Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2109(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0069/2015

Predkladané texty :

A8-0069/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.30
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0139

Prijaté texty
PDF 355kWORD 90k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
P8_TA(2015)0139A8-0069/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013 (2014/2109(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(5), a najmä na jeho článok 23,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0069/2015),

1.  udeľuje riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 123.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 123.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013 (2014/2109(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(5), a najmä na jeho článok 23,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0069/2015),

1.  konštatuje, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 123.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 123.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013 (2014/2109(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0069/2015),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ďalej len „centrum“) na rozpočtový rok 2013 sumu 58 315 000 EUR, čo je zvýšenie o 0,2 % v porovnaní s rokom 2012;

B.  keďže celkový príspevok Únie do rozpočtu centra na rok 2013 dosiahol sumu 56 727 000 EUR, čo nepredstavuje žiadnu zmenu v porovnaní s rokom 2012,ktorá predstavuje 0,039 % z celkového rozpočtu Únie;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka centra je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2012

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o tri pripomienky uvedené v správe o absolutóriu za rok 2012, Dvor audítorov označil dve z nich ako „nevzťahuje sa“ a jednu ako „prebiehajúcu“; konštatuje, že táto pretrvávajúca otázka sa týka overovania ex ante, ktoré nie je podporené dostatočnou dokumentáciou o oprávnenosti a presnosti vykazovaných nákladov; s obavami konštatuje, že centrum prijalo s desaťmesačným oneskorením stratégiu overovania ex post; očakáva, že centrum bude informovať orgán udeľujúci absolutórium hneď, ako sa táto pretrvávajúca otázka vyrieši;

2.  berie na vedomie, že podľa údajov centra:

   a) bolo revidované znenie komplexnej politiky centra týkajúcej sa nezávislosti, ktoré mala správna rada centra prijať v roku 2014, rozdelené na politiku vzťahujúcu sa na externých odborníkov a politiku vzťahujúcu sa na zamestnancov; konštatuje, že tieto politiky budú pripravené na prijatie správnou radou centra v roku 2015; vyzýva centrum, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o prijatí vyššie uvedených politík;
   b) sú životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov jeho správnej rady, poradného fóra a vyššieho manažmentu zverejnené na internetovej stránke centra;
   c) sú informácie o dosahu jeho činností na občanov Únie dostupné na internetovej stránke centra, kde sú zverejnené viaceré typy dokumentov vrátane tlačových správ, informačných bulletinov, výsledkov vedeckého výskumu a osobitných správ;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

3.   na základe správy Dvora audítorov so znepokojením konštatuje, že hoci centrum zlepšilo riadenie postupov verejného obstarávania, pri jednom postupe začatom v roku 2013 neboli informácie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v súlade s informáciami v zadávacích špecifikáciách, čo mohlo mať vplyv na priebeh súťaže a výsledok postupu; berie na vedomie, že v nadväznosti na audit Dvora audítorov centrum prijalo okamžité nápravné opatrenia a zrušilo rámcovú zmluvu;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

4.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 prinieslo relatívne nízku mieru plnenia rozpočtu na úrovni 92,96 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 74,14 %; so znepokojením konštatuje, že k zrušeniu rozpočtových prostriedkov došlo vo všetkých rozpočtových hlavách, a zdôrazňuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížila o 2,12 %;

5.  na základe informácií centra zisťuje, že v rozpočte na rok 2013 si vyhradilo finančné prostriedky na spätné úpravy platov zamestnancov; berie na vedomie, že Súdny dvor Európskej únie v poslednom štvrťroku daného roku rozhodol, že centrum nemôže použiť tieto prostriedky na iné účely;

6.  konštatuje, že centrum v roku 2013 zaznamenalo kladný výsledok rozpočtového hospodárenia, ktorý, ak sa pripočíta k negatívnemu výsledku z predchádzajúcich rokov, znamená celkový kladný zostatok výsledku rozpočtového hospodárenia; konštatuje, že v dôsledku toho sa suma 2 012 975 EUR má Komisii vrátiť v roku 2014 v súvislosti s rozpočtom na rok 2013;

Záväzky a prenosy

7.  so znepokojením konštatuje, že úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2014 bola pomerne vysoká, pričom v prípade hlavy II (administratívne výdavky) dosiahla 1 714 484 EUR (26 %) a v prípade hlavy III (operačné výdavky) 7 907 139 EUR (44 %); konštatuje, že v prípade hlavy II sa prenosy týkali hlavne obstarávania IT hardvéru a softvéru, ako aj prebiehajúceho externého hodnotenia centra; berie na vedomie, že v prípade hlavy II sa prenosy týkali hlavne viacročných projektov a položiek IT, v súvislosti s ktorými sa činnosti a platby vykonávali v súlade s prevádzkovými potrebami;

8.  vyjadruje poľutovanie, že Dvor audítorov zistil nedostatky v súvislosti s plánovaním a plnením rozpočtu na operačné zasadnutia, a to najmä v dôsledku nadhodnotenia účasti a nákladov na hotely a letenky; je znepokojený tým, že v príslušnom rozpočtovom riadku bolo zrušených 29 % rozpočtových prostriedkov na rok 2013 a 59 % prostriedkov prenesených z roka 2012, pričom sa 38 % viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2013 vyčlenených na operačné zasadnutia prenieslo do roka 2014; vyzýva centrum, aby dodržiavalo zásadu ročnej platnosti rozpočtu a aby v tejto súvislosti zlepšilo svoje finančné hospodárenie;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

9.  konštatuje, že za rok 2013 neboli v správe Dvora audítorov v súvislosti s vybranými operáciami ani s inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov centra v oblasti verejného obstarávania;

10.  berie na vedomie iniciatívu centra na posilnenie oblasti obstarávania vytvorením útvaru verejného obstarávania a útvaru právnych služieb a reštrukturalizáciou svojich činností verejného obstarávania a financovania;

11.   konštatuje, že v správe Dvora audítorov nie sú uvedené žiadne pripomienky týkajúce sa postupov prijímania zamestnancov centra;

12.  berie na vedomie, že 190 zo 198 pracovných miest uvedených v pláne pracovných miest bolo obsadených do konca roku 2013; oceňuje zlepšenú mieru obsadzovania pracovných miest v porovnaní s rokom 2012;

Vnútorné kontroly

13.   berie na vedomie, že podľa informácií centra došlo v pláne na overovanie grantov ex post na rok 2012 k oneskoreniam a že bol spojený s plánom na overovanie grantov na rok 2013; berie na vedomie, že plán na overovanie grantov na rok 2013 sa realizuje za pomoci externej audítorskej firmy, ktorá na základe rámcovej zmluvy Komisie poskytuje služby technickej podpory v oblasti auditov a kontrol; vyzýva centrum, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch vybraných auditov, ktoré sa vykonávajú podľa plánu na rok 2013;

Vnútorný audit

14.  berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) uskutočnil v roku 2013 úplné posúdenie rizika, ktorého výsledkom je jeho strategický plán v oblasti interných auditov centra, v ktorom sa uvádzajú navrhované témy auditov na obdobie rokov 2014 – 2016; berie na vedomie, že IAS nevykonal žiadny ďalší audit;

15.  konštatuje, že IAS vykonal administratívnu kontrolu vykonávania svojich predchádzajúcich odporúčaní; berie na vedomie, že podľa údajov centra nezostali k 31. decembru 2013 nevyriešené žiadne veľmi dôležité ani kritické odporúčania;

o
o   o

16.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2015(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1)Prijaté texty, P8_TA(2015)0130.

Právne oznámenie