu na riešenie týchto vysoko rizikových oblastí;

16.  poznamenáva, že v roku 2013 IAS uskutočnil následné administratívne preskúmanie vykonávania svojich predchádzajúcich odporúčaní; konštatuje, že IAS dospel k názoru, že od 31. decembra 2013 nezostali nedoriešené žiadne kritické odporúčania ; berie na vedomie, že z dvoch odporúčaní, ktoré IAS hodnotil ako „veľmi dôležité“, bolo jedno vykázané ako vykonané a očakáva sa jeho posúdenie a to druhé sa so zreteľom na pôvodný akčný plán omeškalo;

17.  konštatuje, že v roku 2014 IAS vykonal druhé obmedzené preskúmanie týkajúce sa riadenia IT projektov orgánu a vydal dve odporúčania hodnotené ako „veľmi dôležité“ a dve hodnotené ako „dôležité“; na základe informácií orgánu berie na vedomie, že orgán pripravil podrobný akčný plán s medzníkmi na vykonanie týchto odporúčaní, ktorých realizovateľnosť IAS odsúhlasil a potvrdil;

Výkonnosť

18.  berie na vedomie, že orgán úzko spolupracuje s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy vo všetkých podporných činnostiach s cieľom znížiť v rámci možností administratívne náklady, posilniť synergie a vymieňať si osvedčené postupy; očakáva, že orgán vyvinie ďalšie úsilie o posilnenie spolupráce s ostatnými decentralizovanými agentúrami;

Ďalšie pripomienky

19.  pripomína, že Európsky parlament bol kľúčovou silou v úsilí vytvoriť nový a komplexný európsky systém finančného dohľadu (ESFS) v dôsledku finančnej krízy a pri vytváraní orgánu v roku 2011 ako súčasti tohto systému;

20.  berie na vedomie poznámku Komisie, ktorú uviedla vo svojej nedávnej správe o fungovaní európskych orgánov dohľadu a systému ESFS, že napriek neľahkej situácii sa európskym orgánom dohľadu podarilo rýchlo vytvoriť dobre fungujúce organizácie, ktoré celkovo dosahujú vo svojej širokej škále úloh dobré výsledky, pričom čelia rastúcim nárokom a disponujú len obmedzenými ľudskými zdrojmi;

21.  zdôrazňuje, že úloha orgánu pri podpore spoločného režimu dohľadu v rámci celého jednotného trhu je nevyhnutná na zabezpečenie lepšie integrovaného, efektívnejšieho a bezpečnejšieho bankového sektora v Únii, čím zároveň prispieva k oživeniu hospodárstva a tvorbe pracovných miest a rastu v Európe, ako aj k predchádzaniu budúcim krízam vo finančnom sektore; požaduje koordináciu orgánu s Európskou centrálnou bankou v jej funkcii bankového dohľadu s cieľom zabrániť prekrývaniu a vytváraniu nadmerných kapacít;

22.  berie na vedomie osobitnú správu Dvora audítorov č. 5/2014 a v nej uvedené nedostatky, pokiaľ ide o fungovanie nových mechanizmov v súvislosti s cezhraničným bankovým dohľadom, hodnotením odolnosti európskych bánk a podporou ochrany spotrebiteľa; naliehavo vyzýva orgán, aby v súvislosti s tými časťami odporúčaní, ktoré nie sú výlučne určené Komisii alebo spoluzákonodarcom, prijal vhodné opatrenia na riešenie týchto nedostatkov;

23.  berie na vedomie záver Dvora audítorov uvedený v jeho osobitnej správe č. 5/2014, že celkové zdroje orgánu v počiatočnej fáze jeho fungovania nepostačovali na to, aby mohol vykonávať svoj mandát; uznáva, že ESFS je stále vo fáze budovania, a zdôrazňuje, že úlohy, ktoré už boli zverené orgánu, ako aj budúce úlohy plánované v súvislosti s prebiehajúcimi legislatívnymi činnosťami si vyžadujú primeraný počet zamestnancov a rozpočet, aby sa umožnil vysokokvalitný dohľad; zdôrazňuje, že by sa mala vždy dôkladne zvážiť potreba skombinovať ďalšie úlohy s dodatočnými zdrojmi; zdôrazňuje však, že akémukoľvek prípadnému zvýšeniu jeho prostriedkov by malo predchádzať primerané úsilie o racionalizáciu a/alebo by ho malo takéto úsilie dopĺňať, a to vždy, keď je to možné; zdôrazňuje koordinačnú úlohu orgánu a skutočnosť, že v záujme plnenia svojho mandátu musí úzko spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu;

24.  zdôrazňuje, že orgán sa vzhľadom na svoje obmedzené zdroje musí pridŕžať úloh, ktoré mu zverili spoluzákonodarcovia Únie; zdôrazňuje, že orgán by mal vykonávať tieto úlohy v plnom rozsahu, pričom sa však nesmie snažiť ísť nad rámec svojho mandátu, a že musí zostať nezávislý; zdôrazňuje, že orgán by mal overovať potrebu vypracovať usmernenia a odporúčania;

25.  zdôrazňuje, že orgán by mal plne využiť svoje právomoci v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré nadobudol na základe svojho mandátu; zdôrazňuje, že v tejto oblasti by mal orgán prostredníctvom spoločného výboru užšie koordinovať svoje činnosti s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu;

26.  konštatuje, že mechanizmus zmiešaného financovania orgánu je nepružný, ťažkopádny a predstavuje potenciálne ohrozenie jeho nezávislosti; vyzýva preto Komisiu, aby ak to Komisia vyhodnotí ako vhodné, do roku 2017 navrhla systém financovania orgánu založený výlučne na zavedení poplatkov účastníkov trhu alebo založený na kombinácii poplatkov účastníkov trhu so základným financovaním z osobitného rozpočtového riadku všeobecného rozpočtu Únie;

o
o   o

27.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne oznámenie