Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2109(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0069/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0069/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.30
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0139

Usvojeni tekstovi
PDF 414kWORD 91k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2013.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
P8_TA(2015)0139A8-0069/2015
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2013. (2014/2109(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 851/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o osnivanju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti(5), a posebno njezin članak 23.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0069/2015),

1.  daje razrješnicu direktoru Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 123.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 123.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 142, 30.4.2004., str. 1.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o zaključenju poslovnih knjiga Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2013.(2014/2109(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Centar za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 851/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o osnivanju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti(5), a posebno njezin članak 23.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0069/2015),

1.  utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti odgovara obliku u kojem je sadržana u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2013.

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 123.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 123.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 142, 30.4.2004., str. 1.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2013. (2014/2109(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0069/2015),

A.  budući da je, u skladu s njegovim financijskim izvještajima, konačni proračun Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti („Centar”) za financijsku godinu 2013. iznosio 58 315 000 EUR, što je povećanje od 0,2 % u odnosu na 2012.;

B.  budući da je ukupni doprinos Unije proračunu Centra za 2013. iznosio 56 727 000 EUR, što je stanje bez promjene u odnosu na 2012. godinu te što predstavlja 0,039 % općeg proračuna Unije;

C.  budući da je Revizorski sud („Sud”) u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2013. („Izvješće Suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Centra pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.  primjećuje u Izvješću Suda da je u vezi s trima primjedbama iz izvješća o razrješnici za 2012. Sud dvije označio oznakom „Nije primjenjivo”, a jednu oznakom „U tijeku”; napominje da se oznaka „u tijeku” odnosi na ex ante provjere za koje nije podnesena dostatna dokumentacija o prihvatljivosti i točnosti potraživanih troškova; sa zabrinutošću napominje da je Centar usvojio strategiju ex post provjera s deset mjeseci zakašnjenja; očekuje od Centra da obavijesti Tijelo zaduženo za davanje razrješnice čim postupak s oznakom „u tijeku” bude završen;

2.  potvrđuje na temelju navoda Centra:

   a. da je revidirana verzija sveobuhvatne politike neovisnosti Centra, koju je upravni odbor Centra donio 2014., podijeljena na politiku koja se primjenjuje na vanjske stručnjake i politiku koja se primjenjuje na zaposlenike; napominje da će te politike biti spremne da ih upravni odbor Centra usvoji tijekom 2015. godine; poziva Centar da o donošenju spomenutih politika obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;
   b. da su životopisi i izjave o financijskim interesima članova upravnog odbora, savjetodavnog vijeća i višeg rukovodstva javno dostupni na internetskim stranicama Centra;
   c. da se informacije o utjecaju aktivnosti Centra na građane Unije pružaju na internetskim stranicama Centra objavljivanjem nekoliko vrsta dokumenata, što obuhvaća i priopćenja za medije, biltene, rezultate znanstvenih istraživanja i posebna izvješća;

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

3.   sa zabrinutošću primjećuje u Izvješću Suda da iako je Centar poboljšao upravljanje postupcima javne nabave, u jednom postupku nabave pokrenutom 2013. godine u pozivu na nadmetanje i natječajnim specifikacijama postojale su proturječne informacije koje su možda utjecale na postupak nadmetanja i na ishod postupka; potvrđuje da je Centar nakon provedene revizije Suda odmah poduzeo korektivne mjere i okvirni je ugovor raskinut;

Upravljanje proračunom i financijama

4.  prima na znanje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultirali relativno niskom stopom izvršenja proračuna od 92,96 %, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 74,14 %; sa zabrinutošću primjećuje da su se ukidanja odobrenih sredstava pojavila u svim proračunskim glavama i ističe da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja pala za 2,12 % u odnosu na prethodnu godinu;

5.  potvrđuje na temelju navoda Centra da je on bio rezervirao sredstva iz proračuna za 2013. za retroaktivna usklađivanja plaća zaposlenika; potvrđuje da je Sud Europske unije u zadnjem tromjesečju donio presudu da Centar nije bio u mogućnosti koristiti se tim sredstvima za druge svrhe;

6.  napominje da je Centar u 2013. imao pozitivan proračunski rezultat koji, kada se zbroji s negativnim rezultatima iz prethodnih godina, ipak daje ukupan pozitivan proračunski rezultat; napominje da se zbog toga iznos od 2 012 975 EUR mora u 2014. uplatiti Komisiji u vezi s proračunom za 2013. godinu;

Obveze i prijenosi

7.  sa zabrinutošću prima na znanje da je razina odobrenih sredstava za preuzete obveze prenesenih u 2014. relativno visoka te je iznosila 1 714 484 EUR (26 %) za glavu II. (administrativni rashodi) i 7 907 139 EUR (44 %) za glavu III. (operativni rashodi); potvrđuje da su se prijenosi za glavu II. većinom odnosili na javnu nabavu informatičkog hardvera i softvera te na aktualno vanjsko ocjenjivanje Centra; prima na znanje da su se prijenosi za glavu III. većinom odnosili na višegodišnje projekte i informatičke stavke za koje su provođene aktivnosti i izvršena plaćanja u skladu s operativnim potrebama;

8.  žali što je Sud utvrdio nedostatke u vezi s planiranjem i izvršenjem proračuna za operativne sastanke, uglavnom zbog precjenjivanja broja sudionika te troškova za hotele i letove; zabrinut je što je za tu proračunsku liniju 29 % odobrenih sredstava za 2013. i 59 % prijenosa iz 2012. ukinuto, uz to što je 38 % odobrenih sredstava za preuzete obveze za operativne sastanke za 2013. preneseno u 2014. godinu; poziva Centar da poštuje proračunsko načelo jedne godine i u tom pogledu poboljša svoje financijsko upravljanje;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

9.  napominje da za 2013. ni uzorkovane transakcije ni drugi nalazi revizije nisu rezultirali primjedbama o postupcima javne nabave Centra u Izvješću Suda;

10.  prima na znanje inicijativu Centra da ojača područje javne nabave osnivanjem Odsjeka nabave i Odsjeka za pravne usluge te restrukturiranjem svojih aktivnosti javne nabave i financijskih aktivnosti;

11.   napominje da Izvješće Suda nije sadržavalo primjedbe o postupcima zapošljavanja koje je Centar provodio;

12.  prima na znanje da je do kraja 2013. popunjeno 190 od 198 mjesta predviđenih planom radnih mjesta; potvrđuje višu stopu popunjenosti u odnosu na 2012. godinu;

Unutarnje kontrole

13.   prima na znanje na temelju navoda Centra da je u planu za ex post provjere bespovratnih sredstava došlo do kašnjenja i da je spojen s planom za provjere bespovratnih sredstava za 2013. godinu; potvrđuje da se plan za provjere bespovratnih sredstava za 2013. provodi uz pomoć vanjske revizorske kuće koju je Komisija angažirala preko okvirnog ugovora za pružanje usluga tehničke pomoći na području revizija i kontrola; poziva Centar da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatima pojedinih revizija koje se provode u sklopu plana za 2013. godinu;

Unutarnja revizija

14.  napominje da je tijekom 2013. Služba Komisije za unutarnju reviziju izvršila cjelovitu procjenu rizika iz koje je proizišao Strateški plan za unutarnju reviziju Centra i u kojoj se navode predložene teme revizija u razdoblju od 2014. do 2016. godine; potvrđuje da Služba za unutarnju reviziju nije provodila daljnje revizijske zadaće;

15.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju popratila provedbu svojih prethodnih preporuka uredskim pregledom dokumenata; potvrđuje na temelju navoda Centra da na dan 31. prosinca 2013. nije bilo neriješenih ni vrlo važnih ni ključnih preporuka;

o
o   o

16.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 29. travnja 2015.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru nad agencijama.

(1)Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0130.

Pravna napomena