Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2109(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0069/2015

Внесени текстове :

A8-0069/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.30
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0139

Приети текстове
PDF 569kWORD 96k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
P8_TA(2015)0139A8-0069/2015
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2013 година (2014/2109(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията(5), и по-специално член 23 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0069/2015),

1.  Освобождава от отговорност директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г, стр. 123.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г, стр. 123.
(3) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) OВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.
(6) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно приключването на сметките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2013 година (2014/2109(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията(5), и по-специално член 23 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0069/2015),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2013 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г, стр. 123.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г, стр. 123.
(3) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) OВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.
(6) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2013 година (2014/2109(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0069/2015),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията („Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 58 315 000 EUR, което представлява увеличение от 0,2% спрямо 2012 г.;

Б.  като има предвид, че общата вноска на Съюза в бюджета на Центъра за 2013 г. възлиза на 56 727 000 EUR, без промяна спрямо 2012 г., което представлява 0,039% от общия бюджет на Съюза;

В.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че два от трите коментара в доклада за освобождаване от отговорност за 2012 г. са отбелязани с „не е приложимо“, а един с „текущ“; отбелязва, че коментарите са във връзка с предварителни проверки, които не са били подкрепени с достатъчно документи, удостоверяващи допустимостта и точността на заявените от -бенефициерите разходи; отбелязва със загриженост, че Центърът е приел стратегия за последваща проверка с десет месеца закъснение; очаква Центърът да информира органа по освобождаване от отговорност, когато въпросът бъде решен;

2.  Установява въз основа на информация от Центъра, че:

   a. преразгледаната версия на цялостната политика за независимост на Центъра, която трябваше да бъде приета от Управителния съвет на Центъра през 2014 г., е разделена на две части – политика, приложима към външните експерти и политика, приложима към служителите на Центъра; отбелязва, че тези политики ще бъдат готови за приемане от Управителния съвет през 2015 г.; призовава Центъра да информира органа по освобождаване от отговорност за приемането на тези политики;
   б. автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на Управителния съвет, на Консултативния съвет и на висшето ръководство са публикувани на уебсайта на Центъра;
   в. информацията относно въздействието на неговата дейност върху гражданите на Съюза е предоставена на уебсайта на Центъра посредством публикуването на няколко вида документи, включително съобщения за пресата, бюлетини, резултати от научни изследвания и специфични доклади;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

3.   Отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Сметната палата, че въпреки че Центърът е подобрил своето управление на процедурите за възлагане на обществени поръчки, при една процедура, стартирана през 2013 г., съществува несъответствие в информацията от обявлението за поръчката и от тръжните условия, което може да е повлияло на процеса на конкуренция и на резултатите от процедурата; потвърждава, че след одита от Сметната палата Центърът е предприел незабавни коригиращи действия и рамковият договор е бил прекратен;

Бюджет и финансово управление

4.  Отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година са довели до сравнително ниско равнище на изпълнение на бюджета от 92,96% и че процентът на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 74,14%; отбелязва със загриженост, че анулиране на бюджетни кредити има за всички дялове на бюджета и посочва, че процентът на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е намалял с 2,12% в сравнение с предходната година;

5.  Отбелязва, че според Центъра, той е заделил средства от бюджета за 2013 г., за да изпълни задълженията си към служителите във връзка с коригирането на възнагражденията със задна дата; потвърждава, че Съдът на Европейския съюз излезе със своето решение през последното тримесечие на годината и Центърът не бил в състояние да усвои тези средства за други цели;

6.  Отбелязва, че през 2013 г. Центърът има положителен бюджетен резултат, който, добавен към отрицателните резултати от предходни години води до цялостен положителен баланс на финансовия резултат; отбелязва, че в резултат на това 2 012 975 EUR трябва да бъдат върнати на Комисията през 2014 г. по отношение на бюджета за 2013 г.;

Поети задължения и преноси

7.  Отбелязва със загриженост, че равнището на пренесените към 2014 г. бюджетни кредити, за които са поети задължения, възлизащи на 1 714 484 EUR (26%) за дял II (административни разходи) и 7 907 139 EUR (44%) за дял ІІІ (оперативни разходи) е сравнително високо; потвърждава, че за дял ІІ пренесените бюджетни кредити за поети задължения са свързани предимно с доставки на компютърно оборудване и софтуер и текущата външна оценка на Центъра; приема за сведение, че по отношение на дял III пренесените бюджетни кредити за поети задължения са свързани предимно с многогодишни проекти и ИТ елементи, за които са извършени дейности и плащания в зависимост от оперативните нужди;

8.  Съжалява, че Сметната палата е установила слабости по отношение на планирането и изпълнението на бюджета за оперативни заседания, предимно поради завишени разчети за участие и разходи за хотели и полети; изразява загриженост във връзка с това, че за съответния бюджетен ред са анулирани 29% от бюджетните кредити за 2013 г. и 59% от пренесените бюджетни кредити от 2012 г., в допълнение към 38% от бюджетните кредити за поети задължения за 2013 г. за оперативни заседания, пренесени за 2014 г.; призовава Центъра да спазва принципа на ежегодност на бюджета и да подобри финансовото си управление в това отношение;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

9.  Отбелязва, че за 2013 г. нито извадката от операции, нито други одитни констатации са довели до коментари относно процедурите за възлагане на обществени поръчки на Центъра в доклада на Сметната палата;

10.  Приема за сведение инициативата на Центъра за подобряване на управлението на обществените поръчки чрез създаване на отдел за обществени поръчки и отдел за правни услуги и преструктуриране на дейността в областта на обществените поръчки и финансите.

11.   Отбелязва, че в доклада на Сметната палата не са направени никакви коментари по отношение на процедурите на Центъра за набиране на персонал;

12.  Отбелязва, че към края на 2013 г. 190 от 198-те налични длъжности, предвидени в щатното разписание, са били заети; отбелязва по-високия процент заети длъжности в сравнение с 2012 г.;

Вътрешен контрол

13.   Приема за сведение въз основа на информация от Центъра, че изпълнението на плана за 2012 г. за последващи проверки на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е било забавено и слято с плана за последващи проверки на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за 2013 г.; констатира, че планът за последващи проверки на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за 2013 г. се изпълнява с помощта на външно одиторско дружество, наето съгласно рамковия договор на Комисията за предоставяне на услуги за техническа подкрепа в областта на одита и контрола; призовава Центъра да информира органа по освобождаване от отговорност за резултатите от избраните одити, които се изпълняват в рамките на плана за 2013 г.;

Вътрешен одит

14.  Отбелязва, че през 2013 г. Службата за вътрешен одит (СВО) на Комисията е направила пълна оценка на риска, която доведе до изработването на стратегически план за вътрешен одит на СВО за Центъра, в който се предлага списък от теми за одит през 2014 – 2016 г.; констатира, че СВО не е изпълнявала други задачи, свързани с одита;

15.  Отбелязва, че СВО е направила документна проверка на изпълнението на предишните си препоръки; потвърждава, че към 31 декември 2013 г. Центърът няма неизпълнени нито много важни, нито критични препоръки;

o
o   o

16.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 29 април 2015 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1)Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0130.

Правна информация