Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2109(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0069/2015

Predložena besedila :

A8-0069/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.30
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0139

Sprejeta besedila
PDF 340kWORD 89k
Sreda, 29. april 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica za leto 2013: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)
P8_TA(2015)0139A8-0069/2015
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2013 (2014/2109(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2013 z odgovori centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 851/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni(5), zlasti člena 23,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0069/2015),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2013;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 442, 10.12.2014, str. 123.
(2) UL C 442, 10.12.2014, str. 123.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 142, 30.4.2004, str. 1.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o zaključnem računu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2013 (2014/2109(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2013 z odgovori centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 851/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni(5), zlasti člena 23,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0069/2015),

1.  ugotavlja, da so podatki iz končnega zaključnega računa Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2013;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 442, 10.12.2014, str. 123.
(2) UL C 442, 10.12.2014, str. 123.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 142, 30.4.2004, str. 1.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2013 (2014/2109(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0069/2015),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (v nadaljevanju: center) kažejo, da je končni proračun centra v proračunskem letu 2013 znašal 58 315 000 EUR, kar je 0,2 % več kot leta 2012;

B.  ker je celoten prispevek Unije v proračun centra v letu 2013 znašal 56 727 000 EUR, kar je enako kot leta 2012, to pa predstavlja 0,039 % splošnega proračuna Unije;

C.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu centra za proračunsko leto 2013 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov centra ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bile pri treh pripombah iz poročila o razrešnici za leto 2012 dve označeni z „ni relevantno“, ena pa z „se izvaja“; ugotavlja, da se to odprto vprašanje nanaša na predhodno preverjanje, ki ni bilo podprto z zadostno dokumentacijo o upravičenosti in točnosti stroškov, za katere se zahteva povračilo;z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je center strategijo za naknadno preverjanje sprejel z desetmesečno zamudo; pričakuje, da bo center organ za podelitev razrešnice obvestil takoj, ko bo problem rešen;

2.  je seznanjen s trditvami centra, da:

   (a) je bila spremenjena različica celovite politike neodvisnosti centra, ki naj bi jo sprejel upravni odbor centra v letu 2014, razdeljena na politiko, ki se nanaša na zunanje strokovnjake, in na politiko, ki se nanaša na člane osebja; ugotavlja, da bo upravni odbor centra ti dve politiki lahko sprejel leta 2015; poziva center, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o sprejetju zgoraj omenjenih politik;
   (b) so življenjepisi in izjave o interesih članov upravnega odbora centra, svetovalnega foruma in najvišjih vodstvenih delavcev javno dostopni na spletišču centra;
   (c) so informacije o vplivu dejavnosti centra na državljane Unije na voljo na spletišču centra prek objave različnih vrst dokumentov, vključno s sporočili za javnost, glasili, rezultati znanstvenih raziskav in posebnimi poročili;

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij

3.   na podlagi poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da, čeprav je center izboljšal vodenje postopkov javnega naročanja, pa so za postopek, ki se je začel leta 2013, v objavi javnega razpisa in v razpisnih pogojih obstajale nasprotujoče si informacije, kar je morda vplivalo na konkurenčni proces in izid postopka; ugotavlja, da je center po reviziji Računskega sodišča nemudoma sprejel popravljalni ukrep in preklical okvirno pogodbo;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

4.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla relativno nizkih 92,96 % in da je stopnja izvrševanja plačil znašala 74,14 %; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je razveljavitev odobritev pojavila pri vseh proračunskih naslovih, in poudarja, da se je stopnja izvrševanja plačil v primerjavi s prejšnjim letom znižala za 2,12 %;

5.  na podlagi izjav centra ugotavlja, da je rezerviral sredstva iz proračuna za leto 2013 za retroaktivne prilagoditve plač zaposlenih; ugotavlja, da je Sodišče Evropske unije v zadnjem četrtletju odločilo, da center teh sredstev ne more uporabiti za druge namene;

6.  ugotavlja, da je bila realizacija proračuna centra v letu 2013 pozitivna, tako da je bila po tem, ko je bila upoštevana še negativna realizacija iz preteklih let, končna bilanca pozitivna; ugotavlja, da bo moral zato center leta 2014 Komisiji povrniti 2 012 975 EUR iz proračuna za leto 2013;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

7.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bila stopnja prenosa odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v leto 2014 relativno visoka in je znašala 1 714 484 EUR (26 %) za naslov II (upravni odhodki) in 7 907 139 EUR (44 %) za naslov III (operativni odhodki); ugotavlja, da so se v naslovu II prenosi nanašali zlasti na javna naročila za strojno in programsko opremo IT ter zunanje vrednotenje centra, ki še poteka; ugotavlja, da so se v naslovu III prenosi nanašali zlasti na večletne projekte in postavke IT, za katere so bile dejavnosti izvedene, plačila pa izvršena skladno z operativnimi potrebami;

8.  obžaluje, da je Računsko sodišče ugotovilo slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna za operativna srečanja, ki so bile zlasti posledica precenjene stopnje udeležbe ter stroškov za hotele in lete; je zaskrbljen, da je bilo za zadevno proračunsko vrstico 29 % odobrenih proračunskih sredstev za leto 2013 in 59 % prenosov iz leta 2012 razveljavljenih, poleg tega pa je bilo 38 % odobrenih proračunskih sredstev za leto 2013, za katera so bile prevzete obveznosti in so bila namenjena operativnim srečanjem, prenesenih v leto 2014; poziva center, naj spoštuje proračunsko načelo enoletnosti in v tem smislu izboljša finančno poslovodenje;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

9.  ugotavlja, da Računsko sodišče v poročilu za leto 2013 na osnovi vzorčnih transakcij in drugih revizijskih ugotovitev ni imelo pripomb glede postopkov javnih naročil v centru;

10.  je seznanjen s pobudo centra, da uvede okrepitve na področju javnega naročanja z ustanovitvijo oddelka za javna naročila in pravne službe ter prestrukturiranjem dejavnosti javnega naročanja in financ;

11.   ugotavlja, da v poročilu Računskega sodišča ni bilo pripomb glede postopkov zaposlovanja v centru;

12.  ugotavlja, da je bilo do izteka leta 2013 zapolnjenih 190 od 198 delovnih mest, predvidenih v kadrovskem načrtu; ugotavlja, da se je stopnja zasedenosti delovnih mest v primerjavi z letom 2012 izboljšala;

Notranje kontrole

13.   na podlagi izjav centra ugotavlja, da je pri načrtu naknadnega preverjanja nepovratnih sredstev za leto 2012 prišlo do zamud in je bil zato združen z načrtom za preverjanje nepovratnih sredstev za leto 2013; ugotavlja, da se načrt za preverjanje nepovratnih sredstev za leto 2013 izvaja s pomočjo zunanjega revizijskega podjetja, ki s centrom sodeluje na podlagi okvirne pogodbe Komisije za zagotavljanje storitev tehnične pomoči na področju revizij in kontrol; poziva center, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o rezultatih izbranih revizij, ki se izvajajo v okviru načrta za leto 2013;

Notranja revizija

14.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2013 izvedla popolno oceno tveganja, ki je za rezultat imela strateški načrt za notranje revizije centra in seznam predlaganih revizijskih vsebin za obdobje 2014–2016; ugotavlja, da služba Komisije za notranjo revizijo ni izvedla dodatnih revizij;

15.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo spremljala izvajanje zgodnejših priporočil s pregledom dokumentacije; na podlagi izjav centra ugotavlja, da 31. decembra 2013 ni bilo nerešenih zelo pomembnih oziroma kritičnih priporočil;

o
o   o

16.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne 29. aprila 2015(1) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

(1)Sprejeta besedila s tega dne, P8_TA(2015)0130.

Pravno obvestilo