Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2109(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0069/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0069/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.30
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0139

Hyväksytyt tekstit
PDF 173kWORD 77k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2013: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus
P8_TA(2015)0139A8-0069/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2109(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan tautienehkäisy- ja ‑valvontakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä keskuksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 851/2004(5) ja erityisesti sen 23 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0069/2015),

1.  myöntää Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 123.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 123.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2109(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan tautienehkäisy- ja ‑valvontakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä keskuksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 851/2004(5) ja erityisesti sen 23 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0069/2015),

1.  toteaa, että Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan tautienehkäisy- ja ‑valvontakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 123.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 123.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2109(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0069/2015),

A.  toteaa, että Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 58 315 000 euroa, mikä merkitsee 0,2 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna;

B.  ottaa huomioon, että unionin kokonaisrahoitusosuus keskuksen talousarviosta varainhoitovuodeksi 2013 oli 56 727 000 euroa, joten se ei ole muuttunut vuoteen 2012 nähden; korostaa, että määrä on 0,039 prosenttia unionin koko talousarviosta;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että vuoden 2012 kertomuksessa esitetyistä kolmesta huomautuksesta kaksi ei tilintarkastustuomioistuimen mukaan ole relevantteja ja yksi on ”kesken”; toteaa keskeneräisen asian koskevan ennakkotarkastuksia, joiden tueksi ei esitetä riittävästi ilmoitettujen kulujen tukikelpoisuuden ja oikeellisuuden vahvistavia asiakirjoja; panee huolestuneena merkille, että keskus hyväksyi jälkitarkastusstrategian kymmenen kuukautta myöhässä; edellyttää keskuksen tiedottavan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle heti, kun keskeneräinen asia on saatu päätökseen;

2.  panee merkille, että keskuksen mukaan

   a. tarkistettu versio kattavista riippumattomuutta koskevista toimintaperiaatteista, jotka keskuksen hallintoneuvoston oli tarkoitus hyväksyä vuonna 2014, on jaettu ulkopuolisiin asiantuntijoihin sovellettaviin toimintaperiaatteisiin ja henkilöstön jäseniin sovellettaviin toimintaperiaatteisiin; panee merkille, että nämä toimintaperiaatteet saadaan hallintoneuvoston hyväksyttäviksi vuonna 2015; pyytää keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle edellä mainittujen toimintaperiaatteiden hyväksymisestä
   b. sen hallintoneuvoston, neuvoa-antavan ryhmän ja ylimmän johdon ansioluettelot ja etunäkökohtia koskevat ilmoitukset ovat julkisesti saatavilla keskuksen verkkosivustolla
   c. tiedot sen toiminnan vaikutuksesta unionin kansalaisiin ovat luettavissa sen verkkosivustolla, jolla julkaistaan monenlaisia asiakirjoja, kuten lehdistötiedotteita, muita tiedotteita, tutkimustuloksia ja aihekohtaisia kertomuksia;

Huomautukset toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta

3.  panee huolestuneena merkille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että vaikka keskus on parantanut hankintamenettelyjensä hallinnointia, erään vuonna 2013 käynnistetyn menettelyn yhteydessä hankintailmoituksessa annetut tiedot olivat ristiriitaisia tarjouseritelmässä annettujen tietojen kanssa ja että tämä on saattanut vaikuttaa kilpailuprosessiin ja menettelyn lopputulokseen; panee merkille, että keskus toteutti välittömästi tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen jälkeen korjaavia toimia ja perui kyseessä olevan puitesopimuksen;

Talousarvio- ja varainhallinto

4.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste jäi melko alhaiseksi, 92,96 prosenttiin, ja maksumäärärahojen käyttöaste oli 74,14 prosenttia; panee huolestuneena merkille, että määrärahoja peruuntui kaikissa talousarvion osastoissa, ja tähdentää, että maksumäärärahojen käyttöaste aleni 2,12 prosenttia edellisvuoteen nähden;

5.  panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että se oli varannut vuoden 2013 talousarviosta varoja taannehtivasti toteutettavia palkkatarkistuksia varten; panee merkille, että Euroopan unionin tuomioistuimen vuoden viimeisellä neljänneksellä tekemän päätöksen mukaan keskus ei voinut käyttää näitä varoja muihin tarkoituksiin;

6.  panee merkille, että vuonna 2013 keskuksen talousarvion toteutuma oli positiivinen ja että kun se lisätään edellisten vuosien negatiiviseen toteutumaan, toteutunut saldo oli kaiken kaikkiaan positiivinen; toteaa, että sen vuoksi vuonna 2014 komissiolle oli maksettava takaisin 2 012 975 euroa vuotta 2013 koskevia määrärahoja;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

7.  panee huolestuneena merkille, että varainhoitovuodelle 2014 siirrettiin suhteellisen suuri määrä sidottuja määrärahoja: 1 714 484 euroa (26 prosenttia) osastossa 2 (hallintomenot) ja 7 907 139 euroa (44 prosenttia) osastossa 3 (toimintamenot); toteaa, että osastossa 2 määrärahasiirrot liittyivät lähinnä tietotekniikan laite- ja ohjelmistohankintoihin ja käynnissä olevaan keskuksen ulkoiseen arviointiin; panee merkille, että osastossa 3 määrärahasiirrot koskivat lähinnä monivuotisia hankkeita ja sellaiseen toiminnan tukemiseen tarvittavia tietotekniikkavälineitä, jossa toimet pantiin täytäntöön ja maksut suoritettiin toiminnasta aiheutuvien tarpeiden perusteella;

8.  pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi talousarvion suunnittelemiseen ja toteuttamiseen liittyviä puutteita, kun oli kyse toimintaan liittyvistä kokouksista, ja toteaa, että puutteet liittyivät lähinnä liian suuriksi arvioituihin osallistujamääriin sekä hotelli- ja lentomatkakuluihin; pitää huolestuttavana, että vastaavassa budjettikohdassa peruuntui 29 prosenttia vuoden 2013 määrärahoista ja 59 prosenttia vuodelta 2012 siirretyistä määrärahoista ja että lisäksi toimintaan liittyviin kokouksiin sidotuista vuoden 2013 määrärahoista 38 prosenttia siirrettiin varainhoitovuodelle 2014; kehottaa keskusta noudattamaan talousarvion vuotuisuuden periaatetta ja parantamaan varainhoitoaan tältä osin;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

9.  panee merkille, että vuodelta 2013 otokseen poimitut tapahtumat tai muut tarkastushavainnot eivät antaneet aihetta keskuksen hankintamenettelyjä koskeviin huomautuksiin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa;

10.  panee merkille keskuksen aloitteen lujittaa hankintojen alaa perustamalla hankinnoista vastaavan yksikön ja oikeudellisista palveluista vastaavan yksikön ja järjestelemällä hankinta- ja rahoitustoimet uudelleen;

11.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuin ei kertomuksessaan esittänyt huomautuksia keskuksen palvelukseenottomenettelyistä;

12.  panee merkille, että vuoden 2013 lopussa henkilöstötaulukon 198 toimesta 190 oli täytettynä; toteaa, että toimien täyttöaste parani vuoteen 2012 verrattuna;

Sisäinen valvonta

13.  panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että vuoden 2012 avustusten jälkitarkastussuunnitelma viivästyi ja että se yhdistettiin vuoden 2013 avustusten tarkastussuunnitelmaan; panee merkille, että vuoden 2013 avustusten tarkastussuunnitelman toteutuksessa avustaa ulkoinen tarkastusyritys, jonka kanssa tehty sopimus perustuu komission puitesopimukseen tarkastuksiin liittyvien teknisen avun palvelujen tarjoamisesta; kehottaa keskusta ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuoden 2013 suunnitelman perusteella toteutettavien valittujen tarkastusten tuloksista;

Sisäinen tarkastus

14.  toteaa, että komission sisäinen tarkastus (IAS) toteutti vuonna 2013 kattavan riskinarvioinnin, jonka tuloksena laadittiin keskuksen strateginen sisäisen tarkastuksen suunnitelma ja esitettiin tarkastuskohteita koskevat ehdotukset vuosiksi 2014–2016; panee merkille, että IAS ei suorittanut muita tarkastustoimeksiantoja;

15.  panee merkille, että IAS seurasi aiemmin antamiensa suositusten täytäntöönpanoa asiakirjatarkastuksen avulla; panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että yhtään erittäin tärkeää tai kriittistä suositusta ei ollut panematta täytäntöön 31. joulukuuta 2013;

o
o   o

16.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 29. huhtikuuta 2015 antamaansa päätöslauselmaan(1).

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0130.

Oikeudellinen huomautus